Мета дослідження виявлення суб'єктивних, об'єктивних факторів і умов, що впливають на особистісний адаптаційний потенціал молодих випускників вузу. Будучи привабливою професією, кількість молодих фахівців, які надходять на роботу і їх співвідношення з плинністю кадрів, є результатом нездатності адаптуватися до існуючих умов і низьким рівнем особистісного адаптаційного потенціалу випускника вузу. Використана система оцінки рівня адаптованості на етапі початкової професійної підготовки може бути характеристикою особистісного потенціалу.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Ісмаїлов Асоміддін Исмаилович, Григор'єв Павло Петрович


Adaptation of university graduates at the stage of initial professional activity

Research objective identification of the subjective, objective factors and conditions influencing on the personal adaptation potential of the young university graduates. Being an attractive profession, the number of the young specialists, who go to work and their ratio with turnover of staff, inability to adapt to the existing conditions and the low level of personal adaptation potential of the university graduate are considered as a result. The used system for assessment of the level of adaptive potential at the stage of initial vocational training can serve as characteristic of personal potential.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

  ?of linguistics and pedagogy, No. 1, pp. 86-95.

  3. Borscheva, O.V. (2015) "The Teaching English Using Wiki Technology", Pedagogy and Psychology of Education, No. 3, pp. 26-28.

  4. Rule II / 2 the mandatory minimum requirements for certification of captains and chief mates, available at: https://zakonbase.ru/content/part/97872 (accessed 20 April 2019).

  5. Advantages of Moodle, Open technologies. Web applications for business and education, available at: http://www.opentechnology.ru/info/moodle_about.mtd (accessed 20 April 2019).

  6. Rymanova, I.E. (2013), "Using the Moodle environment for teaching vocational foreign language to students of a technical college", Philological Sciences. Questions of theory and practice, No. 112, pp. 164-167.

  7. Sysoev, P.V. (2012), "Modern information and communication technologies: didactic characteristics and functions", Language and Culture, No. 1 (17), pp. 120-133.

  8. Titova, S.V., Danilina, E.K. (2018), "Experimental Implementation of Organization Mobile Technology Model of Formative and Summative Assessment of Students 'Writing Skills in A Nonlinguistic University", Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities, Publishing house: Tambov State University named G.R. Derzhavin, Vol. 23, No. 172, pp. 35-42.

  9. Federal State Educational Standard of Higher Education SES VO (3 ++) specialty on 05/26/05 Navigation, approved by order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation from 15.03.2018. № 191, available at: http: //fgosvo.ru/upload-files/FG0S%20V0%203++/Spec/260505_C_3plus_10042018.pdf (accessed 20 April 2019).

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 24.04.2019

  УДК 378

  АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Асоміддін Исмаилович Ісмаїлов, кандидат педагогічних наук, професор, Павло Петрович Григор'єв, здобувач, Російський державний університет фізичної культури, спорту, молоді та

  туризму (ГЦОЛІФК), Москва

  анотація

  Мета дослідження - виявлення суб'єктивних, об'єктивних чинників і умов, що впливають на особистісний адаптаційний потенціал молодих випускників вузу. Будучи привабливою професією, кількість молодих фахівців, які надходять на роботу і їх співвідношення з плинністю кадрів, є результатом нездатності адаптуватися до існуючих умов і низьким рівнем особистісного адаптаційного потенціалу випускника вузу. Використана система оцінки рівня адаптованості на етапі початкової професійної підготовки може бути характеристикою особистісного потенціалу.

  Ключові слова: адаптаційний потенціал, професійна та соціальна адаптація, фактори, що впливають на адаптацію, рівні сформованості адаптації.

  ADAPTATION OF UNIVERSITY GRADUATES AT THE STAGE OF INITIAL

  PROFESSIONAL ACTIVITY

  Asomiddin Ismailovich Ismailov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Pavel Petrovich Grigoriev, the competitor, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow

  Annotation

  Research objective - identification of the subjective, objective factors and conditions influencing on the personal adaptation potential of the young university graduates. Being an attractive profession, the number of the young specialists, who go to work and their ratio with turnover of staff, inability to adapt to the existing conditions and the low level of personal adaptation potential of the university graduate are

  considered as a result. The used system for assessment of the level of adaptive potential at the stage of initial vocational training can serve as characteristic of personal potential.

  Keywords: adaptation potential, professional and social adaptation, factors influencing adaptation, levels of formation of adaptation.

  Привабливість професій туроператора, турагента, менеджера з туризму пов'язана з престижністю даних видів діяльності в молодіжному середовищі. Включаючись в діяльність, молоді фахівці стикаються з об'єктивними труднощами, які пов'язані з етноцентризм, з психоемоційної навантаженням, низькою зарплатою, відсутністю професійного зростання, і найважливіше недостатніми професійними знаннями, яке істотно впливає на якісне виконання функціональних обов'язків. Практика показує, що лише незначна частина випускників вузу здатна швидко адаптуватися до умов діяльності.

  Дослідники виділяють різні види адаптації: біологічна, психологічна, соціальна, професійна і т.д., які як багатофакторне явище має свої закономірності, що характеризує здатність людини адаптуватися в різних ситуаціях. Одночасно також виділяють адаптаційний потенціал особистості, як "взаємозалежні між собою психологічні особливості особистості", що визначають успішність адаптації та ймовірність збереження професійного здоров'я, що в свою чергу адаптаційний потенціал можна оцінити через когнітивний, комунікативний, поведінковий компонентів [4]. А.М. Богомолов вважає, що адаптаційний потенціал -це здатність особистості до змін якостей і властивостей під впливом різних факторів [2], а інші дослідники відзначають, що особистісний адаптаційний потенціал -це інтегральна змінна, яка обумовить ефективність до адаптації людини [1, 2, 3, 5 , 6].

  На наш погляд, найбільш важливою характеристикою, яка пов'язана з пристосуванням молодого фахівця з умовами праці є його адаптивною здатністю, так як він повинен вміти побудувати відносини не тільки з співробітниками, але і з потенційними "туристами" - споживачами туристичних послуг. Що стосується афективних компонентів процесу адаптації, слід звернути увагу на сприйняття корпоративних норм поведінки і відносин вимоги безпосереднього оточення і особистісних особливостей самого фахівця. У сукупності все вищевикладене об'єктивно і суб'єктивно впливає на професійну адаптацію фахівця в різного ступеня. Виходячи з вищевикладеного, проблема досліджень ефективної професійної адаптації молодих фахівців на наш погляд є досить актуальною.

  Дослідниками було виділено кілька рівнів адаптації: оптимальний - ефективна адаптація; високий рівень адаптованості; середній - неповна адаптація, невисока ступінь адаптованості в різних ситуаціях; низький - нестійка адаптація, низька адаптованість, яка створює передумову для порушення адаптації, тобто дезадаптації [2, 3, 5].

  Потенціал адаптується особистості можна також визначити через такі характеристики, як усвідомлення особистості навколишньої дійсності, її рефлексії в умовах діяльності, здатність до саморегуляції і здатністю змінити способи впливу з навколишнім середовищем [4, 6].

  Мета дослідження - вивчити адаптаційний потенціал випускників вузу на етапі початкової професійної діяльності

  Завдання: 1) виявити особистісний адаптаційний потенціал випускника ВНЗ в туристської діяльності; 2) розробити систему оцінки рівня адаптованості молодих фахівців на етапі початкової професійної діяльності

  Методи дослідження - аналіз літературних джерел, анкетування, метод ти-пологізаціі, метод спостереження, педагогічний експеримент, тестування. Для вирішення поставлених завдань нами були проведені тренінги, кейси і ділові ігри зі студентами,

  які навчаються за напрямом 43.00.08 - "Туризм" в кількості 24 чол.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Для вирішення поставлених завдань нами було проведено опитування працюючих студентів в різних туристських організаціях. Виявлено, що існує ряд серйозних факторів, які впливають на адаптацію випускників вузу на етапі початкової професійної діяльності. В якості найбільш значущих чинників респонденти відзначили складний характер професії - 79,2%, етноцентризм - 87,5%, низька зарплата - 62,5%, відсутність професійного росту - 83,3%, етнодемографічний відмінності - 54,2%, недостатні професійні знання - 83,3% і висока психічна навантаження - 70,8%. Результати ранжирування показали, що за ступенем важливості найбільш високі ранги отримали етноцентризм, відсутність професійного росту і недостатні професійні знання (Я = 1-3).

  Для визначення особистісного адаптаційного потенціалу випускника на основі проведеного контент аналізу виявлені основні компоненти, пов'язані з адаптаційними здібностями фахівця. Оцінка рівня здатності визначалася до і після проведеного нами розробленого тренінгу, що містить кейси, ділові ігри і т.д. У таблиці 1 представлені зміни компонентів адаптаційного потенціалу. Як видно, найбільш високі оцінки за ступенем важливості були отримані в таких компонентах, як комунікативний, мотиваційний і творчий як до і після тренінгів (від 2,6 до 3,0). Мабуть, це пов'язано з тим, що дані компоненти є індикаторами у взаємодії між не тільки співробітниками однієї компанії, але потенційними туристами, які представляють різні соціальні групи.

  Таблиця 1 - Зміна компонентів адаптаційного потенціалу до і після тренінгу

  | --___ Зміни Компоненти "- До тренінгу Після т ренінга

  х 5 х 5

  Мотиваційні 2,5 1,1 2,7 1,2

  Когнітивні 2,3 1,2 2,3 1,4

  Інструментальні 2,1 1,4 1,2 1,6

  Творчі 2,6 1,2 2,8 0,7

  Комунікативні 2,8 1,1 3,0 0,4

  х / Шкала 1 ^ 3

  Незначні зміни, які властиві для таких компонентів, як когнітивні і інструментальні, пояснюються тим, що у молодих фахівців явно вимальовується недостатність знань, як професійного, так і прикладного характеру. Інструментальні компоненти, які пов'язані зі здібностями, вміннями і навичками людини з урахуванням традиції, культури, цінностей, спільнот вимагає спеціальних знань, умінь використовувати їх в роботі, що, мабуть, мають недостатнє ефективний вплив, і в ході подальших тренінгів слід на це звернути увагу.

  З метою підтвердження представлених компонентів, нами був проведений педагогічний експеримент з використанням тренінгів різного призначення. Всі учасники були розподілені на три умовні групи за рівнем адаптації: оптимальний, середній, низький. Основні критерії та показники починалися від позитивного до відсутності прагнення професійного самовдосконалення.

  На малюнку представлені рівні сформованості адаптаційних здібностей, що характеризують особистісний адаптаційний потенціал випускників вузу до і після тренінгу. В експериментальній групі після проведених тренінгів були досягнуті збільшення показників у представників групи з оптимальною адаптацією, що свідчить про ефект використовуваних тренінгів, кейсів і ділових ігор.

  Реалізація програми тренінгу професійної адаптації молодих фахівців дозволить вирішити деякі протиріччя, яке має місце на початковому етапі професійної адаптації.

  %

  80 60 40 20 0

  41,7

  50

  50

  33,3

  8,3

  25

  25

  25

  66,7

  25

  25

  25

  Низька адаптація Середня адаптація

  До тренінгу, КГ З До тренінгу, ЕГ? Після тренінгу, КГ

  Оптимальна адаптація? Після тренінгу, ЕГ

  Малюнок 1 - Рівні сформованості адаптації випускників вузу до і після тренінгу в контрольній і

  експериментальних групах

  ВИСНОВКИ

  При змістовному аналізі було виявлено, що більшість дослідників характеризує проблему адаптації як динамічний процес, пов'язаний з особистісними особливостями суб'єктів і рівнем їх теоретичної та професійної підготовленості. Одночасно відзначається значимість особистісного адаптаційного потенціалу майбутнього фахівця і наявності сформованих компетенцій.

  В результаті проведеного тренінгу випускників, учасники педагогічного експерименту по інтегральним характеристикам можна об'єднати в три умовні групи. Перша група - випускники, які мали високий рівень теоретичних і практичних знань, виявляли самостійність при вирішенні конкретних проблем в різних ситуаціях з потенційними споживачами туристичних послуг. Друга група - випускники, які володіють деякими професійними компетенціями, знаннями теоретичного і практичного характеру, але не здатні самостійно приймати рішення в конкретних ситуаціях. Третя група - низький рівень теоретичних і практичних знань, складно орієнтуються при вирішенні конкретних завдань зі споживачами послуг і мають дуже низьким рівнем професійних і особистісних компетенцій.

  Адаптаційний потенціал особистості є інтегративної характеристикою, яка здатна відображати рівень сформованості адаптації та компетенції випускників в майбутній професійній діяльності. Слід зазначити, що адаптація випускника ВНЗ на початковому етапі діяльності є складною соціальною педагогічною проблемою, яка залежить від діяльності всіх суб'єктів освітнього процесу. Виявлені критерії адаптаційного потенціалу особистості, мабуть, вимагають корекції, так як вони не в повній мірі відображають вплив суб'єктивних і об'єктивних факторів.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Балюк, А. Д. Професійна адаптація фахівця з сервісу і туризму / А. Д. Балюк // Вісник Тюменського державного університету. - 2011. - № 4. - С. 213-216.

  2. Богомолов, А.М. Особистісний адаптаційний потенціал в контексті системного аналізу / А.М. Богомолов // Психологічна наука і освіта. - 2008. - № 1. - С. 67-73.

  3. Ларіонова, С.А. Соціально-психологічна адаптація особистості: теоретична модель і діагностика: монографія / С.А. Ларіонова. - Білгород: [б.и.], 2002. - 200 с.

  4. Маклаков, А.Г. Особистісний адаптаційний потенціал: його мобілізація та прогнозування в екстремальних умовах / А.Г. Маклаков // Психологічний журнал. - 2001. - Т. 22, № 1. - С. 16-24.

  5. Посохова, С.Т. Психологія адаптується особистості: суб'єктний підхід: автореферат дис. ... д-ра психол. наук / Посохова С.Т. - М., 2001. - 36 с.

  6. Хаустова, А.І. Соціально-психологічна адаптація / А.І. Хаустова // Молодий вчений. - 2016. - № 26. - С. 614-617.

  REFERENCES

  1. Balyuk, A.D. (2011), "Professional adaptation of the specialist in service and tourism", Bulletin of the Tyumen state university, No. 4, рр. 213-216.

  2. Bogomolov, A.M. (2008), "Personal adaptation potential in the context of the system analysis", Psychological science and education, No. 1, рр. 67-73.

  3. Larionova, S.A. (2002), Social and psychological adaptation of the personality: theoretical model and diagnostics: monograph, Belgorod.

  4. Maklakov, A.G. (2001), "Personal adaptation potential: its mobilization and forecasting in extreme conditions", Psychological journal, Vol. 22, No. 1, рр. 16-24.

  5. Posokhova, S.T. (2001), Psychology of the adaptive personality: subject approach, dissertation, Moscow.

  6. Haustova, A.I. (2016), "Social and psychological adaptation", Young scientist, No. 26, рр. 614617.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 05.05.2019

  УДК 796.015: 612

  ВПЛИВ гиповентиляционная ДИХАННЯ НА РІВЕНЬ сатурацією АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВІ КИСНЕМ У СПОРТСМЕНІВ ПРИ ТРЕНУВАННІ НА ВИТРИВАЛІСТЬ

  Світлана Яківна Классіна, кандидат біологічних наук, провідний науковий

  співробітник, Науково-дослідний інститут нормальної фізіології ім.

  П.К. Анохіна (ФГБНУ «НІІНФ ім. П.К. Анохіна»), Москва

  анотація

  Стаття присвячена вивченню впливу гиповентиляционная дихання на рівень сатурації артеріальної крові киснем у спортсменів при тренуванні на витривалість. Показано, що навчання гиповентиляционная диханню сприяє підвищенню гіпоксичної стійкості піддослідних, збільшує рівень сатурації артеріальної крові киснем в спокої, а при інтенсивній фізичній роботі до відмови «пом'якшує» негативний вплив тривалої фізичної роботи на процес утилізації кисню м'язами, інтенсифікує процес відновлення рівня сатурації артеріальної крові киснем після навантаження.

  Ключові слова: спорт, гиповентиляционная дихання, тренування, витривалість, сатурація артеріальної крові киснем.

  EFFECT OF HYPOVENTILATICAL BREATHING ON LEVEL OF SATURATION

  WITH OXYGEN OF ATHLETE'S ARTERIAL BLOOD AT TRAINING ON

  ENDURANCE

  Svetlana Yakovlevna Klassina, the candidate of biological sciences, leading researcher, P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow

  Annotation

  The article is devoted to the study of the effect of hyperventilation breathing on the level of saturation with oxygen of athlete's arterial blood at training on endurance. It has been shown that hypoventilation breathing training increases the hypoxic stability of subjects, it increases the level of arterial blood saturation with oxygen at rest, and under intensive physical work to failure it "softens" the negative impact of prolonged physical work on the process of oxygen utilization by muscles, it intensifies the restoring process of arterial blood oxygen saturation level after the load.

  Keywords: sport, hypoventilation breath, training, endurance, oxygenation of arterial blood.

  ВСТУП

  В даний час введення додаткових ергогенический коштів в технологію підготовки спортсменів набуває все більшого поширення [1]. Одним з таких


  Ключові слова: АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ /ПРОФЕСІЙНА І СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ /ФАКТОРИ /ВПЛИВАЮТЬ НА адаптації /РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ АДАПТАЦІЇ /ADAPTATION POTENTIAL /PROFESSIONAL AND SOCIAL ADAPTATION /FACTORS INFLUENCING ADAPTATION /LEVELS OF FORMATION OF ADAPTATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити