У статті наводяться результати досліджень по вивченню впливу навчального процесу в вищому навчальному закладі на показники дихальної системи студентів. Отримані нами результати показують, що при адаптації студентів до навчання резервний обсяг видиху достовірно збільшується, життєва ємкість легень, і резервний обсяг вдиху зростають незначно. Експериментальний матеріал може бути використаний в діагностичних медичних установах з метою розробки профілактичних заходів, спрямованих на відновлення функціональної лабільності дихальної системи у студентів та учнівської молоді.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Анзор В.А., Морякіна С.В.


ADAPTATION OF RESPIRATORY SYSTEM OF STUDENTS TO STUDY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

In article results of researches on studying of influence of educational process are given in a higher educational institution on indicators of respiratory system of students. The results received by us show that at adaptation of students to study the reserve volume of an exhalation authentically increases, the vital capacity of lungs, and reserve volume of a breath increase slightly. Experimental material can be used in diagnostic medical institutions for the purpose of development of the preventive actions directed to restoration of functional lability of respiratory system at students and the studying youth.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АДАПТАЦІЯ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В ВНЗ'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТАЦІЯ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В ВНЗ»

  ?Список літератури / References

  1. Абдулхаджіева З.С., Умаров М.У. Порівняльно-анатомічний аналіз дворічних стебел персика сорту «Краснодарец» в різних варіантах досліду. // Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. Грозний: 2007, -724с.

  2. Природно-кліматичні умови і хімічний аналіз ґрунтів ГНЕПП «Плодсемеліта», ФДМ САС «Чеченська». Акт обстеження №5 від 15 червня 2003 р.

  3. Митропольський А. К. Елементи математичної статистики. Л.: 1969 - 273с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Abdulhadzhieva Z.S., Umarov M.U. Sravnitel'no-anatomicheskij analiz dvuletnih steblej persika sorta «Krasnodarec» v razlichnyh variantah opyta. [The comparative anatomical analysis of biennial stem peach "krasnodarets" varieties in different experimental variants.] // Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh, aspirantov i studentov [Proceedings of the scientific-practical conference of young scientists and students] Groznyj: 2007 , -724s. [In Russian]

  2. Prirodno-klimaticheskie uslovija i himicheskij analiz pochv GNJePP «Plodsemjelita» [Natural and climatic conditions and the chemical analysis of soil Knapp «Plodsemjelita»], FGU SAS «Chechenskaja». Akt obsledovanija №5 ot 15 ijunja 2003 g. [In Russian]

  3. Mitropol'skij A. K. Jelementy matematicheskoj statistiki [Elements of Mathematical Statistics]. L.: 1969 - 273s. [In Russian]

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.53.019 Анзор В.А.1, Морякіна С.В.2

  1 Доктор біологічних наук, професор

  2ORCID: 0000-0002-2548-1088, Кандидат біологічних наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чеченський державний університет» АДАПТАЦІЯ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В ВНЗ

  анотація

  У статті наводяться результати досліджень по вивченню впливу навчального процесу у вищому навчальному закладі на показники дихальної системи студентів. Отримані нами результати показують, що при адаптації студентів до навчання резервний обсяг видиху достовірно збільшується, життєва ємкість легень, і резервний обсяг вдиху зростають незначно. Експериментальний матеріал може бути використаний в діагностичних медичних установах з метою розробки профілактичних заходів, спрямованих на відновлення функціональної лабільності дихальної системи у студентів та учнівської молоді.

  Ключові слова: пристосування, вищий навчальний заклад, хвилинний обсяг дихання, оксигемоглобін, обсяги і ємності легень.

  Аnzorov V.A.1, Morjakina S.V.2

  : PhD in Biology, professor, 2ORCID: 0000-0002-2548-1088, PhD in Biology, associate professor Chechen state university

  ADAPTATION OF RESPIRATORY SYSTEM OF STUDENTS TO STUDY IN HIGHER EDUCATION

  INSTITUTION

  Abstract

  In article results of researches on studying of influence of educational process are given in a higher educational institution on indicators of respiratory system of students. The results received by us show that at adaptation of students to study the reserve volume of an exhalation authentically increases, the vital capacity of lungs, and reserve volume of a breath increase slightly. Experimental material can be used in diagnostic medical institutions for the purpose of development of the preventive actions directed to restoration offunctional lability of respiratory system at students and the studying youth.

  Keywords: adaptation, higher educational institution, minute volume of breath, oxyhemoglobin, volumes and capacities of lungs.

  Проблема адаптації студентства до навчальної діяльності у вузі є однією з істотних соціально-педагогічних проблем, що грає дуже важливу роль у розвитку та становленні особистості студента. Вступ до вузу є переломним моментом в житті абітурієнта. Студент виявляється в нових для себе умовах особливістю, яких, є підвищена навчальне навантаження, високу емоційну напругу, особливо в період сесії і низька рухова активність.

  При нормі в наших вузах 36 годин в тиждень, реальна академічна навантаження студента доходить до 40-42 годин. І це навантаження розподіляється нерівномірно. Спостереженнями встановлено, що тривалість робочого дня студентів перших і других курсів дорівнює 10 годин, на сон доводиться не більше 7 годин, а самостійна робота займає 3-4 години на добу. Впровадження інтенсивних методів в процес навчання студентів призводить до ускладнення навчання, наслідком чого є інформаційний вибух. Тому в навчальні програми вищих навчальних закладів включають більше нового матеріалу, а можливості організму обмежені, і студент не встигає.

  З високими вимогами, що пред'являються студенту навчанням у ВНЗ він часом не справляється. Складаються вони у великій навчального навантаження, в високому обсязі і складності матеріалу.

  Часом ці перевантаження призводять до стресів і нервового виснаження, наслідками, яких стає значне ослаблення здоров'я студентів. Це відбувається через важке пристосування до незвичних

  умовами навчального процесу та побуту. Різні зловживання, відсутність повноцінного харчування призводить до виникнення шлунково-кишкових захворювань. Різні судинні порушення відбуваються у студентів з-за стресів, пов'язаних зі спілкуванням один з одним, іспитами, нестачею сну і іншими несприятливими факторами. Пристосування студентів до навчального процесу у вищих навчальних закладах стала важливою проблемою сучасності, яка потребує підвищеної уваги соціологів, психологів, фізіологів, гігієністів, лікарів та інших.

  Тому вивчення стану систем організму в процесі пристосування до навчального процесу у ВНЗ є важливою проблемою.

  Дихальна система одна з найважливіших в організмі, так як вона забезпечує органи і тканини організму киснем і виводить з них вуглекислий газ.

  З метою вивчення показників дихальної системи студенток в процесі адаптації до навчання у вищому навчальному закладі, нами були проведені дослідження в лабораторії фізіології людини кафедри фізіології та анатомії людини і тварин Чеченського державного університету.

  Для досліджень були використані 40 клінічно здорових студенток денної форми навчання у віці від 18 до 21 року, з яких були сформовані 4 групи по 10 в кожній. Підбір дівчат в групи відбувався в залежності від курсу навчання, починаючи з 1-го і закінчуючи 4-х.

  Для визначення дихальних обсягів і частоти дихальних рухів дівчат ми використовували спирограф «Діамант-С», а насичення крові киснем - пульсоксиметр «ЮТАСОКСІ-200».

  Статистична обробка результатів дослідження проводилася комп'ютерною програмою «Біостатіка».

  Зміни показників дихальної системи студенток при адаптації до навчального процесу в вузі наводяться на малюнку і в таблиці 1.

  Як видно з малюнка середні показники по кількості дихальних рухів в хвилину у студенток, що навчаються на 1-му, 3-му і 4-му курсах вище фізіологічної норми. Очевидно, це пов'язано з впливом стресів, високою навчальним навантаженням, збільшенням нервово-психічної напруги і порушенням режиму дня і відпочинку студентів.

  | Дихальних рухів | Хвилинний об'єм дихання | Оксигемоглобін

  1-ий курс 2-ий курс 3-ий курс 4-ий курс

  Дихальних рухів в хвилину, хвилинний обсяг в літрах і оксигемоглобін в

  %

  Мал. 1 - Показники дихальної системи студенток в процесі пристосування навчального процесу в вузі

  До значних коливань показників дихальної системи призводять стреси, які виникають в процесі навчання у вузі [5].

  Вплив навчального навантаження є провідним фактором, при адаптації студентів до навчання у вузі, що викликають зміни нервової та дихальної систем [1; 4].

  Зниження функції дихальної системи пов'язано з низьким постійністю занять з фізичної культури у вузі, високою навчальним навантаженням, збільшенням нервово-психічної напруги і порушенням режиму дня і відпочинку студентів [2].

  По групі дівчат, які навчаються на першому курсі, середня кількість дихальних рухів склало 18,52 в хвилину.

  Число дихальних рухів незначно нижче у дівчат 2-го курсу навчання, а 3-го і 4-го вище, ніж 1-го. Так у студенток другого курсу навчання кількість дихальних рухів в хвилину нижче на 4,48, а третього і четвертого вище на 1,53 і 2,48, ніж першого.

  Хвилинний обсяг дихання в процесі пристосування до навчального процесу піддається до коливань в обидва боки.

  Середня величина хвилинного об'єму дихання по групі студенток 1-го курсу склала 9,2 літра.

  При цьому у дівчат 4-го курсу навчання у вузі він нижчий, ніж 1-го і 2-го.

  У студенток 2-го курсу хвилинний обсяг дихання вище на 0,18 літра, 3-го і 4-го нижче на 1,9 і 1,04 літра, ніж 1-го.

  У дівчат першого року навчання в крові містилося 100% оксигемоглобіну. Відсоток гемоглобіну, який перейшов в оксигемоглобін в крові у дівчат 3-го курсу навчання нижче на 0,25%, ніж інших курсів.

  Таблиця 1 - Динаміка дихальних обсягів легких студенток в процесі пристосування до навчання у вузі

  Групи по курсу навчання Показники

  Життєва ємність легенів, л Резервний обсяг вдиху, л Резервний обсяг видиху, л Дихальний обсяг, л

  1-ий 2,55 ± 0,150 1,20 ± 0,040 0,76 ± 0,070 0,59 ± 0,154

  2-ий 2,68 ± 0,212 1,32 ± 0,124 0,67 ± 0,077 0,69 ± 0,076

  3-ий 2,88 ± 0,510 1,51 ± 0,260 1.02 ± 0.298 0,36 ± 0,075

  4-ий 3,00 ± 0,187 1,48 ± 0,111 1,10 ± 0,653 * 0,42 ± 0,062

  Примітка: * - Р <0,05.

  Життєва ємність легенів, резервні обсяги вдиху і видиху у студенток, що навчаються з 1-го по 3-й курси нижче фізіологічної норми.

  З таблиці 1 видно, що при пристосуванні до навчання у вузі у студенток ЖЕЛ, РОвд і РОвид підвищуються, а ДО піддається до коливань в обидва боки. Так життєва ємкість легень, поступово збільшуючись з 2,55 літра у студенток першого року навчання, досягає максимуму 3,00 літрів у дівчат 4-го курсу навчання. Резервний об'єм вдиху у студенток 1-го курсу навчання склав 1,20 літра, а студенток 2-го, 3-го і 4-го курсів вище на 0,12; 0,31 і на 0,28 літрів відповідно.

  Резервний обсяг видиху у дівчат навчалася на другому курсі незначно знизився, а в наступні роки навчання збільшився.

  Так резервний обсяг видиху у студенток другого курсу навчання нижче на 0,09 літра, ніж першого.

  У дівчат 3-го і 4-го курсів навчання резервний обсяг видиху вище на 0,26 і 0,34 (Р <0,05) літра відповідно.

  Дихальний обсяг у студенток до другого курсу навчання незначно збільшується, до третього знижується і четвертому знову зростає.

  У дівчат 2-го року навчання дихальний обсяг вище на 0,10 літра, 3-го і 4-го нижче на 0,23 і 0,17 літра відповідно.

  Адаптація до умов навчання у вузі супроводжується підвищенням напруги систем організму студента.

  Діяльність систем організму порушується при виснаженні адаптаційних резервів організму, що навчаються [9].

  Дані аналогічні нашим були отримані і іншими дослідниками.

  У процесі навчання у вузі відбувається зниження функції дихальної системи, повідомляють Л.А. Проскуряковою, Е.Н. Лобикіна [8].

  На підставі своїх досліджень Е.С. Геворкян [и др.] [3], повідомляють, що 1-ий і 2-ий курси є важкими для пристосування.

  Мабуть, поступове збільшення ЖЕЛ і складових його обсягів у дівчат в процесі навчання відбувається за рахунок адаптації здійснюваної з переважанням збудливості симпатичної нервової системи. Відомо, що у студентів у віці 20-22 роки переважає парасимпатична регуляція функцій, а у дівчат симпатична [7].

  За даними Е.А. Захарін до четвертого курсу навчання у вузі у студентів виявлено не повнепристосування.

  Таким чином, проведені нами дослідження з вивчення впливу навчального процесу на показники дихальної системи показують, що в процесі адаптації до навчального процесу ЖЕЛ, РОвд незначно збільшуються, РОвид грубо достовірно зростає, а дихальні обсяги не завжди стабільні в обидві сторони.

  Список літератури / References

  1. Абішева З.С. Порівняльний аналіз адаптивних можливостей студентів різних вузів в процесі навчання / З.С. Абішева, Е.М. Рослякова, Х.Х. Хасенова // Європейська наука 21 століття: матеріали XII Міжнародної науково-практичний конференції. - Варшава, 2011. - С. 22-24.

  2. Артеменко А.А. Концепція оптимізації функціонального стану та підвищення адаптаційних можливостей людини: дис ... док. біол. наук / А.А. Артеменко; Черепов. держ. ун-т. - Череповець, 2015. - 368 с.

  3. Вплив фізичного навантаження на кардіогемодінаміческіе показники / ЕС Геворкян [и др.] // Гігієна і санітарія. - 2008. - № 3. - С. 56-59.

  4. Горькавого А.Ю. Показники фізіологічного розвитку та адаптації серцево-судинної системи студентів медуніверситету у Владивостоці / А.Ю. Горькавого // Гігієна і санітарія. - 2009. - №1. - С. 58-60.

  5. Гумарова Л.Ж. Хроноструктура добової динаміки ЧСС студентів при екзаменаційному стресі в різні сезони року / Л.Ж. Гумарова // Consilium, 2010. - №5. - P. 62-65.

  6. Захаріна Е.А. Аналіз фізичного здоров'я студентів класичного приватного університету / Е.А. Захаріна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2009. -№ 7. - С. 61-64.

  7. Ніфонтова О.Л. Оцінка функціонального стану вегетативної нервової системи студентів північного педагогічного вузу / О.Л. Ніфонтова, Р.К. Насруллаев // Освіта і здоров'я. Економічні, медичні і соціальні проблеми: зб. ст. V Міжнар. наук.-практ. конф. - Пенза: Приволзький Будинок знань, 2010. - С. 79-81.

  8. Проскурякова Л.А. Наукове обгрунтування розробки програми з формування здорового способу життя і профілактики неінфекційних захворювань в період професійного навчання студентів / Л.А. Проскурякова, Е.Н. Лобикіна // Здоров'я населення і середовище проживання. - 2012. - № 11. - С. 14-16.

  9. Рюміна Е.А. Оцінка адаптивних можливостей учнів другого курсу вишу / Е.А. Рюміна, Н.В. Міщенко, Т.А. Трифонова // Здоров'я населення і середовище проживання. - 2012. - № 5. - С. 40-42.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Abisheva Z.S. Sravnitel'nyj analiz adaptivnyh vozmozhnostej studentov razlichnyh vuzov v processe ucheby [The comparative analysis of adaptive opportunities of students of various higher education institutions in the course of study] / Z.S. Abisheva, E.M. Rosljakova, H.H. Hasenova // Evropejskaja nauka 21 veka: materialy HII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskij konferencii [European science of 21 centuries: materials XII International scientific and practical conferences]. -Varshava, 2011. - S. 22-24.

  2. Artemenko A.A. Koncepcija optimizacii funkcional'nogo sostojanija i povyshenija adaptacionnyh vozmozhnostej cheloveka: dis ...: dok. biol. nauk [Concept of optimization of a functional state and increase in adaptation opportunities of the person: yew ...: dock. biol. sciences] / A.A. Artemenko; Cherepov. gos. un-t. - Cherepovec, 2015. - 368 s. [In Russian]

  3. Vlijanie fizicheskoj nagruzki na kardiogemodinamicheskie pokazateli [Influence of physical activity on cardiohaemo dynamic indicators] / Je.S. Gevorkjan [i dr.] // Gigiena i sanitarija [Hygiene and sanitation]. - 2008. - № 3. - S. 56-59. [In Russian]

  4. Gor'kavaja A.Ju. Pokazateli fiziologicheskogo razvitija i adaptacii serdechno-sosudistoj sistemy studentov meduniversiteta vo Vladivostoke [Indicators of physiological development and adaptation of cardiovascular system of students of medical university in Vladivostok] / AJu. Gor'kavaja // Gigiena i sanitarija [Hygiene and sanitation]. - 2009. - №1. - S. 5860. [in Russian]

  5. Gumarova L.Zh. Hronostruktura sutochnoj dinamiki ChSS studentov pri jekzamenacionnom stresse v raznye sezony goda [Hronostruktura of daily dynamics of ChSS of students at an examination stress during different seasons of year] / L.Zh. Gumarova // Consilium, 2010. - №5. - P. 62-65.

  6. Zaharina E.A. Analiz fizicheskogo zdorov'ja studentov klassicheskogo privatnogo universiteta [Analysis of physical health of students of classical private university] / E.A. Zaharina // Pedagogika, psihologija i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitanija i sporta [Pedagogics, psychology and medicobiological problems of physical training and sport]. -2009. - № 7. - S. 61-64. [In Russian]

  7. Nifontova O.L. Ocenka funkcional'nogo sostojanija vegetativnoj nervnoj sistemy studentov severnogo pedagogicheskogo vuza [Assessment of a functional condition of the autonomic nervous system of students of northern pedagogical higher education institution] / O.L. Nifontova, R.K. Nasrullaev // Obrazovanie i zdorov'e. Jekonomicheskie, medicinskie i social'nye problem [Education and health. Economic, medical and social problems]: sb. st. V Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. - Penza: Privolzhskij Dom znanij, 2010. - S. 79-81. [In Russian]

  8. Proskurjakova L.A. Nauchnoe obosnovanie razrabotki programmy po formirovaniju zdorovogo obraza zhizni i profilaktike neinfekcionnyh zabolevanij v period professional'nogo obuchenija studentov [Scientific justification of development of the program for formation of a healthy lifestyle and prophylaxis of noninfectious diseases during vocational education of students] / L.A. Proskurjakova, E.N. Lobykina // Zdorov'e naselenija i sreda obitanija [Health of the population and habitat]. - 2012. - № 11. - S. 14-16. [In Russian]

  9. Rjumina E.A. Ocenka adaptivnyh vozmozhnostej uchashhihsja vtorogo kursa vuza [Assessment of adaptive opportunities of pupils of the second year of higher education institution] / E.A. Rjumina, N.V. Mishhenko, T.A. Trifonova // Zdorov'e naselenija i sreda obitanija [Health of the population and habitat]. - 2012. - № 5. - S. 40-42. [In Russian]


  Ключові слова: Пристосування / ADAPTATION / ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД / HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION / ОБСЯГИ І ЄМКОСТІ ЛЕГКИХ / Хвилинний об'єм ДИХАННЯ / MINUTE VOLUME OF BREATH / оксигемоглобіном / OXYHEMOGLOBIN / VOLUMES AND CAPACITIES OF LUNGS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити