Однією з явних тенденцій в розвитку місцевого самоврядування є зміна територіальних основ внаслідок що відбуваються тенденцій посилення процесів урбанізації і обезлюжіванія сільських територій регіонів, недостатність фінансових ресурсів муніципалітетів для вирішення питань місцевого значення, масової передачі повноважень сільських поселень на вищестоящий рівень. Відбувається це за рахунок адміністративно-територіальної трансформації або перетворення муніципальних утворень (Об'єднання, поділ, зміна статусу). У статті пропонується алгоритм перетворення муніципальних утворень, який крім законодавчо встановлених процедур, включає комплекс підготовчих робіт з оцінки доцільності перетворення за обраними критеріями, економічних, фінансових і соціальних наслідків перетворення, що здійснюються проектною групою, що володіє відповідними компетенціями. При цьому адміністративні форми трансформації муніципальних утворень не є єдиним способом вирішення проблем забезпечення їх фінансової спроможності та автономності. У статті розглядаються також види економічної трансформації, при яких територіальні основи місцевого самоврядування не змінюються, а з'являються нові або змінюються поточні економічні надбудови над муніципальними утвореннями або формуються міжмуніципальні зв'язку. Входження муніципального освіти в програмний субрегіон, агломерацію, зону територіального розвитку, території випереджаючого соціально-економічного розвитку, а також розвиток територіального громадського самоврядування та організація міжмуніципального співробітництва дозволяють консолідувати зусилля муніципальних утворень і залучити додаткові ресурси для вирішення питань місцевого значення в умовах обмеженості фінансових ресурсів і високого ступеня дотаційності муніципалітетів.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Атаева А.Г.


THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION OF THE MUNICIPAL FORMATIONS

One of the obvious trends in the development of local self-government is the change in its territorial foundations due to the ongoing trends of increasing urbanization and depopulation of rural areas of the regions, the lack of financial resources of municipalities to address local issues, and the large-scale delegation of authorities in rural settlements to a higher level. This is due to the administrative-territorial transformation or transformation of municipalities (Association, division, change of status). The article proposes an algorithm for transforming municipalities, which, in addition to the legally established procedures, includes a set of preliminary work to assess the feasibility of transformation according to the selected criteria of economic, financial and social consequences of the transformation, carried out by a project group with relevant competencies. At the same time, administrative forms of transformation of municipalities are not the only way to solve the problems of ensuring their financial viability and autonomy. The article also discusses the types of economic transformation in which the territorial foundations of local self-government do not change, but new or changing current economic superstructures over municipalities appear or inter-municipal relations are formed. The inclusion of a municipality in a program sub-region, agglomeration, territorial development zone, territories of advanced socio-economic development, as well as the development of territorial public self-government and the organization of inter-municipal cooperation allow consolidating the efforts of municipalities and attracting additional resources to address issues of local importance in conditions of limited financial resources and a high degree of subsidization of municipalities.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: питання управління

  Наукова стаття на тему 'АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА І ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ'

  Текст наукової роботи на тему «АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА І ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ»

  ?ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

  ECONOMY AND MANAGEMENT

  АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА І ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ

  МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ

  УДК338.24 (1-2) ГСНТИ 06.61.33

  ББК 65.050.23 Код ВАК 08.00.05

  DOI: 10.22394 / 2304-3369-2019-6-92-106

  А.Г. Атаева

  Російська академія наук, Уфа, Росія AuthorlD: 672203

  АНОТАЦІЯ:

  Однією з явних тенденцій в розвитку місцевого самоврядування є зміна територіальних основ внаслідок що відбуваються тенденцій посилення процесів урбанізації і обезлюжіванія сільських територій регіонів, недостатність фінансових ресурсів муніципалітетів для вирішення питань місцевого значення, масової передачі повноважень сільських поселень на вищестоящий рівень. Відбувається це за рахунок адміністративно-територіальної трансформації або перетворення муніципальних утворень (об'єднання, поділ, зміна статусу). У статті пропонується алгоритм перетворення муніципальних утворень, який крім законодавчо встановлених процедур, включає комплекс підготовчих робіт з оцінки доцільності перетворення за обраними критеріями, економічних, фінансових і соціальних наслідків перетворення, що здійснюються проектною групою, що володіє відповідними компетенціями. При цьому адміністративні форми трансформації муніципальних утворень не є єдиним способом вирішення проблем забезпечення їх фінансової спроможності та автономності. У статті розглядаються також види економічної трансформації, при яких територіальні основи місцевого самоврядування не змінюються, а з'являються нові або змінюються поточні економічні надбудови над муніципальними утвореннями або формуються міжмуніципальні зв'язку. Входження муніципального освіти в програмний субрегіон, агломерацію, зону територіального розвитку, території випереджаючого соціально-економічного розвитку, а також розвиток територіального громадського самоврядування та організація міжмуніципального співробітництва дозволяють консолідувати зусилля муніципальних утворень і залучити додаткові ресурси для вирішення питань місцевого значення в умовах обмеженості фінансових ресурсів і високого ступеня дотаційності муніципалітетів.

  Подяки. Дослідження проводиться за підтримки РФФД в рамках наукового проекту № 17-32-01142-ОГН.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА:

  територіальна трансформація, місцеве самоврядування, перетворення муніципальних

  ^ Утворень, економічна трансформація, субрегіон, міжмуніципальне співробітництво.

  §

  8? ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ:

  ? Айсилу Гаріфулловна Атаева, кандидат економічних наук, Інститут соціально-

  ^ Економічних досліджень, Уфимський федеральний дослідницький центр, Російська

  X академія наук,

  ^ 450075, Росія, м Уфа, пр. Жовтня, 71, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  ДЛЯ ЦИТУВАННЯ: Атаева А.Г. Адміністративно-територіальна та економічна трансформація муніципальних утворень // Питання управління. 2019. №6 (61). С. 92-106.

  Вступ

  Сучасні територіальні основи місцевого самоврядування були закріплені прийняттям Федерального закону №131 «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування (далі ФЗ-131), коли були встановлені 5 видів муніципальних утворень: муніципальні райони, міські округи, міські та сільські поселення, внутрішньоміські території міста федерального значення [1]. Федеральним законом від 27 травня 2014 р №136-Ф3 введені додатково міської округ з внутріміським розподілом і внутрішньо район [2], федеральним законом від 1 травня 2019 р №87-ФЗ - муніципальний округ [3].

  Кількість муніципальних утворень не є статичним, воно постійно адаптується до міграційним, фінансовим і соціально-економічних процесів на території муніципалітетів. Відбувається це за рахунок територіальної трансформації або перетворення муніципальних утворень (об'єднання, поділ, зміна статусу).

  За період з 1 січня 2008 по 1 січня 2019 року кількість муніципальних утворень в Росії скоротилося на 11,0% з 24151 до 21501, в тому числі муніципальних районів - на 3,8%, міських поселень - на 14,1% , сільських поселень - на 12,5%. При цьому кількість міських округів зросла на 17,9% з 521 до 614 од. Протягом 2018 року (з урахуванням вступили в силу в цей період законів суб'єктів Російської Федерації) було здійснено 258 змін територіальної організації місцевого самоврядування, в тому числі 62 зміни кордонів муніципальних утворень в межах суб'єкта Російської Федерації [4].

  Передумовами необхідності територіальної трансформації муніципальних утворень є:

  1. Посилення факторів урбанізації і обезлюжіванія сільських територій регіонів.

  Серед основних міграційних та демографічних тенденцій в муніципальних утвореннях відзначимо зростання кількості населення у великих міських округах і муніципальних районах, наближених до

  ним і, як один з наслідків, укрупнення муніципальних утворень.

  З чотирьох основних видів муніципальних утворень (ми не розглядали з'явилися в 2014 р міські округи з внутріміським розподілом і внутрішні райони, а також внутрішньоміські території міста федерального значення) - тільки в міських округах Російської Федерації за 2011-2018 рр. відбулося зростання чисельності населення (+12,9%), збільшилася і сама кількість міських округів (+18,69%). Відносно міських і сільських поселень, муніципальних районів стався як спад населення, так і скорочення їх кількості (населення муніципальних районів скоротилося на 11,4%, міських поселень - на 18,4%, сільських поселень - на 6,6%).

  При цьому якщо розглянути показники зміни чисельності окремих видів муніципальних утворень і чисельності населення, що проживає в них, залежно від величини муніципалітету, то спостерігаються такі тенденції.

  Зростає кількість міських округів-мільйонників - за аналізований період майже на третину зросла як їх кількість, так і кількість проживаючого населення в них (таблиця 1).

  Це пов'язано з посиленням агломераційних процесів в регіонах Росії, процесами урбанізації і субурбанізації. Наприклад, якщо розглянути муніципальні райони і поселення, що оточують найбільші міста, то населення в них значно збільшується (на прикладі Республіки Башкортостан - чисельність населення двох найближчих до столиці муніципальних районів - Уфимського і Іг-ський - зросла за аналогічний період 2011-2018 рр. На 38,1% і 29,1% відповідно).

  Відносно міських поселень - їх кількість скорочується, як і кількість проживає в великих муніципалітетах населення. Як правило великі міські поселення при наявності інфраструктури змінюють статус на міські округи, частина середніх міських поселень стають сільськими поселеннями (3 випадки в Росії в 2018 р) [4].

  Таблиця 1

  Зміна кількості муніципальних утворень, чисельності населення і щільності розселення в залежності від чисельності проживає в муніципальних утвореннях населення в 2011-2018 рр.

  до 10,0 10,0 -14,9 15,0 -19,9 20,0 -29,9 30,0 49,9 50,0 99,9 100,0 149,9 150,0 199,9 200 , 0 499,0 500,01000,0 1000,0 і більше

  Чисельність МО, од. ГО 25,6 19,2 61,3 21,7 3,7 26,6 16,0 19,0 7,4 4,2 27,3

  МР 27,8 3,6 -4,1 -10,3 -16,1 -14,9 -31,5 250,0 28,6

  ДП -9,6 13,9 16,7 -60,8 -70,8 -22,0 -35,7

  СП 193,7 -18,4 -17,5 -99,4

  Чисельність населення, тис. Чол. ГО 25,1 11,5 65,7 21,9 4,0 24,2 14,2 21,1 7,6 -2,0 28,2

  МР 29,1 2,9 -4,6 -9,8 -15,6 -14,1 -38,0 236,6 42,7

  ДП -10,3 14,5 104,0 -42,8 -66,3 -23,5 -33,3

  СП 407,1 116,1 115,6 -96,1

  Щільність розселення (чисельність на 1 МО) ГО -0,5 -6,5 2,7 0,2 0,3 -1,9 -1,6 1,8 0,1 -5,9 0,7

  МР 1,0 -0,7 -0,6 0,5 0,6 1,0 -9,5 -3,8 11,0

  ДП -0,7 0,5 74,9 45,9 15,3 -1,9 3,7

  СП 72,6 164,7 161,3 514,7

  де МО - муніципальне утворення, ГО - міський округ, МР - муніципальний район, ДП - міське поселення, СП - сільське поселення

  Для муніципальних районів характерні такі тенденції. Середні за величиною муніципальні райони укрупнюються, утворюючи великі муніципальні райони, або приєднуються до вже існуючих міських округах (5 випадків в Росії в 2018 р), або відбувається об'єднання всіх поселень, що входять до складу муніципального району, в одне міське поселення з одночасним його наділенням статусом міського округу (близько 25 випадків в 2018 р).

  Основна частина перетворень припадає на сільські поселення, перш за все це стосується укрупнення муніципальних утворень. Так в 2018 р 140 з 189 випадків перетворення - це об'єднання сільських поселень, які набули масового характеру в Республіці Мордовія, Курганської, Саратовської і Смоленській областях, в декількох регіонах здійснювалося епізодично.

  2. Недостатність фінансових ресурсів для вирішення питань місцевого значення.

  Однією з основних причин об'єднання муніципалітетів є недостатність доходів місцевого бюджету для вирішення питань місцевого значення, особливо власних податкових та неподаткових доходів.

  Так, за даними Міністерства юстиції Російської Федерації на 2018 р одне го-

  порті поселення, 574 сільських поселень і один міський округ мали дохід менше 1 млн руб. в рік (або умовно 83,3 тис. руб. на місяць). 74,3% сільських поселень в Росії мають бюджет, що не перевищує 10 млн руб. [4]. Крім того, понад 4,5 тис. Поселень в 2018 р і більше 4,7 тис. Поселень в 2019 р.частково передали муніципальним районам повноваження щодо складання, затвердження та (або) виконання місцевих бюджетів.

  При цьому великі муніципальні утворення фінансово більш самостійні. Так, за даними Міністерства фінансів РФ частка податкових доходів у власних доходах місцевих бюджетів (власні доходи - всі доходи без урахування субвенцій на виконання окремих державних повноважень) для міських округів в 2018 р становить 50,5%, для міських поселень - 48,5 %, тоді як для муніципальних районів всього 35,3%, сільських поселень - 35,4% [5].

  Більш того, чим менше муніципальне утворення, тим більша частка і без того незначних бюджетних коштів спрямовується на фінансування утримання органів місцевого самоврядування. Якщо частка витрат на управління в міських округах в Росії становить у середньому 7,74% в 2018 р, в муніципальних районах - 7,7%, то в міських поселеннях -14,33%, в сільських поселеннях - 30,53% ( в

  ряді сільських поселень цифра може доходити до 90-95%).

  3. Невиконання повноважень щодо вирішення питань місцевого значення.

  Через відсутність достатніх фінансових коштів і кадрових ресурсів у малолюдних сільських поселеннях частина повноважень передається на рівень муніципального району. В цілому в Росії 81,9% всіх міських і сільських поселень уклали угоди про передачу повноважень. У 2018 року в 39 регіонах Росії сільські поселення на рівень муніципального району передали понад 10 повноважень. Лише 16,5% сільських поселень в 56 регіонах Росії самостійно вирішують питання місцевого значення.

  Частково розв'язати проблеми адаптації сітки муніципального поділу під міграційні процеси, забезпечення зростання фінансової бази муніципалітетів, оптимізації адміністративних витрат, зниження асиметрії рівня соціально-економічного розвитку може територіальна трансформація муніципальних утворень.

  Ступінь вивченості питання.

  Як відзначили Е. Маркварт, Й. Францке «питання про сенс територіальних перетворень муніципалітетів і їх наслідки відноситься до числа« класичних »питань муніципальної науки, про що свідчать численні публікації різних авторів в різних країнах на різних« витках »територіальних реформ» [6].

  Питання територіальних перетворень тісно пов'язаний з проблемою визначення оптимальної системи (розміру) муніципальних утворень, розуміючи під нею структуру, в якій створені сприятливі умови до переходу до стійкого соціально-економічного розвитку поселень [7]. Ряд робіт як до, так і після реформи місцевого самоврядування присвячені цій тематиці [8-10]. Оптимальний розмір муніципального освіти - це результат пошуку балансу між двома протилежними вимогами: демократичності і наближеності місцевої влади до населення з одного боку, а з іншого боку - ефективності муніципального управління [11].

  Багато авторів вважають, що сучасна сітка муніципального поділу, сформована після реформи місцевого самоврядування, не відповідає проблемам збалансованого внутрирегионального розвитку, про що свідчать всі більш активізуються процеси перетворення муніципальних утворень (перш за все їх укрупнення) [12-14].

  Саме укрупнення муніципальних утворень є найбільш поширеною формою територіального перетворення, і оцінка її доцільності і наслідків викликають значно число дискусій у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі. Так, значна частина робіт з практичних аспектів трансформації присвячена розробці рекомендацій по більш ефективної реалізації інструменту об'єднання (укрупнення) поселень [14; 15]. У багатьох роботах досліджуються питання оцінки наслідків об'єднання муніципальних утворень, як позитивні аж до економії в масштабах країни до 3 млрд руб. [16], так і негативні [6; 17; 18].

  Але при цьому адміністративні форми трансформації муніципальних утворень не є єдиним способом вирішення проблем забезпечення їх фінансової спроможності та автономності. Набагато менше робіт присвячено економічним формам територіальної трансформації: міжмуніципального співробітництва в цілому і міжмуніципального кооперації зокрема, об'єднання муніципальних утворень в неадміністративного субрегіону і ін.

  У дослідженні будуть розглянуті обидва аспекти територіальної трансформації.

  Результати дослідження.

  Термін «трансформація» має міждисциплінарний характер, використовується в багатьох науках, крім економічної. Як правило під трансформацією розуміється перетворення структур, форм і способів, зміна цільової спрямованості діяльності будь-якого об'єкта.

  Поняття «територіальна трансформація муніципальних утворень» або «територіальна трансформація місцевого самоврядування» зазвичай ототожнюється з поняттям «перетворення» муніципальних утворень, встановленим ФЗ-

  131. Під перетворенням розуміється об'єднання, поділ, зміна статусу муніципальних утворень, приєднання поселення до міського округу з внутріміським розподілом і виділення внутрішньоміського району з міського округу з внутріміським розподілом [1]. Тобто територіальна трансформація являє собою внутрішньо регіональної якісна зміна територіальних основ місцевого самоврядування.

  Однак крім прямої адміністративної територіальної трансформації можна виділити непряму економіко-територіальну трансформацію. В даному випадку територіальні основи місцевого самоврядування не змінюються, а з'являються нові або змінюються поточні економічні надбудови над муніципальними утвореннями (так звані субрегіону) або формуються міжмуніципальні зв'язку, які дозволяють консолідувати зусилля муніципальних утворень і залучити додаткові ресурси для вирішення питань місцевого значення.

  Таким чином пропонується концепція двоїстої трансформації муніципальних утворень: адміністративно-територіальної та економічної. При цьому джерелами (ініціаторами) трансформації муніципальних утворень можуть бути як саме населення і представляють інтереси населення органи місцевого самоврядування, так і зовнішні учасники (органи влади). У разі адміністративної трансформації врахування думки населення є обов'язковим, нормативно закріпленим, в разі економічної трансформації думку населення не враховується.

  Перелік видів адміністративної трансформації є закритим, процедури визначені в нормативних актах федерального і регіонального рівня, ніяких різночитань не допускається. Види економічної трансформацію можуть бути різними, можуть закріплюватися на федеральному (наприклад, території випереджаючого розвитку), регіональному (управлінські округу) рівнях, або здійснюватися на договірній основі між органами місцевого самоврядування);

  Виходячи з цієї концепції пропонується наступна класифікація видів територіальної трансформації (рис. 1).

  Для кожної з форм адміністративно-територіальної форми трансформації (або перетворення) державних утворень законом передбачена досить складна процедура її реалізації, заснована, по-перше, на необхідності врахування думки населення, що проживає на території перетворюються муніципальних утворень (яке носить рекомендаційний характер для органів влади суб'єкта Федерації) і отримання згоди населення на перетворення (яке є обов'язковим до виконання), по-друге, на необхідності прийняття закону суб'єкта Федерації, який офіційно закріплює зміна меж і статусу муніципального освіти [19].

  Однією з найбільших проблем адміністративної трансформації муніципальних утворень, перш за все об'єднання, є «механічний» характер її здійснення зі спробами об'єднати два слабких муніципалітету або приєднати слабкий муніципалітет до сильного, виходячи з політичної волі або глави регіону, країни або глави вищестоящого муніципального освіти. В результаті очікуваний ефект від об'єднання не досягається, або ефект настільки незначний, що викликає питання доцільності перетворення. У будь-якому випадку досить складно чекати швидких результатів від об'єднання муніципалітетів.

  ІСЕРТ РАН щорічно проводить опитування глав муніципальних утворень Вологодської області з проблем місцевого самоврядування. На питання, чи відповідає існуюча система муніципалітетів сучасним вимогам ресурсного забезпечення в 2015 році лише 52,9% глав муніципальних утворень відповіли позитивно (у 2011 році ця цифра склала 84,6%), 33,3% глав міських поселень і 35, 4% сільських поселень (75,0% і 52,7% відповідно в 2011 р) [14]. Лише 14,0% голів сільських поселень позитивно оцінили результати об'єднання поселень, 37,2% відзначило, що нічого не змінилося і 48,8% голів сільських поселень відповіли, що результати об'єднання були негативними - відбулося «розпилення» і без того незначних коштів.

  Тому адміністративна трансформація не повинна бути стихійної, це повинен бути керований, організований, методично забезпечений і економічний доцільний процес перетворення, який розуміється і схвалюваний як органами місцевого самоврядування, так і населенням і господарюючими суб'єктами. Довгостроковими цілями трансформації для регіону є зниження диспропорцій розвитку муніципальних утворень, нівелювання негативних послід-

  ствий міграційних процесів та ін. Для муніципальних утворень - вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку нижчестоящих поселень, вирішення інфраструктурних проблем, консолідація фінансових ресурсів для вирішення питань місцевого значення, оптимізація адміністративних витрат і ін. Для населення та господарюючих суб'єктів - підвищення доступності та якості муніципальних послуг , своєчасне вирішення питань місцевого значення та ін.

  Територіальна трансформація муніципального освіти

  Адміністративно-територіальна трансформація

  об'єднання МО

  поділ МО

  Зміна статусу МО

  приєднання

  виділення

  двох і і більше поселень

  поселення з ГО

  всіх поселень, що входять до складу МР з ГО двох і більше внутрішньоміських районів двох і більше МР

  Поселення, яке тягне за собою утворення двох і більше поселень

  МР

  Внутрішньоміського району, яке тягне за собою утворення двох і більше внутрішньоміських районів

  ДП в зв'язку з наділенням його статусом СП СП в зв'язку з наділенням його статусом ДП

  ДП в зв'язку з наділенням його статусом ГО або позбавленням статусу ГО

  ГО в зв'язку з наділенням його статусу ГО з внутріміським розподілом або позбавленням його статусу ГО з внутріміським розподілом

  Поселення до ГО з внутріміським розподілом

  Внутрішньоміського району з ГО з внутріміським розподілом

  Економіко-територіальна трансформація

  Входження в субрегіон

  Участь в економічному співробітництві

  міжмуніципального

  взаємодія

  договірне

  асоціативне

  Економічне (міжмуніципального кооперація)

  програмні субрегіону

  Керуючі округу

  агломерації

  Зона територіального розвитку (ЗТР)

  Зона випереджаючого соціально-економічного розвитку (ТОСЕР)

  Особлива економічна зона

  кластер

  Розвиток територіального громадського самоврядування

  Малюнок 1. Структура видів територіальної трансформації муніципальних утворень.

  Адміністративно-територіальна трансформація

  У ряді регіонів розроблені методичні рекомендації по перетворенню муніципальних утворень, в основному вони стосуються рекомендацій по об'єднанню поселень. Рекомендації містять положення по нормативним вимогам і адміністративним процедурам об'єднання: починаючи з моменту внесення ініціативи з об'єднання і закінчуючи фор-

  мування органів місцевого самоврядування. При цьому методичні рекомендації не відображають критерії доцільності об'єднання і оцінку наслідків перетворення. У нашому уявленні не враховується значимість підготовчої роботи по здійсненню процедур перетворення.

  На малюнку 2 представлений алгоритм перетворення муніципальних утворень, який являє собою послідовність робіт за такими етапами.

  1. Підготовчий етап.

  З нашої точки зору всю процедуру підготовчої роботи перетворення МО необхідно починати з формування проектної групи по здійсненню аналітичних і проектних робіт, що володіє відповідними компетенціями по оцінці критеріїв необхідності транс-

  формації, передбачуваних наслідків, ефектів перетворення, підготовки стратегії і самого проекту трансформації. До складу команди можуть входити працівники органів місцевого самоврядування, органів державної влади, запрошені експерти та ін.

  1. Формування проектної групи по здійсненню аналітичних робіт і підготовки проекту перетворення

  2. Оцінка доцільності перетворення за критеріями

  Чисельність населення

  Частка адміністративних витрат

  фінансова самостійність

  Інші фінансові параметри розвитку МО

  Рівень соціально-економічного розвитку

  виконання повноважень

  Наявність стійких господарських і економічних зв'язків з іншими МО

  Відсутність муніципальних учредженій по надання муніципальних послуг, відсутність господарюючих суб'єктів, що формує податкові та неподаткові доходи

  др.

  3. Оцінка економічних, фінансових і соціальних наслідків

  Зростання податкових і неподаткових доходів місцевого бюджету

  Скорочення витрат на утримання працівників органів місцевого самоврядування

  Зміна структури витрат місцевого бюджету

  4. Вибір доцільної форми перетворення, визначення можливих адміністративних центрів МО

  5. Відповідність обраної форми перетворення критеріям територіальної доступності та доступності муніципальних послуг

  Транспортна і пішохідна доступність від всіх населених пунктів до адміністративного центру МО

  Територіальна доступність муніципальних учредженій; наявність об'єктів соціальної інфрастрктури; наявність інфраструктури ЖКГ

  6. Визначення Стратегії перетворення

  Стратегічні пріоритети та перспективи розвитку території

  Структура, штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування

  Підготовка проекту перетворення

  7. Ініціація перетворення

  Органи державної влади

  Органи місцевого самоврядування

  населення

  8. Переговорний процес з органами місцевого самоврядування та населенням

  публічні слухання

  Інші громадські обговорення

  9. Прийняття рішення про перетворення

  Представницькими органами муніципальних утворень

  На місцевий референдум

  10. Прийняття закону суб'єкта Російської Федерації про перетворення МО

  11. Призначення і проведення виборів представницького органу і виборних посадових осіб, формування органів місцевого самоврядування, прийняття Статуту та ін.

  12. Оцінка наслідків перетворення МО

  Малюнок 2. Алгоритм проведення адміністративно-територіальної трансформації (перетворення) муніципального освіти

  Основне завдання проектної групи -Оцінити доцільність об'єднання відповідно до обраних критеріїв. Критерії можуть відрізнятися в залежності від регіону (щільності розселення, особливостей муніципальної-територіального устрою та ін.), А також в залежності від особливостей конкретних муніципальних утворень.

  Серед критеріїв можуть бути такі:

  1) низька чисельність населення муніципальних утворень. Критерій залежить від щільності розселення, але в середньому можна відзначити доцільність перетворення сільських поселень з чисельністю населення менше 200 чол., Міських поселень менш 500 чол., Муніципальних районів і міських округів з чисельністю населення менше 5000 чол. за умови стійкого зниження чисельності населення за останні 10 років;

  2) частка витрат на утримання органів місцевого самоврядування в загальних витратах місцевого бюджету - один з ключових показників необхідності трансформації з позиції оптимізації адміністративних витрат. Перш за все, показник стосується сільських поселень - перетворення доцільно при величині показника більш 2/3 видатків бюджету (66,7%);

  3) фінансова самостійність - частка податкових і неподаткових доходів у загальній величині доходів місцевого бюджету характеризує наявність власного дохідного потенціалу території (менш 25,0%) за умови стійкого зниження показника за останні 10 років;

  4) інші фінансові показники розвитку муніципального освіти. До зони перспективної трансформації можна віднести муніципальні освіти, які не прийняли відповідно до встановлених термінів місцеві бюджети на черговий фінансовий рік, або в цілому затвердили бюджет, а також муніципальні освіти, в яких введена тимчасова фінансова адміністрація;

  5) виконання повноважень - частка повноважень, що виконуються поселенням самостійно без передачі на вищестоящий рівень (менше 50%);

  6) рівень соціально-економічного розвитку. Методики розрахунки можуть бути різні. В цілому, вибираються і оцінюючи-

  ються показники, що характеризують податковий, демографічний, економічний, соціальний потенціал території, які потім нормуються для приведення в такий же вид, і згортаються в інтегральний показник на основі середньої або середньозваженої оцінки. Використовується для міжмуніципального порівняння або динамічної оцінки зміни рівня соціально-економічного розвитку в ретроспективі;

  7) наявність стійких господарських, соціальних зв'язків, активне міжмуніципальне співробітництво і готовність населення всіх муніципалітетів до перетворення;

  8) відсутність муніципальних установ, що надають соціальні послуги населенню, відсутність підприємств і суб'єктів малого та середнього бізнесу, які формують податкових потенціал муніципального освіти і т.д.

  Далі проектна група оцінює економічні, соціальні, фінансові перспективи перетворення: здійснюється прогноз доходів муніципального освіти після перетворення (наприклад, зростання податкових доходів через зміну статусу муніципального освіти), передбачається, що зміна структури витрат муніципалітету (в тому числі передбачуване скорочення адміністративних витрат після об'єднання, зміна інших статей витрат місцевого бюджету), прогноз довгострокового зміни рівня соціально-економічного розвитку після перетворення і ін. Наявність позитивного ефекту за даними параметрами свідчить про доцільність перетворення муніципального освіти.

  Проектна група також визначає найбільш підходящу форму перетворення: об'єднання, приєднання, зміна статусу, зміна кордонів муніципального освіти, а також перспективний адміністративний центр створюваного муніципального освіти. Для забезпечення відповідності обраної форми перетворення і розташування адміністративного центру оцінюється їх відповідність критеріям транспортної та пішохідної доступності, встановленої ФЗ-131.

  В результаті проектна група готує проект перетворення, де визначаються стратегічні пріоритети і пер-

  спективи розвитку території, наявність необхідної інфраструктури, можливостей для самостійного виконання всіх питань місцевого значення, закріпленим за муніципальним освітою, структура, чисельність працівників органів місцевого самоврядування створюваного муніципалітету. Відносно зміни складу працівників органів місцевого самоврядування необхідно закріпити мінімум 1 штатну одиницю, яка буде курирувати муніципальне утворення, в якому скорочується адміністративний персонал.

  2. Етап трансформації (перетворення) муніципального освіти.

  Безпосередньо процес перетворення муніципальних утворень починається з його ініціації з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування або населення. Проект перетворення представляється на публічні слухання за участю жителів, господарюючих суб'єктів, органів місцевого самоврядування всіх що беруть участь в перетворенні муніципальних утворень, а також органів державної влади.

  Якщо суб'єктом ініціативи є населення, то вона реалізується в порядку, встановленому для висунення ініціативи проведення місцевого референдуму, якщо суб'єктом є органи публічної влади (федеральні органи державної влади, органи влади суб'єкта РФ або органи місцевого самоврядування), то вона оформлюється рішеннями відповідних органів. Крім того, необхідна згода населення кожного МО, виражене або населенням безпосередньо, або через представницькі органи, в порядку, встановленому ФЗ-131.

  Офіційно перетворення закріплюється прийняттям закону суб'єкта Російської Федерації про перетворення, про встановлення меж і статусу нових муніципальних утворень.

  3. Етап формування органів місцевого самоврядування.

  Включає в себе комплекс організаційних дій по реалізації трансформації (перетворення), пов'язаний з формуванням (обранням, призначенням) нових органів місцевого самоврядування, ліквідацією органів місцевого самоврядування перетворюються поселень, виносяться

  на публічні слухання і приймаються статут і бюджет муніципального освіти і інші дії. Від ступеня раціональності і якості проведених на цьому етапі заходів багато в чому залежить ефективність перетворення.

  Окрім дотримання послідовності, оцінки критеріїв необхідності і наслідків трансформації на підготовчому етапі перетворення необхідно наступне:

  1) визначення кожним із суб'єктів Російської Федерації оптимального складу і розміру муніципальних утворень, виходячи з щільності розселення, що склалася інфраструктури, історично сформованого і перспективного опорного каркаса розселення. Критерії визначення оптимального складу і розміру повинні бути прийняті на федеральному рівні;

  2) прийняття в кожному регіоні методичних рекомендацій для голів органів місцевого самоврядування та фахівців, що беруть участь в процедурах, пов'язаних з перетворенням по всіх видах адміністративної трансформації муніципальних утворень. Методичні рекомендації повинні містити як критерії та показники оцінки доцільності і наслідків трансформації, так і дії муніципальних утворень з ініціювання перетворення, утворення структури органів і нормативно-правової бази нового муніципального освіти.

  Економіко-територіальна

  трансформація

  В умовах обмеженості фінансових ресурсів МО і високого ступеня їх до-тационная крім адміністративних заходів необхідно розвивати і економічні форми територіальної трансформації муніципальних утворень.

  В даному випадку мова не йде про зміну адміністративних кордонів або статусу муніципальних утворень, не скорочуються органи місцевого самоврядування. МО територіально входить або бере участь в деяких міжмуніципальних чи інших економічних формах співробітництва, які дозволяють залучити додаткові ресурси або стимулювати розвиток економічних агентів на території муніципалітету. Серед них можна виділити наступні.

  1. міжмуніципального співробітництва - це спільна діяльність органів місцевого самоврядування муніципальних утворень, спрямована на для вираження і захисту їх спільних інтересів (асоціативне, договірне), а також з метою об'єднання фінансових коштів, матеріальних та інших ресурсів МО для вирішення питань місцевого значення (організаційно господарське). У Російській Федерації розвинені в основному перші два види міжмуніципального співробітництва (асоціативна і договірна форми). Найбільш ефективна форма міжмуніципального співробітництва - міжмуніципального кооперація, яка б дозволила об'єднати фінансові, матеріальні та інші ресурси для спільного вирішення питань місцевого значення, в Російській Федерації практично не розвинена.

  Вирішити проблему об'єднання ресурсів різних муніципальних утворень для вирішення будь-яких питань і проблем місцевого значення та економії тим самим бюджетних коштів, може дозволити прийняття федерального закону «Про міжмуніципальному співпраці», а також методичних рекомендацій з організації міжмуніципального співробітництва (насамперед міжмуніципального кооперації) в суб'єктах Російської Федерації.

  2. Входження муніципального освіти в субрегіон.

  В даному випадку мова йде про те, що адміністративно статус і кордони муніципального освіти не змінюються, але його територія повністю входить до складу якогось економічного субрегіону. І за рахунок додаткових фінансових ресурсів (наприклад, за рахунок коштів Програми розвитку субрегіону) або реалізації на території великих інвестиційних проектів створюються умови для зростання податкового та економічного потенціалу території. Під субрегіоном розуміється «територіальна соціально-економічна підсистема регіону (група МО), що володіє властивостями відносної цілісності, виділена з яких-небудь загальним економіко-географічним, адміністративним, природно-кліматичних та інших взаємопов'язаним між собою ознаками» [22]. Це можуть бути програмні субрегіону, створювані в деяких суб'єктах РФ

  (Північно-Схід і Зауралля Республіки Башкортостан), або управлінські округу (Свердловська область), або зони територіального розвитку і території випереджаючого соціально-економічного розвитку, або агломерації.

  3. Розвиток територіального громадського самоврядування (ТОС).

  Під ТОС розуміється самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території муніципального освіти, а також в розташованих на межселенной території населених пунктах для самостійного і під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення [1].

  Саме ТОС може частково вирішити проблему доступності населення до місцевого самоврядування в скасовуємо поселеннях. Так органи ТОС, в разі реєстрації як юридичної особи, можуть отримувати бюджетні кошти на здійснення господарської діяльності з благоустрою території, задоволення соціально-побутових потреб громадян, або здійснювати цю діяльність за рахунок коштів громадян. Фактично може вирішуватися частина важливих питань місцевого значення без створення і фінансування органів місцевого самоврядування.

  висновки.

  В результаті можна виділити ряд ключових висновків дослідження:

  1) під територіальної трансформацією муніципальних утворень розуміються юридично оформлені дії органів місцевого самоврядування по адміністративному перетворенню муніципального освіти, узгоджені з населенням (адміністративно-територіальна трансформація) або включення території муніципального освіти в якийсь економічний субрегіон, при якому кордону і адміністративний статус муніципального освіти не змінюються ( економіко-територіальна трансформація), спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища муніципального освіти.

  2) основними передумовами необхідності територіальної трансформації муніципальних утворень є посилення факторів урбанізації і обезлю-вання сільських територій регіонів, недостатність фінансових ресурсів му-

  ніціпалітетов для вирішення питань місцевого значення, масової передачі повноважень сільських поселень на вищестоящий рівень;

  3) територіальна трансформація муніципальних утворень може відбуватися як за адміністративним способом у вигляді перетворення МО, так і з економічного - через міжмуніципальне співробітництво або входження МО в субрегіон;

  4) при адміністративної трансформації необхідно здійснювати комплекс підготовчих робіт з оцінки доцільності перетворення за обраними критеріями, оцінці економічних, фінансових і соціальних наслідків перетворення, що здійснюються проектною групою, що володіє відповідними компетенціями;

  5) в умовах обмеженості фінансових ресурсів МО і високий ступінь їх дотаційності крім адміністративних заходів необхідно розвивати і економічні форми трансформації муніципальних утворень, до яких можна віднести міжмуніципальне співробітництво, входження МО в програмний субрегіон, агломерацію, зону територіального розвитку, території випереджаючого соціально-економічного розвитку , а також розвиток територіального громадського самоврядування;

  6) міжмуніципального кооперація в багатьох випадках є кращою альтернативою об'єднання муніципальних утворень, так як дозволяє забезпечити підвищення ефективності надання муніципальних послуг за рахунок добровільної співпраці і об'єднання муніципалітетів при збереженні їх самостійності. При цьому міжмуніципального кооперація є найбільш нерозвиненою з форм міжмуніципальної співпраці;

  7) необхідний комплекс заходів щодо підвищення фінансової самостійності муніципальних утворень за рахунок розширення складу їх гарантованих джерел доходів (перш за все доходів від розвитку малого і середнього підприємництва) і прав органів місцевого самоврядування по їх адміністрування, а також скорочення постійно збільшуються питань місцевого значення та окремих державних повноважень, переданих на місцевий рівень.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації: Федеральний закон від 6 жовтня 2003 року №131-Ф3 (ред. Від 02.08.2019) [електронний ресурс] // УПС Консультант-Плюс. URL: http://www.consultant.org.ua// (дата звернення: 02.10.2019).

  2. Про внесення змін до статті 26.3 Федерального закону «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» і Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»: Федеральний закон від 27 травня 2014 року №136-Ф3 (ред. від 03.02.2015) [електронний ресурс] // УПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.org.ua/ (дата звернення: 02.10.2019).

  3. Про внесення змін до Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»: Федеральний закон від 1 травня 2019 року №87-ФЗ [електронний ресурс] // УПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.org.ua// (дата звернення: 02.10.2019).

  4. Інформаційно-аналітичні матеріали про стан і основні напрямки розвитку місцевого самоврядування в Російській Федерації (дані за 2018 р -початок 2019 г.) [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції Російської Федерації. URL: https://minjust.org.ua/ru/press/news/monitoring - razvitiya- sistemy- mestnogo -samoupravleniya (дата звернення: 04.10.2019).

  5. Інформація про результати проведення моніторингу виконання місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в суб'єктах Російської Федерації за 2018 год [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів Російської Федерації. URL: https://www.minfin.org.ua/ru/perfomance/region s / monitoring_results / Monitoring_local / results / (дата звернення: 07.10.2019).

  6. Маркварт Е., Францке Й. Територіальне реформування місцевого самоврядування в Німеччині та Росії на сучасному етапі // Просторова економіка. 2017. №3. С. 40-61.

  7. Лапін В.А., Любовний В.Я. Реформа місцевого самоврядування та адміністра-

  тивно територіальний устрій Росії. М .: Изд-во «Річ навіть», 2005.

  8. Швецов А.Н. Просторові параметри муніципальних утворень: пострадянські «гойдалки» і економічні основи раціоналізації // Російський економічний журнал. 2007. №3. С. 36-62.

  9. Швецов А.Н. Економічне підґрунтя вибору розмірів муніципальних утворень // Просторова економіка. 2007. № 3. С. 43-61.

  10. Федорова С.М. Критерії та підходи до визначення оптимального розміру соціально-економічних підсистем регіону // Вісник ОрелГІЕТ. 2010. №3 (13). С. 34-38.

  11. Маркварт Е., Швецов А.Н. Територіальна організація місцевого самоврядування і управління міськими агломерациями. М .: Справа 2017.

  12. Колодіна Е.А. Проблеми територіальної організації місцевого самоврядування в Іркутській області // Регіональна економіка і управління: електронний науч. журнал. 2018. № 3 (55). С. 3.

  13. Федорова С.М. Територіальні трансформації муніципальних утворень регіону: сутність, оцінка і особливості управління (на матеріалах Курської області) // Економіка і управління. 2011. №1. С. 51-55.

  14. Ворошилов Н.В. Муніципальної-територіальний устрій в Росії: адаптація до різноманітності // Питання територіального розвитку. 2017. №2. С. 1-15.

  15. Стріжкіна І.В. Укрупнення муніципальних утворень - результат реформування місцевого самоврядування на Алтаї // Известия Алтайського державного університету. 2011. № 2-1 (70). С. 325-330.

  16. Кайль Я.Я. Оптимізація кількості муніципальних утворень в Російській Федерації: стан, проблеми, перспективи // Національні інтереси: пріоритети та безпеку. 2013. Т. 9. № 18 (207). С. 59-64.

  17. Haug P., Illy A. Gro? E ist nicht alles -Die Effizienz der kommunalen Leistungserstellung am Beispiel Sachsen-Anhalts // Wirtschaft im Wandel. 17 (10). 2011. P. 347-355.

  18. OECD. Multy-level Governance Reforms: Overview of OECD Country Experiences / Edited by I. Chatry, K. Hulbert Paris: OECD Publidhing 2017.

  19. Уляева А.Г. Територіальна трансформація муніципальних утворень регіону: нормативно-правові основи і досвід реалізації // Фундаментальні дослідження. 2018. № 11-2. С. 290-295.

  20. Макаров І. Огляд територіальної організації місцевого самоврядування в Ленінградській області // В кн .: Об'єднання муніципальних утворень: досвід Фінляндії та основи російського законодавства. (Під ред. В. Скоробогатова, І. Макарова). СПб. : Вид.-поліграфічний комплекс «Вести», 2011. С. 86-96

  21. Ісупова С., Маркварт Е. міжмуніципального співробітництва в Німеччині: види і форми, переваги та ризики // Питання міжмуніципального господарського співробітництва. М., 2010. С. 49-66.

  22. Атаева А.Г., Тажітдінов І.А. Методологічні основи вивчення сутності та способів організації внутрішньорегіональних територіальних соціально-економічних систем // Сучасні проблеми науки та освіти. 2012. № 6. С. 450.

  THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION

  OF THE MUNICIPAL FORMATIONS

  A.G. Atayeva

  Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia

  ABSTRACT:

  One of the obvious trends in the development of local self-government is the change in its territorial foundations due to the ongoing trends of increasing urbanization and depopulation of rural areas of the regions, the lack of financial resources of municipalities to address local issues, and the large-scale

  delegation of authorities in rural settlements to a higher level. This is due to the administrative-territorial transformation or transformation of municipalities (association, division, change of status). The article proposes an algorithm for transforming municipalities, which, in addition to the legally established procedures, includes a set of preliminary work to assess the feasibility of transformation according to the selected criteria of economic, financial and social consequences of the transformation, carried out by a project group with relevant competencies.

  At the same time, administrative forms of transformation of municipalities are not the only way to solve the problems of ensuring their financial viability and autonomy. The article also discusses the types of economic transformation in which the territorial foundations of local self-government do not change, but new or changing current economic superstructures over municipalities appear or intermunicipal relations are formed. The inclusion of a municipality in a program sub-region, agglomeration, territorial development zone, territories of advanced socio-economic development, as well as the development of territorial public self-government and the organization of inter-municipal cooperation allow consolidating the efforts of municipalities and attracting additional resources to address issues of local importance in conditions of limited financial resources and a high degree of subsidization of municipalities.

  Gratitudes. The research is supported by the RFBR as part of the research project № 17-32-01142-OGN. KEYWORDS:

  territorial transformation, local self-government, transformation of municipalities, economic transformation, sub-region, inter-municipal cooperation.

  AUTHORS 'INFORMATION:

  Aisylu G. Atayeva, Cand. Sci. (Economical), Institute for Social and Economic Research, Ufa Federal Research Center, Russian Academy of Science, 71, Oktyabrya ave., Ufa, 450075, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  FOR CITATION: Atayeva A.G. The administrative-territorial and economic transformation of the municipal formations // Management Issues. 2019. №6 (61). P. 92-106.

  REFERENCES

  1. On the general principles of the organization of local self-government in the Russian Federation: Federal Law of October 6, 2003 No. 131-FZ (as amended on August 2, 2019) [e-resource] // Reference Legal System Consultant Plus. URL: http://www.consultant.org.ua// (date of access: 02.10.2019) [Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii: Federal'nyy zakon ot 6 oktyabrya 2003 goda №131-FZ (red. Ot 02.08.2019) [elektronnyy resurs] // Spravochnaya pravovaya sistema Konsul'tantPlyus. URL: http://www.consultant.org.ua// (data obrashcheniya: 02.10.2019).] - (In Rus.).

  2. On amendments to Article 26.3 of the Federal Law "On General Principles of Organization of Legislative (Representative) and Executive Bodies of State Power of the Subjects of the Russian Federation" and the Federal Law "On General Principles of Organization of Local Self- Government in the Russian Federation ": Federal Law of May 27, 2014 No. 136-03 (as

  amended on February 3, 2015) [e-resource] // Reference Legal System "Consultant Plus". URL: http://www.consultant.org.ua// (date of access: 02.10.2019) [O vnesenii izmeneniy v stat'yu 26.3 Federal'nogo zakona «Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel'nykh (predstavitel'nykh) i ispolnitel 'nykh organov gosudarstvennoy vlasti sub "yektov Rossiyskoy Federatsii» i Federal'nyy zakon «Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo

  samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii »: Federal'nyy zakon ot 27 maya 2014 goda №136-FZ (red. ot 03.02.2015) [elektronnyy resurs] // Spravochnaya pravovaya sistema" Konsul'tantPlyus ". URL:

  http://www.consultant.org.ua// (data

  obrashcheniya: 02.10.2019).] - (In Rus.).

  3. On amendments to the Federal Law "On the General Principles of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation": Federal Law of May 1, 2019 No. 87-FZ [e-resource] // Reference Legal System Consultant Plus. URL: http://www.consultant.org.ua// (date of access: 02.10.2019) [O vnesenii izmeneniy v Federal'nyy zakon «Ob obshchikh

  printsipakh organizatsii mestnogo

  samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii »: Federal'nyy zakon ot 1 maya 2019 goda №87-FZ [elektronnyy resurs] // Spravochnaya pravovaya sistema Konsul'tantPlyus. URL: http://www.consultant.org.ua// (data

  obrashcheniya: 02.10.2019)] - (In Rus.).

  4. Information and analytical materials on the state and main directions of development of local self-government in the Russian Federation (data for 2018 - early 2019) [e-resource] // Ministry of Justice of the Russian Federation. URL: https://minjust.org.ua/ru/press/news/monitoring - razvitiya- sistemy- mestnogo - samoupravleniya (accessed: 04.10.2019) [Informatsionno-analiticheskiye materialy o sostoyanii i osnovnykh napravleniyakh razvitiya mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii (dannyye za 2018 g. - nachalo 2019 g.) [elektronnyy resurs] // Ministerstvo yustitsii Rossiyskoy Federatsii. URL: https://minjust.org.ua/ru/press/news/monitoring -razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya (data obrashcheniya: 04.10.2019)] - (In Rus.).

  5. Information on the results of monitoring the implementation of local budgets and inter-budget relations in the constituent entities of the Russian Federation for 2018 [e-resource] // Ministry of Finance of the Russian Federation. URL: https://www.minfin.org.ua/ru/perfomance/region s / monitoring_results / Monitoring_local / results / (accessed: 07.10.2019) [Informatsiya o rezul'tatakh provedeniya monitoringa ispolneniya mestnykh byudzhetov i mezhbyudzhetnykh otnosheniy v sub "yektakh Rossiyskoy Federatsii za 2018 god [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo finansov Rossiyskoy Federatsii. URL: https://www.minfin.org.ua/ru/perfomance/region s / monitoring_results / Monitoring_local / results / (data obrashcheniya: 07.10.2019)] - (In Rus.).

  6. Markwart E., Franck J. Territorial reform of local government in Germany and Russia at the present stage // Spatial Economics. 2017. No. 3. P. 40-61. [Markvart E., Frantske Y. Territorial'noye reformirovaniye mestnogo samoupravleniya v Germanii i Rossii na sovremennom etape // Prostranstvennaya ekonomika. 2017. №3. S. 40-61.] - (In Rus.).

  7. Lapin V.A., Lyubovny V.Ya. Reform of local self-government and administrative-territorial structure of Russia. M.: Publishing

  house "Delo", 2005. [Lapin V.A., Lyubovnyy V.YA. Reforma mestnogo samoupravleniya i administrativno territorial'noye ustroystvo Rossii. M .: Izd-vo «Delo», 2005.] - (In Rus.).

  8. Shvetsov A.N. Spatial parameters of municipalities: post-Soviet "swing" and the economic basis of rationalization // Russian Economic Journal. 2007. No. 3. P. 36-62. [Shvetsov A.N. Prostranstvennyye parametry munitsipal'nykh obrazovaniy: postsovetskiye «kacheli» i ekonomicheskiye osnovy ratsionalizatsii // Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal. 2007. №3. S. 36-62.] - (In Rus.).

  9. Shvetsov A.N. Economic grounds for choosing the size of municipalities // Spatial Economics. 2007. No. 3. P. 43-61. [Shvetsov A.N. Ekonomicheskiye osnovaniya vybora razmerov munitsipal'nykh obrazovaniy // Prostranstvennaya ekonomika. 2007. № 3. S. 43-61.] - (In Rus.).

  10. Fedorova S.N. Criteria and approaches to determining the optimal size of the socio-economic subsystems of the region // Bulletin of OrelGIET. 2010. No. 3 (13). P. 34-38. [Fedorova S.N. Kriterii i podkhody k opredeleniyu optimal'nogo razmera sotsial'no-ekonomicheskikh podsistem regiona // Vestnik OrelGIET. 2010. №3 (13). S. 34-38.] - (In Rus.).

  11. Markvart E., Shvetsov A.N. Territorial organization of local government and the management of urban agglomerations. M.: Delo, 2017. [Markvart E., Shvetsov A.N. Territorial'naya organizatsiya mestnogo samoupravleniya i upravleniye gorodskimi aglomeratsiyami. M .: Delo, 2017.] - (In Rus.).

  12. Kolodina E.A. Problems of the territorial organization of local government in the Irkutsk region // Regional Economics and Management: Electronic Scientific Journal. 2018. No. 3 (55). P. 3. [Kolodina Ye.A. Problemy territorial'noy organizatsii mestnogo samoupravleniya v Irkutskoy oblasti // Regional'naya ekonomika i upravleniye: elektronnyy nauchnyy zhurnal. 2018. № 3 (55). S. 3.] - (In Rus.).

  13. Fedorova S.N. Territorial transformations of the region's municipalities: essence, assessment and management features (based on materials from the Kursk region) // Economics and Management. 2011. No. 1. P. 51-55. [Fedorova S.N. Territorial'nyye transformatsii munitsipal'nykh obrazovaniy regiona: sushchnost ', otsenka i osobennosti upravleniya (na materialakh Kurskoy oblasti) //

  Ekonomika i upravleniye. 2011. №1. S. 51-55.] - (In Rus.).

  14. Voroshilov N.V. Municipal-territorial structure in Russia: adaptation to diversity // Issues of territorial development. 2017. No. 2. P. 1-15. [Voroshilov N.V. Munitsipal'no-territorial'noye ustroystvo v Rossii: adaptatsiya k raznoobraziyu // Voprosy territorial'nogo razvitiya. 2017. №2. S. 1-15.] - (In Rus.).

  15. Strizhkina I.V. The enlargement of municipalities is the result of the reform of local self-government in Altai // News of Altai State University. 2011. No. 2-1 (70). P. 325330. [Strizhkina I.V. Ukrupneniye munitsipal'nykh obrazovaniy - rezul'tat reformirovaniya mestnogo samoupravleniya na Altaye // Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 2-1 (70). S. 325-330.] - (In Rus.).

  16. Kail Ya.Ya. Optimization of the number of municipalities in the Russian Federation: state, problems, prospects // National interests: priorities and security. 2013.Vol. 9. No. 18 (207). P. 59-64. [Kayl 'Ya.Ya. Optimizatsiya kolichestva munitsipal'nykh obrazovaniy v Rossiyskoy Federatsii: sostoyaniye, problemy, perspektivy // Natsional'nyye interesy: prioritety i bezopasnost '. 2013. T. 9. № 18 (207). S. 59-64.] - (In Rus.).

  17. Haug P., Illy A. Gro? E ist nicht alles -Die Effizienz der kommunalen Leistungserstellung am Beispiel Sachsen-Anhalts // Wirtschaft

  im Wandel. 17 (10). 2011. P. 347-355. - (In Eng.).

  18. OECD. Multy-level Governance Reforms: Overview of OECD Country Experiences / Edited by I. Chatry, K. Hulbert. Paris: OECD Publidhing 2017. DOI: 10.1787 / 9789264272866-en. - (In Eng.).

  19. Ulyaeva A.G. Territorial transformation of the region's municipalities: regulatory framework and implementation experience

  // Fundamental Research. 2018. No. 11-2. S. 290-295. [Ulyayeva A.G. Territorial'naya transformatsiya munitsipal'nykh obrazovaniy regiona: normativno-pravovyye osnovy i opyt realizatsii // Fundamental'nyye issledovaniya. 2018. № 11-2. S. 290-295.] - (In Rus.).

  20. Makarov I. Overview of the territorial organization of local government in the Leningrad region // In: Association of Municipalities: Finnish Experience and the Basics of Russian Legislation. (Edited by V. Skorobogatov, I. Makarov). SPb., Publishing and printing complex "Vesti": 2011, 86-96 p. [Makarov I. Obzor territorial'noy organizatsii mestnogo samoupravleniya v Leningradskoy oblasti // V kn .: Ob "yedineniye munitsipal'nykh obrazovaniy: opyt Finlyandii i osnovy rossiyskogo zakonodatel'stva. (Pod red. V. Skorobogatova, I. Makarova). SPb., Izdatel'sko-poligraficheskiy kompleks "Vesti": 2011, 86-96 s.] - (In Rus.).

  21. Isupova S., Markwart E. Intermunicipal cooperation in Germany: types and forms, advantages and risks // Issues of intermunicipal economic cooperation. M., 2010.S. 49-66. [Isupova S., Markvart E. Mezhmunitsipal'noye sotrudnichestvo v Germanii: vidy i formy, preimushchestva i riski // Voprosy mezhmunitsipal'nogo khozyaystvennogo sotrudnichestva. M., 2010. S. 49-66.] - (In Rus.).

  22. Ataeva A.G., Tazhitdinov I.A. Methodological foundations of the study of the essence and methods of organizing intra-regional territorial socio-economic systems // Modern problems of science and education. 2012. No. 6. P. 450. [Atayeva A.G., Tazhitdinov I.A. Metodologicheskiye osnovy izucheniya sushchnosti i sposobov organizatsii vnutriregional'nykh territorial'nykh sotsial'no-ekonomicheskikh sistem // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. 2012. № 6. S. 450.] - (In Rus.).


  Ключові слова: ТЕРИТОРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ / МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ / ПЕРЕТВОРЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ / ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ / субрегіону / міжмуніципального співробітництва / TERRITORIAL TRANSFORMATION / LOCAL SELF-GOVERNMENT / TRANSFORMATION OF MUNICIPALITIES / ECONOMIC TRANSFORMATION / SUB-REGION / INTER-MUNICIPAL COOPERATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити