У статті наведено закономірності сорбції іонів кадмію, ртуті та свинцю нанокомпозиційного сорбційними гібридними матеріалами ДАЦ-кремнезем в статичних умовах. Досліджено вплив pH середовища на адсорбційна рівновага в системі метал-розчин. ізотерми відповідають рівнянням Ленгмюра і мономолекулярної сорбції. Обчислені константи сорбційної рівноваги, граничні ємності моношару і стандартну енергію Гіббса сорбентів на основі гібридних нанокомпозицій по іонів важких металів. Показано, що змінюючи кислотність середовища, можна домогтися селективного вилучення іонів кадмію, ртуті та свинцю з водних розчинів.

Анотація наукової статті з хімічних наук, автор наукової роботи - Яркулов Ахрор Юлдашевіч, Сагдуллаєв Бахтіёр Убайдуллаевіч, Сманова Зулайхо Асаналіевна, Акбаров Хамдам Ікромовіч


ADSORPTION OF HEAVY METAL IONS BY HYBRID NANOCOMPOSITION MATERIALS DIACETATCELLULOSE-SILICA

The article describes the regulars of sorption of cadmium, mercury and lead ions by nanocomposite sorption hybrid materials DAC-silica under static conditions. The influence of the pH of medium on the adsorption equilibrium in the metal solution system was investigated. Isotherms have corresponded to the Langmuir equation and to monomolecular sorption. The sorption equilibrium constants, the limiting capacities and standard energy Gibbsa of the monolayer of sorbents based on hybrid nanocompositions relativelly of heavy metal ions are calculated. It is shown that changing acidity of the medium it is possible to achieve selective extraction of cadmium, mercury and lead ions from aqueous solutions.


Область наук:
 • хімічні науки
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Universum: хімія і біологія
  Наукова стаття на тему 'АДСОРБЦІЯ ИОНОВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ гібридних нанокомпозиційного МАТЕРІАЛАМИ ДІАЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗА-кремнезем'

  Текст наукової роботи на тему «АДСОРБЦІЯ ИОНОВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ гібридних нанокомпозиційного МАТЕРІАЛАМИ ДІАЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗА-кремнезем»

  ?АДСОРБЦІЯ ИОНОВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ гібридних нанокомпозиційного МАТЕРІАЛАМИ ДІАЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗА-кремнезем

  Яркулов Ахрор Юлдашевіч

  доцент кафедри фізичної хімії Національного університету Узбекистану імені Мірзо Улугбека,

  Узбекистан, м Ташкент, Вузгородок E-mail: yaaxror @ rambler. ru

  Сагдуллаєв Бахтіёр Убайдуллаевіч

  доцент кафедри фізичної хімії Національного університету Узбекистану імені Мірзо Улугбека,

  Узбекистан, м Ташкент, Вузгородок

  Сманова Зулайхо Асаналіевна

  д-р хім. наук, професор зав. кафедри аналітичної хімії Національного університету Узбекистану імені Мірзо Улугбека

  Узбекистан, м Ташкент, Вузгородок

  Акбаров Хамдам Ікромовіч

  д-р хім. наук, професор зав. кафедри фізичної хімії Національного університету Узбекистану імені Мірзо Улугбека

  Узбекистан, м Ташкент, Вузгородок

  ADSORPTION OF HEAVY METAL IONS BY HYBRID NANOCOMPOSITION MATERIALS

  DIACETATCELLULOSE-SILICA

  Akhror Yarkulov

  docent of the Physical chemistry Chair of Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent, Vuzgorodok

  Bakhtiyor Sagdullaev

  docent of the Physical chemistry Chair of Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent, Vuzgorodok

  Zulaykho Smanova

  Doctor of Chemical sciences, professor, analytical chemistry head of Chair of Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent, Vuzgorodok

  Khamdam Akbarov

  Doctor of Chemical sciences, professor, Physical chemistry head of Chair of Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent, Vuzgorodok

  Анотація

  У статті наведено закономірності сорбції іонів кадмію, ртуті та свинцю нанокомпозиційного сорбції-оннимі гібридними матеріалами ДАЦ-кремнезем в статичних умовах. Досліджено вплив pH середовища на адсорбційна рівновага в системі метал-розчин. Ізотерми відповідають рівнянням Ленгмюра і мономолекулярної сорбції. Обчислені константи сорбційної рівноваги, граничні ємності моношару і стандартну енергію Гіббса сорбентів на основі гібридних нанокомпозицій по іонів важких металів. Показано, що змінюючи кислотність середовища, можна домогтися селективного вилучення іонів кадмію, ртуті та свинцю з водних розчинів.

  ABSTRACT

  The article describes the regulars of sorption of cadmium, mercury and lead ions by nanocomposite sorption hybrid materials DAC-silica under static conditions. The influence of the pH of medium on the adsorption equilibrium in the metal - solution system was investigated. Isotherms have corresponded to the Langmuir equation and to monomolecular sorption. The sorption equilibrium constants, the limiting capacities and standard energy Gibbsa of the monolayer of

  Бібліографічний опис: Адсорбція іонів важких металів гібридними нанокомпозиційного матеріалами діацетатцеллюлоза-кремнезем // Universum: Хімія і біологія: електрон. наук. журн. Яркулов А.Ю. [та ін.]. 2020. № 3 (69). URL: http://7universum.com/ru/nature/archive/item/8905

  • 7universum.com

  A UNIVERSUM:

  № 3 (69) _ДД хімія і біологія_март, 2020 р.

  sorbents based on hybrid nanocompositions relatively of heavy metal ions are calculated. It is shown that changing acidity of the medium it is possible to achieve selective extraction of cadmium, mercury and lead ions from aqueous solutions.

  Ключові слова: ізотерма, нанокомпозицій, діацетатцеллюлоза-кремнезем, іони важких металів, ємність сорбенту, рівняння Ленгмюра, енергія Гіббса.

  Keywords: isotherm, nanocomposition, diacetatcellulose-silica, heavy metal ions, sorbent capacity, equation of Langmuir, Gibbs energy.

  Електрохімічні виробництва і особливо процеси нанесення гальванічних покриттів залишаються найбільш проблемними з точки зору охорони навколишнього середовища. Ртуть, свинець, кадмій входять до загального переліку найбільш важливих забруднюючих речовин навколишнього середовища, узгоджений країнами, що входять в ООН. Залежно від походження, складу і якісних характеристик забруднень (домішок) стічні води поділяються на три основні категорії: виробничі (промислові), побутові (господарсько-локальні), атмосферні [4].

  Промислові стічні води багатьох хімічних, текстильних, машинобудівних, електротехнічних заводів, підприємств кольорової металургії та інших галузей промисловості в більшій чи меншій мірі забруднені солями кольорових і важких металів. Найбільш часто вони забруднені солями міді, цинку, кадмію, хрому, свинцю, нікелю, ртуті та заліза. Для сепарації і концентрування мікро- і макроколічеств іонів багатьох металів при аналізі різних об'єктів, при виділенні металів з відходів тих чи інших виробництв, а також при очищенні навколишнього середовища від забруднень високотоксичними сполуками все більш широке застосування знаходять кремнійорганічні матеріали. Серед них останнім часом звертають на себе увагу функціоналізованих нанопори-стие кремнеземи, для синтезу яких використовуються одностадійні золь-гель або темплатний методи, що грунтуються на реакції гідролітичної поліконденсації три- і тетрафункціональних силанов. За допомогою цих методів можна отримати широку палітру сорбентів, що відрізняються своєю морфологією, текстурними і механічними характеристиками.

  Сучасні вимоги, що пред'являються до аналізу об'єктів навколишнього середовища передбачають розробку нових високочутливих і експресних методів визначення токсичних металів за допомогою синтезованих гібридних нанокомпозит-ційних матеріалів. Многокомпонентность об'єктів аналізу, низькі концентрації металевих забруднювачів для вирішення такого роду завдань, зумовлюють необхідність використання комбінованих методів аналізу, що включають стадію концентрування. Одним з перспективних методів концентрування металів в складних за своєю природою об'єктах є гібридні нанокомпозит-ціти. Нами пропонується використання гібридних сорбційних матеріалів для сорбційно-спектро-фотометричного визначення ртуті [2, 3 7], кадмію

  і свинцю [8, 9, 11] з метою збільшення чутливості і селективності. Тому розробка високочутливих методів аналітичного контролю за вмістом цих металів в різних об'єктах актуальна, так як свинець, кадмій і ртуть - один з найбільш токсичних металів і небезпечних забруднювачів навколишнього середовища [6, 10].

  У даній роботі для очищення стічних вод від іонів важких металів з використанням гібридного нанокомпозиційного матеріалу діацетатцел-люлоза-кремнезему (ГНМДАЦК) нами пропонується сорбційно - спектрофотометрична методика визначення свинцю, ртуті та кадмію. Визначено оптимальні умови сорбційного вилучення іонів важких металів (кадмію, ртуті та свинцю) гібридним нанокомпозиційного сорбентом діацетатцел-люлоза-кремнезем.

  експериментальні частина

  Об'єкти досліджені: Індивідуальні та змішані модельні розчини, які містять різні важкі метали ^ Ь (II), Cd (II), Щ (II)), що імітують реальні об'єкти; стічні води гальванічних процесів.

  Приготування робочих розчинів

  Розчини свинцю, ртуті та кадмію готували розчиненням при нагріванні точних наважок відповідних металів в азотній кислоті і з подальшим розведенням дистильованою водою. Їх титр дорівнює 1 мг / см3. Розчини металів меншою концентрації готували розведенням відповідних концентрованих розчинів.

  Рівноважну концентрацію іонів металів в фазі сорбенту розраховували по різниці між початкової і рівноважної концентраціями іонів у водній фазі спектрофотометричним методом.

  Спектрофотометричний метод в ультрафіолетовій і видимій області спектра дозволяє індивідуально визначати дво- і трикомпонентні суміші речовин. Кількісне визначення компонентів суміші засноване на тому, що оптична щільність будь-якої суміші дорівнює сумі оптичної щільності окремих компонентів. Довжина хвилі для визначення Cd2 + 495 нм, Щ2 + 500 нм, Pb2 + 510 нм [5].

  Процес сорбції іонів кадмію, ртуті та свинцю вивчали в статичних умовах водних розчинів солей кадмію, ртуті та свинцю при перемішуванні до встановлення сорбційної рівноваги. Кінетику сорбції досліджували шляхом відбору і аналізу обмеженого обсягу розчину в установленому інтервалі часу.

  У кожну колбу, що містить 1.0 г сорбенту, заливали по 100 мл водних розчинів Cd2 +, Щ2 + і Pb2 +,

  № 3 (69)

  витримували від 10 хв до 90 хв. Через певні проміжки часу розчини відокремлювали від сорбенту фільтруванням і визначали в них концентрацію іонів Cd2 +, Щ2 + і Pb2 +, спектрофотометричним методом.

  За отриманими результатами аналізу розраховували значення статичні ємності (А, мг / г) сорбентів за формулою:

  А = (Со-Ср ^ / т

  де С0 і Ср - вихідні і рівноважні концентрації іонів металів,

  V - об'єм водної фази, m - навішування сорбенту Одним з основних факторів, що впливають на сорбцію іонів металів з розчину, є кислотність середовища, тому що в залежності від значень рН утворюються різні сполуки або комплекси металів в розчині, які по-різному взаємодіють з поверхнею сорбенту.

  1210-е-е-д-2-1-1-1-1- _ і

  2 * б е ю рН

  Малюнок 1. Залежність сорбції іонів важких металів гібридним нанокомпозиційного ДАЦ-кремнеземних сорбентом від рН середовища: 1. Pb (II);

  2. Щ (II); 3. Cd (II)

  З літературних джерел відомо, що ізотерми розчинів за класифікацією Чарльз Гільс, які діляться на чотири класи L, Н, C) за формою початкового ділянки ізотерми і на п'ять типів зі зміни форми кривої при більш високих концентраціях. З рис. 2 видно, що ізотерми по класифікацію Чарльз Гільс відноситься до 2 типу та має L - подібний вид.

  Для визначення зміни термодинамічних функції гібридного нанокомпозита були побудовані ізотерми сорбції металів використовуваним гібридним ДАЦ-кремнезем рис.2. З малюнках видно, що ізотерми сорбції свідчить про володіння даного процесу ленгмюровских властивостями. Для опису ізотерм

  березень, 2020 р.

  Дослідження значення рН розчину на адсорбційна рівновага в системі розчин-ГНМДАЦК, показала що значення рН змінювалося в інтервалі від 1,5 до 9 (рис. 1), вихідні концентрації іонів металів кадмію, ртуті та свинцю - від 1,0 до 50 мг / л.

  На підставі отриманих даних показано, що сорбенти на основі гібридних нанокомпозицій мають максимальну сорбційну ємність для іонів Щ2 +, в кислому середовищі рН = 3-4; в близькою до нейтральної середовищі для іонів Cd2 + рН = 5-6, Pb2 + рН = 4-8.

  Отримані оптимальні умови сорбції можна пояснити кислотно-основними властивостями іонів з електрохімічної точки зору. Іони ^ (II), Pb (II) і Cd (II) утворюють катіонні з'єднання, тобто мають основними властивостями. Свинець має амфотерні властивості, але кислотні властивості свинцю має слабкі, ніж основні властивості.

  ?4, мг / г

  Малюнок 2. Ізотерми сорбції важких металів гібридним нанокомпозиційного ДАЦ-кремнеземних сорбентом: 1. Pb (II); 2. Щ (II); 3. Cd (II)

  сорбції застосовано рівняння Ленгмюра в наступному вигляді:

  а = ат Ка (С / З) / 1 + Ка (С / З)

  де а - величина адсорбції (моль / г), аm-ємність адсорбційного моношару або максимальна величина адсорбції (моль / г), С- рівноважна концентрація (моль / л), С0- стандартна концентрація (моль / л), Ка-константа рівноваги процесу взаємодії адсорбата з адсорбентом (константа Ленгмюра). Зазвичай для величини Ка і ат рівняння Ленгмюра призводять до наступного вигляду:

  1 / а = 1 / ат + 1-З / К * -ат-С

  Будують графік залежності 1 / а від 1 / С, тангенс ухилу нахилу даної прямої дає значення 1 / К а відрізок відсікається від осі ординат величину

  Прямолінійний характер цієї залежності свідчить про підпорядкування цього процесу закономірностям мономолекулярної теорії адсорбції.

  Стандартну енергію Гіббса адсорбції ЛG0aдc були визначені із залежності констант рівноваги від 298 К. ЛG0aдc = -RTlnKd які наведені в табл. 1.

  Сорбційні дослідження проведені в статичних умовах. Розраховані значення максимальної місткості сорбентів. Розрахунки показали, що при початкових концентраціях ізотерми сорбції високі, а з ростом концентрації встановлюються нескінченне рівновагу.

  Обчислені константи сорбційної рівноваги (К), граничні ємності моношару (аш) і стандартну енергію Гіббса адсорбції (ЛG0aдc) сорбенту ГНМДАЦК по іонів важких металів (табл. 1).

  Таблиця 1.

  Адсорбційні значення представлені в координатах лінійної форми рівняння Ленгмюра

  Метал Щ2 + РЬ2 +

  Кл 21,10 21,46 47,17

  аm 16,14 17,15 45,02

  -ЛG0aдc. кДж / моль 7,555 7,597 9,548

  Величина константи адсорбційної рівноваги До характеризує розподіл металів і між адсорбентом і водою. Чим більше величина константи, тим краще витягує адсорбент металів з розчину.

  Експериментальні розрахунки за рівнянням Ленгмюра показали, що значення констант рівноваги і граничні адсорбції зменшуються в наступним ряду: Pb2 + >Щ2 +

  Табл.1. показує, що значення стандартної енергії Гіббса приймає негативні значення для адсорбції всіх металів. Якщо стандартна енергія Гіббса отримує негативні значення, процес може протікати мимовільний. Отже, адсорбція металів на гібридному нанокомпозит ДАЦ-кремнезем є мимовільним процесом.

  Для вивчення селективності сорбції іонів металів і їх взаємного впливу був досліджений процес сорбції в статичних умовах при спільній присутності. Дослідження проводили на модельних розчинах, що складаються з суміші Cd2 +, ^ 2 + і Pb2 + з концентрацією 50 мг / л, в кислому середовищі при температурі 20 ± 50С. В якості запобіжного вибірковості сорбції визначали коефіцієнти розподілу при конкретному співвідношенні компонентів. Як показали дослідження, спільна присутність іонів металів має суттєвий вплив на процес сорбції. Експериментальні дані показали, що в кислому і близькою нейтральному середовищі

  спостерігається селективна сорбція іонів Pb2 +, ^ 2 + і Cd2 +.

  Сорбцію іонів важких металів із стічних вод можна розглядати як суму одночасно протікають дифузії і процесів закріплення молекул сорбуючого речовини поблизу активних центрів сорбенту ГНМДАЦК. Останній процес найімовірніше здійснюється за рахунок хімічної реакції іонного обміну, в якому беруть участь карбоксильні і гідроксильні функціональні групи сорбенту, підтвердженням тому є зміна рівноважного значення рН в процесі сорбції.

  Вивчення кінетики сорбції має важливе практичне і теоретичне значення, так як дозволяє встановити час досягнення рівноваги, максимальну робочу ємність і механізм протікання сорбції. Кінетичні дослідження показали, що сорбційне рівновагу при добуванні важких іонів металів з водних розчинів їх солей з використанням ДАЦ-кремнеземистого сорбенту встановлюється, протягом 20-80 хвилин. При цьому величини сорбційної ємності сорбенту для важких іонів різних металів складають 12-32 мг / г. За величиною сорбційної ємності метали розташовуються в наступний ряд: Pb2 + >Щ2 + >Cd2 +.

  Досліджено вплив температури на кінетичні та ємнісні характеристики сорбентів. Визначено ентальпії сорбції іонів Pb2 +, Щ2 + і Cd2 +.

  Таблиця 2.

  Значення адсорбційних ємності і ентальпії адсорбції металів

  Сорбент Ме2 + А, мг / г АН, кДж / моль

  ГНМДАЦК Pb 31,40 7,82

  ^ 13,87 13,27

  Cd 12,23 24,78

  Попередньо обчислені значення показують, що термодинамічні характеристики сорбції іонів металів зменшуються, що пов'язано активними центрами поверхні сорбенту (табл. 2).

  Таблиця 3.

  Вплив температури на сорбційну ємність сорбенту ГНМДАЦК

  Сорбент Ме Pb2 + Щ2 + Cd2 +

  ГНМДАЦК г, ос А, мг / г

  20 31,40 13,87 12,23

  40 20,25 11,14 11,14

  60 17,47 8,15 10,68

  80 14,24 - 9,04

  Результати розрахунку впливу температури на ємність ГНМДАЦК сорбентів іонів важких металів ГНМДАЦК сорбентами представлені в табл. 3.

  У табл. 3. показано, що з захопленням температури в рівноважному стані поглинання сорбенту металами ємності сорбенту зменшуються, це вказують що досліджувані процеси підкоряються законом фізичної адсорбції.

  Можливо, що на початку сорбційної процесу іони важких металів адсорбуються на поверхні до її повного заповнення, утворюючи мономолекулярний шар, а потім зі збільшенням концентрації починають проникати всередину, заповнюючи аморфні зони структур, отриманих з гібридних ДАЦ-кремнеземних матеріалів.

  Таблиця 4.

  Сорбційна ємність сорбентів на основі целюлози та її гібридних нанокомпозицій

  № Зразки Сорбційні ємність

  1 Гібрид целюлози -цірконій діоксиду (/ г02) N1 (II) 4.95, Бе (III) 0.89, 7г (IV) 0.70, Сі (II) 0.58, Са (II) 0.57, Сг (III) 0.45, 7п (II) 0.41, Со (II) 0.36 мг / г

  2 Гібрид хітозан- кремнезем V (V) 9.9, Мо (^) 121.0-37.4, СГС ^) 35.2 мг / г Со (II) 37.17, N1 (II) 36.54, Са (II) 70.56, Щ (II) 93.45, РЬ (11) 130.41 мг / г,

  3 Гібрид целлюлоза- титан діоксиду (Т102) РЬ (II) 371.0 мг / г

  4 Гібрид целюлоза ацетат-кремнезем Сг (VI) 19.46 мг / г

  5 Целюлоза / хітин РЬ (II) 62.1, Са (II) 33.6 і Сі (II) 19.2 мг / г

  6 Целюлоза-СООН Сі (П) 2.24, 7п (П) 0.13 мг / г

  7 бавовняної целюлози Са (II) 57.12 Сі (П) 14.72, Бе (II) 11.2, N1 (II) 9.28 і 7п (П) 7.8 мг / г

  8 Кремнезем Сг (VI) 1.08 мг / г

  9 Мезапорістие кремнезем Сі (II) 36.3, РЬ (П) 57.7 і Са (II) 32.3 мг / г

  10 Хтозна Сг (VI) 11.6, Сі (П) 24.13, Щ (П) 109.55, РЬ (П) 58.71 і 7п (П) 47.15 мг / г

  11 Хітин Сг (VI) 2,3 мг / г

  У табл. 4 для порівняння наведені значення сорбційних ємностей на целюлози і її гібридних нанокомпозицій, звідки видно що для целюлози сорбционная ємність приймає малі значення, а для наногібрідов сорбционная ємність різко зростає [1, 6].

  Досліджено десорбція іонів металів з насичених сорбентів ГНМДАЦК розчинами мінеральних кислот при збільшенні температури з 200С. Визначено оптимальні умови процесу. Виявлено, що найкращим елюентом для іонів важких металів є розбавлена ​​0,5 М азотна кислота; при цьому ступінь вилучення 90 - 98%.

  Таким чином, отримані нанокомпозиційні сорбційні гібридні матеріали на основі ДАЦ -кремнезема. Обговорено закономірності сорбції

  іонів кадмію, ртуті та свинцю даними сорбентами в статичних умовах. Детально досліджено вплив рН середовища на адсорбційна рівновага в системі метал-розчин. Показано, що ізотерми належать до ізотермам мономолекулярної сорбції та відповідають рівнянням Ленгмюра. Обчислені константи сорбційної рівноваги, граничні ємності моношару і стандартну енергію Гіббса сорбенту на основі гібридних нанокомпозицій по іонів важких металів. Показано, що, змінюючи кислотність середовища, можна домогтися селективного вилучення іонів кадмію, ртуті та свинцю з водних розчинів.

  Встановлено, що синтезовані нанокомпо-позитний матеріали є перспективними

  сорбентами для вилучення з мінералізованих водних розчинів металів кадмію, ртуті та свинцю.

  Список літератури:

  1. Anum jamshaid, almas hamid, nawshad muhammad, ayesha naseer, moinuddin ghauri, jibran iqbal, sikander rafiq, noor samad shah cellulose-based materials for the removal of heavy metals from wastewater - an overview. Chem bio eng rev 2017, 4, №.4, 1-18.

  2. бабу МА., Басаргін М.М., Aхмедов CA., Розовський Ю.Г. Сорбційно-фотометричне визначення ртуті (II) в природних водах. «Заводська лабораторія. Діагностика матеріалів »№12. 2006. Том 72. C. 1214.

  3. Іванов A3., Вакштейн М.С., Хасанова Е.М., Чернишов ІА., Януль Н.Ю. Сорбція іонів перехідних металів і свинцю на карбоксіметілцеллюлозний сорбенте см-52. Укр. Моск. ун-ту. сер. 2. хімія. 2003. Т.44. №6. С. 412-416.

  4. Корте Ф.М. Екологічна хімія. - М .: Світ, 1997. -С. 13-306.

  5. Коростильов П. П. Приготування розчинів для хіміко-аналітичних робіт. - М. Наук ^ 1964. -С. 101.

  6. Никифорова Тетяна Євгенівна, багровской Надія Aлексеевнa, Козлов Володимир Aлексaндровіч, Ліліна Сергій Aнaтольевіч. Сорбційні властивості і природа взаємодії целлюлозосодержащих полімерів з іонами металів. Хімія рослинної сировини. 2009 №1, С. 5-14.

  7. Редінова Aлексaндрa Володимирівна, Грабельна Валентина Aлексaндровнa, Леванова Катерина Петрівна, Гозбенко Валерій Єрофійович. Нова технологія вилучення іонів ртуті (II) з водних розчинів. Сучасні технології. Системний аналіз. Моделювання №4 (36) 2012. С. 85-88.

  8. Сіраканян МА., Вардересян Г.Ц., Котікян С.Ю., Торосян AT. і Гаспарян Н.К. Сорбція іонів свинцю і кад-

  мія з водних розчинів композиційними сорбентами. Хімічний журнал Aрменіі 68, №1, 2015. С. 65 -70.

  9. Терек Сергій Вікторович, Грабельна Валентина Aлексaндровнa, Леванова Катерина Петрівна, Руссалі-ська Наталія Володимирівна. Нова адсорбційна технологія очищення стічних вод від сполук свинцю. Вісник ИрГТУ №7 (102) 2015. С. 121 -126.

  10. Фелленберг Г. Забруднення природного середовища. Введення в екологічну хімію. - М .: Світ, 1997. -С. 116143.

  11. Шачнева Є.Ю., Поляков O.A. Сорбційно-фотометричне визначення свинцю і кадмію в промислових об'єктах. Вісник кемеровського державного університету 2015 №2 (62) т.5. С. 172-175.


  Ключові слова: ізотерм / нанокомпозицій / ДІАЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗА-кремнезем / ІОНИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ / ЄМНІСТЬ СОРБЕНТУ / Рівняння Ленгмюра / енергії Гіббса / ISOTHERM / NANOCOMPOSITION / DIACETATCELLULOSE-SILICA / HEAVY METAL IONS / SORBENT CAPACITY / EQUATION OF LANGMUIR / GIBBS ENERGY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити