Розроблено метод селективного складання електромагнітів, заснований на урахуванні залежності тягової сили від магнітних властивостей його комплектуючих деталей, отриманої шляхом моделювання стану електромагніту в робочих умовах експлуатації. Основою методу служать натурно-модельні випробування виробів, математична модель магнітного поля з використанням диференціальних рівнянь з приватними похідними, засоби вимірювання і контролю магнітних властивостей електротехнічних виробів.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Горбатенко Микола Іванович, Гречихин Валерій Вікторович


ADAPTIVE-SELECTIVE ASSEMBLY OF ELECTROMAGNETS TAKING INTO ACCOUNT MAGNETIC PROPERTIES OF DETAILS

The method of selective assembly of the electromagnets, based on the account of dependence of a pulling power from magnetic properties of its accessories, gained by modelling of a condition of an electromagnet in maintenance operating conditions is developed. As a method basis full-scale modeling tests of products, mathematical model of a magnetic field with use of the differential equations with a partial derivative, a gauge and the control of magnetic parametres of electrotechnical products serve.


Область наук:

 • Механіка і машинобудування

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Известия вищих навчальних закладів. Північно-Кавказький регіон. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Адаптивно-селективна збірка електромагнітів з урахуванням магнітних властивостей деталей'

  Текст наукової роботи на тему «Адаптивно-селективна збірка електромагнітів з урахуванням магнітних властивостей деталей»

  ?УДК 621.314.58

  АДАПТИВНА-СЕЛЕКТИВНА ЗБІРКА електромагнітів З УРАХУВАННЯМ МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ

  © 2012 р Н.І. Горбатенко, В.В. Гречихин

  Південно-Російський державний South-Russian State

  технічний університет Technical University

  (Новочеркаський політехнічний інститут) (Novocherkassk Polytechnic Institute)

  Розроблено метод селективного складання електромагнітів, заснований на урахуванні залежності тягової сили від магнітних властивостей його комплектуючих деталей, отриманої шляхом моделювання стану електромагніту в робочих умовах експлуатації. Основою методу служать натурно-модельні випробування виробів, математична модель магнітного поля з використанням диференціальних рівнянь з приватними похідними, засоби вимірювання і контролю магнітних властивостей електротехнічних виробів.

  Ключові слова: адаптивно-селективна збірка; електромагніти; тягова сила; математичне моделювання; магнітні параметри.

  The method of selective assembly of the electromagnets, based on the account of dependence of a pulling power from magnetic properties of its accessories, gained by modelling of a condition of an electromagnet in maintenance operating conditions is developed. As a method basis full-scale modeling tests of products, mathematical model of a magnetic field with use of the differential equations with a partial derivative, a gauge and the control of magnetic parametres of electrotechnical products serve.

  Keywords: adaptive-selective assembly; electromagnets; pulling power; mathematical modeling; magnetic parameters.

  Вступ

  Розширення областей застосування і функціональних можливостей сучасних електромеханічних систем пов'язано з необхідністю раціонального використання властивостей застосовуваних матеріалів, підвищення якості вузлів і систем в цілому. Виконання цих умов пов'язане з необхідністю вдосконалення як конструкції, так і технології виробництва систем. Виняткова роль технології пояснюється сильною залежністю параметрів вузлів від складу матеріалу, його властивостей і видів обробки. До таких вузлів електромеханічних систем, безумовно, відносяться електромагніти. Технічні та експлуатаційні характеристики електромагнітів визначаються конструкцією, точністю виготовлення і магнітними властивостями вхідних в їх склад комплектуючих деталей. Забезпечення відповідності електромагнітів технічним умовам багато в чому залежить від організації самого процесу виробництва, що гарантує стійке якість і його неухильне поліпшення. Важливим є не тільки відповідність вимогам окремої партії електромагнітів, а й стабільність їх якості в довгостроковій перспективі, зменшення втрат, пов'язаних з недосконалістю технології виробництва. Вирішити ці завдання дозволяє селективна збірка виробів, що використовує в якості величин впливу найбільш інформативні характеристики - магнітні властивості матеріалу деталей електромагнітів [1].

  Метод селективного складання електромагнітів на основі магнітних властивостей деталей

  Внаслідок того що електромагніти складаються з декількох деталей, на характеристики впливають не тільки властивості конкретної деталі, але і процес складання.

  В даний час найбільш перспективним є метод селективного складання. Дослідженню методу з урахуванням геометричних розмірів деталей присвячений цілий ряд робіт вітчизняних і іноземних вчених [2 - 5]. Він успішно використовується в механоскладальних виробництвах і полягає [2]:

  - у виготовленні деталей вузлів по технічно здійсненним або економічно доцільним виробничим допускам;

  - у вимірі партії входять в з'єднання деталей, при цьому вимірюються дійсні відхилення величин впливу від номінального розміру, або інакше, відхилення характеристик, які безпосередньо впливають на необхідну точність зборки;

  - в попередньої сортування партії входять в з'єднання деталей на групи в межах фактичних виробничих допусків;

  - в безпосередній зборці з'єднань з деталей відповідних груп.

  Недоліком селективного складання є наявність незавершеного виробництва і значних складальних заділів. При селективної збірці необхідний комплект деталей відомих селективних груп, для його отримання потрібно мати набагато більше деталей, ніж необхідно для складання одного виробу. Це призводить до того, що застосовність селективного складання в чистому вигляді фактично обмежується масовим тривалим виробництвом.

  Ефективним вирішенням цієї проблеми є застосування адаптивно-селективного складання (АСС), теоретичні основи якої розроблені в технічному університеті м Ільменау (ФРН) професором К.П. Цохером [6]. АСС заснована на принципі забезпечення високої точності вузлів і виробів в умовах серійного виробництва при одночасному зниженні собівартості виробу за рахунок обліку виробництв-

  венно-технічних можливостей підприємства і виготовлення комплектуючих деталей по розширеним допускам. Схема адаптивно-селективної складальної технології виготовлення електромагнітів, заснована на оптимальному підборі деталей по магнітним параметрам, пояснюється рис. 1 і базується на наступних поняттях:

  - визначення реального імовірнісного розподілу ф (X,) величин впливу X, виготовлених

  вузлів і окремих деталей;

  - призначення прийнятних меж груп допусків [Х ^, п ^] для забезпечення необхідних функціональних допусків 57 ^, ознаки якості Yk для вузлів, або виробів в цілому;

  - корекція кордонів груп допусків і параметрів процесу внаслідок змінюється в часі стану технологічного процесу;

  - проведення певної стратегії збірки в залежності від стану проміжного накопичувача і витрати вузлів і окремих деталей.

  Мал. 1. Схема адаптивно-селективної складальної технології виготовлення електромагнітів

  Позитивним ефектом від застосування АСС є цілеспрямоване забезпечення необхідного функціонального допуску при складанні вузлів і виробів в цілому. Зміна в часі параметрів технологічного процесу виготовлення деталей електромагнітів веде до зміни характеру кривої імовірнісного розподілу дійсних значень величин впливу, що відбувається внаслідок зміни характеристик процесу виготовлення - математичного очікування ДЦГ і середнє відхилення Дстг.

  Через недосконалість технології деталі електромагнітів можуть значно відрізнятися по магнітним параметрам, що призводить до значної частки шлюбу при складанні виробів. В роботі [7] реалізований імовірнісний підхід до формування опти-

  мінімальних критеріїв збірки, що передбачає знаходження статистичної моделі зв'язку між навантажувальної характеристикою електромагніта і магнітними характеристиками деталей. Але цей підхід вимагає накопичення великого обсягу статистичних даних про виробництво комплектуючих деталей і при широкій номенклатурі електромагнітів і деталей економічно невиправданий.

  Перспективною є АСС, заснована на залежності тягового зусилля від магнітних властивостей деталей електромагніта, отриманої шляхом моделювання стану електромагніту в робочих умовах його експлуатації [1]. Її основою служить метод натурно-модельних випробувань [8], ефективні математичні моделі магнітного поля [9 - 11] і створені засоби вимірювання і контролю (СВК) магнітних властивостей електротехнічних виробів [12].

  В основу моделі допуску деталей для зборки пропонується функціональна взаємозв'язок тягового зусилля F від магнітних властивостей деталей X (В (Н)) електромагніту:

  Fk = / к (Х1, Х2, ..., Х "), (1)

  де к = 1, ..., q, q - кількість електромагнітів; г = 1, ..., п, п - кількість деталей.

  Допустиме відхилення 5Fk тягового зусилля Гк к-го електромагніту при реалізації АСС оцінюється нерівністю

  5Fk < ? до (X) 5х +? ? | Рк, -; (X) 5х5Х;,

  г = 1 г = 1] = 1

  де 5Хг- - відносний допуск магнітної характеристики 1-й деталі X, 5Хг- = (ДXi | Xi) -100%, ДХг- = (Xтах - Хт1П) / 2- абсолютний допуск магнітної характеристики X, -; АКГ - ваговий коефіцієнт

  , . д / (X1, ..., Xn) X, першого поPядкa, ак, (^) = У -; рК-

  дX, Гк

  ваговий коефіцієнт другого порядку,

  (X) Д2 / (х .., Xn) X-X ± '' дXгдXJ 2Гк '

  Оцінку впливу відхилення магнітних характеристик і параметрів комплектуючих деталей від заданих, а також призначення оптимальних кордонів груп допусків [Х ^, ПГС] величин впливу для забезпечення заданих характеристик електромагнітів пропонується здійснювати на основі моделювання магнітного стану деталей електромагнітів.

  Групи допусків Т встановлюються для необхідного функціонального допуску 5Гкт з урахуванням взаємозв'язку (1) з ознаками якості деталі X, і обмежуються інтервалами [Х ^, ПГС].

  Групи допусків Т = Ті, ​​Т2Х, ..., ТТ1 повинні відповідати наступним вимогам:

  - послідовність груп повинна бути безперервною, тобто групи допуску не повинні мати між собою інтервалів;

  - групи допуску не накладаються один на одного.

  - мінімальна ширина групи допуску визначається точністю вимірювання параметрів величин впливу.

  Група допуску визначається через величину

  ф (Х ^). Точність виготовлення деталей при селективної збірці замінюється точністю вимірювання відхилень параметрів величин впливу, а отже, точністю їх сортування, тому якщо похибка вимірювання більше, ніж групи допуску, то АСС не може бути здійснена.

  Похибка вимірювання магнітних характеристик впливає не тільки на отримання необхідної тягової характеристики виготовляється електромагніту, але і на кількісні показники збірки. Можливість реалізації АСС за магнітними властивостями багато в чому визначається здатністю підсистеми управління технологічним процесом складання електромагнітів визначати магнітні властивості комплектуючих деталей.

  При сортуванні деталей, в зв'язку з наявною похибкою вимірювань СІК магнітних параметрів комплектуючих деталей, на кордонах груп допуску виникає ймовірність їх переходу в сусідні групи, що може привести до помилкової збірці. На рис. 2 представлена ​​схема розподілів величин впливу ф (Х1), ф (Х2) і похибки вимірювань фі (Д)

  (Максимальна похибка вимірювання дорівнює Дт), а також розташування кордонів і номера груп допуску.

  ф /

  / \ ФГ

  Л (ФЦ (А) V \ Ф (Х2) V.

  1 J Ля 2 3 4 X

  Мал. 2. Розподіл величин впливу і розташування груп допуску

  Похибка СІК повинна бути досить малою в порівнянні із заданою похибкою параметрів деталей. Для реалізації селективного складання необхідно розрахувати межа допустимої величини похибки вимірювань Ді. Якщо відомі закони розподілу похибок виготовлення і вимірювань, то доцільно застосовувати спосіб розрахунку Ді, заснований на обмеженні зверху ймовірностей помилок першого (частина придатної продукції бракується) Р1 і другого роду (частина бракованої продукції приймається за придатну) Р11 або на обмеження знизу ймовірності И0 безпомилковості результатів вимірювань И0 = 1 - (Р1 + Р11).

  Значення Р1 Р11 розраховуються за формулами [13]:

  е р а

  Р = 2 | ф (X) ох | фі (Д) yoД; Ра = 2 | ф (Х) ох | фі (Д) yoД,

  а -так з р

  де а, е - межі інтервалу, в якому існує ймовірність настання Р1; -так, р - межі інтервалу, в якому похибка вимірювання не перешкоджає настанню Р1; с, а - межі інтервалу, в якому існує ймовірність настання Р11; р, + та - межі інтервалу, в якому похибка вимірювання не перешкоджає настанню Р11 .

  Алгоритм селективного складання електромагнітів

  Алгоритм складається з наступних етапів.

  Етап 1. З урахуванням можливих разбросов величин впливу (основних кривих розмагнічування матеріалу деталей) визначається максимальні діапазони їх змін. Застосовуючи метод головних компонент, оптимізується обсяг інформації, що зберігається статистичної інформації - варіації основною кривою намагнічування. Виділяються найбільш інформативні компоненти. Виходячи з метрологічних характеристик пристроїв контролю магнітних властивостей деталей визначаються межі груп допусків [X, л] за отриманими компонентів для забезпечення необхідних функціональних допусків 5F ознаки якості F.

  Етап 2. Для кожної комбінації груп допусків деталей Т здійснюється моделювання тягових характеристик електромагніта. За результатами моделювання будується таблиця придатності комплектуючих деталей.

  Етап 3. Виконуються натурно-модельні випробування та контроль деталей електромагнітів, сортуванню на групи допуску. Операція складання, що забезпечує максимальний вихід придатних електромагнітів починається з будь-якої деталі класифікаційного рівня, на якому знаходиться їх максимальну кількість. Як пари вибирається з урахуванням таблиці придатності деталь, також відповідна класифікаційному рівню з максимальною кількістю деталей.

  Етап 4. За результатами контролю деталей і збірки електромагнітів визначається зміна розподілу дійсних значень величин впливу внаслідок варіації характеристик процесу виготовлення - математичного очікування ДЦ і среднеквад-ратіческая відхилення ДСТ і здійснюється коригування технологічного процесу.

  Методи моделювання тягових характеристик електромагнітів

  Електромагніти є складним електротехнічними пристроями, технічні та експлуатаційні характеристики яких визначаються електромагнітної ланцюгом, конструкцією, геометричними розмірами, використовуваними матеріалами і іншими параметрами. Однією з найважливіших характеристик електромагніта є його тягова характеристика. Метод моделювання цієї характеристики багато в чому визначає можливість успішної реалізації АСС складанням електромагнітів.

  Математичні моделі, побудовані на основі диференціальних рівнянь в приватних похідних, найбільш адекватно відображають процеси, що проходять в електромагнітах. Вони дозволяють з високою точністю визначати тягову силу F за результатами розрахунку магнітного поля у феромагнітних тілах і оточуючому просторі як результат складання поля, створюваного зовнішніми джерелами, і поля, створюваного об'ємними і поверхневими молекулярними струмами ферромагнетиков. В ході реалізації таких моделей виконується чисельний розрахунок тривимірного магнітного поля, який призводить до значних обчислювальних і тимчасових витратах. Збільшується час визначення тягової сили F, потрібно обчислювальні засоби великої потужності. Ці причини є основною перешкодою застосування таких моделей для селективного складання електромагнітів. Багато конструкцій електромагнітів мають просторову конфігурацію, що дозволяє виконувати розрахунок магнітного поля в двовимірної постановки, тобто відома об'ємного поля до плоскопаралельних або до плоскомерідіанному. Це дозволяє знизити вищезазначені витрати. Тому для моделювання тягової характеристики при реалізації методу селективного складання виберемо модель на основі диференціальних рівнянь в приватних похідних.

  Моделювання електромагнітної сили F, що діє на виділений обсяг V в магнітному полі доцільно виконувати по натягу в магнітному полі [14].

  Сила dF = TndS, діюча в магнітному полі на елемент поверхні S, що охоплює обсяг V, пропорційна натягу в магнітному полі Tn. Під натягом в магнітному полі розуміється сила, що діє ззовні на одиницю елементу поверхні dS, зовнішня нормаль до якої дорівнює n: Tn = lim (AF / AS). За формулою Максвелла

  AS - ^ 0 ^)

  AS-0 v

  T = BnB - 0,5nB2

  H

  = QxTnx + qyTny + 4zTnz, (2)

  де qx, qy, qz - одиничні вектори по осях х, у, г прямокутної системи координат; ТПХ, ТПУ, Тих - компоненти вектора Тп по осях.

  Сила F, що діє на обсяг V в магнітному полі, може бути знайдена шляхом підсумовування елементарних сил dF = TndS, прикладених до елементів поверхні S, що охоплює обсяг V

  F = §Т ^ = + qyFy + qzFz, (3)

  де Fx = § Т ^; Fy = § Т ^; Fz = § Тп ^ .

  S S S

  Оскільки моделювання магнітного поля електромагніту можна звести до моделювання двовимірних полів, вектор натягу в (2) представимо у вигляді суми двох складових

  де Тпп - нормальна складова натягу, Тпп = п (вп - ВІ) Д 2ц); Тпт - тангенціальна складова натягу, ТПХ = (хВпВх; Вп - нормальна складова магнітної індукції; Вт - тангенціальна складова магнітної індукції; п, X -зовнішні нормальна і тангенціальна складові до елементу поверхні dS, на якому визначається натяг.

  Диференціальні рівняння в приватних похідних і формули (3), (4) утворюють математичну модель для розрахунку тягової характеристики електромагніта при реалізації методу селективного складання електромагнітів.

  Експериментальні дослідження методу селективного складання електромагнітів

  З метою вивчення можливості реалізації запропонованого методу селективного складання електромагнітів на основі магнітних властивостей комплектуючих деталей були проведені експериментальні дослідження пропорційного електромагніту (рис. 3), вибір якого обумовлений особливістю його роботи. У робочому діапазоні він повинен забезпечувати постійну тягову силу. Цей параметр сильно залежить від магнітних властивостей комплектуючих деталей електромагніта (якоря 1, втулки 2, корпусу 3).

  T = T + T

  n nn n

  (4)

  Мал. 3. Зовнішній вигляд пропорційного електромагніта

  Математична модель тягової характеристики електромагніта реалізована при чисельному розрахунку магнітного поля МСЕ і дозволяє досліджувати залежність тягової сили F від зміни довжини робочого зазору Д / з при різному струмі I в обмотці електромагніту. На рис. 4 показані залежності F (Д / з) ,

  г V з / | I = const

  Д / з = 0-3, 5 мм, 1 - I = 0,25 А, 2 - I = 0,5 А, 3 -I = 0,75 А, 4 - I = 1,0 А, 1 - I = 1,25 А. З малюнка видно, що оптимальне значення, при якому тягова сила залишається майже незмінною, зміна довжини робочого зазору становить від 1 до 3 мм.

  Розглянемо вплив магнітних параметрів комплектуючих деталей на тягову силу електромагніту, показаного на рис. 4, виконавши обчислювальні експерименти за допомогою запропонованої математичного-

  ської моделі. Вибір діапазону зміни параметрів обумовлений недосконалістю технологічного процесу виготовлення деталей і для максимальної магнітної проникності цтах і магнітної індукції насичення Б, досягає +20%.

  F, Н [6,8 2 \

  6,6

  ^ \

  / 6,2

  -20

  -10

  0

  10

  Мал. 5. Залежність тягової сили від відносної зміни Б, матеріалу комплектуючих деталей електромагніта

  Sf,%

  10

  2 \

  зх

  -20 -10 0 10'б,%

  Мал. 6. Залежності відносного зміна тягової сили від відносної зміни Б, матеріалу деталей

  На рис. 7 показано зміну усередненої тягової сили в діапазоні зміни тягового зазору Д / з = 1 - 3 мм від варіації цтах матеріалу деталей електромагніта при струмі в обмотці I = 0,5 А. На рис. 8 показано відносне зміна тягової сили для цього випадку.

  0

  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Дз, мм

  Мал. 4. Залежність тягової сили від зміни довжини робочого зазору при постійному струмі в обмотці електромагніту

  На рис. 5 показано зміна усередненої тягової сили в діапазоні зміни тягового зазору Д1з = 1 - 3 мм від варіації Б, матеріалу деталей електромагніта при струмі в обмотці I = 0,5 А: 1 - матеріалу якоря; 2 - матеріалу втулки; 3 - матеріалу корпусу. На рис. 6 показано відносне зміна тягової сили для цього випадку.

  F, Н

  2 ч

  10

  8

  3

  -200

  -10

  0

  10

  S "

  Мал. 7. Залежність тягової сили від відносної зміни цтах матеріалу комплектуючих деталей електромагніта

  Г I

  60 - /

  40

  20 3 \ 2 \

  0 оп

  -20 -40 • | |

  -20 -10 0 10 5Ц,%

  Мал. 8. Залежності відносного зміна тягової сили від відносної зміни цтах матеріалу деталей

  Як випливає з рис. 5 і 7, існує значна залежність тягової сили від зміни параметрів Б, і цтах. Більшою мірою на тягову силу впливає цтах (рис. 8) - максимальна зміна тягової сили спостерігається для втулки. Відносне зміна тягової сили 5F склало від -27 до +61%. Зміна Б, для цієї конструкції електромагніту чинить менший вплив (рис. 6). Для втулки 5F склало від -7 до + 6%. Очевидно, що і інші комбінації зміни параметрів Б, і цтах будуть впливати на тягову характеристику досліджуваного електромагніту.

  Математична модель тягової характеристики електромагніта дозволяє реалізувати метод управління складанням електромагнітів, що враховує залежність тягового зусилля від магнітних властивостей комплектуючих деталей електромагніта.

  Розглянемо спрощений варіант селективного складання електромагніту (рис. 4), прийнявши в якості величин впливу основні параметри основною кривою намагнічування матеріалу деталей електромагніта, а саме значення магнітної індукції наси-

  5

  0

  5

  щення В, і максимальної магнітної проникності цтах. На підставі досліджень встановлено, що на тягові характеристики найбільший вплив роблять дві деталі: якір і втулка (рис. 5 - 8). Для забезпечення функціонального допуску 5F + 5%, за результатами експериментальних досліджень тягових характеристик електромагніта, чутливості математичної моделі, формуємо кордону груп допусків: -20%; -10%; 0%; +10%; + 20%. Ширина інтервалу допуску В, ю = 0,166 Тл, ширина інтервалу допуску цтах юіц = 42,4. Допуск контрольованого параметра В, визначимо як 8 = юів / 2 = 0,083 Тл. Параметра Цтах - 8ц = Юіц / 2 = 21,2.

  Тоді, враховуючи нормальний закон розподілу основної кривої намагнічування і похибки вимірювання, отримаємо: допустимий среднеквадратіче-ське відхилення похибки вимірювання Bs рівним ств = 0,03 при ймовірності помилок першого і другого роду 0,05 і 0,054 відповідно; допустиме середнє-квадратичне відхилення похибки вимірювання цтах рівним СТЦ = 5,1 при ймовірності помилок першого і другого роду 0,0375 і 0,041 відповідно.

  Потім для кожної комбінації груп допусків деталей виконується моделювання тягових характеристик електромагніта за допомогою запропонованої математичної моделі. За результатами моделювання будується таблиця придатності виробів (за результатами селективного складання деталей - втулки і якоря). Деталі з параметрами В, і цтах, що не входять в діапазон + 20%, визнаються шлюбом і виключаються з процесу складання. Аналіз отриманих результатів показав, що застосування розробленого методу селективного складання за магнітними властивостями комплектуючих деталей електромагнітів дозволяє збільшити вихід придатних виробів на 30% при розкиді магнітних властивостей деталей до + 20%.

  висновки

  Селективна збірка з урахуванням магнітних властивостей комплектуючих деталей є ефективним напрямком забезпечення заданих характеристик електромагнітів і підвищення виходу придатних виробів. Розроблено новий метод селективного складання, заснований на урахуванні залежності тягового зусилля від

  Надійшла до редакції

  магнітних властивостей деталей електромагніта, отриманої шляхом моделювання стану електромагніту в робочих умовах його експлуатації.

  література

  1. Горбатенко Н.І., Гречихин В.В., Кионг Н.М. Метод селективного складання на основі моделювання магнітного стану деталей електромагнітів // Изв. вузів. Сев.-Кавк. регіон. Техн. науки. Спец. випуск. Проблеми ме-хатронікі - 2009. 2009. С. 110 - 112.

  2. Технологія приладобудування / В.А. Валетов [и др.]. СПб, 2008. 336 с.

  3. Бонч-Осмоловський М.А. Селективна збірка. М., 1974. 144 с.

  4. Pugh G.A. Partitioning for selective assembly // Computers and Industrial Engineering. 1986. Vol. 11. P. 175 - 179.

  5. Kwon H., Kim K., Chandra M. An Economic Selective Assembly Procedure for Two Mating Components with Equal Variance // Naval Research Logistics. 1999. Vol. 46. ​​P. 809 - 821.

  6. Zocher K.P. CAQ und CIM - Adaptive und selektive Montage in der flexiblen, automatisierten Fertigung. Ilmenau, 1989. S. 101 - 118.

  7. Гришин А.С. Застосування методу головних компонент при селективному монтажі електромагнітів // Изв. вузів. Електромеханіка. 2002. № 4. С. 81 - 84.

  8. Горбатенко Н.І. Натурно-модельні випробування виробів з феромагнітних матеріалів. Ростов н / Д., 2001. 392 с.

  9. Горбатенко Н.І., Гречихин В.В., Юфанова Ю.В. Методи моделювання магнітного поля в натурно-модельному експерименті // Изв. вузів. Електромеханіка. 2002. № 4. С. 29 - 34.

  10. Бахвалов Ю.А., Гречихин В.В., Юфанова Ю.В. Комбіновані моделі і методи в розрахунках електромагнітних полів // Изв. РАН. Серія фізична. 2004. Т. 68. № 7. С. 1019 - 1022.

  11. Горбатенко Н.І., Гречихин В.В., Кионг Н.М. Комбінована математична модель магнітного поля для автоматизованої селективного складання електромагнітів // Изв. вузів. Електромеханіка. 2010. -№ 5. С. 43 - 47.

  12. Горбатенко Н.І., Гречихин В.В., Кионг Н.М. Пристрій активного технологічного контролю магнітних властивостей виробів з феромагнітних матеріалів // Освітні, наукові та інженерні додатки в середовищі LabVIEW і технології National Instruments: зб. тр. VII наук.-практ. конф., Москва, 28 - 29 нояб. 2008 р М., 2008. С. 51 - 52.

  13. Орнатський П.П. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки. Київ, 1983. 455 с.

  14. Іванов-Смоленський А.В. Електричні машини. М., 2006. Т. 1. 652 з.

  19 грудня 2011 р.

  Горбатенко Микола Іванович - д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою «Інформаційні та вимірювальні системи і технології», Південно-Російський державний технічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут). Тел. (8635) 255-240.

  Гречихин Валерій Вікторович, - канд. техн. наук, доцент, кафедра «Інформаційні та вимірювальні системи і технології». Південно-Російський державний технічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут). Тел. (8635) 255-240. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Gorbatenko Nikolay Ivanovich - Technical Sciences, professor, head of department «Information and measuring systems and technologies», South-Russia State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute). Ph. (8635) 255-240. Grechikhin Valery Viktorovich, Candidate of Technical Sciences, assistant professor, «Information and measuring systems and technologies», South-Russia State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute). Ph. (8635) 255-240. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: АДАПТИВНА-СЕЛЕКТИВНА ЗБІРКА /електромагніти /тягова сила /МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ /МАГНІТНІ ПАРАМЕТРИ /ADAPTIVE-SELECTIVE ASSEMBLY /ELECTROMAGNETS /PULLING POWER /MATHEMATICAL MODELING /MAGNETIC PARAMETERS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити