Досліджено адсорбція бактерій слини людини на дисках, виготовлених з акрилової і поліпропіленової пластмаси, сплавів кобальт-хром, нікель-хром, нержавіючої сталі (НЖС) і НЖС, покритої нітридом титану або хромом, золото, кераміка і фотополімерною пластмаси. Встановлено найвища адсорбція бактерій слини на акрилову пластмасу ( "Фторакс"), а найнижчу на золото і кераміку. НЖС, поліпропілен, сплав нікель-хром займають проміжне положення.

Анотація наукової статті з біотехнологій в медицині, автор наукової роботи - Рожкова Н.В., Лабунец В.А., Завадський В.Є., Левицький А.П.


THE ADSORPTION OF MICROBES OF MIXED SALIVA WITH DIFFERENT ORTHOPEDIC MATERIALS

The adsorption of bacteria of human saliva on disks, made of acryl and polypropylene plastic, alloys of cobalt-chrome, nickel-chrome, stainless steel (SS) and SS, covered with titanium nitride or chrome, gold, ceramics and photopolymer plastic, was studied. The highest adsorption of saliva bacteria was determined to be upon acryl plastic ( "Ftoraks"), and the lowest one on gold and ceramics. SS, polypropylene, alloy of nickel-chrome are in the middle.


Область наук:

 • Біотехнології в медицині

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал

  вісник стоматології


  Наукова стаття на тему 'АДСОРБЦІЯ МІКРОБІВ ЗМІШАНОЮ СЛИНИ різних ортопедичних МАТЕРІАЛАМИ'

  Текст наукової роботи на тему «АДСОРБЦІЯ МІКРОБІВ ЗМІШАНОЮ СЛИНИ різних ортопедичних МАТЕРІАЛАМИ»

  ?30,5 ± 4,3 до 38,2 ± 6,6% випадків (% 2 = 1,53; р>0,05), ніж при благородних металах - 10,1 ± 13,7% випадків (С = 10,20; р<0,01) і їх комбінації з пластмасою - 10,9 ± 4,6% випадків (% 2 = 0,17; р>0,05).

  Особливо високий рівень захворюваності стоматитами різного етіологічного походження (кандидозні, травматичні, несумісність КМ). Серед осіб з ОСК, виготовлених з неблагородних і благородних металів і їх комбінацій з пластмасою і керамікою і інших матеріалів, показники захворюваності стоматитами ідентичні - від 23,7 ± 3,9 до 32,6 ± 5,7% випадків (% 2 = 0 , 63; р>0,05). Тоді як серед осіб з ОСК, виготовлених тільки з пластмаси, рівень захворюваності стоматитами досягає 56,4 ± 6,7% (% 2 = 15,72; р<0,01).

  Отримані дані свідчать, що всі види КМ (конструкційних матеріалів), використаних для виготовлення різних типів ОСК (ортопедичних стоматологічних конструкцій), піддаються інтенсивної адгезії мікроорганізмами, що обумовлено, перш за все, незадовільним станом гігієни порожнини рота. В результаті зростає рівень стоматологічної захворюваності, серед якої особливо виділяються захворювання опорних зубів, протезного ложа і стоматити. Найбільш інтенсивної адгезії мікроорганізмами піддаються ОСК, виготовлені з пластмаси і частково її комбінацій з неблагородними металами. Тому серед осіб, що мають подібні ОСК, дуже високий рівень захворювань опорних зубів і протезного ложа, що робить істотний вплив на терміни збереження ОСК. Справа в тому, що для досягнення ефективності лікування цих захворювань нерідко доводиться видалити функціонують ОСК і згодом замінювати їх на нові. Не випадково, терміни збереження ОСК, виготовлені з пластмаси, згідно розпитувань міських жителів, складають в середньому всього 3,55 ± 0,21 років. Як видно, з метою зниження преса ОСН, необхідно вишукати кошти захисту ОСК від адгезії мікроорганізмами, особливо виготовлених з пластмаси, які з матеріальних міркувань найбільш популярні серед населення, що забезпечить профілактику захворювань опорних зубів і протезного ложа і тим самим підвищаться терміни збереження ОСК.

  Список літератури

  1. Зєнкова Ю. А. Клініко-експериментальна оцінка антимікробної обробки знімних ортопедичних конструкцій з базисних пластмас: Автореф. дисс .... канд.мед.наук., Новосибірськ, 2009 22 з.

  2. Вибір конструкційного матеріалу для виготовлення тимчасових зубних протезів особам з хворобами пародонту на підставі даних клінічних та лабораторних досліджень бактеріальної адгезії

  / Т. І. Ібрагімов, С. Л. Арутюнов, В. Н. Царьов [и др.] // Стоматологія. - 2002: Додати 81: 2: С. 40-45.

  3. Ґміна Кікул І. С. Вивчення потреби населення в ортопедичній стоматологічної допомоги // Проб.соц.гіг., Здравоохр. і історії медицини. -2002. - №3. - С. 27-30.

  4. Кравешвілі С.Є. Адгезивная здатність мікроорганізмів до конструкційних матеріалів, що застосовуються для виготовлення тимчасових конструкцій зубних протезів: Автореф. дисс ... канд.мед.наук., М., 2002,26 с.

  5. Трезубов В. Н., Ортопедична стоматологія. / Трезубов В. Н., Щербаков А. С., Мишнєв Л. М. [підручник для медичних вузів.] СПб .: Фоліант, 2005. - 592 с.

  6. Царьов В. Н. Динаміка колонізації мікробної флорою порожнини рота різних матеріалів, використовуваних для зубного протезування / Царьов В. М., Абакаров С. І., Умарова С. Е // Стоматологія. - 2000. -№1. - С. 55-57.

  7. Drake D.R., Paul J., Keller J.C. Primary bacterial colonization of implant surfaces // J.Oral Maxillofic Implants, 1999: 14: 2: 226-232.

  8. Chen C., Rich S. Biofilm basics. Dimens dental.Hyg., 2003 N1, p.22-27.

  надійшла 22.12.10.

  УДК 616.314-77 + 616.314-085 + 616.31-08-039.71

  Н. В. Рожкова, В. А. Лабунець, д. Мед. н., В. Є. Завадський, А. П. Левицький, д. біол. н.

  ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

  АДСОРБЦІЯ МІКРОБІВ ЗМІШАНОЮ

  СЛИНИ різних ортопедичних МАТЕРІАЛАМИ

  Досліджено адсорбція бактерій слини людини на дисках, виготовлених з акрилової і поліпропіленової пластмаси, сплавів кобальт-хром, нікель-хром, нержавіючої сталі (НЖС) і НЖС, покритої нітридом титану або хромом, золото, кераміка і фотополімерною пластмаси. Встановлено найвища адсорбція бактерій слини на акрилову пластмасу ( "Фторакс"), а найнижчу на золото і кераміку. НЖС, поліпропілен, сплав нікель-хром займають проміжне положення. Ключові слова: ортопедичні матеріали, адсорбція мікробів слини.

  © Рожкова Н. В., Лабунец В. А., Завадський В. Є., Левицький А. П., 2011

  Н. В. Рожкова, В. А. Лабунець, В. СЗавадській, А. П. Левицький

  ДУ «1нстітут стоматологи АМН Украши»

  АДСОРБЦ1Я М1КРОБ1В ЗМ1ШАНО1 СЛІНІ Р1ЗНІМІ Ортопедичність МАТЕР1АЛАМІ

  До ^ Джена адсорбції бактерш сліні людини на дисках, виготовлення з акріловоi i полтротленово'1 пла-стмасі, сплавiв кобальт-хром, ткель-хром, нержавi-ючо1 сталi (НЖС) i НЖС, покриттям нтрідом титану, або хромом, золота, керамжі i фотополiмерноi пластмаси. Встановлен сама висока адсорбцiя бак-терт сліні на акріловш пластмаd ( "Фторакс"), а сама низька на золото i керамжу. НЖС, полiпропiлен, сплав ткель-хром займають промiжне положення. Ключовi слова: ортопедічт матерiали, адсорбцiя мiкробiв сліні.

  N. V. Rozhkova, V. A. Labunets, V. E. Zavadskij, A. P. Levitskij

  SE "the Institute of Dentistry of the AMS of Ukraine"

  THE ADSORPTION OF MICROBES

  OF MIXED SALIVA WITH DIFFERENT ORTHOPEDIC MATERIALS

  The adsorption of bacteria of human saliva on disks, made of acryl and polypropylene plastic, alloys of cobalt-chrome, nickel-chrome, stainless steel (SS) and SS, covered with titanium nitride or chrome, gold, ceramics and photopolymer plastic, was studied. The highest adsorption of saliva bacteria was determined to be upon acryl plastic ( "Ftoraks"), and the lowest one on gold and ceramics. SS, polypropylene, alloy of nickel-chrome are in the middle.

  Key words: orthopedic materials, adsorption of saliva microbes

  Як відомо, використовувані в ортопедичної стоматології матеріали (метали, сплави, кераміка, полімери) мають здатність адсорбувати бактерії і впливати на стан мікробіоценозу порожнини рота [1-6]. Однак у доступній нам літературі немає кількісних даних про здатність різних ортопедичних матеріалів адсорбувати бактерії ротової порожнини, що вкрай важливо для вибору оптимального матеріалу і способу протезування.

  Мета цього дослідження. Вивчення адсорбційної здатності різних ортопедичних матеріалів вітчизняного і зарубіжного виробництва. Досягнення поставленої мети передбачає використання нестандартних лабораторних мікробних культур, а живих бактерій, що мешкають в ротовій порожнині людини і знаходяться в слині.

  Матеріали і методи дослідження. У роботі були використані наступні ортопедичні матеріали: акрилова пластмаса ( "Фторакс", виробництва "Стома", Україна), акрилова пластмаса ( "ProBase", виробництво "Ivoclar Vivadent", Німеччина), поліпропіленова пластмаса (виробництва "Talladium"), сплав кобальт -хром ( "Wirobond SG", виробництво "BEGO", Німеччина), сплав нікель-хром ( "Magnum ceramic S", виробництво "MESA", Італія), золото 900 проби, нержавіюча сталь марки ТУ У 33.1-20327447-001- 2001 (виробництво Санкт-Петербург, Росія), нержавіюча сталь, покрита нітридом титану ( "булат", виробництво ТУ У 33.1-20327447-001-2001), нержавіюча сталь, покрита хромом (виробництво ТУ У 33.1-20327447-001-2001) фотополімерна пластмаса ( "Solidex", виробництво "SHOFU", Японія), кераміка ( "Vita Omega 900", виробництво "VITA Zahnfabrik"). Всі ці матеріали були представлені у вигляді дисків товщиною 1 мм. Діаметр дисків і загальна площа їх поверхні показані в табл. 1.

  Таблиця 1

  Розміри і загальна площа дисків з ортопедичних матеріалів

  Матеріал Діаметр, мм Загальна площа, 2 мм

  Акрилова пластмаса ( "Фторакс") 20 691

  Акрилова пластмаса ( "ProBase") 21 758

  Поліпропіленова пластмаса 20 691

  Сплав кобальт-хром ( "Wirobond SG") 19 627

  Сплав нікель-хром ( "Magnum ceramic S") 20 691

  Золото 900 проби 17 507

  Нержавіюча сталь марки (НЖС) 16 452

  НЖС, покрита нітридом титану 16 452

  НЖС, покрита хромом 17 507

  Фотополімерна пластмаса ( "Solidex") 15 403

  Кераміка ( "Vita Omega 900") 14 352

  Загальну площу (8общ) дисків розраховували за формулою:

  §Общ = 28: + 82,

  де 81 - площа горизонтальної поверхонь-

  2

  сті диска, мм; 82 - площа циліндричної поверхні диска, мм 2.

  Методика визначення адсорбції бактерій на досліджуваних дисках складалася з наступних етапів:

  1. Підготовка диска до адсорбції: диск занурюють в суміш спирт-ефір 1: 1 на 5 хвилин, після чого промивають дистильованою водою.

  2. Збір змішаної слини: в стакан на 50 мл спльовують нестимульований слину після попереднього полоскання порожнини рота 50 мл кип'яченої і охолодженої питною водою. Збирають не менше 5 мл змішаної слини (ротової рідини).

  3. Проведення адсорбції бактерій: в чистий сухий стаканчик зливають 2 мл слини, накривають стаканчик годинниковим склом і поміщають на 5 хвилин в термостат при + 37 ° С, вносять в стаканчик зі слиною досліджуваний диск за допомогою пінцета, стежать, щоб диск був повністю покритий слиною. Залишають диск в слині на 1 годину.

  4. Проведення десорбції бактерій: після інкубації пінцетом виймають диск, промивання-

  ють його дистильованою водою в двох склянках по черзі і потім занурюють в стаканчик з 2,0 мл розчину цетавлона (цетриміду) з концентрацією 0,1% на 15 хвилин.

  5. Забарвлення і бактеріоскопія препарату: на предметне скло наносять 0,02 мл розчину це-тавлона після десорбції бактерій і забарвлюють по Май-Грюнвальда за допомогою барвників еозин + метиленовийсиній за стандартною методикою [7].

  6. Підрахунок числа бактерій: користуючись мікроскопом зі стандартною окулярної сіткою, підраховують число бактерій в 20 квадратах.

  Результати досліджень та їх обговорення. На фото 1 і 2 показана мікробна обсеме-ненность дисків, виготовлених з акрилової пластмаси, нержавіючої сталі, кераміки і золота. Впадає в очі дуже висока мікробна забрудненість дисків, виготовлених з акрилової пластмаси і дуже низька адсорбція на дисках із золота.

  1 а 1 б

  Мал. 1. Мікроби на поверхні дисків з акрилової пластмаси (а) і НЖС (б). збільшення ><900.

  2 а 2 б

  Мал. 2. Мікроби на поверхні дисків з кераміки (а) і золота (б). збільшення ><900.

  У табл. 2 представлені результати визначення величин адсорбції бактерій на дисках з різних ортопедичних матеріалів. Як видно з цих даних, найбільша кількість бактерій адсорбувати на акрилової пластмаси ( "Фторакс"), потім йдуть сплав нікель-хромовий, НЖС і поліпропілен. Найнижчі величини

  адсорбції показало золото і кераміка. При перерахунку на 100 мм 2 поверхні все випробувані матеріали слід розмістити в наступний ряд: "Фтораксп>нікель-хром > НЖС >поліпр-пилянні>фотополімер > акрил "Pro Base" > НЖС + Ti > НЖС + Сг > Co + Cr > кераміка>золото.

  Таблиця 2

  Адсорбція бактерій слини на дисках з різних ортопедичних матеріалів

  Матеріал Число бактерій в 20 квадратах Число бактерій в перерахунку на 100 мм2

  Акрилова пластмаса ( "Фторакс") 215 31,1

  Акрилова пластмаса ( "ProBase") 85 11,2

  Поліпропіленова пластмаса 82 11,9

  Сплав кобальт-хром ( "Wirobond SG") 33 5,3

  Сплав нікель-хром ( "Magnum ceramic S") 108 15,6

  Золото 900 проби 10 2,0

  Нержавіюча сталь марки (НЖС) 61 13,5

  НЖС, покрита нітридом титану 34 7,5

  НЖС, покрита хромом 31 6,1

  Фотополімерна пластмаса ( "Solidex") 46 11,4

  Кераміка ( "Vita Omega 900") 16 4,5

  Отримані дані свідчать про те, що здатність адсорбувати бактерії різних ортопедичних матеріалів вельми сильно відрізняється один від одного: золото - 2,0, а "Фторакс" - 31,1. Сильна адсорбція на матеріалі бактерій може в значній мірі впливати на стан мікробіоценозу в порожнині рота у осіб із зубними протезами, виготовленими з такого матеріалу, що буде сприяти розвитку дисбіозу з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками [8]. Треба відзначити, що адсорбційна здатність ортопедичних матеріалів в дуже сильному ступені залежить не тільки від хімічного складу, але і від технології виготовлення. Так, акрилова пластмаса виробництва Німеччини адсорбує майже в 3 рази менше бактерій, ніж акрилова пластмаса вітчизняного виробництва.

  Представлені результати наших досліджень слід враховувати при виборі типу зубного протеза в осіб з наявністю орального дісбакте-ріоза.

  Список літератури

  1. Черкезішвілі Т.Н. Порівняльна характеристика мікробної адгезії до композитам нового покоління в експерименті / Т.М. Черкезішвілі, Н.В. Захарова // В кн .: "Організація, профілактика і нові технології в стоматології (матеріали V з'їзду стоматологів Білорусі). - Брест, 2004. - С. 409-410.

  2. Порівняльний аналіз адгезії до базисних пластмас мікробної флори порожнини рота пацієнтів з післяопераційними дефектами щелеп /

  B.С. Агапов, С.Д. Арутюнов, В.Н. Царьов [и др.] // Російський стоматологічний журнал. - 2004. - № 3. -

  C. 33-36.

  3. Зайченко О.В. Оцінка колонізації акрилових пластмас, які використовуються при зубному протезуванні, умовно-патогенними мікроорганізмами в експерименті in vitro / О.В. Зайченко, Н.Д. Новикова,

  B.К. Ільїн // Російський стоматологічний журнал. - 2005. - № 3. - С. 19-21.

  4. Царьов В. Н. Адгезивная активність бактеріальної і грибкової флори порожнини рота до нових базисним пластмасам на основі нейлону (експериментальні дослідження) / В.М. Царьов, Б.П. Марков, А. Л. Серновец // Російський стоматологічний журнал. - 2005. - № 2. - С. 7-10.

  5. Вивчення адгезії основних каріесогенних мікроорганізмів до різних видів склоіономер-них цементів in vitro / А.П. Кісельнікова, Е.А. Ска-това, А.С. Сирота [и др.] // Науковий вюнік Нащонального медичного утверсітету iменi О.О. Богомольця (28-29 вересня 2007 р.). - 2007. -

  C. 107-108.

  6. Комбінований метод дослідження матеріалу з порожнини рота на мікрофлору / М. А. Горшкова, Е.Н. Єгорова, Р.А. Пустовалова [и др.] // Клінічна лабораторна діагностика. - 2008. - № 7. - С. 53-55.

  7. Саркісов Д.С. Мікроскопічна техніка / Д.С. Саркісов, Ю.Л. Перов - М., 1996. - 544 с.

  8. Мікрофлора порожнини рота: норма і патологія / О.Г. Зеленова, М.І. Заславська, Е.В. Саліна, С.П. Рассанов. - Н. Новгород: вид-во НГМА, 2004. - 158 с.

  надійшла 17.01.11


  Ключові слова: ОРТОПЕДИЧНІ МАТЕРІАЛИ /Ортопедичні матеріали /ORTHOPEDIC MATERIALS /АДСОРБЦіЯ МіКРОБіВ СЛІНІ /АДСОРБЦІЯ МІКРОБІВ СЛИНИ /ADSORPTION OF SALIVA MICROBES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити