адміністративним правопорушенням визнається протиправна винен ве дію (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення або законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення встановлена ​​адміністративна відповідальність. як будь-який правопорушення, адміністративний проступок має дотримуюся щие ознаки: суспільну небезпеку, протиправність, винність, на казуемость, аморальність.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Цечоев Хусен Ильясович


Administrative violation is an illegal activity (inactivity) of an individual or a legal entity, which administrative responsibility is established for by the Code of the Russian Federation for administrative violations or laws of the subjects of the Russian Federation on administrative violations. As any offence, an administrative offence has the following features: social danger, illegality, guilt, punishability, immorality.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена
  Наукова стаття на тему 'Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність'

  Текст наукової роботи на тему «Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність»

  ?Х. І. Цечоев

  АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  Робота представлена ​​лабораторією соціально-правових досліджень Інституту освіти дорослих Російської академії освіти.

  Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор В. І. Кайнов

  Адміністративним правопорушенням визнається протиправне винне діяння (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення або законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні право порушення встановлено адміністративну відповідальність. Як будь-яке правопорушення, адміністративний проступок має наступні ознаки: суспільну небезпеку, протиправність, винність, караність, аморальність.

  Ключові слова: право, правопорушення, відповідальність, адміністративне покарання, попередження, штраф, конфіскація, арешт.

  Kh. Tsechoyev

  ADMINISTRATIVE VIOLATION AND ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

  Administrative violation is an illegal activity (inactivity) of an individual or a legal entity, which administrative responsibility is established for by the Code of the Russian Federation for administrative violations or laws of the subjects of the Russian Federation on administrative violations. As any offence, an administrative offence has the following features: social danger, illegality, guilt, punishability, immorality.

  Key words: right, offence, responsibility, administrative punishment, pre-vention, penalty, confiscation, arrest.

  Чи не є адміністративним правопорушенням заподіяння особою шкоди охоронюваним законом інтересам у стані крайньої необхідності, тобто. Е. Для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі і правам даної особи чи інших осіб, а також охоронюваним законом інтересам суспільства або держави, якщо ця небезпека не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.

  Не підлягає адміністративній відповідальності фізична особа, яка під час вчинення протиправних дій (бездіяльності) перебувала в стані неосудності, тобто. Е. Не могла усвідомлювати фактичний характер і протиправність своїх дій (бездіяльності) або керувати ними внаслідок хронічного психічного розладу, тимчасового психічного розладу, слабоумства або іншого хворобливого стану психіки.

  При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення суддя, орган, посадова особа, уповноважені вирішити справу про адміністративне правопорушення, можуть звільнити особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

  Поняття юридичного складу адміністративного правопорушення міститься в науковій літературі: «Склад адміністративного правопорушення - сукупність закріплених нормативно-правовими актами ознак, наявність яких може спричинити адміністративну відповідальність». Ознаками складу адміністративного проступку є об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Ознаки складу адміністративного правопорушення здаються ідентичними ознаками складу злочину, однак саме їх зіставлення і дозволяє розмежувати дані види правопорушень.

  Об'єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права.

  Об'єктивна сторона полягає у вчиненні дій або бездіяльності, заборонених нормами адміністративного права.

  Суб'єкти адміністративного правопорушення діляться на дві основні групи: фізичні особи та юридичні особи. Фізичні особи, відповідальність яких передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення, в свою чергу діляться на кілька груп, що розрізняються за правовим статусом учасників. Згідно ст. 2.3 КоАП адміністративної відповідальності підлягає фізична особа, яка досягла на момент вчинення адміністративного правопорушення віку шістнадцяти років.

  З урахуванням конкретних обставин справи і даних про особу, що вчинила адміністративне правопорушення у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав зазначена особа може бути звільнена від адміністративної відповідальності з застосуванням до нього заходи впливу, передбаченої федеральним законодавством про захист прав неповнолітніх. До іншої групи суб'єктів - спеціальним суб'єктам - відносяться особи, для яких встановлені додаткові підстави для притягнення до відповідальності, - посадові особи. Адміністративної відповідальності підлягає посадова особа в разі вчинення ним адміністративного правопорушення у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх службових обов'язків. Під посадовою особою слід розуміти особу, яка постійно, тимчасово або у відповідності зі спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади, т. Е. Наділене у встановленому законом порядку розпорядчими повноваженнями щодо осіб, які не перебувають у службовій залежності від нього, а також особа, яка виконує організаційно -распорядітельние або адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, а також в Збройних Силах Російської Федерації, інших військах і військових формуваннях Російської Федерації. які вчинили адміністративні

  Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

  правопорушення в зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій керівники та інші працівники інших організацій, а також особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність як посадові особи, якщо законом не встановлено інше. Військовослужбовці і призвані на військові збори громадяни несуть відповідальність за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарних статутів. Співробітники органів внутрішніх справ, органів кримінально-виконавчої системи, федеральних органів податкової поліції та митних органів несуть відповідальність за адміністративні правопорушення відповідно до нормативними правовими актами, що регламентують порядок проходження служби в зазначених органах. За порушення законодавства про вибори і референдуми, в галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, правил дорожнього руху вимог пожежної безпеки поза місця служби, законодавства про охорону навколишнього природного середовища, митних правил і правил режиму Державного кордону Російської Федерації, прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації, а також за адміністративні правопорушення в галузі податків, зборів та фінансів, невиконаний е законних вимог прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, або посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, несуть відповідальність на загальних підставах. До зазначених осіб не може бути застосовано адміністративні покарання у вигляді адміністративного арешту, а до військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, також у вигляді адміністративного штрафу.

  Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили на території Російської Федерації адміністративні правопорушення,

  підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.

  Питання про адміністративну відповідальність іноземного громадянина, що користується імунітетом від адміністративної юрисдикції Російської Федерації відповідно до федеральними законами і міжнародними договорами Російської Федерації і вчинила на території Російської Федерації адміністративне правопорушення, дозволяється відповідно до норм міжнародного права.

  Юридичні особи підлягають адміністративній відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у випадках, передбачених статтями КоАП РФ чи законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення (ст. 2.10 КоАП).

  Юридична особа визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, якщо буде встановлено, що у нього була можливість для дотримання правил і норм, за порушення яких цим Кодексом або законами суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність, але даною особою не були прийняті всі залежні від нього заходи по їх дотримання. Призначення адміністративного покарання юридичній особі не звільняє від адміністративної відповідальності за дане правопорушення винна фізична особа, так само як і залучення до адміністративної чи кримінальної відповідальності фізичної особи не звільняє від адміністративної відповідальності за дане правопорушення юридична особа.

  Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення відображає його внутрішній зміст. Основним елементом суб'єктивної сторони є вина. Під виною розуміється психічне ставлення суб'єкта до вчиненого ним протиправного діяння. Вина може виражатися у формі умислу і необережності (ст. 2.2 КоАП).

  Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, якщо особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії (бездіяльності), перед-

  бачило його шкідливі наслідки і бажала настання таких наслідків або свідомо їх допускало або ставився до них байдуже.

  Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії (бездіяльності), але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховувало на запобігання таких наслідків або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.

  Адміністративна відповідальність - це особливий вид юридичної відповідальності, що виражається в застосуванні уповноваженими органами і посадовими особами адміністративних покарань до фізичних і юридичних осіб, які вчинили адміністративне правопорушення.

  Ознаки адміністративної відповідальності: вона врегульована нормами адміністра-

  ративного права, які містять вичерпні переліки адміністративних правопорушень, адміністративних стягнень і органів, уповноважених їх застосовувати, детально регулюють провадження у справах про адміністративні правопорушення і складають нормативну основу правового інституту адміністративної відповідальності.

  Підставою для притягнення до адміністративної відповідальності є вчинення адміністративного правопорушення. Вона полягає в застосуванні до суб'єктів, які вчинили адміністративне правопорушення, адміністративних покарань.

  Заходи адміністративної відповідальності застосовують органи і посадові особи, яким таке право надано законодавством.

  Уповноважені органи та посадові особи застосовують адміністративну відповідальність тільки до не підпорядкованим їм правопорушників і тільки в особливому процесуальному порядку.


  Ключові слова: ПРАВО / ПРАВОПОРУШЕННЯ / ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ / АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОКАРАННЯ / ПОПЕРЕДЖЕННЯ / ШТРАФ / конфіскація / АРЕШТ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити