Рішення проблеми адаптації студента до умов навчання у вузі представляє теоретичний і практичний інтерес для психології і педагогіки. У статті розглядаються психолого-педагогічні особливості адаптаційного процесу студентів-першокурсників, виявляються якісні відмінності, обґрунтовується детермінація, розкривається значення проблеми і наводяться результати психолого-педагогічного дослідження.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Шолохова Галина Петрівна, Чикова Ірина В'ячеславівна


Solution of the problem of adaptation of students to the conditions of study at the University is of theoretical and practical interest for psychology and pedagogy. The article examines the psychological and pedagogical peculiarities of the adaptation process on a sample of first-year students, reveals the differences in quality, and proves the determination. The article reveals the essence of the problem, value and are the results of the psycho-pedagogical research.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва діє до: 2014
  Журнал: Вісник Оренбурзького державного університету

  Наукова стаття на тему 'Адаптація першокурсників до умов навчання у вузі і її психолого-педагогічні особливості'

  Текст наукової роботи на тему «Адаптація першокурсників до умов навчання у вузі і її психолого-педагогічні особливості»

  ?Шолохова Г.П., Чикова І.В.

  Орський гуманітарно-технологічний інститут (філія) Оренбурзького державного університету E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВНЗ І ЇЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

  Рішення проблеми адаптації студента до умов навчання у вузі представляє теоретичний і практичний інтерес для психології і педагогіки. У статті розглядаються психолого-педагогічні особливості адаптаційного процесу студентів-першокурсників, виявляються якісні відмінності, обґрунтовується детермінація, розкривається значення проблеми і наводяться результати психолого-педагогічного дослідження.

  Ключові слова: адаптація, форми адаптації, труднощі першого року навчання, мотиви, детермінанти.

  Однією з загальнотеоретичних проблем вищої освіти виступає проблема адаптації студентів до умов навчання у вузі, труднощів першого року навчання. Адаптація в даному контексті визначається як багатогранний процес активізації соціальних і біологічних резервів молодих людей, які перебувають в стадії розвитку і становлення, і в зв'язку з цим вимагає підвищеної уваги викладача до першокурсників, необхідності їх психолого-педагогічного супроводу в умовах вищої школи.

  Для виявлення особливостей адаптації студентів-першокурсників доцільно прояснити розуміння терміна в психолого-педа-гогіческой науці.

  Адаптація - це сукупність психологічних і фізіологічних реакцій організму, що лежать в основі пристосування його до навколишніх умов, спрямованих на збереження відносної постійності його внутрішнього середовища, при яких відбувається соціальне взаємодія особистості, соціальної групи і соціального середовища.

  Гришанов А.К., Цуркан В.Д. вважають, що адаптація студентів - процес приведення основних параметрів їх соціальних і особистісних характеристик у відповідність, в стан динамічної рівноваги з новими умовами вузівського середовища як зовнішнього фактора по відношенню до студентів [2, с. 29].

  Сіомічев А.В. під адаптацією вважає подолання труднощів входження в нову соціальну середу, встановлення внутрішньогрупових відносин, пристосування до нових форм навчання [5, с. 4].

  Щодо современногопоніманія феномена «адаптація» необхідно зауважити, що онтрактуется не стільки як процес пристосування, скільки як процес гармонізації при взаємодії суб'єкта і среди.В цьому позитивне значення адаптації для успішного функціонування індивіда в тій чи іншій соціальної ролі.

  Дослідники розрізняють три форми адаптації студентів-першокурсників до умов вузу:

  1) адаптація формальна, що стосується пізнавально-інформаційного пристосування студентів до нового оточення, до структури вищої школи, до змісту навчання в ній, її вимогам, до своїх обов'язків;

  2) громадська адаптація, т. Е. Процес внутрішньої інтеграції (об'єднання) груп студентів-першокурсників і інтеграція цих же груп зі студентським оточенням в цілому;

  3) дидактична адаптація, що стосується підготовки студентів до нових форм і методів навчальної роботи у вищій школі.

  Звідси випливає, що адаптація - процес взаємодії людини з навколишнім середовищем, в результаті якого у нього виникають моделі і стратегії поведінки, адекватні мінливим в цьому середовищі умовам.

  Адаптація для студента-першокурсника є продуктивним виходом з адаптивною ситуації, коли особистість співвідносить власні можливості і труднощі, що виникли.

  У психолого-педагогічній літературі визначено зовнішні та внутрішні фактори, що сприяють успішній психолого-педагогічної адаптації студентів-першокурсників у освітньому процесі вищої школи [3], [6].

  Зовнішні включають в себе пристосування особистості до об'єктивних проблемних ситуацій, а внутрішні спрямовані на вирішення внутрішніх конфліктів, проблем особистості.

  Ці фактори умовно поділяються на три блоки:

  - соціологічний (вік, соціальне походження, тип довузівської освіти студента),

  - педагогічний (організація середовища, матеріально-технічна база закладу, рівень педагогічної майстерності викладацького складу),

  - психологічний блок, який містить індивідуально-психологічні та соціально-психологічні фактори (інтелект, спрямованість, мотивація, особистісний адаптаційний потенціал).

  Змістовні характеристики цих факторів і були покладені нами в основу пси-холого-педагогічного дослідження студен-тів-первокурсніковОрского гуманітарно-технологічного інституту (філії) Оренбурзького державного університету (ОГТІ (філія) ОДУ).

  Саме вступ до вузу, включення в нову систему відносин і специфічний процес навчання обумовлюють особливий різновид труднощів у першокурсників. Відбувається різка ломка багаторічного звичного шкільного стереотипу, змінюється характер взаємодії з педагогом, студент включається в нову соціальну спільність, намагається зайняти місце в цій системі взаємин і як результат на поверхні можуть проявитися - порівняно низька успішність, труднощі в спілкуванні, зниження рівня навчальної мотивації, неузгодженість поглядів і переконань особистості, яка перебуває в стадії становлення.

  Ефективність процесу адаптації та створення сприятливого адаптаційного періоду є першочерговим завданням усього освітнього процесу вузу і всього педагогічного складу, залученого в роботу з першокурсниками [2], [7].

  Вивчення процесу адаптації та управління ним у вузі детермінується наступними аспектами.

  Перш за все, це виявляє рівень психологічної готовності молодих людей, що включаються в навчальний процес, і дозволяє про-

  прогнозувати подальший розвиток особистості.

  Також якнайшвидше проходження студентом адаптаційного періоду впливає на систему соціальних взаємодій і взаємин, визначаючи тим самим емоційний стан першокурсника, його стійкість до стресів і особистісний розвиток в цілому.

  Поступово до вузу, включившись в навчальну діяльність і нову соціальну систему міжособистісної комунікації, студент мимоволі порівнює їх зі школою. Нова ситуація вимагає від першокурсника перебудови всієї його навчальної діяльності. Тут він стикається з новими вимогами, збагатоплановістю усього студентського життя, коли паралельно доводиться відвідувати лекції, самостійно працювати над літературою, освоювати дисципліни, і при цьому активно брати участь у студентському житті.

  Метою даного дослідження є виявлення особливостей адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі. Вибірка представлена ​​студентами, які навчаються за напрямом «Педагогічна освіта» у віці від 17 до 19 років.

  В основу діагностики покладено такі методики: методика виявлення типових труднощів першокурсників (Б.Г. Мещеряков) методика визначення рівня адаптовано-сті студентів у вузі, методика «Вивчення мотивації навчання у вузі» (А.А. Реан, В.А. Якунін).

  В ході проведеного психолого-педагоги-чеського дослідження нами були виявлені якісні відмінності в проходженні студента-ми-першокурсниками адаптаційного періоду. Наведемо їх детальний опис.

  Спочатку нами діагностували мотиваційні складові вибору навчального закладу і вибору профессіістудентамі-першокурсниками. Традиційні установки такі, як «рішення вступати в ОГТІ (філія) ОДУ взяли в старших класах школи» відповідають 20,6% першокурсників, «протягом року» - 33,3% студентів, «за кілька місяців до надходження» - 26,6 % респондентів і за «кілька днів» - 19,5% .За результатами опитування не виявлено студентів з «випадковою» мотивацією, що є позитивним фактом у плані прогнозу особистісного і професійного розвитку студентів.

  Слід зазначити, що на вибір даного навчального закладу вплинули наступні фактори:

  - інтерес до обраної професії - 40,1%;

  - приклад знайомих - 23,2%;

  - бажання отримати диплом про вищу освіту - 16,7%;

  - вплив батьків - 20% першокурсників.

  Як випливає з фактичних даних значна частина студентів-першокурсників свідомо і цілеспрямовано пов'язували своє професійне навчання саме з ОГТІ (філією) ОГУ, віддаючи перевагу вузу зі сформованої базою, традиціями і кадровим потенціалом.

  Якщо на момент надходження у студентів позначалася позитивна мотивація на процес навчання, то наступним питанням ми намагалися з'ясувати ступінь задоволеності студентів вибором навчального закладу, але вже через три місяці навчання.

  Отже, систематизація та узагальнення отриманих в ході опитування результатів дозволяють констатувати повну задоволеність навчальним закладом у 86,6% першокурсників при наявності 13,4% студентів з частковою задоволеністю.

  На жаль, сучасна загальноосвітня школа далеко не завжди готує (в сенсі психологічної готовності) своїх випускників до вищої школи. Зокрема, вона дає учневі необхідні знання, але часто забуває ознайомити їх зі специфікою освітнього процесу у ВНЗ.

  Серйозною проблемою першокурсників є невміння організувати себе в умовах відсутності щоденної перевірки знань і систематичного контролю відвідуваності в вузі, які призводять до нераціонального використання часу і появи спокуси використовувати його не в навчальних цілях [3], [4].

  Більш вільний характер організації навчальних занять у вищому навчальному закладі і ломка стереотипів шкільного навчання призводять також до низького рівня професійного самовизначення на першому курсі, що безпосередньо впливає на перебіг процесу адаптації.

  Для підтвердження цієї тези нами було запитано про інформація про зміну способу життя у зв'язку з початком навчання в ОГТІ (філією) ОДУ. Ранжування показників дозволило розділити студентів на три групи за характером відповідей:

  - перша група - студенти, спосіб життя яких повністю змінився. Дана група склала - 33,3% першокурсників;

  - друга група - студенти, спосіб життя яких змінився незначно, представлена ​​40% респондентів;

  - третя група - студенти, чий спосіб життя не змінився. Зазначена вибіркова сукупність представлена ​​26,7% першокурсників.

  Таким чином, близько третини студентів-пер-вокурсніков за вказаною фактору віднесені нами до групи ризику, т. Е. Більш схильні до дезадаптації.

  Поглиблюючи психолого-педагогічний аналіз, ми детально розглянули психологічний аспект процесу адаптації, виділивши в якості основних характеристик:

  - спрямованість на професію і навчальну діяльність;

  - детермінацію проблем першокурсників;

  - специфіку труднощів у навчальній та поза-навчальної діяльності.

  Легко адаптуються до студентського життя в більшій мірі студенти, мотивовані інтересом до професії, наявністю здібностей, нахилів до неї [1], [7]. Слабо адаптовані (а часом і дезадаптовані) студенти, які керуються зовнішніми мотивами.

  Оскільки близько третини студентів були віднесені нами до групи ризику дезадаптації, то першочергово, стосовно цієї частини дослідження, ми запитували інформацію про бажання респондентів йти до вузу і їх самопочутті, домінуючому настрої в навчальному процесі ВНЗ.

  Згідно з отриманими даними виділилися три групи студентів-першокурсників:

  - «Студенти, які з бажанням йдуть до вузу» - 60,4%;

  - «Студенти, у яких бажання йти до вузу проявляється ситуативно» - 26,3%;

  - «Студенти, які не можуть відповісти точно» - 13,3% першокурсників.

  Так як виділяються дві останні групи респондентів з ситуативною спрямованості і її диффузностью, то доцільно виявити детермінанти даної ситуації.

  З цією метою ми проаналізували відповіді першокурсників і в якості проблем позначені:

  - проблеми в навчальній діяльності (б0%),

  - проблеми у взаємодії з викладачами (2б, б%),

  - матеріальні труднощі (20%),

  - побутові проблеми (б, б%).

  Щодо включення в навчальну діяльність студентами констатується:

  - наявність незначних труднощів з окремих предметів у 4б, б% випадків,

  - великої напруги у 33,3% студентів,

  - значних труднощів з усіх предметів - 10,5%,

  - відсутність труднощів -10, б%.

  Основна причина проблем у навчальній діяльності пов'язується студентами з недостатністю шкільної підготовки, зокрема, відчувають дефіцит знань з окремих предметів 40% студентів-першокурсників і з усіх предметів 20% від всієї вибіркової сукупності.

  Розгляд характеру і детермінації зазначених проблем дозволило визначити:

  - по-перше, відсутність навичок самоорганізації в навчальній і позанавчальної діяльності (53,3%);

  - по-друге, несформованість навичок і умінь самостійної роботи (40,7%);

  - по-третє, неготовність студентів до нових форм навчальної діяльності (лекційним, семінарських) у бб, б% першокурсників.

  Проведені опитування і систематизація отриманих даних виявили, що важливими студентськими проблемами є (проблеми ранжовані від більшого значення до меншого):

  1) недолік вільного часу;

  2) перевантаженість навчальними заняттями;

  3) недостатній рівень довузівської підготовки;

  4) невміння організувати себе;

  5) брак матеріальних засобів;

  6) відсутність звичного кола спілкування;

  7) складності в звикання до нової обстановки, до нових людей.

  Дійсно, вчорашній школяр, приходячи до вузу, стикається з абсолютно нової для нього у всіх відносинах системою освіти [1], [7]. Ця система відрізняється від шкільного навчання і організаційно, і методично, і змістовно, і за своїми основними цілями і напрямками. Необхідно відзначити, що невміння організувати себе в умовах відсутності

  щоденної перевірки знань і систематичного контролю відвідуваності в вузі є для першокурсників серйозною проблемою.

  Результатами зазначених вище якісних своєрідностей першокурсників виступають зниження мотивації до професії і процесу навчання, наявність втоми у більшій частині студентів (63,3%), підвищена тривожність (66,6%).

  В силу позначених результатів постулюється необхідність психолого-педагогичес-кого супроводу студентів в адаптаційний період.

  Отже, ефективність процесу адаптації та створення сприятливого адаптаційного періоду є першочерговим завданням усього освітнього процесу вузу, в ході якого реалізуються психолого-педагогічні умови, що сприяють виявленню і корекції вихідних негативних тенденцій професійного становлення, що виникли в адаптаційний період у студентів-первокурсні-ков; застосовуються способи активізації навчальної діяльності, підвищення практичних навичок самостійної роботи, зміцнення інтересу до навчальної діяльності; психологічна допомога, підтримка і супровід міжособистісних взаємин в системах «студент-студент» і «студент-викладач»; включення першокурсників в систему студентського самоврядування, активізація діяльності кураторів груп та курсів в плані ма-Торського супроводу.

  Виходячи з аналізу ситуації, що склалася, обозначімнекоторие психолого-педагогичес-кі умови адаптації студентів-первокурсні-ков до освітнього процесу вищої школи, які не претендують на загальність, а можуть і повинні доповнюватися.

  Саме в процесі навчання у вузі проходить первинне «освоєння» професії, визначається життєва і світоглядна позиція молодої людини, вивчаються індивідуальні способи діяльності, форми поведінки і спілкування. При цьому, однією з провідних проблем є побудова такої системи навчально-виховного процесу, яка оптимальним чином враховувала б особливості та закономірності не тільки особистісного розвитку студента, а й його професійного становлення як фахівця.

  Сьогодні особливі вимоги пред'являються до виховно-освітнього процесу вищої школи в період адаптації, де, як показало наше дослідження, на початку навчання виникає протиріччя між що з'являються у студентів-першокурсників новими потребами, необхідністю вирішувати нові завдання і рівнем наявних у них можливостей, що склалися у них раніше способами мислення, поведінки. До всіх психолого-педагогичес-ким труднощів, які відчувають юнаки і дівчата, додаються і ті, які обумовлені сьогодні непростий соціальної ситуацією, на тлі якої відбувається розвиток молодого покоління. В таких умовах завдання психологічної допомоги студенту-першокурснику в розвитку здатності самому визначити мету свого життя, в освоєнні практично корисних навичок планування, співвіднесення ближній і далекої перспективи.

  Таким чином, очевидно, що одним з можливих шляхів успішності адаптаційного процесу є рішення задач ефективності і якості навчального процесу в період адаптації студентів-першокурсників.

  Однак сам по собі тільки процес навчання навіть на найвищому рівні його організації не забезпечує належним чином Адапту-

  цію студентів до специфічних умов вищої школи. У зв'язку з цим доречно говорити про сукупність факторів, що забезпечують адаптаційний процес студентів-першокурсників:

  - якісна і чітко продумана організація навчальної діяльності першокурсників;

  - ефективність діяльності виховного відділу і кураторського корпусу вищого навчального закладу;

  - участь в процесі адаптації першокурсників органів студентського самоврядування;

  - наявність психологічного супроводу першокурсників в період адаптації (психологічна служба, науково-проблемна лабораторія психолого-педагогічних досліджень);

  - залучення студентів-першокурсників у внеучебную діяльність (наукова і спортивна робота, художня творчість, ма-Торське рух і т. д.)

  Насправді, якщо ми хочемо допомогти студенту влитися в новий навчальний колектив, то ця допомога повинна здійснюватися всіма підрозділами вузу комплексно: навчальними, науковими, громадськими. Саме в цьому комплексному впливі реально досягти позитивних змін в професійній (навчальної), громадської, міжособистісної і особистісної адаптації.

  19.12.2013

  Список літератури:

  1. Бордовський, Г.А.Особенності розвитку сучасної педагогічної освіти / Г.А. Бордовський // Педагогіка. -2010. - N 5. - с. 60-66.

  2. Гришанов, Л.К. Соціологічні проблеми адаптації студентів молодших курсів // Психолого-педагогічні аспекти адаптації студентів до навчального процесу у ВНЗ / Л.К. Гришанов, В.Д. Цуркан. - Кишинів, 1990. - С. 29-41.

  3. Кусакина, С.Н.Псіхологіческая готовність до навчання у вузі / С.М. Кусакина // Управління дошкільним освітнім закладом. - 2011. - №8. - С. 24-37.

  4. Миколаєва, Є.І. Порівняльний психофізіологічний аналіз функціонального стану студентів різних форм навчання в педагогічному вузі / Є.І. Миколаєва, С.А. Котова // Питання психології. - 2011. - №4. - С. 24-32.

  5. Сіомічев, А.В. Психологічні особливості адаптації студентів в сфері пізнання і спілкування у вузі / А.В. Сіомічев. // Автореф. канд. пс. н. - Л., 1985. - 17 с.

  6. Смирнов, С.Д.Учеба - в радість: психологічні чинники успішного навчання студентів / С. Д. Смирнов // Студентство: Діалоги про виховання. - 2011. - N 4 (58). - С. 9-11.

  7. Шайденко, Н.А. Виховання студентської молоді в педагогічному вузі / Н.А. Шайденко, З.М. Калініна // Педагогіка. - 2010. - №6. - С. 44-50.

  Відомості про авторів:

  Шолохова Галина Петрівна, перший проректор Орського гуманітарно-технологічного інституту (філії) Оренбурзького державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 4б2403, Оренбурзька область, м Орськ, пр-т Миру, 15а, телефон: (3537) 23б593, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Чикова Ірина В'ячеславівна, завідувач науково-проблемною лабораторією психолого досліджень Орського гуманітарнотехнологіческого інституту, доцент кафедри дитячої психології факультету дошкільної та початкової освіти Орського гуманітарнотехнологіческого інституту (філії) Оренбурзького державного університету, кандидат психологічних наук, доцент телефон: (3537) 23бб01, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: АДАПТАЦІЯ / ФОРМИ АДАПТАЦІЇ / ТРУДНОЩІ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ / МОТИВИ / ДЕТЕРМІНАНТИ / ADAPTATION / FORMS OF ADAPTATION / THE DIFFICULTIES OF THE FIRST YEAR OF STUDY / MOTIVES / DETERMINANTS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити