Розглянуто вибір оптимальних параметрів адаптивних систем передачі даних по коротковолновому радіоканалу за критеріями максимуму середньої інформаційної швидкості і максимуму ймовірності доставки повідомлення за час, що не перевищує заданого.

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Єгоров Володимир Вікторович


Adaptive Control of Short-Wave Data Transmission System Parameters

We consider a problem of adaptive parameter selection of short-wave data transmission systems such as information signal type, noise combating code type and parameters, operating frequency in case of step-by-step control of transmission process in dynamically changing conditions of radio wave propagation and interference environment. We have obtained explicit expressions of objective functions for reaching the maximum information rate of data transmission and maximum probability of exact message delivery within the time not exceeding the given time. The distinguishing feature of the objective functions is the fact that they do not depend on threshold values ​​established subjectively. The feasibility of the suggested algorithms is guaranteed due to the fact that all the original data required for adaptive control including information on standby frequencies are formed with the given accuracy during information exchange by means of analyzing working signals and secondary decoding products.


Область наук:

 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал

  Известия вищих навчальних закладів Росії. Радіоелектроніка


  Наукова стаття на тему 'АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ короткохвильового СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ короткохвильового СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ»

  ?|v

  Системи, мережі та пристрої телекомунікацій

  УДК 621.391.1

  В. В. Єгоров

  ПАТ "Російський інститут потужного радіобудови" (Санкт-Петербург)

  Адаптивне управління параметрами короткохвильових систем передачі даних

  Розглянуто вибір оптимальних параметрів адаптивних систем передачі даних по коротковолновому радіоканалу за критеріями максимуму середньої інформаційної швидкості і максимуму ймовірності доставки повідомлення за час, що не перевищує заданого.

  Системи передачі даних по коротковолновому радіоканалу, багатопараметрична адаптація, критерії ефективності

  Для бездротової передачі даних на великі відстані можуть бути використані короткохвильові (КВ) системи передачі даних, перевагою яких є можливість передачі інформації на великі відстані без проміжних ретрансляційних станцій при відносно невеликій потужності передавачів, а також автономність, самодостатність, швидка швидкого розгортання і висока живучість [1 ]. Особливої ​​актуальності такі системи набувають у зв'язку з освоєнням Крайньої Півночі і необхідністю створення інформаційної інфраструктури. Однак вказаний діапазон характеризується високою завантаженням перешкодами від сторонніх радіоелектронних засобів, завмираннями сигналів, багатопроменевим поширенням, впливом доплерівського зсуву частот, що не дозволяє традиційними способами передавати великі обсяги даних з високою швидкістю і достовірністю. Для забезпечення необхідних на сьогоднішній день швидкостей і достовірності передачі даних необхідно використовувати методи багатопараметричної адаптації до динамічно змінюється сигнально-помеховой обстановці.

  Застосування адаптивних систем КВ-радіозв'язку дозволяє організовувати оперативну передачу даних в інтересах територіально розподілених автоматизованих систем управління (АСУ), в яких вимоги щодо вірогідності визначаються можливостями сучасних методів стиснення і криптографічного захисту інформації. Так, допустиме значення ймовірності невиявленої помилки на біт повідомлення становить, як правило, 10 9 ... 10 11 [2]. © Єгоров В. В. 2017

  При передачі повідомлень по КВ-радіоканалах на фіксованій частоті з постійною швидкістю передачі і з незмінних перешкодостійким кодом вдається передавати файли відносно невеликих обсягів (не більше 10 Кбайт) із середньою інформаційної швидкістю близько 100 біт / с і

  ймовірністю помилки на біт 10 "3 ... 10" 4, що явно не задовольняє потребам сучасних АСУ [3]. Тому при передачі файлових даних досить великого обсягу по КВ-радіоканалах необхідно повною мірою використовувати можливості адаптивного управління. Зокрема, в залежності від сигнально-помеховой обстановки слід змінювати робочу частоту, технічну швидкість передачі за рахунок зміни кратності модуляції, надмірність і параметри завадостійкого коду, тривалості захисного інтервалу і елементарного сигналу, кількість і розстановку використовуваних субчастот при роботі сигналами OFDM, а також адаптивне перерозподіл інформаційного потоку і потужності передавача між субчастотамі сигналів OFDM [4].

  Функціонування адаптивної КВ-радіолінії при передачі файлових даних в напівдуплексному режимі зводиться до циклічного чергування інтервалів передачі сегментів повідомлення, званих канальними блоками, і прийому квитанцій по каналу зворотного зв'язку. З урахуванням змінної швидкості передачі повідомлень канальний блок може містити різну кількість кодових блоків. Квитанція на прийнятий канальний блок містить інформацію про номери обна-

  Ружені перекручених кодових блоків і керуючу інформацію про зміну параметрів системи передачі даних.

  Функціонування адаптивної КВ-радіолінії при передачі файлових повідомлень можна представити у вигляді послідовного перемикання системи з одного стану в інший після прийому квитанції з метою досягнення максимуму заданого критерію ефективності. У завданнях межкомпьютерного обміну в якості такого критерію найбільш часто виступає середня інформаційна швидкість.

  Кожному j-му станом системи відповідає частота, види сигналу і завадостійкого коду - сигнально-кодова конструкція (СКК). Нехай Vy і Rj - технічна швидкість передачі

  інформації та кодова швидкість при знаходженні в стані j, а рош / біт / - ймовірність помилки

  на біт при знаходженні системи в цьому стані Тоді умовою забезпечення максимуму середньої швидкості передачі інформації є вибір при передачі кожного канального блоку СКК, що забезпечує протягом передачі наступного канального блоку максимальну інформаційну швидкість. Традиційно використовуються критерієм вибору СКК на кожному кодовому блоці для алгоритмів порогового типу є виконання умови

  max (VjjRj) (1)

  при виконанні обмеження гаїв < рошдоп /, де гаїв - ймовірність помилки на біт в j-му стані; рошдоп / - порогове значення, залежне від виду завадостійкого коду, використовуваного в j-му стані.

  Зазвичай рош.доп / вибирається з умови безпомилкового декодування кодового блоку із заданою вірогідністю, що визначає середню кількість переспросов перекручених кодових блоків, виявлених за допомогою циклічної контрольної суми CRC [5]. Для спрощення процесу відновлення за допомогою переспроса перекручених інформаційних блоків все використовувані перешкодостійкі коди повинні мати кількість інформаційних символів, кратне деякого мінімального сегменту - кванту повідомлення [5]. В цьому випадку виникає можливість кодування n квантів повідомлення при однаковій кодової швидкості як мінімум двома способами:

  - канальний блок являє собою n кодових конструкцій, в яких кількість інфор-

  мационного символів збігається з їх кількістю в квант повідомлення;

  - канальний блок кодується одним кодом, у якого кількість інформаційних символів одно n квантів.

  Обидві наведені кодові конструкції мають однакову кодовою швидкістю. Проведемо оцінку порівняльної ефективності кодових конструкцій за критерієм тимчасових втрат, пов'язаних з необхідністю передачі помилково прийнятих квантів повідомлення.

  Середні тимчасові втрати для першого способу визначаються виразом

  T2i =? Ф1 * (1 -PirkkTh (2) k = 1

  де Cnk - кількість сполучень з n по k; P1 - вірогідність помилкового декодування кодового блоку, що переносить один квант повідомлення; T1 - інтервал часу, протягом якого передається один квант повідомлення.

  Після алгебраїчних перетворень (2) отримаємо:

  T (1) = PT ^ піт rV К.Б '

  де Тк.б = nkT1 - тривалість канального блоку.

  Для другого способу середні часові втрати визначаються виразом

  T (2) = P T піт 2 к. Б

  де P2 - ймовірність помилкового декодування кодового блоку, що переносить n квантів повідомлення.

  Очевидним критерієм вибору виду завадостійкого коду при однакових кодової швидкості і вигляді сигналів є мінімізація ча-меннь1х втрат, пов'язаних з повторною неприйнятих квантів повідомлення, що еквівалентно виконанню умови min, P2}.

  Інформаційна швидкість з урахуванням тимчасових витрат на перезапит перекручених блоків при знаходженні системи в j-му стані визначається як

  VHj = j (1 - Qj),

  де Q j - імовірність неприйняття одного кодового

  блоку, використовуваного в j-му стані.

  На основі проведеного аналізу вибору СКК з декількох можливих альтернатив, що володіють однаковою кодовою швидкістю, можна сформулювати умову вибору СКК як умова забезпечення максимуму інформаційної швидкості.

  Оскільки значення Qj є функцією Рош / бш / ', узагальненим критерієм вибору нового робочого стану буде виконання умови

  тах { '' [1 - Q '[Рош / біт')]}.

  Аналітичний вираз для Qj [Рош / біт /)

  є громіздким, воно наведено в [6].

  Наведений критерій можна трактувати як вибір СКК, в якій кодовий блок з інформаційної частиною, що містить кілька квантів, передається з максимальною інформаційної швидкістю. Відмінною особливістю сформованого критерію є той факт, що він не залежить від суб'єктивно призначається порогового значення Рош.допу, яке використовується в

  критерії (1).

  Вихідними даними для вибору нового стану системи передачі даних є ймовірності помилки на біт для всіх сигналів, потенційно використовуваних при передачі канального блоку. Ці ймовірності отримані на основі статистичної обробки інформаційних сигналів не тільки для використовуваного режиму, але і для всіх можливих в системі режимів, а також обробки вторинних продуктів декодування завадостійких кодів, таких, як статистичний розподіл появи синдромів, відповідних різному кількості помилок в кодовому блоці, методами , наведеними в [7], [8].

  В якості критерію ефективності систем зв'язку також часто використовується ймовірність безпомилкового доведення повідомлення певного обсягу за часом не більше заданого. В нестаціонарних КВ-радіоканалах використання режиму з незмінними параметрами передачі не дозволяє досягти високого значення названого критерію. Разом з тим, при використанні методів адаптації виникає можливість максимізації цього показника за рахунок вибору оптимальних параметрів.

  Процес функціонування системи полягає в зміні СКК, т. Е. Номера стану, на кожному часовому інтервалі (такті) в залежності від динамічно змінюються характеристик каналу зв'язку. Для забезпечення безпомилкового доведення повідомлення по КВ-радіоканалу необхідно використовувати перешкодостійкі коди з контролем достовірності і здійснювати перезапит неприйняті або перекручених інформаційних блоків. Для спрощення операції переспроса будемо вважати, що

  кодові блоки містять однакову кількість інформаційних біт, при цьому кількість перевірочних біт перешкодостійкого коду може адаптивно змінюватися. Також адаптивно може змінюватися технічна швидкість передачі за рахунок зміни позиційності модуляції і кількості субчастот ОРБМ-сигналу. Будемо також вважати, що тимчасові інтервали, протягом яких здійснюється передача інформації з вибраними параметрами СКК, мають однакову тривалість. У цьому випадку на тривалості одного такту може передатися кілька інформаційних блоків, кількість яких залежить від технічної швидкості і кодової надмірності.

  Для побудови алгоритму вибору оптимальної СКК на кожному кроці допустимо, що повідомлення розбивається на N однакових інформаційних блоків, кожен з яких на тривалості одного такту передається з використанням однієї з дозволених СКК. Виділене для передачі повідомлення час розбивається на т однакових тактів. Пропущені або відбраковані інформаційні блоки передаються заново, в загальному випадку з іншими параметрами СКК.

  Тоді оптимальна стратегія передачі повідомлення з метою досягнення максимуму ймовірності безпомилкового доведення повідомлення не більше ніж за т тактів будується на методах покрокового управління в міру отримання необхідної інформації для вироблення керуючого впливу.

  На першому кроці обчислюються ймовірності доставки N інформаційних блоків не більше ніж за т тактів для всіх можливих режимів за умови, що характеристики достовірності прийому для кожного з інформаційних сигналів залишаються незмінними протягом усіх т тактів передачі. При використанні СКК, яка характеризується поточним номеромв протягом одного такту можна передати N д інформаційних блоків.

  Тоді умовна ймовірність безпомилкової доставки всього повідомлення в '-м режимі на першому кроці визначається виразом

  mNj

  '= 1 [1 - ^)-,

  t = N 1

  де РТД - оцінка ймовірності безпомилкового декодування кодового блоку на першому такті при використанні для передачі повідомлення СКК з номі-ромВираженіе для Рд визначається ймовірністю помилки на біт для використовуваного в д'-м режі-

  ме сигналу і параметрами перешкодостійкого коду [6]. Тоді в якості робочого вибирається режим з номером, для якого виконується умова

  max Рд.

  j

  Після прийому сегмента повідомлення, що містить N j інформаційних блоків, підраховуючи-

  ється кількість безпомилково прийнятих на першому такті інформаційних блоків sj. Також на тривалості першого такту визначається вектор уточнених поточних значень ймовірностей помилки на біт для всіх можливих сигналів, який використовується для вироблення рішення на другому такті.

  На другому кроці на основі отриманих протягом першого такту відомостей про достовірність прийому в каналі зв'язку і кількості прийнятих інформаційних блоків обчислюються умовні ймовірності безпомилкової доставки повідомлення не більше ніж за (m - 1) тактів для всіх можливих СКК в припущенні, що на (m - 1) -м такті характеристики радіоканалу залишаються незмінними:

  (M-1) Nj

  Pj2 - I Cmj (- Wj 2) 'm- "Nj-' •

  t = N-s1 1

  де Wj2 - оцінка ймовірності безпомилкового

  декодування кодового блоку на другому такті при використанні для передачі повідомлення СКК з номером j, при розрахунку якої використовується нове значення оцінки ймовірності помилки на біт, сформований на першому такті передачі. На цьому кроці в якості робочого вибирається режим з номером, для якого виконується умова

  max Pj 2.

  j

  За аналогією на i-м такті передачі при виробленні рішення про вибір оптимальної СКК використовується вектор ймовірностей помилки на біт, сформований на (i - 0 -му такті, а також відомості про кількість безпомилково прийнятих інформаційних блоків за (i - 0 такт передачі. Вираз для умовних ймовірностей безпомилкового доведення повідомлення в j-м режимі не більше ніж за (m - i + 0 тактів має вигляд (m-i +1) Nj

  Pji - 1 C (m-i +1) N. *

  t - N-sj - s2 -...- st -1 '

  x Wj. (1 - Wn) (m-i + 1 ni -t,

  де W ji - ймовірність безпомилкового прийому

  інформаційного блоку на i-м такті при використанні СКК з номером j.

  Номер оптимального режиму для передачі на i-м такті визначається з умови

  max Pji.

  ji

  j

  Розглянутий алгоритм покрокового управління передачею повідомлення на кожному кроці повністю описується достовірністю передачі повідомлення в кожному з режимів і загальною кількістю вже прийнятих кодових блоків. Процес оптимізації передачі повідомлення зводиться до задачі управління марковским випадковим процесом [9].

  Запропонований алгоритм є конструктивним, оскільки всі необхідні вихідні дані для його реалізації відомі до початку чергового тимчасового такту. Вектор ймовірно -стей помилки на біт для всіх можливих режимів може бути отриманий в процесі передачі сегмента повідомлення в результаті аналізу інформаційних сигналів і продуктів декодування. Виняток становить перший крок. Для нього необхідні вибіркові дані для оцінки вектора ймовірностей помилки на біт формуються за допомогою обробки сигналу, оскільки його структура ідентична інформаційного сигналу і його параметри заздалегідь обговорені. Рішення про робочому режимі на кожному кроці виробляється на приймальній стороні системи передачі даних, так як тільки вона володіє всіма необхідними для вироблення керуючого впливу вихідними даними, і по каналу зворотного зв'язку доводиться до сторони, яка передає методами, при яких помилки при передачі команд управління не призводять до обриву зв'язку [10].

  Розглянутий метод передбачає на кожному кроці адаптацію по виду СКК. Разом з тим сутність методу принципово не зміниться, якщо на кожному такті в число змінних параметрів включити робочу частоту. В цьому випадку збільшиться кількість можливих поєднань параметрів передачі. Один з можливих підходів до оцінювання векторів ймовірностей помилки на біт для всіх можливих видів інформаційних сигналів на всіх робочих частотах без обриву процесу передачі інформації наведено в [11]. У цьому підході інформація про якість резервних частот формується періодичної передачею інформаційних блоків на запасних частотах.

  Розглянуті в статті методи адаптивного вибору параметрів КВ-системи передачі даних є конструктивними, оскільки вся необхідна інформація для вибору оптимального режиму формується з необхідною точністю в процесі передачі повідомлень.

  Розроблені методи можуть бути використані в адаптивних системах передачі даних по нестаціонарним радіоканалах не тільки КВ, а й інших діапазонів з урахуванням особливостей фізичних процесів поширення радіохвиль в цих діапазонах.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Березовський В. А., Дулькейт І. В., Савицький О. К. Сучасна декаметрового радіозв'язок: обладнання, системи і комплекси. М .: Радіотехніка, 2011. 444 с.

  2. Каплін Е. А., Лебединський Е. В., Єгоров В. В. Сучасні системи передачі даних по КВ-ра-діоканалам // Електрозв'язок. 2003. № 7. C. 47-48.

  3. Антонюк Л. Я., Семісошенко М. А. Адаптивна радіозв'язок в системах зв'язку спеціального призначення // Електрозв'язок. 2007. № 5. C. 17-20.

  4. Єгоров В. В., Мінгалев А. Н. Адаптивне управління потужністю і видом модуляції в субканалов OFDM сигналів // Нові технології: матеріали XIII Всерос. конф. за новими технологіями, м Міас, 11-13 жовт. 2016 р М .: Изд-во РАН, 2016. С. 64-70.

  5. Семісошенко М. А. Управління автоматизованими мережами декаметровій зв'язку в умовах складної радіоелектронної обстановки / ВАС. СПб., 1997. 364 с.

  6. Clark G. C, Jr., Cain J. B. Error-Correction Coding for Digital Communications. New York: Plenum Press, 1982. 432 p.

  7. Єгоров В. В., Смаль М. С. Оцінка ймовірності помилки на біт за результатами декодування кодо-

  Стаття надійшла до редакції 11 березня 2017 р.

  вих слів // Журн. радіоелектроніки. 2014. № 4. URL: http://jre.cplire.rU/jre/apr14/4/text.pdf (дата звернення 12.03.2017).

  8. Єгоров В. В., Смаль М. С. Прогнозування достовірності прийому ОФМ сигналів для потенційно можливих режимів роботи // Журн. радіоелектроніки. 2014. № 4. URL: http://jre.cplire.rU/jre/apr14/5/text.pdf (дата звернення 12.03.2017).

  9. Динкін ​​Е. Б., Юшкевич А. А. Керовані марковские процеси та їх застосування. М .: Наука, 1975. 341 с.

  10. Єгоров В. В., Тимофєєв А. Е. Зворотний канал в адаптивних короткохвильових радіосистеми передачі інформації // Изв. вузів Росії. Радіоелектроніка. 2013. Вип. 6. C. 3-8.

  11. Pat. RU 2477925. C2. МПК H04L1 / 04, H04B 7/12 (2006.01). Спосіб частотного зондування, поєднаний з процесом передачі даних / Р. К. Гребньова, В. В. Єгоров, А. А. Катанович, С. А. Лобов, А. Н. Мінгалев, А. Е. Тимофєєв; опубл. 20.03.2013. Бюл. № 8.

  Для цитування: Єгоров В. В. Адаптивне управління параметрами короткохвильових систем передачі даних // Изв. вузів Росії. Радіоелектроніка. 2017. № 2. С. 47-52.

  Єгоров Володимир Вікторович - кандидат технічних наук (1987), старший науковий співробітник (1992), провідний науковий співробітник ПАТ "Російський інститут потужного радіобудови" (Санкт-Петербург). Автор понад 120 наукових робіт. Сфера наукових інтересів - адаптивні системи передачі інформації, цифрова обробка сигналів, статистичне моделювання систем і процесів. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  V. V. Egorov

  PJSC Russian Institute for Power Radiobuilding (Saint Petersburg)

  Adaptive Control of Short-Wave Data Transmission System Parameters

  Abstract. We consider a problem of adaptive parameter selection of short-wave data transmission systems such as information signal type, noise combating code type and parameters, operating frequency in case of step-by-step control of transmission process in dynamically changing conditions of radio wave propagation and interference environment. We have obtained explicit expressions of objective functions for reaching the maximum information rate of data transmission and maximum probability of exact message delivery within the time not exceeding the given time. The distinguishing feature of the objective functions is the fact that they do not depend on threshold values ​​established subjectively. The feasibility of the suggested algorithms is guaranteed due to the fact that all the original data required for adaptive control including information on standby frequencies are formed with the given accuracy during information exchange by means of analyzing working signals and secondary decoding products.

  Keywords: Data Transmission Systems over Short-Wave Radio Channel, Multiparametric Adaptation, Efficiency Criteria

  REFERENSES

  1. Berezovsky V. A., Dulkeit I. V., Savitsky O. K. So / -remennaya dekametro / aya ​​radios / yaz ': oborudo / anie, sis-temy i kompleksy [Modern Decameter Radio Communication: Equipment, Systems and Complexes]. Moscow, Radi-otekhnika, 2011, 444 p. (In Russian)

  2. Kaplin E. A., Lebedinsky E. V., Egorov V. V. So / remen-nye sistemy peredachi dannykh po KV radiokanalam [Modern Systems of Data Transmission Over HF Radio Channels]. Elektros / yaz ', 2003 no. 7, pp. 47-48. (In Russian)

  3. Antonyuk L. Ya., Semisoshenko M. A. Adapti / naya radios / yaz '/ sistemakh s / yazi spetsial'nogo naznacheniya [Semisoshenko M. A. Adaptive Radio Communication In Special-Purpose Communication Systems]. Elektros / yaz ', 2007, no. 5, pp. 17-20. (In Russian)

  4. Egorov V. V., Mingalev A. N. Adaptive Power Control and Type of Modulation In Sub-Channels of OFDM Signals. No / ye tekhnologii. Materialy XIII Vseros. konf. po no / ym tekhnologiyam, 11-13 okt. 2016 g. Miass, Moscow, RAN Publ., 2016, pp. 64-70. (In Russian)

  5. Semisoshenko M. A. Upra / lenie a / tomatiziro / annymi setyami dekametro / oi s / yazi / uslo / iyakh slozhnoi radioelek-tronnoi obstano / ki [Management of Automated Networks of Decameter Communication Under the Conditions of Complex Radioelectronic Situation]. St. Petersburg, VAS, 1997, 364 p. (In Russian)

  6. Clark G. C, Jr., Cain J. B. Error-Correction Coding for Digital Communications. New York, Plenum Press, 1982, 432 p.

  7. Egorov V. V., Smal M. S. Otsenka veroyatnosti oshibki na bit po rezul'tatam dekodirovaniya kodovykh slov [Estimation of Error Probability Per Bit Based on the Results of Codeword Decoding]. Zhurnal radioelektroniki, 2014 року, no. 4. Available at: http://jre.cplire.rU/jre/apr14/4/text.pdf (accessed: 12.03.2017). (In Russian)

  8. Egorov V. V., Smal M. S. Prognozirovanie dostover-nosti priema OFM signalov dlya potentsialno vozmozh-nykh rezhimov raboty [Reliability Prediction of OPM Signal Reception for Potential Operating Modes]. Zhurnal radioelektroniki, 2014 року, no. 4. Available at: http: //jre.cplire.ru-/jre/apr14/5/text.pdf (accessed: 12.03.2017). (In Russian)

  9. Dynkin E. B., Yushkevich A. A. Upravlyaemye mar-kovskie protsessy i ikh prilozheniya [Managed Markov Processes and Their Applications]. Moscow, Nauka, 1975, 341 p. (In Russian)

  10. Egorov V. V., Timofeev A. E. Obratnyi kanal v adaptivnykh korotkovolnovykh radiosistemakh peredachi in-formatsii [Reverse Channel in Adaptive Short-Wave Radio Systems for Data Transmission]. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Rossii. Radioelektronika, 2013, no. 6, pp. 3-8. (In Russian).

  11. Grebneva R. K., Egorov V. V., Katanovich A. A., Lo-bov S. A., Mingalev A. N., Timofeev A. E. Sposob chastotnogo zondirovaniya, sovmeshchennyi s protsessom peredachi dannykh [The Method of Frequency Sounding Combined with Data Transmission]. Pat. RF, no. 2477925, 2013.

  Received March, 11 2017

  For citation: Egorov V. V. Adaptive Control of Short-Wave Data Transmission System Parameters. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Rossii. Radioelektronika [Journal of the Russian Universities. Radioelectronics]. 2017, no. 2, pp. 47-52. (In Russian)

  Vladimir V. Egorov - Ph.D. in Engineering (1987), SRF (1992), Leading Researcher of the Russian Institute for Power Radiobuilding. The author of more than 120 scientific publications. Area of ​​expertise: data transmission adaptive systems; digital signal processing; system and process statistical modeling. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПО короткохвильового радіоканалу /DATA TRANSMISSION SYSTEMS OVER SHORT-WAVE RADIO CHANNEL /багатопараметричний АДАПТАЦІЯ /MULTIPARAMETRIC ADAPTATION /КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ /EFFICIENCY CRITERIA

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити