Використання мобільних пристроїв у всьому світі вже стало буденністю. Існує величезна кількість додатків, які значно спрощують повсякденне життя: від простого планування дій і подій до оплати товарів за допомогою простого дотику мобільним пристроєм терміналу. Саме тому досить актуальна проблема впровадження мобільного навчального додатки в освітній процес. Метою даного дослідження є підвищення ефективності процесу навчання за рахунок використання адаптивного мобільного додатка CATS. Пропонований алгоритм адаптивності дозволить створювати унікальну програму навчання, яка буде відштовхуватися від наявних знань і рівня сприйняття навчального матеріалу які навчаються. В якості математичних методів пропонується використовувати аналіз експертних систем. Формалізувати інформаційну модель процесів, які здійснюють як викладач, так і навчається, можна автоматизувати певну частину функцій викладача, скоротити витрати на ручну працю, що дозволить більш просто здійснювати контроль за навчальним процесом, а також зробити процес навчання більш ефективним. Реалізація мобільного додатка виконана в середовищі Microsoft Visual Studio Community (Mac), мова програмування С #, фреймворк Xamarin. Пропонована розробка впроваджена в навчальний процес Білоруського національного технічного університету, покриває всі основні складові процесу навчання, включаючи роботу з електронними навчально-методичними комплексами, проходження тестів, скачування необхідної інформації. Мобільний додаток дозволяє адаптуватися до різних розмірів пристроїв, реалізовано з використанням сучасних технологій з адаптацією для операційних систем Android і iOS.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Попова Ю. Б., Легчілін І. В.


Adaptive mobile application for the CATS learning system

Using mobile devices around the world has already become commonplace. There are a huge number of applications that greatly simplify everyday life: from simple planning of actions and events to paying for goods by simply touching the terminal with a mobile device. That is why the problem of introducing a mobile training application into the educational process is quite relevant. The purpose of this study is to increase the efficiency of the learning process through the use of the adaptive mobile application CATS. The proposed adaptability algorithm will allow you to create a unique training program that will build on existing knowledge and the level of perception of learning material for students. It is proposed to use the analysis of expert systems as mathematical methods. By formalizing the intellectual processes that are carried out by both the teacher and the student, it is possible to automate a certain part of the teacher's functions, reduce manual labor costs, which will make iteasier to control the educational process, as well as make the learning process more effective. The software of the mobile application was created in the environment of Microsoft Visual Studio Community (Mac) in C # programming language and Xamarin framework. The proposed development is implemented in the educational process of the Belarusian National Technical University, covers all the main components of the learning process, including working with electronic educational and methodical complexes, passing tests, downloading the required information. The mobile application allows you to adapt to various sizes of devices, implemented using modern technologies with adaptation for Android and iOS operating systems.


Область наук:
 • Комп'ютер та інформатика
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Системний аналіз і прикладна інформатика
  Наукова стаття на тему 'АДАПТИВНЕ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК навчальна система CATS'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТИВНЕ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК навчальна система CATS»

  ?УДК 004.942

  Ю. Б. ПОПОВА, І. В. ЛЕГЧІЛІН

  АДАПТИВНЕ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК навчальна система CATS

  Білоруський національний технічний університет

  Використання мобільних пристроїв у всьому світі вже стало буденністю. Існує величезна кількість додатків, які значно спрощують повсякденне життя: від простого планування дій і подій до оплати товарів за допомогою простого дотику мобільним пристроєм терміналу. Саме тому досить актуальна проблема впровадження мобільного навчального додатки в освітній процес. Метою даного дослідження є підвищення ефективності процесу навчання за рахунок використання адаптивного мобільного додатка CATS. Пропонований алгоритм адаптивності дозволить створювати унікальну програму навчання, яка буде відштовхуватися від наявних знань і рівня сприйняття навчального матеріалу які навчаються. В якості математичних методів пропонується використовувати аналіз експертних систем. Формалізувати інформаційну модель процесів, які здійснюють як викладач, так і навчається, можна автоматизувати певну частину функцій викладача, скоротити витрати на ручну працю, що дозволить більш просто здійснювати контроль за навчальним процесом, а також зробити процес навчання більш ефективним. Реалізація мобільного додатка виконана в середовищі Microsoft Visual Studio Community (Mac), мова програмування С #, фреймворк Xamarin. Пропонована розробка впроваджена в навчальний процес Білоруського національного технічного університету, покриває всі основні складові процесу навчання, включаючи роботу з електронними навчально-методичними комплексами, проходження тестів, скачування необхідної інформації. Мобільний додаток дозволяє адаптуватися до різних розмірів пристроїв, реалізовано з використанням сучасних технологій з адаптацією для операційних систем Android і iOS.

  Ключові слова: адаптивна навчальна система, LMS, мобільний додаток, Xamarin, адаптивне навчання, контроль знань, електронний навчально-методичний комплекс

  Вступ

  В інформаційно-технологічному середовищі термін «адаптивна система» відноситься до процесу, в якому інтерактивна система змінює свою поведінку під конкретних користувачів, грунтуючись на інформації, отриманої про користувачів, обставин використання і середовищі [1].

  Одним з популярних видів адаптивності в даний час є адаптивність навчальних систем, завдяки яким можливо електронне навчання [2]. Виділяють наступні види адаптивності таких систем [3]:

  - адаптивна навігація, яка веде до зміни параметрів макета екрану;

  - адаптивність, орієнтована на навчання: спосіб навчання динамічний та індивідуалізована для кожного учня;

  - контентно-орієнтована адаптація, яка може привести до динамічного з-

  трансформаційних змін контенту. Наприклад, інформація про курс ділиться на три рівні деталізації, і рівень відображається на основі значення деякого коефіцієнта;

  - інтерактивна підтримка для вирішення проблеми, яка допомагає учням знайти правильне рішення на наступному етапі;

  - гнучка фільтрація інформації, яка допомагає надати студентам тільки ту інформацію, яка їм потрібна.

  Таким чином, можна сказати, що система адаптує рівень подання навчального матеріалу до особистих здібностей і можливостей учня, а також до фізичних характеристик пристрою.

  Оскільки в даний час велику популярність набирають мобільні пристрої, представляється актуальною розробка мобільного клієнта для адаптивної навчальної системи CATS (англ., Care About The Stu-

  dent), розробленої і використовуваної на факультеті інформаційних технологій і робототехніки Білоруського національного технічного університету [4].

  Математичні методи, що застосовуються в адаптивних навчальних системах

  При реалізації процесу адаптації в навчальних системах одним з найважливіших моментів є вибір математичних методів. Аналіз літературних джерел дозволив виділити 4 категорії методів, застосовуваних в адаптивних навчальних системах (АОС).

  Перша категорія включає методи, засновані на теорії експертних систем і реалізують побудова ходу курсу навчання поряд з інтелектуальним аналізом результату опитування учня [5]. Плюсом використання таких методів при розробці АОС є надання великого кола способів аналізу дій, здійснюваних експертними системами. До мінусів можна віднести складність наповнення бази знань і регулювання параметрів експертної системи.

  Друга категорія являє собою математичні методи, які використовують теорію нечітких множин і нечіткої логіки [6]. АОС, в яких застосовуються такі методи, найчастіше реалізують технологію побудови послідовності курсу навчання. Основною особливістю таких АОС є адаптивність процесу побудови курсу навчання з урахуванням невизначеності рівня знань учня. До недоліків таких систем можна віднести складність у виборі параметрів алгоритмів нечіткої логіки.

  До третьої категорії були віднесені методи на основі статистичних підходів для вирішення задачі класифікації, наприклад, розбиття учнів на кластери в залежності від рівня попередньої підготовки [7].

  Четверта категорія об'єднує методи, засновані на теорії еволюційних алгоритмів (генетичні алгоритми, штучні нейронні мережі і т. Д.). Основний цією технологією тут є інтелектуальний аналіз відповідей учня. До особливостей таких систем відносять їх широке застосування в задачах адаптивного контролю знань [8]. Як недолік виступає відсутність єдиного способу обгрунтування при-

  Німа рішень в штучних нейронних мережах і проблема збіжності генетичних алгоритмів.

  У даній роботі пропонується програмна реалізація алгоритму з першої категорії для адаптивної складової навчальної системи CATS.

  Програмна реалізація мобільного

  додатки навчальної системи CATS

  Для реалізації адаптивності мобільного застосування навчальної системи CATS під різні платформи був обраний фреймворк Xamarin, що дозволяє проводити розробку програми відразу під дві операційні системи iOS і Android [9]. Середовище розробки Microsoft Visual Studio Community (Mac), мова програмування С #. Мобільний додаток розроблено за допомогою архітектурного паттерна Model-View-ViewModel (MVVM), що складається з трьох компонентів: моделі (Model), моделі подання (ViewModel) і уявлення (View). Модель описує використовувані в додатку дані. Подання визначає візуальний інтерфейс, через який користувач взаємодіє з додатком. Модель уявлення пов'язує модель і уявлення через механізм прив'язки даних.

  В даний час для вільного скачування в мережі Інтернет доступна Android-вер-сія мобільного додатка за адресою https: // educats.bntu.by за допомогою вибору відповідного лінка внизу сторінки вітання. Після першого запуску мобільного додатка користувачеві будуть доступні два основних модуля: сторінка авторизації і сторінка налаштувань (рис. 1, копії екрану зліва і по центру). При повторному запуску програми авторизуватися не треба, оскільки буде відразу відкриватися головна сторінка додатка (рис. 1, копія екрану праворуч).

  Сторінка авторизації (рис.1, копія екрана) передбачає наявність облікового запису студента в навчальній системі CATS. Для демонстраційної роботи програми створено шість тестових записів з логінами TestStu-dent10, TestStudent11, TestStudent12, TestStu-dent13, TestStudent14, TestStudent15. Паролі для цих облікових даних такі ж, як логіни.

  На сторінці налаштувань (рис. 1, копія екрану по центру) в якості мови для користувача

  Мал. 1. Сторінки авторизації, налаштувань і головна сторінка мобільного додатка

  інтерфейсу передбачені англійська та російська. За замовчуванням встановлений системний мову пристрою.

  Після авторизації в мобільний додаток навчальної системи CATS можна побачити головну сторінку, яка називається «Сегодня» (рис. 1, копія екрану праворуч). У верхній частині екрану розташований календар з виділеною поточною датою. У середній частині екрану розташовуються новини, а також назви предметів, якщо є навчальні заняття з ним в поточний день. У нижній частині екрана розташоване меню мобільного застосування, що складається з чотирьох пунктів: Сьогодні, Навчання, Статистика і Налаштування. При натисканні на кожен з пропонованих пунктів відбуватиметься перехід на них.

  Пункт меню «Навчання» містить в собі чотири модулі: Тести, ЕНМК (електронний навчально-методичний комплекс), Файли і Адаптивне навчання (рис. 2, копія екрана). При виборі модуля «Тести» студенту доступний список тестів, які він може пройти (рис. 2, копія екрану по центру). Це можуть бути як тести для самонавчання, які можна проходити безліч разів і рейтинг за них не зараховується, так і тести для контролю знань, що використовуються викладачами для контрольної перевірки знань студента [7]. У кожного тесту може бути кілька типів питань: з одним правильним варіантом відповіді (рис. 2, копія екрану праворуч), з вірною послідовністю відповідей (рис. 3, копія екрана), з декількома правильними вари-

  антами відповідей (рис. 3, копія екрану по центру), а також на введення правильної відповіді з клавіатури. В результаті проходження тесту відображається отримана за нього оцінка із зазначенням, на які питання були отримані вірні відповіді, а на які невірні (рис. 3, копія екрану праворуч).

  Модуль «ЕНМК» представляє собою інтерактивну книгу (рис. 4). У Республіці Білорусь електронні навчально-методичні комплекси є основною складовою електронного навчання. Процес розробки ЕНМК, його структурні елементи і розділи регламентовані відповідним Положенням, затвердженим Міністерством освіти Республіки Білорусь [10].

  Згідно п. 7 зазначеного вище документа, ЕНМК, як правило, включає розділи: теоретичний, практичний, контролю знань і допоміжний. Так, на рис. 4 представлені сторінки ЕНМК для навчальної дисципліни «Тестування і налагодження програмного забезпечення» з необхідними складовими частинами та титульного аркуша. Вибираючи потрібний розділ, буде відкриватися інформація для прочитання, а при виборі блоку контролю знань буде реалізований перехід в модуль тестів.

  Модуль «Файли» надає можливість завантажувати прикріплюються викладачем файли (рис. 5). Наприклад, це можуть бути питання до іспиту, конспекти лекцій, рекомендовані до вивчення книги, методичні вказівки для виконання практичних, лабораторних робіт, курсових проектів, тексти за-

  Мал. 2. Сторінки пункту меню «Навчання» і модуля «Тести»

  Мал. 3. Типи питань в тесті і сторінка результатів

  Мал. 4. Сторінки електронного навчально-методичного комплексу

  Мал. 5. Сторінки для скачування файлів з мобільного додатка

  Мал. 6. Сторінки для адаптивного навчання в мобільному додатку

  Сейчас для цих робіт і інша інформація. На рис. 5 наведено список файлів для навчальної дисципліни «Тестування і налагодження програмного забезпечення», які можна не тільки завантажити, але і поділитися ними.

  Модуль «Адаптивне навчання» пов'язує модулі «ЕНМК» і «Тести». Ідея такого підходу спрямована на визначення прогалин в знаннях студента, відповідно до наступного алгоритму: на першому етапі навчання студенту пропонується пройти предтест, питання якого пов'язані з концептами (темами, підрозділами або розділами) цього навчально-методичного комплексу. Після закінчення тесту система аналізує питання, отвеченние студентом невірно, і пропонує йому один з матеріалів для вивчення. Потім пропонується пройти тест по цій темі. При успішному проходженні тесту система пропонує дотримуюся-

  щий невивчений матеріал і тест по ньому, в іншому випадку матеріал пропонується прочитати ще раз. Алгоритм працює до тих пір, поки студент не вивчить всі потрібні теми і не відповість правильно на всі запитання тестів. На рис. 6 наведені сторінки адаптивного навчання, що реалізують описаний алгоритм для ЕНМК з дисципліни «Тестування і налагодження програмного забезпечення». За результатами тестування запропоновано вивчити тему «Роль і місце тестування в життєвому циклі розробки програмного забезпечення».

  Пункт меню «Статистика» містить в собі інформацію про успішність студента на лабораторних заняттях, а також про його пропусках лабораторних робіт і лекцій (рис. 7). Так на центральній копії екрану рис. 7 зображена сторінка з оцінками по лабораторним рабо-

  Мал. 7. Сторінки пункту меню «Статистика»

  там тестового студента TestStudent15, на якій видно, що 27.01.2020 року захищені три лабораторні роботи на оцінки 9. Кожному студенту доступна інформація тільки про своїх оцінках і пропусках, в той час як викладач може переглянути інформацію про всіх студентів в групах, в яких він проводить заняття (рис. 7, копія екрану праворуч).

  Сторінка «Налаштування» описувалася вище, однак варто згадати, що після авторизації буде видно повне ім'я студента і його група в окремому блоці. Також з'являється кнопка виходу, яка перенаправляє користувача на сторінку авторизації і очистить всі поточні дані авторизації.

  висновок

  Наявна тенденція в напрямку безперервної освіти створює перспективну середу для просування пропонованого адаптивного мобільного застосування навчальної системи CATS.

  Розглянуте мобільний додаток володіє такими особливостями:

  - покриває всі основні складові процесу навчання, включаючи роботу з електронними навчально-методичними комплексами, проходження тестів, скачування необхідної інформації;

  - інформує учасників освітнього процесу про їх успішності і пропуски занять;

  - враховує наявний рівень знань кожного учня, реалізуючи можливість адаптивного навчання;

  - дозволяє адаптуватися до різних розмірів пристроїв;

  - реалізовано з використанням сучасних технологій з адаптацією для операційних систем Android і iOS;

  - доступно в мережі Інтернет, а також в локальній мережі Білоруського національного технічного університету;

  - пропонована система протестована і апробована на декількох навчальних дисциплінах і активно використовується для підготовки інженерів-програмістів;

  - мобільний додаток постійно вдосконалюється, оновлюється і є майданчиком для генерування нових ідей. В даний час розробляється нова функціональність для озвучування тестів і навчального матеріалу для людей з обмеженими можливостями по зору;

  - функціональні можливості адаптивного мобільного додатка CATS дозволяють значно підвищити ефективність процесу навчання.

  література

  1. Брусилівський, П. Л. Адаптивні і інтелектуальні технології в мережевому навчанні / П. Л. Брусилівський // Новини штучного інтелекту. - 2002. - № 5. - С. 25-31.

  2. Попова, Ю. Б. Від LMS до адаптивним навчальним системам / Ю. Б. Попова // Системний аналіз та прикладна інформатика. - 2019. - № 2. - С. 58-64.

  3. Левшунов, С. А. Види адаптивності навчальних систем / С. А. Левшунов, Ю. Б. Попова // Інформаційні технології в технічних, політичних і соціально-економічних системах: Матеріали МНТК / БНТУ. - Мінськ: 2018. - С. 19.

  4. Попова, Ю. Б. Автоматизована система управління навчанням CATS (Care About The Students) / Ю. Б. Попова // Наука і техніка. - 2019. - № 4 (18). - С. 339-349.

  5. Стандарти в сфері дистанційного навчання [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // dist.by/ distantsionnoe / 16-standarty-v-sfere-distantsionnogo-obucheniya - Дата доступу: 20.10.2018.

  6. Попова, Ю. Б. Уявлення знань в навчальних системах на основі теорії нечітких множин / Ю. Б. Попова, А. І. Бураковський // Системний аналіз та прикладна інформатика. - 2016. - № 2. - С. 58-65.

  7. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті [Електронний ресурс]. - Сучасні тенденції в кластерному аналізі / В. Б. Берік, Г. С. Лбов. - Режим доступу: http: // www.ict.edu.ru/ft/005638/62315e1-st02. pdf - Дата доступу: 09.11.2018.

  8. Попова, Ю. Б. Застосування штучної нейронної мережі для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу / Ю. Б. Попова, С. В. Яциновіч // Математичні методи в техніці та технологіях: зб. тр. міжнар. науч. конф .: в 12 т. Т. 10 / під заг. ред. А. А. Большакова. - СПб .: Изд-во політехн. ун-ту, 2018. - С. 89-92.

  9. Xamarin. Forms [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https: // www.nuget.org/packages/Xamarin. Forms / -Дата доступу: 11.02.2020.

  10. Положення про навчально-методичному комплексі на рівні вищої освіти. - Затверджено Міністерством освіти Республіки Білорусь 26.07.2011г. № 167.

  REFERENCES

  1. Brusilovskij, P. L. Adaptivnye i intellektual'nye tehnologii v setevom obuchenii / P. L. Brusilovskij // Novosti iskusst-vennogo intellekta. - 2002. - № 5. - S. 25-31.

  2. Popova, Ju. B. Ot LMS k adaptivnym obuchajushhim sistemam / Ju. B. Popova // Sistemnyj analiz i prikladnaja in-formatika. - 2019. - № 2. - S. 58-64.

  3. Levshunov, S. A. Vidy adaptivnosti obuchajushhih sistem / S. A. Levshunov, Ju. B. Popova // Informacionnye tehnologii v tehnicheskih, politicheskih i social'no-jekonomicheskih sistemah: Materialy MNTK / BNTU. - Minsk: 2018. -S. 19.

  4. Popova, Ju. B. Avtomatizirovannaja sistema upravlenija obucheniem CATS (Care About The Students) / Ju. B. Popova // Nauka i tehnika. - 2019. - № 4 (18). - S. 339-349.

  5. Standarty v sfere distancionnogo obuchenija [Jelektronnyi resurs]. - Rezhim dostupa: http: // dist.by/distantsion-noe/16-standarty-v-sfere-distantsionnogo-obucheniya - Data dostupa: 20.10.2018.

  6. Popova, Ju. B. Predstavlenie znanij v obuchajushhih sistemah na osnove teorii nechetkih mnozhestv / Ju. B. Popova, A. I. Burakovskij // Sistemnyj analiz i prikladnaja informatika. - 2016. - № 2. - S. 58-65.

  7. Informacionno-kommunikacionnye tehnologii v obrazovanii [Jelektronnyj resurs]. - Sovremennye tendencii v klasternom analize / V. B. Berikov, G. S. Lbov. - Rezhim dostupa: http: // www.ict.edu.ru/ft/005638/62315e1-st02.pdf - Data dostupa: 09.11.2018.

  8. Popova, Ju. B. Primenenie iskusstvennoj nejronnoj seti dlja opredelenija stepeni usvoenija uchebnogo materiala / Ju. B. Popova, S. V. Jacynovich // Matematicheskie metody v tehnike i tehnologijah: sb. tr. mezhdunar. nauch. konf .: v 12 t. T. 10 / pod obshh. red. A. A. Bol'shakova. - Spb .: Izd-vo Politehn. un-ta, 2018. - S. 89-92.

  9. Xamarin. Forms [Jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: https: // www.nuget.org/packages/Xamarin. Forms / - Data dostupa: 11.02.2020.

  10. Polozhenie ob uchebno-metodicheskom komplekse na urovne vysshego obrazovanija. - Utverzhdeno Ministerstvom obrazovanija Respubliki Belarus '26.07.2011g. № 167.

  Надійшла Після доопрацювання Прийнята до друку

  17.02.2020 29.02.2020 01.03.2020

  Popova Y. B., LEHCHYLINI. V. ADAPTIVE MOBILE APPLICATION FOR THE CATS LEARNING SYSTEM

  Belarusian National Technical University

  Using mobile devices around the world has already become commonplace. There are a huge number of applications that greatly simplify everyday life: from simple planning of actions and events to paying for goods by simply touching the terminal with a mobile device. That is why the problem of introducing a mobile training application into the educational process is quite relevant. The purpose of this study is to increase the efficiency of the learning process through the use of the adaptive mobile application CATS. The proposed adaptability algorithm will allow you to create a unique training program that will build on existing knowledge and the level ofperception of learning material for students. It is proposed to use the analysis of expert systems as mathematical methods. By formalizing the intellectual processes that are carried out by both the teacher and the student, it is possible to automate a certain part of the teacher's functions, reduce manual labor costs, which will make it

  easier to control the educational process, as well as make the learning process more effective. The software of the mobile application was created in the environment of Microsoft Visual Studio Community (Mac) in C # programming language and Xamarin framework. The proposed development is implemented in the educational process of the Belarusian National Technical University, covers all the main components of the learning process, including working with electronic educational and methodical complexes, passing tests, downloading the required information. The mobile application allows you to adapt to various sizes of devices, implemented using modern technologies with adaptation for Android and iOS operating systems.

  Keywords: adaptive learning system, LMS, mobile application, Xamarin, adaptive learning, knowledge control, electronic training complex.

  Yuliya B. Popova, PhD, Associate Professor of the Department of software for information systems and technologies at the Belarusian National Technical University.

  Попова Юлія Борисівна, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення інформаційних систем і технологій БНТУ.

  Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ilya Lehchylin received the graduate degree in software engineering from the Belarusian National Technical University in 2018. He is currently working on Master's degree program in system analysis and control of information processing.

  Легчілін Ілля Вадимович закінчив Білоруський національний технічний університет за спеціальністю «Програмне забезпечення інформаційних технологій» в 2018 році. В даний час є магістрантом кафедри програмного забезпечення інформаційних систем і технологій БНТУ.

  Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Робота виконується в рамках науково-дослідної роботи МЛ № 16-274 «Моделі, методи, технології створення прикладних комплексів для інженерних і комп'ютерних систем». У березні 2020 року пропоноване мобільний додаток стало фіналістом міжнародного конкурсу Black Sea Science (Україна, Одеса).


  Ключові слова: АДАПТИВНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА / LMS / МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК / XAMARIN / АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ / КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ / ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС / ADAPTIVE LEARNING SYSTEM / MOBILE APPLICATION / ADAPTIVE LEARNING / KNOWLEDGE CONTROL / ELECTRONIC TRAINING COMPLEX

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити