З метою вивчення ролі адіпокіни в патогенезі метаболічних порушень при професійної бронхіальній астмі (БПА) проведено обстеження 155 осіб з встановленим діагнозом ПБА, які були розділені на групи в залежності від наявності і форми метаболічного синдрому (МС). Були виявлені особливості концентрації адіпокіни при ПБА і при поєднанні ПБА з МС. Показані асоціації рівня лептину з порушеннями вуглеводного обміну, рівня адипонектину - з порушеннями ліпідного обміну. Результати проведених досліджень свідчать, що оцінка адіпокінового статусу може дозволити прогнозувати розвиток і тяжкість метаболічних порушень у хворих ПБА.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Кузьміна Л.П., Хотулева А.Г.


ADIPOKINES AS MARKERS OF METABOLIC DISORDERS IN OCCUPATIONAL ASTHMA

In order to study the role of adipokines in the pathogenesis of metabolic disorders in occupational asthma the survey was conducted included examination of 155 patients with an established diagnosis of occupational asthma. They were divided into groups according to the presence and the form of metabolic syndrome. They were identified especially at a concentration of adipokines PBA and PBA combined with MS. Associations of leptin level with disorders of carbohydrate metabolism and adiponectin level with lipid metabolism disorders were revealed. The results of this study suggest that the assessment of adipokine status may allow to predict the development and severity of metabolic disorders in patients with occupational asthma.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'адіпокіни ЯК МАРКЕРИ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ'

  Текст наукової роботи на тему «адіпокіни ЯК МАРКЕРИ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ»

  ?DOI: 10.18454 / IRJ.2016.54.143 Кузьміна Л.П.1, Хотулева А.Г.2

  1ORCID: 0000-0001-6334-9814, доктор біологічних наук, професор, ФГБНУ «Науково-дослідний інститут медицини праці» 2ORCID: 0000-0003-0359-1785, аспірант, ФГБНУ «Науково-дослідний інститут медицини праці» адіпокіни ЯК МАРКЕРИ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПРОФЕСІЙНОЇ

  ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

  анотація

  З метою вивчення ролі адіпокіни в патогенезі метаболічних порушень при професійній бронхіальній астмі (БПА) проведено обстеження 155 осіб з встановленим діагнозом ПБА, які були розділені на групи в залежності від наявності і форми метаболічного синдрому (МС). Були виявлені особливості концентрації адіпокіни при ПБА і при поєднанні ПБА з МС. Показані асоціації рівня лептину з порушеннями вуглеводного обміну, рівня адипонектину - з порушеннями ліпідного обміну. Результати проведених досліджень свідчать, що оцінка адіпокінового статусу може дозволити прогнозувати розвиток і тяжкість метаболічних порушень у хворих ПБА.

  Ключові слова: професійна бронхіальна астма, метаболічний синдром, адіпокіни, лептин, адипонектин, інсулінорезистентність, дисліпідемія.

  Kuzmina L.P.1, Khotuleva A.G.2

  1ORCID: 0000-0001-6334-9814, PhD in Biology, professor, FSBSI «Research Institute of Occupational Health» 2ORCID: 0000-0003-0359-1785, postgraduate student, FSBSI «Research Institute of Occupational Health» ADIPOKINES AS MARKERS OF METABOLIC DISORDERS IN OCCUPATIONAL ASTHMA

  Abstract

  In order to study the role of adipokines in the pathogenesis of metabolic disorders in occupational asthma the survey was conducted included examination of 155 patients with an established diagnosis of occupational asthma. They were divided into groups according to the presence and the form of metabolic syndrome. They were identified especially at a concentration of adipokines PBA and PBA combined with MS. Associations of leptin level with disorders of carbohydrate metabolism and adiponectin level with lipid metabolism disorders were revealed. The results of this study suggest that the assessment of adipokine status may allow to predict the development and severity of metabolic disorders in patients with occupational asthma.

  Keywords: occupational asthma, metabolic syndrome, adipokines, leptin, adiponectin, insulin resistance, dyslipidemia.

  Часте поєднання метаболічного синдрому (МС) і професійної бронхіальної астми (ПБА) пов'язане з про бщностью патогенетичних механізмів, одним з яких є розвиток системного запального процесу. У жирової тканини виробляється велика кількість біологічно активних речовин (адіпокіни), що веде до розвитку системного запалення і збільшенню перебігу супутньої ожиріння ПБА, а при прогресуванні ПБА в рамках системного запалення наростають прояви МС. Переважання продукції прозапальних медіаторів над протизапальними є головним механізмом, що лежить в основі несприятливих метаболічних і серцево-судинних наслідків [1, Р. 5]. Наявність метаболічних порушень у хворих ПБА може бути пов'язано і з терапією бронхообструктивного синдрому глюкокортикостероидами. Зміна рівня адіпокіни при ПБА також важливо враховувати в зв'язку з тим, що згідно з даними експериментальних досліджень лептин і адипонектин можуть впливати на запалення і гіперреактивність бронхів [2, P. 732].

  Мета дослідження: вивчити роль адіпокіни в патогенезі метаболічних порушень і оцінити можливість використання лептину та адипонектину в якості маркерів даних порушень у хворих ПБА.

  Для вирішення поставлених в роботі завдань обстежено 155 осіб (109 жінок і 46 чоловіків) у віці 57,1 ± 10,6 років з встановленим діагнозом ПБА на базі клініки ФГБНУ «НДІ МТ» і 40 осіб контрольної групи, що включає практично здорових осіб, які не мають контакту з шкідливими виробничими факторами. Контрольна група була порівнянна з основною групою за індексом маси тіла і статевою складу. Всі обстежувані в результаті своєї професійної діяльності мали контакт з речовинами сенсибилизирующего та дратівної дії, більшість з них були високостажірованнимі робочими. Обстеження виконано з інформаційної згоди пацієнтів, робота проведена з дотриманням етичних стандартів, проведення дослідження схвалено висновком локального комітету з етики ФГБНУ «НДІ МТ».

  Пацієнти з встановленим діагнозом ПБА були розділені на 2 групи в залежності від наявності метаболічного синдрому, що визначається за критеріями Міжнародної федерації діабету (IDF, 2005). Також група хворих з поєднанням ПБА і МС була розділена на 3 підгрупи в залежності від форми МС: 1) АТ (абдомінальне ожиріння) + АГ (артеріальна гіпертензія) + ДЛП (дисліпідемія); 2) АТ + АГ + НУО (порушення вуглеводного обміну); 3) АТ + АГ + ДЛП + НУО.

  В обстеження хворих ПБА додатково було включено визначення антропометричних показників (зріст, вага, розрахунок індексу маси тіла (ІМТ), дослідження показників вуглеводного (рівень глюкози в сироватці крові натще, імунореактивного інсуліну, розрахунок індексу інсулінорезистентності (ІР) HOMA (Homeostatic Model Assessment) та ліпідного (рівень загального холестерину, тригліцеридів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, розрахунок індексу атерогенності) обмінів, визначення концентрації маркера системного запалення - С-реактивного білка (СРБ) і концентрації адіпокіни в сироватці крові (лептину, адипонектину).

  Біохімічні показники стану ліпідного і вуглеводного обмінів визначали спектрофотометричним методом на автоматичному біохімічному аналізаторі «Konelab 30i Thermo Fisher Scientific», США з

  використанням відповідних тест-систем. Рівні С-реактивного білка (ТОВ «ХЕМА», Росія), інсуліну (Monobind, США), лептину (Diagnostics Biochem, Канада) і адипонектину (ASSAYPRO, США) визначали в сироватці крові методом твердофазного імуноферментного аналізу на аналізаторі Dynex, США.

  Статистична обробка отриманих результатів проводилася з використанням електронних програм Microsoft Office Excel 2010 BIOSTAT. Результати кількісних показників при нормальному розподілі представлені у вигляді середнього значення плюс-мінус стандартне відхилення (M ± sd), при розподілі, відмінному від нормального, - у вигляді медіани і квартилей. Був застосований аналіз кількісних ознак і кореляційних залежностей із застосуванням параметричних (дисперсійний аналіз, коефіцієнт кореляції Пірсона) і непараметричних (критерій Манна-Уїтні для порівняння двох груп, Крускалла-Уолліса - для трьох груп, коефіцієнт кореляції Спірмена) критеріїв статистичної обробки.

  Лептин корелює із загальним змістом жиру в організмі, у обстежених хворих ПБА виявлено кореляцію рівня лептину з ІМТ (r = 0,6873, p = 0,000). Було показано, що рівень лептину в групі хворих ПБА достовірно вище, ніж у контрольній групі (табл. 1), що може бути пов'язано із застосуванням при ПБА глюкокортикостероїдів, які стимулюють секрецію лептину.

  Виявлено позитивний кореляційний зв'язок між рівнем лептину і С-реактивного білка (табл. 2), що є чутливим маркером системного запалення, що підтверджує асоціацію рівня лептину з активністю запальних процесів, що лежать в основі розвитку метаболічних порушень. Рівень лептину корелює з рівнем інсуліну та індексом ІР HOMA (табл. 2), що підтверджує взаємодію між лептином і інсуліном. У ряді досліджень показано, що гіперлептинемія може індукувати ІР, в зв'язку з чим можна зробити висновок, що високий рівень лептину є фактором ризику розвитку ІР.

  При порівнянні рівня лептину у хворих ПБА з різними формами МС (табл. 1) достовірних відмінностей не отримано, проте є тенденція до більш високого рівня лептину в групі з наявністю порушень вуглеводного обміну без дисліпідемії, що може свідчити про роль лептину в розвитку ІР незалежно від наявності ліпідних порушень.

  Таблиця 1 - Рівні адіпокіни в різних обстежених групах

  Показник Група з БПА (n = 155) Контрольна група (n = 40) достовірний-ність

  відмінності, р

  ІМТ, кг / м2 30,6 ± 6,4 29,3 ± 4,3 0,226

  Лептин, нг / мл 32,7 [14,1; 73,8] 23,6 [10,7; 38,8] 0,014

  Адипонектин, 13,6 ± 5,3 11,3 ± 4,2 0,02

  мкг / мл

  ПБА без МС (n = 64) БПА з МС (n = 91)

  ІМТ, кг / м2 26,5 ± 5,2 33,4 ± 5,5 0,000

  Лептин, нг / мл 16,1 [8,7; 34,7] 53,3 [23,9; 111,2] 0,000

  Адипонектин, 15,5 ± 5,9 11,9 ± 4,2 0,004

  мкг / мл

  ПБА з МС ПБА з МС ПБА з МС АТ + АГ +

  АТ + АГ + АТ + АГ + ДЛП + НУО (n = 38)

  ДЛП (n = 25) НУО (n = 28)

  ІМТ, кг / м2 32,5 ± 6,5 32,5 ± 4,5 34,7 ± 5,4 0,174

  Лептин, нг / мл 32,7 [19,0; 62,9] 75,9 [33,8; 115,6] 41,9 [22,4; 117,6] 0,081

  Адипонектин, 12,5 ± 4,1 12,7 ± 4,3 9,8 ± 3,6 0,043

  мкг / мл

  Адипонектин, на відміну від лептину, має протизапальну дію і негативно корелює з індексом маси тіла (r = -0,2723, p = 0,0226). Було показано, що рівень адипонектину у хворих ПБА достовірно вище, ніж у контрольній групі (табл. 1), що може свідчити про активізацію протективного механізмів при бронхіальній астмі в зв'язку з тим, що адипонектин має протизапальні та антиоксидантні ефекти і пригнічує запалення дихальних шляхів [ 3, Р. 602]. При цьому при поєднанні ПБА і МС рівень адипонектину нижче, ніж у пацієнтів з БПА без МС, тобто при МС протективное дію цього адіпокіни знижується. Мінімальний рівень адипонектину виявлено в групі хворих ПБА в поєднанні з МС, що включає всі 4 компоненти (табл. 1), що свідчить про участь адипонектину в розвитку метаболічних порушень.

  Таблиця 2 - Кореляційні взаємозв'язки адіпокіни з показниками метаболічних порушень

  Показник 1 Показник 2 Коефіцієнт кореляції Рівень значущості, р

  Лептин Глюкоза 0,333 0,0005

  Лептин Інсулін 0,6043 0,0000

  Лептин Індекс НОМА 0,6243 0,0000

  Лептин СРБ 0,259 0,0079

  Адипонектин Холестерин -0,2282 0,0139

  Адипонектин Тригліцериди -0,2647 0,0279

  Адипонектин ЛПВЩ 0,2759 0,0218

  Адипонектин ЛПНЩ -0,2474 0,0404

  Адипонектин Індекс атерогенності -0,3415 0,0041

  На відміну від лептину кореляційні взаємозв'язки рівня адипонектину з порушеннями вуглеводного обміну не встановлені, проте отримані дані про наявність асоціації нижчого рівня адипонектину з порушеннями ліпідного обміну (табл. 2), що свідчить про антиатерогенну дії адипонектину.

  При виявленні кореляційних взаємозв'язків індексу адипонектин / лептин, що характеризує співвідношення протидії і прозапального адіпокіни, отримані асоціації даного індексу не тільки з ожирінням, станом вуглеводного і ліпідного обмінів, а й з рівнем артеріального тиску (АТ), що також є компонентом МС (коефіцієнт кореляції індексу адипонектин / лептин з рівнем систолічного артеріального тиску r = -0,289, р = 0,014, з рівнем діастолічного АТ r = -0,362, р = 0,005).

  Таким чином, лептин і адипонектин є маркерами активності запального процесу в жировій тканині, беруть участь в розвитку метаболічних порушень і можуть впливати на перебіг ПБА. Підвищення рівня лептину у хворих ПБА може служити фактором ризику розвитку порушень вуглеводного обміну, а зниження рівня адипонектину - фактором прогресування дисліпідемії. У зв'язку з цим оцінка адіпокінового статусу у хворих ПБА може бути використана при прогнозуванні розвитку та тяжкості метаболічних порушень і оптимізації лікувально-профілактичних заходів з урахуванням виявлених змін і можливих методів їх корекції.

  Список літератури / References

  1. Itoch M. Adipose Tissue Remodeling as Homeostatic Inflammation / M. Itoch, T. Suganami, R. Hachiya et al. // International Journal of Inflammation. - 2011. - V. 2011. - P. 1-8.

  2. Lugogo N. L. Does obesity produce a distinct asthma phenotype? / N. L. Lugogo, M. Kraft, A. E. Dixon // Journal of applied physiology. - 2010. - V. 108 (3). - P. 729-734.

  3. Sideleva O. Obesity and Asthma / O. Sideleva, B. T. Suratt, K. E. Black et al. // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. - 2012. - Vol. 186, Iss. 7. - P. 598-605.

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.54.138 Лопатина А.Б.

  Кандидат педагогічних наук, Пермський державний технічний університет АДАПТАЦІЙНИЙ СЕНС РИНІТУ І ЙОГО ЛІКУВАННЯ

  анотація

  У статті описані питання пристосувальної і захисної ролі риніту в умовах існування сучасної людини, в тому числі дитячого і дорослого віку. Оскільки всі слизові оболонки в організмі розвинулися з одного зародкового листка, то, організм може здійснювати виділення продуктів обміну і токсинів, через слизову оболонку різних систем, через слизову кишечника або через слизову носа. Фізіологічний сенс виділення, як механізм саногенезу, забезпечує гомеостаз / гомеокінез.

  Ключові слова: адаптація, риніт, саногенез

  Lopatina A.B.

  PhD in Pedagogy, Perm National Research Polytechnic University ADAPTATION SENSE RHINITIS AND ITS TREATMENT

  Abstract

  The article discusses the issue of adaptive and protective role of rhinitis in the conditions of existence of modern men, including children and adults. Since all mucous membranes in the body have evolved from the same germ layer, it can perform the selection body metabolism products and toxins, mucosal different systems or through the intestinal mucous membranes through the nasal mucous membranes. The physiological sense of isolation, as a mechanism sanogenesis ensures homeostasis / homeokinesis.

  Keywords: adaptation, rhinitis, sanogenesis.


  Ключові слова: ПРОФЕСІЙНА БРОНХІАЛЬНА АСТМА / OCCUPATIONAL ASTHMA / МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ / METABOLIC SYNDROME / адіпокіни / ADIPOKINES / лептину / LEPTIN / адипонектину / ADIPONECTIN / ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ / INSULIN RESISTANCE / ДИСЛІПІДЕМІЯ / DYSLIPIDEMIA

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити