В роботі досліджується ефективність застосування сполуки на основі бурштинової кислоти з метою підвищення аеробного винослівостігандболістов високої кваліфікації в режимі навантажень змішаного характеру в процесі підготовчого мезоцикла тренувань. На тлі застосування 3-окси-6-метил-2-етілпірідіна сукцината (Мексидола) в якості фармакологічного коректора метаболічних процесів представлені експериментальні дані динаміки деяких показників функціонального стану організму, загальної фізичної працездатності і рівня розвитку спеціальної витривалості висококваліфікованих гандболістів на етапі підготовчого мезоцикла, до складу якого увійшли три навчально-тренувальні збори (УТС) різної спрямованості. Запропоновано оптимальні схеми призначення досліджуваного з'єднання з метою адаптації організму до фізичних навантажень і підвищення ефективності аеробних процесів енергозабезпечення при виконанні фізичних навантажень в зоні великий (аеробно-анаеробних впливів) потужності і зменшення частки анаеробно-гліколітичної компонента в загальному обсязі енергопродукції в період відновного етапу мезоцикла. Розроблено основні рекомендації застосування мексидола на контрольно-підготовчому і передзмагальному етапах річного циклу тренувань. Крім того, зроблено припущення про доцільність застосування препарату з метою підвищення резистентності організму до гіпоксії в умовах середньогір'я і наростання адаптаційних можливостей на тлі анаеробних гликолитических навантажень. У роботі також дається рекомендація необхідності синергетичного застосування 3-окси-6-метил-2-етілпірідіна сукцината з групами препаратів метаболічного типу дії, а саме в поєднанні з сполуками яблучної кислоти і її похідних,? -кетоглутаровой і фумарової кислот.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Хребтова А.Ю., Шаламова Н.А.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал

  Теорія і практика фізичної культури


  Наукова стаття на тему 'адаптогенів і актопротекторний АКТИВНІСТЬ Сукцинат: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ОКСІМЕТІЛЕТІЛПІРІДІНА СУКЦИНАТУ (мексидол) в гандбол'

  Текст наукової роботи на тему «адаптогенів і актопротекторний АКТИВНІСТЬ Сукцинат: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ОКСІМЕТІЛЕТІЛПІРІДІНА СУКЦИНАТУ (мексидол) в гандбол»

  ?Адаптогенів і актопротекторний АКТИВНІСТЬ Сукцинат: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ОКСІМЕТІЛЕТІЛПІРІДІНА СУКЦИНАТУ (мексидол) в гандбол

  УДК / UDC 796.01: 612

  Надійшла до редакції 15.01.2015 р.

  Кандидат біологічних наук, доцент А.Ю. Хребтова1 Кандидат педагогічних наук, доцент Н.А. Шаламова1

  1 Уральський державний університет фізичної культури, Челябінськ

  SUCCINATE ADAPTOGENIC AND ACTOPROTECTIVE ACTIVITY: EXPERIENCE WITH HYDROXYMETHYLETHYLPYRIDINE SUCCINATE (MEXIDOL) IN HANDBALL)

  Associate professor, Ph.D. A.Yu. Khrebtova1 Associate professor, Ph.D. N.A. Shalamova1

  1 Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk

  Інформація для зв'язку з автором: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  анотація

  В роботі досліджується ефективність застосування сполуки на основі бурштинової кислоти з метою підвищення аеробного винослівостігандболі-стов високої кваліфікації в режимі навантажень змішаного характеру в процесі підготовчого мезоцикла тренувань. На тлі застосування 3-окси-6-метил-2-етілпірідіна сукцината (мексидола) в якості фармакологічного коректора метаболічних процесів представлені експериментальні дані динаміки деяких показників функціонального стану організму, загальної фізичної працездатності і рівня розвитку спеціальної витривалості висококваліфікованих гандболістів на етапі підготовчого мезоцикла, в склад якого увійшли три навчально-тренувальні збори (УТС) різної спрямованості. Запропоновано оптимальні схеми призначення досліджуваного з'єднання з метою адаптації організму до фізичних навантажень і підвищення ефективності аеробних процесів енергозабезпечення при виконанні фізичних навантажень в зоні великий (аеробно-анаеробних впливів) потужності і зменшення частки анаеробно-гліколітичної компонента в загальному обсязі енергопродукції в період відновного етапу мезоцикла. Розроблено основні рекомендації застосування мексидола на контрольно-підготовчому і передзмагальному етапах річного циклу тренувань. Крім того, зроблено припущення про доцільність застосування препарату з метою підвищення резистентності організму до гіпоксії в умовах середньогір'я і наростання адаптаційних можливостей на тлі анаеробних гликолитических навантажень. У роботі також дається рекомендація необхідності синергетичного застосування 3-окси-6-метил-

  2-етілпірідіна сукцината з групами препаратів метаболічного типу дії, а саме в поєднанні з сполуками яблучної кислоти і її похідних, а-кетоглутаровой і фумарової кислот.

  Ключові слова: кваліфіковані гандболісти, многотуровая система змагань, загальна працездатність, спеціальна витривалість,

  3-окси-6-метил-2-етілпірідіна сукцинат, актопротекторний активність, аеробний гліколіз.

  Annotation

  One of the most pressing problems in modern elite sport is to find and use of non-drug means of pharmacological correction aimed at maintaining an adequate level of physical performance in tough conditions of competitive activity. The efficacy of the application of succinic acid based compounds to increase aerobic endurance of skilled handball players in the mixed exercise mode in the course of the preparatory training mesocycle was studied in the present work. Against the background of the application of 3-hydroxy-6-methyl-2-ethylpyridine succinate (mexidol), the experimental data of the dynamics of some indicators of functional state of the body, overall physical performance and level of development of special endurance of elite handball players in the pre-season mesocycle, which included three training camps (TC) of different types, were considered as a pharmacological corrector of metabolic processes. The optimal plans of treatment using the given compound to adjust the body to physical loads and improve the aerobic processes of energy supply during physical load in the high intensity zone (aerobic-anaerobic effects) and to reduce the share of the anaerobic-glycolytic component in the total energy production during the recovery phase of the mesocycle were offered. Main recommendations for the use of mexidol at the control-preparatory and pre-season phases of the annual training cycle were developed. In addition, the assumption was made about the advisability of application of the preparation in order to enhance resistance to hypoxia at middle altitude and the growth of adaptation capacities against the background of anaerobic glycolytic load.

  Moreover, the present paper contains recommendations on the synergistic use of 3-hydroxy-6-methyl-2-ethylpyridine succinate with metabolic preparations, namely in combination with malic acid and its derivatives, a-ketoglutaric and fumaric acids.

  Keywords: skilled handball players, multi-tour system of competitions, overall performance, special endurance, 3-hydroxy-6-methyl-2-ethylpyridine succinate, actoprotective activity, aerobic glycolysis.

  Вступ. Однією з актуальних проблем сучасного спорту вищих досягнень є пошук і застосування недопінгових засобів фармакологічної корекції, спрямованих на підтримання належного рівня фізичної

  працездатності в умовах високої щільності змагальної діяльності. Сьогоднішня многотуровая система змагань у вищій гандбольної лізі чемпіонату Росії створює умови, при яких відбуваються сокраще-

  http://www.teoriya.ru

  № 5 • 2015 Травень | May

  ня підготовчого етапу тренувань, і істотне збільшення тривалості змагального періоду [9]. Така особливість професійної діяльності гандболістів вимагає більш ефективної реалізації адаптаційного потенціалу організму спортсмена і наявності функціональної здатності до збереження стабільно високої спортивної форми протягом усіх ключових етапів відбіркового турніру чемпіонату Росії. Раціональне використання біологічно активних субстанцій у вигляді лікарських препаратів і БАД, з обов'язковим урахуванням вимог і обмежень WADA, є в даний час істотним чинником в досягненні високих спортивних результатів. З цієї причини особливий інтерес представляють багатофункціональні лікарські препарати, що забезпечують широкий діапазон терапевтичних дій, що поліпшують енергетичний обмін в клітині. З цієї точки зору одним з перспективних засобів, що оптимізують аеробні механізми енергозабезпечення м'язових клітин, підвищують стійкість до кисень-залежним патологічних процесів і резистентність організму до дії інтенсивних фізичних навантажень є похідні 3-оксіпірідіна, зокрема 3-окси-6-метил-2- етілпірідіна сукцинат (мексидол).

  Мета дослідження - визначення ефективності ок-сіметілетілпірідіна сукцината в комплексі заходів, спрямованих на збільшення максимальної потужності аеробних процесів енергозабезпечення з метою поліпшення загальної фізичної працездатності, аеробної та силової витривалості спортсменів ігрових видів спорту високої кваліфікації [3].

  Методика і організація дослідження: в ході короткочасного (2-місячного) підготовчого періоду тренувальної діяльності чоловічий професійної гандбольної команди, що грає в многотуровой системі змагань у вищій гандбольної лізі чемпіонату Росії, тривалість якого становить приблизно 8-9 місяців [2], було проведено плацебо контрольоване дослідження ефективності оксіметілетілпірідіна сукцината. Синтетичний антигипоксант з антиоксидантними і анксіоліті-ними властивостями володіє широким спектром фармакологічних ефектів. Відомо, що солі і ефіри бурштинової кислоти (сукцинат) підвищують резистентність організму до дії різних стресових (гіпоксія, ішемія, запалення, інтоксикація, лактат-ацидоз) факторів [10, 12]. Зокрема, клінічно доведено ефективність мек-сідола при різних видах гіпоксії. При цьому оксиметил-летілпірідіна сукцинат захищає клітини організму від пошкоджень, що викликаються ішемією і ацидозом, нормалізує метаболізм в тканинах, підсилює аеробний гліколіз, покращує засвоєння кисню. Разом з тим молекули мексидола мають високу проникаючу здатність щодо бурштинової кислоти і тим самим ініціюють використання залишків піридину і сукцината в циклі Кребса в якості енергетичних субстратів і тим самим в умовах гіпоксії зберігають синтез АТФ на певному рівні. Активація сукцінатоксігеназного шляху окислення при гіпоксії сприяє підвищенню резистентності клітин мозку, міокарда, печінки і скелетних м'язів дефіциту кисню і визначає механізм антигіпоксичної дії. Ноотропні властивості мексидола, що особливо важливо в сложнокоордінаці-ційних і ігрових видах спорту, виражаються в здатності покращувати навчання і пам'ять, сприяти збереженню пам'ятного сліду і протидіяти згасання щеплених навичок і рефлексів. Препарат має оригінальний механізмом дії, принциповою відмінністю якого від механізму дії традиційних нейропсіхотропних

  препаратів є відсутність у нього специфічного зв'язування з відомими рецепторами, що виключає психостимулюючий ефект і можливість звикання. Антістрес-бур'ян і анксіолітичну дію препарату актуально в спорті вищих досягнень з точки зору зниження ризику розвитку сверхутомленія і дезадаптационного виснаження в процесі високої щільності змагальної діяльності многотурового характеру. Прискорення відновлення на тлі астенічного синдрому після перенесених вірусних інфекцій, пов'язаного з детоксикацією шляхом нормалізації обмінних процесів і підвищення енергоресурсів клітин внаслідок їх прямого поповнення також є важливим підгрунтям для використання даного препарату висококваліфікованими спортсменами.

  Для досягнення поставленої мети в період навчально-тренувальних зборів (УТС) було проведено комплексне обстеження 22 гандболістів чоловічої команди суперліги «Локомотив-Політ» м Челябінська. Велика частина обстежених спортсменів (12 осіб) мали спортивну кваліфікацію МС, на другому місці за чисельністю були КМС -6 людина і МСМК - 4 людини. Критерієм формування груп став вік. В експериментальну групу (ЕГ) були включені спортсмени старше 23 років, в контрольну (КГ) -більш молоді. За даним показником групи достовірно розрізнялися в 1,3 рази (р<0,05). За результатами поглиблених медичних обстежень (УМО) у спортсменів ЕГ кількість діагностованих захворювань перевищувало контрольне значення в 1,7 рази (р<0,05).

  Рівень тренованості і оцінка ефективності препарату визначалися трьома основними компонентами: станом здоров'я, морфофункціональними характеристиками і показниками загальної і спеціальної фізичної підготовленості спортсменів [4-6]. Функціональне обстеження всіх спортсменів проводилося в умовах спортивного залу, а також визначалися біохімічні показники: рівень лактату і глюкози в капілярної крові, загальна активність КФК, вираженість ферментеміі за критеріями активності аспарагінової і аланиновой трансаміназ.

  Дослідження проводилося протягом трьох УТС:

  1. Відновлювальний УТС (1) проходив в Челябинское області, озеро Чебаркуль з 15.07 по 25.07.2006 р Оксіметілетілпірідіна сукцинат (мексидол, виробництва ТОВ «НПК Фармсофт») призначався вранці в ЕГ по 250 мг протягом 8 днів (з 18.07 по 25.07 ), в КГ відповідно призначався плацебо-препарат аналогічної дозування.

  2. втягувати УТС (2) - «середньогір'ї» - проходив в навчально-тренувальному центрі «Юність» (Челябінська область, м Аша) з 30.07 по 13.08.2006 р Оксіметілетілпірідіна сукцинат призначався ЕГ по 250 мг вранці і ввечері, в КГ вранці і ввечері призначався плацебо-препарат аналогічної дозування.

  3. Передсезонний УТС (3) - «товариський турнір» - проходив в навчально-тренувальному центрі (Челябінська область, м Сатка) з 16.08 по 28.08.2006 р У цьому періоді протягом трьох останніх днів був організований товариський турнір на Кубок губернатора Челябінської області. Оксіметілетілпірідіна сукцинат не застосовувався.

  Результати дослідження та їх обговорення. За всіма контролюємо показниками функціонального стану спортсменів на початку УТС (1) не виявлено достовірних відмінностей між групами. Разом з тим після закінчення зборів в ЕГ в середньому на 13,4% (р = 0,022) від вихідного зменшився показник ЧСС в спокої і був достовірно нижче в порівнянні з показниками КГ (р = 0,046). Зниження симпатичних впливів вегетативної нервової системи на серцево-судинну систему спортсменів, ознаки «економізації» централь-

  ?

  і

  га у

  г.

  ч-

  . О (і

  | -О

  з

  га

  ^

  про (і к.с. Н

  ної гемодинаміки і достовірна брадикардія на фоні прийому мексидола [1, 8] свідчать про більш ефективної адаптації до фізичних навантажень спортсменів ЕГ після закінчення УТС (1). Слід зазначити, що до закінчення зборів в ЕГ в середньому на 15,6% (р = 0,029) від вихідного зменшилася величина діастолічного компонента артеріального тиску, що може бути пояснено антигипоксическим і м'яким гіпотензивний ефект препарату [7] і свідчить про більш адекватної реакції організму спортсменів ЕГ на фізичне навантаження. Важливо відзначити, що за всіма іншими контрольованим функціональним параметрам достовірних змін в обох групах за час УТС (1) не виявлено. Результати 6-хвилинного бігу (тест Купера) не виявили достовірних відмінностей між групами на початку та після закінчення збору, однак всередині основної групи реєструється достовірне поліпшення даного показника на 5,6% (р = 0,046) після закінчення УТС (1). Дані зміни свідчать про підвищення у спортсменів в процесі тренувань загальної аеробного потужності на тлі застосування мексидола за рахунок оптимізації механізмів утилізації кисню задіяними тканинами і посилення окислення глікогену в мітохондріях [1]. Отже, є підстави припустити, що оксіметілетілпірідіна сукцинат в даних умовах демонструє свою ефективність як адаптоген і Актопротектори.

  В період відпочинку між зборами спортсмени обох груп продовжували прийом відповідних препаратів за схемою: 250 мг 2 рази на добу вранці і ввечері протягом 18 діб з 26.07.2006 р по 13.08.2013 р До початку УТС (2) усі показники функціонального стану в порівнянні з аналогічними після закінчення УТС (1) достовірно не змінилися, за винятком показника загальної дезадаптаційних ймовірності (ОДВ), який достовірно знизився в ЕГ в 1,4 рази (р<0,05), що свідчить про поліпшення процесів відновлення в період відпочинку між навчально-тренувальними зборами на тлі двократного збільшення щоденної дози мексидола. До початку УТС (2) всі аналізовані показники істотно не змінилися в порівнянні з вихідними величинами.

  Слід зазначити, що на відміну від ЕГ в КГ в першому тесті показників моторики в комплексному вправі, що дозволяє оцінити спеціальну витривалість гандболістів, середній показник передстартового ЧСС0, що характеризує стійкість до стресів і рівень лабільності нейродінамі-чеського компонента управління функціональним станом спортсмена, продемонстрував достовірне збільшення (р<0,05), що вказує на нестабільність центральних і гуморальних регуляторних механізмів роботи серцево-судинної системи у більш молодих спортсменів. До моменту закінчення УТС (2) у спортсменів ЕГ в порівнянні з КГ зареєстровано наростання величини ОДВ в 1,4 рази на фоні статистично значного зменшення систолічного і діастолічного компонентів артеріального тиску, а також ЧСС.

  Інтенсивність виконуваної спеціальної роботи (М) у спортсменів ЕГ виявилася достовірно нижче, ніж КГ в 1,3 рази (р = 0,046). Слід зазначити, що передстартова і максимальна ЧСС в ЕГ також виявилася нижче контрольних показників відповідно в 1,3 (р<0,05) і 1,2 рази (р<0,05). Перехід з великою (змішаної, з переважно аеробним механізмом енергозабезпечення) в субмаксимальну (анаеробно-гліколітичну) зону потужності також відбувався при достовірно більш низьких - в 1,3 рази (р<0,05) - величинах ЧССм, що свідчить про зниження аеробного компонента в загальному внеску енергопродукції при виконанні спеціальної роботи гравцями ЕГ. Разом з тим

  час, витрачений на виконання комплексного вправи, не відрізнялося в групах, що свідчить про більш високої технічної та професійної підготовленості ЕГ.

  Отже, постійний і тривалий (понад 25 діб) прийом оксіметілетілпірідіна сукцината спортсменами високої кваліфікації на тлі адаптації до среднегорью недоцільний, оскільки супроводжується дисбалансом окремих функціональних показників, що вказують на перерозподіл в механізмах енергозабезпечення в сторону анаеробного гліколізу і свідчать про зниження потужності аеробного компонента і можливості використання кисню в працюючих м'язах. Такий адаптаційний слід, що виникає при тривалому прийомі препарату, дозволяє говорити про зниження показників аеробного і силової витривалості спортсменів. У деяких літературних джерелах описані зміни, що розвиваються при тривалому прийомі мексидола, фізіологічний ефект якого пов'язаний зі збереженням енергетичного балансу в організмі і перерозподілом споживання кисню на користь мозкової тканини [11]. Результати, отримані в ході даного дослідження, вимагають подальшого вивчення.

  Після закінчення УТС (2) прийом відповідних препаратів був припинений. До початку УТС (3) і по його закінченні функціональний стан спортсменів обох груп виявилося таким самим, достовірних відмінностей в контрольованих показниках не виявлено. Однак час виконання спеціального комплексного вправи в основній групі до моменту закінчення УТС (3) на тлі попереднього прийому досліджуваного з'єднання виявилося достовірно краще на 8 0% (р<0,05). При цьому критерії ефективності нейродинамического компонента системи управління руховими якостями і енергетичного забезпечення в групах достовірно не розрізнялися.

  Час виконання комплексного вправи більш старшими спортсменами ЕГ до моменту закінчення УТС (3) в порівнянні з вихідними значеннями покращився на 10 0% (р = 0,019). У КГ показники достовірно покращилися лише на 3,10% (р = 0,05). Таким чином, можна зробити висновок про наявність позитивного ефекту застосування оксиметил-летілпірідіна сукцината з точки зору поліпшення моторної і функціональної підготовленості висококваліфікованих гандболістів.

  Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про наявність у оксіметілетілпірідіна сукцината адаптогенного, стресслімітірующіх і актопротекторний-го ефектів у гандболістів високої кваліфікації в період відновного навчально-тренувального збору в дозі 250 мг на добу протягом 8 днів. Застосування даного з'єднання дозволяє зберегти хороший рівень функціональної підготовленості спортсменів старшого віку. Застосування препарату поєднується з поліпшенням спортивного результату при виконанні роботи в великій зоні потужності у більш старших спортсменів. Крім того, у цих спортсменів реєструється поліпшення показників в ході виконання тесту субмаксимальной зони потужності, що свідчить про позитивний отсроченном ефект препарату. Можуть бути запропоновані наступні ефективні схеми застосування оксіметілетілпірідіна сукцината: як адаптоген до умов середньогір'я -по 2-4 капсули (250-500 мг) вранці і ввечері до їжі протягом 8-10 днів, за 10 днів до початку збору; як акто-протектора при інтенсивній фізичній роботі в умовах гіпоксії - в дозі 250 мг (2 рази на день вранці і ввечері до їжі) не більше 5-7 днів, але тільки в разі сінергіче-

  50

  http://www.teoriya.ru

  № 5 • 2015 Травень | Мау

  ського використання з групами препаратів метаболічного типу дії. Зокрема, лікарські засоби та БАД, що містять субстрати циклу трикарбонових кислот (яблучна кислота і її похідні, а-кетоглутарова і фумарова кислоти). Як антиоксидант і антиген-поксанта для відновлення - в дозі 500 мг (2 рази на день вранці і ввечері до їжі) протягом 2-3 тижнів в поєднанні з аеробними навантаженнями низької та середньої інтенсивності. Прийом препарату повинен бути припинений за 7-10 днів до початку змагальної діяльності.

  література

  1. Авакян О.М. Фармакологічна регуляція функцій адреноре-цепторов / О.М. Авакян. - М .: Медицина, 1988. - 256 с.

  2. Альошин І.М. Модель річного циклу підготовки гандболістів високої кваліфікації: автореф. дис. ... канд. пед. наук / І.М. Альошин. - Челябінськ, 2004. - 23 с.

  3. Астранда П.О. Фактори, що обумовлюють витривалість спортсменів / П.О. Астранда // Наука в Олімпійському спорті. - К., 1994.

  - С.43-47

  4. Баришев Г І. Підготовка гандболістів в предсоревновательном етапі з урахуванням даних поточного контролю: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Г.І. Баришев. - Малаховка, 1981. - 20 с.

  5. Евгеньева Л.Я. Динаміка функціональних показників організму гандболістів на заключному етапі підготовки до відповідальних змагань / Л.Я. Евгеньева // Морфо-функціональні, фізіологічні та біохімічні основи вдосконалення тренувального процесу. - К .: КДІФК, 1980.

  - С. 58-67

  6. Ігнатьєва В.Я. Гандбол: підручник для ІФК / В.Я. Ігнатьєва. - М .: Фізична культура, 2008. - 375 с.

  7. Коновалова Е.А. Корекція ендотеліальної дисфункції комбінацією L-норваліна і мексидола / Е. А. Коновалова, Є. С. Чорно-морцева, М. В. Корокін, Т. Г. Покровський, Е. Н. Дудіна // Наукові відомості БДУ: медицина, фармація . - Бєлгород. - 2012.

  - № 4, вип. 17/1. - С. 175-182.

  8. Меерсон Ф.З. Адаптація до стресових ситуацій і фізичних навантажень / Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшеннікова. - М .: Медицина, 1988. - 256 с.

  9. Міхальов В.І. Особливості структури тренувального процесу чоловічих гандбольних команд вищої ліги в змагальному періоді / В.І. Міхальов, О.С. Шалаєв, Н.П. Філатова, О.Н. Кудря, А.Ю. Асєєва // Теорія і практика фіз. культури. - 2014. - № 12.

  - С. 71-77.

  10. Михин В.П. Застосування мексидола в терапії гострого коронарного синдрому / В.П. Михин, Л.Д. Смирнов, Н.В. Васильєва // Матер. 8-го Конгресу «Людина і ліки». - М., 2001. - С. 189-194.

  11. Тиганов А.С. Клінічні випробування мексидола як транквілізатора з ноотропним компонентом дії / А.С. Ті-ганов, В.А. Кінцевий, А.Б. Смулевіч // Науковий центр психічного здоров'я РАМН. - М., 2002. - 64 с.

  12. Федин А.І. Нейропротектор з антиоксидантними і антігіпок-сантнимі властивостями мексидол в терапії ішемічного інсульту / А.І. Федін, С.А. Румянцева, В.Н. Євсєєв. - М .: Медицина, 2006. - 21 с.

  References

  1. Avakyan, O.M. Farmakologicheskaya regulyatsiya funktsiy adrenoretseptorov (Pharmacological regulation of adrenoceptor functions) / O.M. Avakyan. - Moscow: Meditsina, 1988. - 256 P.

  2. Alyoshin, I.N. Model 'godichnogo tsikla podgotovki gandbolistov vysokoy kvalifikatsii: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk (Model of annual training cycle for highly skilled handball players: abstract of Ph.D. thesis) / I.N. Alyoshin. - Chelyabinsk, 2004. - 23 P.

  3. Astrand, P.O. Faktory, obuslavlivayushchie vynoslivost 'sportsmenov (Factors causing endurance of athletes) / P.O. Astrand // Nauka v Olimpyyskom sporte. - Kiev, 1994. - P. 43-47

  4. Baryshev, G I. Podgotovka gandbolistov vpredsorevnovatel'nom etape s uchyotom dannykh tekushchego kontrolya: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk (Training of handball players in pre-season in view of monitoring data: abstract of Ph.D. thesis) / G.I. Baryshev. - Malakhovka, 1981. - 20 P.

  5. Evgen'eva, L.Ya. Dinamika funktsional'nykh pokazateley organizma gandbolistov na zaklyuchitel'nom etape podgotovki k otvetstvennym sorevnovaniyam (The dynamics of functional parameters of the body of handball players at the final phase of training for major competitions) / L.Ya. Evgen'eva // Morfofunktsional'nye, fiziologicheskie i biokhimicheskie osnovy sovershenstvovaniya trenirovochnogo protsessa. - Kiev: KGIFK, 1980. - P. 58-67

  6. Ignat'eva, V.Ya. Gandbol: uchebnik dlja IFK (Handball: textbook for institutes of phys. Cult.) / V.Ya. Ignat'eva. - Moscow: Fizicheskaja kul'tura, 2008. - 375 P.

  7. Konovalova, E.A. Korrektsiya endotelial'noy disfunktsii kombinatsiey L-norvalina i meksidola (Correction of endothelial dysfunction using a combination of L-norvaline and mexidol) / E.A. Konovalova, E.S. Chernomortseva, M.V. Korokin, T.G. Pokrovskiy, E.N. Dudina // Nauchnye vedomostiBGU: meditsina, farmaciya. - Belgorod, 2012. - № 4, Iss. 17/1. - P. 175-182.

  8. Meerson, F.Z. Adaptatsiya k stressornym situatsiyam i fizicheskim nagruzkam (Adaptation to stress situations and physical load) / F.Z. Meerson, M.G. Pshennikova. - Moscow: Meditsina, 1988. - 256 P.

  9. Mikhalyov, V.I. Osobennosti struktury trenirovochnogo protsessa muzhskikh gandbol'nykh komand vysshey ligi v sorevnovatel'nom periode (Structural features of the training process of men's handball premier league teams in the season) / V.I. Mikhalyov, O.S. Shalaev, N.P. Filatova, O.N. Kudrya, A.Yu. Aseeva // Teoriya ipraktika fizicheskoy kul'tury. - 2014. - № 12. - P. 71-77.

  10. Mikhin, V.P. Primenenie meksidola v terapii ostrogo koronarnogo sindroma (Mexidole for treatment of acute coronary syndrome) / V.P. Mikhin, L.D. Smirnov, N.V. Vasil'eva // Mater. 8-go Kongressa «Chelovek i lekarstvo» (Proceedings of the 8th Congress "Man and medicine"). - Moscow, 2001. - P. 189-194.

  11. Tiganov, A.S. Klinicheskie ispytaniya meksidola v kachestve trankvilizatora s nootropnym komponentom deystviya (Clinical trials of mexidol as a tranquilizer with nootropic agent) / A.S. Tiganov, V.A. Kontsevoy, A.B. Smulevich // Nauchny tsentr psikhicheskogo zdorovya RAMN. - Moscow, 2002. - 64 P.

  12. Fedin, A.I. Neyroprotektor s antioksidantnymi i antigipoksantnymi svoystvami meksidol v terapii ishemicheskogo insul'ta (Neuroprotective drug mexidol having antioxidant and antihypoxic properties in treatment of ischemic stroke) / A.I. Fedin, S.A. Rumyantseva, V.N. Evseev. - Moscow: Meditsina, 2006. - 21 P.

  ІНФОРМАЦІЯ

  МУЗЕЇ ІСТОРІЇ УРАЛГУФК І ОЛІМПІІСКОІ СЛАВИ

  Фонди музею УралГУФК присвячені трьом темам: олімпійському руху, історії спорту на Південному Уралі і історії університету. Велике місце в музеї займають експозиції, присвячені Олімпійським іграм. В експозиціях музею знаходиться унікальна колекція значків, присвячена Олімпійським іграм, яка, на думку фахівців фалеристики, є однією з кращих не тільки в Росії, але і в світі.

  Почесне місце в музеї відведено медалі перших Олімпійських ігор 1896 року в Афінах, на цьому ж стенді розміщені марки, випущені до перших Олімпійських ігор. Вся історична інформація про Олімпійські ігри представлена ​​на барвистих інформаційних стендах. Тут же - Олімпійська карта світу. Також на стендах можна побачити значки учасників Олімпійських ігор, пам'ятні медалі. В експозиціях музею - особисті речі спортсменів, випускників та студентів університету, які брали участь в Олімпійських іграх, багато хто з них - чемпіони або призери Ігор.

  Гордість виставки - факел московської Олімпіади-80 і ключ від Олімпійського селища. Всього предметів, присвячених Олімпійським іграм в Москві, налічується понад три тисячі. Крім того, в експозиції музею широко представлена ​​спортивна атрибутика, а також подячні листи від керівництва Національного олімпійського комітету Росії за підготовку спортсменів УралГУФК.


  Ключові слова: КВАЛІФІКОВАНІ гандболісти /МНОГОТУРОВАЯ СИСТЕМА ЗМАГАНЬ /ЗАГАЛЬНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ /СПЕЦІАЛЬНА ВИТРИВАЛІСТЬ /3-ОКСІ-6-МЕТИЛ-2-ЕТІЛПІРІДІНА Сукцинат /актопротекторний АКТИВНІСТЬ /аеробного гліколізу

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити