У статті розглядаються принципи адміністративно-процесуального провадження в адміністративних правопорушень. Аналізуються думки різних авторів - фахівців в області адміністративного права. Пропонується авторське бачення принципів адміністративного права.йствующего законодавства.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Гришкова Т. А.


The article discusses the principles of judicial procedures in the administrative law. The author examines the research of experts and offers an outline of the principles in administrative law.


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Вісник асоціації вузів туризму і сервісу


  Наукова стаття на тему 'Адміністративно-правові засади провадження з перегляду постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення'

  Текст наукової роботи на тему «Адміністративно-правові засади провадження з перегляду постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення»

  ?УДК 342.9

  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА ПО ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВ І РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

  Гришкова Т.А., здобувач, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  ФГОУВПО «Російський державний університет туризму та сервісу», м.Москва

  The article discusses the principles of judicial procedures in the administrative law. The author examines the research of experts and offers an outline of the principles in administrative law.

  У статті розглядаються принципи адміністративно-процесуального провадження про адміністративні правопорушення. Аналізуються думки різних авторів - фахівців у галузі адміністративного права. Пропонується авторське бачення принципів адміністративного права.йствующего законодавства.

  Key Words :: administrative law, offense, administrative penalty, revision, principles.

  Ключові слова: адміністративне право, правопорушення, адміністративне стягнення, перегляд, принципи.

  Перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення є діяльність уповноважених суб'єктів адміністративної юрисдикції (до числа яких відносяться і судді районних судів) з перевірки законності та обґрунтованості постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення за скаргами осіб, щодо яких винесено постанови по справі , потерпілих, а також за протестами прокурорів. Вже згадана діяльність регулюється адміністративно-процесуальними нормами і становить порушено провадження з перегляду постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення.

  У правовому регулюванні важливу роль відіграють принципи права. Це виражені в праві вихідні нормативно-керівні начала, що характеризують його зміст, його основи, закріплені в ньому закономірності суспільного життя [1. С. 98]. Вони служать своєрідними орієнтирами для правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності [2. С. 321].

  В юридичній літературі багато говориться про принципи: общеюрісдікціонних, адміністративної юрисдикції, адміністративного процесу, адміністративної відповідальності. Як співвідносяться між собою ці

  категорії, і які з них поширюються на перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення суддями районних судів?

  Г.А. Шевчук запропонував включати в систему принципів перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення загальправові і власне процесуальні принципи [3. С. 39-43].

  До загальноправових принципів, на його думку, слід відносити: законність; народовладдя; гуманізм; справедливість; демократизм [3. С. 39].

  Власне процесуальні принципи, на думку Г.А. Шевчука, включають:

  1) загальні процесуальні принципи: принцип справедливості правоприменяющих суб'єктів; гласності; диспозитивності; об'єктивної (матеріальної) істини; безперервності; безпосередності; усності; рівності перед законом і судом; самостійності прийняття рішень; охорони інтересів держави і особистості в процесуальної діяльності; ведення процесу уповноваженими органами і посадовими особами; юридичної відповідальності за порушення процесуальних норм; національної мови здійснення процесу; поєднання єдиноначальності і колегіальності; просто ти;

  33

  ДЕРЖАВА і ПРАВО

  2) юрисдикційні принципи: принцип публічності; незалежності суддів; забезпечення права на кваліфіковану юридичну допомогу; здійснення правосуддя тільки судом; змагальності; процесуального рівноправності сторін; презумпції невинності; недоторканості особи; неприпустимість повороту до гіршого; належності та допустимості доказів;

  3) принципи адміністративного процесу: принцип доцільності; швидко ти; двусто-пенность;

  4) принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення: принцип забезпечення законності при застосуванні заходів адміністративного примусу в зв'язку з адміністративним правопорушенням; принцип призначення тільки заходів адміністративного покарання;

  5) принципи стадії перегляду: розгляд скарги, заяви (протесту) посадовою особою, суддею одноосібно; принцип безпосередньої участі фізичної особи або представника юридичної особи, щодо якої винесено постанову по справі, потерпілого в розгляді скарги; принцип забезпечення можливості оскарження ухвал, постанов у справах про адміністративні правопорушення і рішень по скарзі, заяви (протесту) [3. С. 40-43].

  Пропонована система заслуговує на увагу. Однак по даній класифікації принципи кожної з наступних груп нерідко конкретизують попередні принципи. Наприклад, принцип безпосередньої участі фізичної особи або представника юридичної особи, щодо якої винесено постанову по справі, потерпілого в розгляді скарги є конкретизації принципу рівноправності сторін, а той, у свою чергу, - принципу рівності перед законом і судом; принцип справедливості правоприменяющих суб'єктів є окремим випадком принципу справедливості в цілому; а принцип розгляду скарги, заяви (протесту) посадовою особою, суддею одноосібно відображає специфіку застосування в провадженні у справах про адміністративні правопорушення принципу поєднання єдиноначальності і колегіальності. Виникає питання про обгрунтованість виділення такої кількості принципів. Можливо, правильніше було

  б говорити про те, що принципи «вищого порядку» проявляються у виробництві з перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення з певною специфікою. Такої позиції, зокрема, дотримується Н.Г. Салищева. Ще в 1970 році вона відзначала, що при розгляді судами адміністративних справ діють загальні принципи процесуального права, однак їх конкретні прояв обумовлені певною мірою особливостями адміністратівнопроцессуального порядку розгляду справ [4. С. 126]. Це вірно і для перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення суддями районних судів.

  Ідеї ​​про можливість поширення на провадження у справах про адміністративні правопорушення общеюрісдікціонних принципів неодноразово висловлювалися і іншими вченими [5. С. 173; 6. С. 201; 7. С. 109; 8. С. 238].

  І. А. Г алаган відзначав важливе теоретичне і практичне значення виділення общеюрісдікціонних принципів, що полягає в можливості здійснення аналізу процесуальних принципів в окремих галузях і інститутах з загальних вихідних позицій і поширення гарантій досконаліших виробництв на менш досконалі. До числа общеюрісдікціонних дослідник відносив такі принципи: принцип законності, елементарної змагальності, публічності, гласності, усності, всебічності та безпосередності, національної мови, недоторканності особи, забезпечення залученому до відповідальності особі права на захист, об'єктивної (матеріальної) істини і презумпції невинуватості, участі громадськості у виробництві [5. С. 177].

  Наявність общеюрісдікціонних принципів не виключає того, що того чи іншого виробництва можуть бути притаманні свої специфічні принципи [5. С. 176]. На думку Га-Лагана, для провадження у справах про адміністративні правопорушення це принципи ведення виробництва тільки у справах про адміністративні порушення, ведення виробництва тільки правомочними на те органами і посадовими особами, принцип інстанційного і судового контролю за діяльністю по накладенню адміністративних стягнень, принцип швидкості і ефективності здійснювала-

  34 науковий журнал ВІСНИК АСОЦІАЦІЇ ВНЗ ТУРИЗМУ І СЕРВІСУ 2010 / № 1

  Адміністративно-правові засади провадження з перегляду постанов...

  тичних адміністративно-юрисдикційного виробництва [5. С. 191].

  А.П. Шергін дотримується більш радикальної позиції. На його думку, «спроби формулювання для кожного виду юридичного процесу, виробництва своїх власних принципів не можуть бути підтримані. Діяльність, в даному випадку юрисдикція, яка має єдністю властивих їй ознак і виконуваних функцій, повинна здійснюватися на загальних принципах »[8. С. 238]. До общеюрісдікціонним принципам він відносить законність, об'єктивність, самостійність в ухваленні рішення, гласність, всебічність і безпосередність, економію примусових засобів, забезпечення права на захист всім учасникам процесу. Всі види юрисдикційної діяльності засновані на цих принципах, що не виключає галузевої специфіки прояви останніх [8].

  Таким чином, всі дослідники, що пропонують поширити общеюрісдікціонние принципи на адміністративну юрисдикцію, відзначають особливості, з якими названі принципи проявляються в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Однак деякі общеюрісдікціонние принципи, на наш погляд, не знаходять відображення в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Принцип безперервності виробництва не згадується КоАП РФ. Ніщо не перешкоджає органу адміністративної юрисдикції розглядати інші справи про адміністративні правопорушення до винесення постанови у даній справі. Принцип безпосередності дослідження доказів і принцип усності також не відображені в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Ні при розгляді справи про адміністративне правопорушення, ні при перегляді постанови чи ухвали у справі орган адміністративної юрисдикції не зобов'язаний заслуховувати свідчення свідків, потерпілого, оглядати речові докази і т.д. Все це робиться тільки при необхідності, тобто в залежності від розсуду особи, який розглядає справу.

  У більшості випадків орган адміністративної юрисдикції використовує відомості, закріплені в протоколі про адміністративне правопорушення, не обтяжуючи себе безпосереднім дослідженням доказів. В провадженні у справах про адміністративні

  правопорушення ці принципи витісняє принцип швидкості, оперативності. Адміністративну юрисдикцію характеризує перш за все швидкість реагування на правопорушення, її профілактична спрямованість [8. С. 238].

  Стислі терміни розгляду справ про адміністративні правопорушення, терміни перегляду постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення не дозволяють органу адміністративної юрисдикції здійснити всебічне, повне і об'єктивне встановлення обставин справи. Поширити принципи безперервності, безпосередності, усності на провадження у справах про адміністративні правопорушення (в т.ч. на перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення) не представляється можливим, поки визначальним є принцип швидкості, оперативності здійснення виробництва.

  Важливо виявити співвідношення общеюрісдікціонних принципів і принципів адміністративного процесу. Як було зазначено вище, перегляд постанов по справах про адміністративні правопорушення є одним з виробництв адміністративного процесу, а значить, на нього поширюються принципи останнього. На думку В.Д. Сорокіна, адміністративний процес базується, з одного боку, на принципах державного управління, закріплених в Конституції РФ, а з іншого боку - на принципах, що визначають основи саме процесуальної діяльності. Таким чином, можна говорити про систему процесуальних принципів, які в своїй основі характерні для будь-якого виду процесу - цивільного, кримінального та ін. [9. С. 178]. Очевидно, що в даному випадку мова йде все про тих же общеюрісдікціонних принципах. Значить, останні входять і в принципи адміністративного процесу.

  Вище йшлося виключно про процесуальних принципах. При перегляду судових рішень та рішень у справах про адміністративні правопорушення суддями районних судів значення мають також матеріальні принципи права. Зокрема, в літературі згадуються принципи законності підстави юридичної відповідальності, її невідворотності, справедливості, доцільності, відсутності подвійної відповідальності за одне і те

  35

  ДЕРЖАВА і ПРАВО

  саме правопорушення, гуманізму, нормативного визначення виду і меж відповідальності [10. С. 90-93; 11. С. 98,101; 12. С. 116-120]. Ці принципи проявляються у встановленні адміністративної відповідальності за вчинення того чи іншого діяння, у вигляді санкції, її межах і т.д.

  Таким чином, на наш погляд, на перегляд рішень і ухвал у справах про

  адміністративні правопорушення суддями районних судів повинні поширюватися такі принципи: 1) законності; 2) гласності; 3) публічності; 4) рівності сторін; 5) забезпечення права на захист; 6) презумпції невинуватості; 7) справедливості; 8) оперативності; 9) незалежності суддів.

  література

  1. Алексєєв С.С. Загальна теорія права: в 2-х т. Т. 1. М., 1981. С. 98.

  2. Теорія держави і права: Підручник / Пиголкин А.С., Головістікова О.М., Дмитрієв Ю.А., Саїдов А.Х .; Під ред. А.С. Пиголкина. М., 2006. С. 321.

  3. Шевчук Г.А. Перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення. Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 39-43.

  4. Салищева Н.Г. Громадянин і адміністративна юрисдикція в СРСР. М., 1970. С. 126.

  5. Галаган І.А. Адміністративна відповідальність в СРСР. М., 1976. С. 173;

  6. СтаросьцякЕ. Правові форми адміністративної діяльності. М., 1959. С. 201;

  7. ШаргородскійМ.Д., Іоффе О.С. Про систему радянського права // Радянська держава і право. 1957. № 6. С. 109;

  8. Шергін А.П. Адміністративна юрисдикція: Монографія // Вибрані праці ювіляра / Упоряд. і відп. ред. проф. В.Г. Татарян. М., 2005. С. 238.

  9. Сорокін В.Д. Правове регулювання: Предмет, метод, процес (макрорівень). СПб., 2003. С. 178.

  10. ЯвічЛ.С. Загальна теорія права. Л., 1976. С. 90-93;

  11. Лейст О.Е. Санкції і відповідальність по радянському праву (теоретичні проблеми) М., 1981. С. 98, 101;

  12. Фарукшин М.Х. Загальні принципи юридичної відповідальності в радянському суспільстві // Радянська держава і право. 1967. № 5. с. 116-120.

  36 науковий журнал ВІСНИК АСОЦІАЦІЇ ВНЗ ТУРИЗМУ І СЕРВІСУ 2010 / № 1


  Ключові слова: Адміністративне право /правопорушення /адміністративне стягнення /перегляд /принципи /administrative law /Offense /administrative penalty /Revision /principles

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити