У статті розглядаються мовна симптоматика дислексії, особливості сприйняття текстів учнями-дислексик. Докладно описані способи подолання труднощів у навчанні таких школярів. Наведені приклади адаптації навчального матеріалу, корекційно-логопедичних завдань, додаткової візуалізації та інших методів.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Єрмолаєва Жаннетта Євгенівна


Adaptation Of Educational Materials On The Example Of Russian And English For Dyslexic Students

The article deals with the speech symptoms of dyslexia, especially the perception of texts by students-dyslexics. The methods of overcoming difficulties in teaching such students are described in detail. Examples of adaptation of educational material, correction and speech therapy tasks, additional visualization and other methods are given.


Область наук:
 • Мовознавство та літературознавство
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Шкільні технології
  Наукова стаття на тему 'АДАПТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ДЛЯ УЧНІВ-дислексик'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ДЛЯ УЧНІВ-дислексик»

  ?УДК 372.8 \

  АДАПТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ДЛЯ УЧНІВ-дислексик

  Єрмолаєва Жаннетта Євгенівна,

  кандидат філологічних наук, доцент, головний редактор методичного інтернет-порталу Eduneo.ru для викладачів і вчителів, лінгвіст-експерт, Москва

  У СТАТТІ РАССМАТРИВАЮТСЯ МОВНА СИМПТОМАТИКА дислексії, ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ТЕКСТІВ УЧАЩИМИСЯ-дислексик. Докладно описані СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ У НАВЧАННІ ТАКИХ ШКОЛЯРІВ. НАВЕДЕНІ ПРИКЛАДИ АДАПТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, корекційно-логопедичної ЗАВДАНЬ, ДОДАТКОВОЮ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ та інших методів.

  • дислексик • мовна симптоматика • сприйняття текстів • адаптація текстів • спрощення завдань • корекційно-логопедичні завдання

  Однією з дискусійних і популярних проблем не тільки в логопедії, а й в суміжних напрямках на сьогоднішній день як і раніше є усунення дислексії і допомогу учням з дислексією / дисграфией в рамках загальноосвітньої школи.

  Дислексію розглядають в різних аспектах: психолого-педагогічному (Г.А. Каші [5], Р.Е. Левіна [10], А.Г. Иншакова [4], Н.А. Никашина [12], Л.Ф. Спірова [14], Г.В. Чиркін [15], А.В. Ястребова [16] та ін.), клініко-психологічному (А.Н. Корнєв [7], С.С. Мнухін [11] та ін .), психолінгвістичний (Р.І. Лалаева [8]), психофізіологічному (О.В. Левашов [9] та ін.), нейро-психологічному (Т.В. Ахутина [1], Е. Сімерніцкая і ін .).

  Причинами настільки різнобічних підходів є стабільно високі показники чисельності школярів, які страждають на дислексію. При цьому дислексія - серйозна перешкода в засвоєнні шкільних навичок.

  Один з найбільш відомих вітчизняних фахівців з дислексії А.Н. Корнєв дає наступне визначення: «Говорячи про дислексії, ми маємо на увазі стану, основним проявом яких є стійка виборча нездатність опанувати навичкою читання, незважаючи на достатню-

  ний для цього рівень інтелектуального і мовного розвитку, відсутність порушень слухового і зорового аналізаторів і оптимальні умови навчання. Осьовим порушенням при цьому є стійка нездатність опанувати слогосліяніем і автоматизованим читанням цілими словами, що нерідко супроводжується недостатнім розумінням прочитаного. В основі розлади лежать порушення специфічних церебральних процесів, в цілому становлять основний функціональний базис навички читання »[7]. Незважаючи на те що з цим визначенням вже більше 20 років, вона до цих пір залишається одним з кращих, за винятком слів про «оптимальні умови навчання». Оптимальні умови враховують особливості діслексіков і спрямовані на розвиток відсутніх функцій.

  Вчені різних галузей знань відзначають, що дислексія і дисграфія проявляється не тільки в рідній мові.

  Виділяють фонематичну, семантичну, аграмматіческой, мнестичну, оптичну і тактильну форми дислексії.

  Фонематическая дислексія - дислексія, пов'язана з недорозвиненням функцій фонематичної системи, звуко-літерного аналізу.

  Семантична дислексія - дислексія, що виявляється в порушеннях розуміння прочитаних слів, пропозицій, тексту при технічно правильному читанні.

  Аграмматіческая дислексія - дислексія, обумовлена ​​недорозвиненням граматичного ладу мови.

  Мнестическая дислексія - дислексія, що виявляється в труднощах засвоєння всіх букв, в їх недиференційованих замінах.

  Оптична дислексія - дислексія, що виявляється в труднощах засвоєння і в смешениях графічно подібних букв, а також в їх взаємних замінах. При органічному ураженні головного мозку може спостерігатися дзеркальне читання. Також виділяють літерально оптичну дислексію, при якій спостерігаються порушення при ізольованому впізнавання і розрізнення букви, і вербальну оптичну дислексію, яка виявляється в порушеннях при читанні слова.

  Тактильна дислексія - дислексія, яка спостерігається у сліпих дітей і проявляється в труднощах диференціювання тактильно сприймаються букв азбуки Брайля.

  Розглянемо, які помилки допускають дис-лексики.

  Мовна симптоматика дислексії

  • Заміна та змішання звуків при читанні, найчастіше фонетично близьких звуків (дзвінких і глухих, аффрикат і звуків, що входять до їх складу), а також заміни графічно подібних букв (х-ж, п-н, з-а і ін.).

  • Побуквенное читання-порушення злиття звуків в склади і слова, літери називаються по черзі, «бухштабіруются».

  • Спотворення звуко-складової структури слова, які проявляються в пропусках приголосних при збігу, приголосних і голосних при відсутності збігу, в поповнення, перестановках звуків, в пропусках, перестановках складів.

  • Порушення розуміння прочитаного, яке проявляється на рівні розуміння окремого слова, речення та тексту, коли в процесі читання не спостерігається розлади технічного боку.

  • аграмматизмов при читанні. Вони проявляються на аналітико-синтетичної і син-

  тетіческоі щаблях оволодіння навичкою читання. Відзначаються порушення відмінкових закінчення, узгодження іменника і прикметника, закінчення дієслів і ін.

  • Часто спостерігаються в анамнезі порушення звуковимови.

  • Бідність лексичного запасу, неточність вживання слів. У легких випадках це виявляється тільки на стадії оволодіння навичкою читання.

  Дислексія викликається несформірованнос-ма психічних функції, які здійснюють читання в нормі (зорового аналізу і синтезу, просторових поданні, фонематичного аналізу і синтезу).

  Сьогодні в освітній курс шкіл, крім вивчення російської мови, все частіше входять навіть не один, а два іноземні мови, що призводить до того, що домі е діти-дис-лексики підстерігають труднощі в освоєнні програми з кількох предметів. Тому вважаємо за необхідне залучати вчителів-предметників, вчителів російської та іноземної мови (в нашому випадку англійської) до адаптації навчальних дидактичних матеріалів і включенню корекційно-них вправ в робочі листи для учнів з дислексією і дисграфією [2, 6].

  При описі способів адаптації матеріалів будемо спиратися в першу чергу на сильні і слабкі сторони учнів-діслексіков. Тобто, щоб грамотно підібрати спосіб, необхідно враховувати труднощі, можливості і причини. Чарівної таблетки не існує; тільки знаючи можливості учня, можна полегшити йому засвоєння матеріалу.

  Особливості сприйняття текстів дислексик

  1. Чи бачать текст, слова, літери інакше, ніж всі інші. Рекомендація: коли ви даєте учневі робочий лист, його не потрібно вирівнювати по ширині. Щоб текст був доступний, вирівняйте його по лівому краю.

  2. Надрукований текст краще давати без зарубок, отже, потрібно використовувати шрифти Arial, Tahoma або Helvetica. А також є спеціально розроблені шрифти для діслексіков. Не слід використовувати курсив.

  впровадження

  3. Текст краще розбивати на невеликі смислові шматки, частини, розділи. Так як учні не можуть охопити весь текст цілком.

  4. Без спотворень сприймаються тільки візуальні об'єкти. Отже, максимально застосовуємо візуалізацію: схеми, алгоритми, інфографіку, ілюстрації, покрокові інструкції, зразки.

  Способи подолання труднощів

  • Зміна послідовно сті формованих навичок і досліджуваних тем (не завжди це можемо зробити в умовах загального класу).

  • Адаптація методики навчання (творчий підхід з боку вчителя: методика глобального читання, мнемотабліци, інтелект-карти). Спочатку вчимо конкретних речей, а потім даємо абстрактні визначення.

  • Адаптація способу піднесення / подачі навчального матеріалу (розбивка завдань на максимально зручне кількість кроків).

  • Адаптація навчального матеріалу (спрощення інструкції до завдання, додаткова візуальна підтримка, мінімаліза-ція подвійних вимог, скорочення обсягу завдань).

  Зупинимося на деяких аспектах.

  1. Спрощення інструкції до завдання.

  Слід розділити одне велике завдання на кілька маленьких. Обов'язково використовуємо візуальну підтримку. Перед роботою з текстом обов'язково відпрацьовуємо лексику уроку.

  Наведемо приклад стандартного завдання на уроці російської мови.

  Російська мова 1 клас Стандартне завдання

  Інструкція: Спиш слова. Постав під голосними буквами червоний кружок. Розділи слова на склади. Постав в словах наголос.

  ^ Рука, небо, стіл, кішка, собака, калюжа, дах, особа ^

  Адаптуємо завдання для дітей-діслексіков згідно з рекомендаціями.

  2. Індивідуалізація стімульних матеріалів. Використовуйте улюблених героїв, сучасні технології.

  Наприклад, для переказу можна застосовувати «хмари слів» [4].

  Clumsy

  tome '™' funny no псу _ "" | "» •

  Хмара було зроблено

  до книги для читання Ната- .. "_" "

  "Рг.г * butterfly

  ЛІІ Поддубной «Clumsy '" a strange note

  .Clumsy

  і __ .. fHifSiJ ..-

  . .. CIL'muy -я strange note

  :: -funny ™ * rjT'PJ

  ------ , twes

  and Grasie »[17].

  3. Додаткова візуалізація. Можна використовувати піктограми, значки дій, кроки.

  Наприклад, завдання з російської та англійської мови з додатковими рядами.

  sunny

  putter'flu

  Jb.

  Monday ™

  Monday-

  . f ar-far away sings a sonl-? little brown Dear.....

  ; * .. go to school

  - ^ ... Н ^ 'ПЕТ

  bees- 'Bees

  funny

  Poor Poor

  ^ Monday

  crying "" "" J..

  Bees honey funny -----

  sotoscfibdj

  4. Скорочення обсягу завдань при збереженні рівня їх складності. Виділяємо головне завдання. Постачаємо таблицями, схемами, алгоритмами.

  5. Спрощення змісту завдання (альтернативні завдання).

  Адаптація може бути тільки індивідуальною.

  • Якщо дитина відчуває труднощі зі списуванням, запропонуйте бланк з уже наявними словами. А решта завдання залишається таким же.

  • Якщо швидкість листи низька, то можна позначити місце для письма. Або відразу запропонуйте бланк з підказками.

  Наприклад, робота з текстом на уроках англійської мови.

  а

  / а

  адаптоване завдання

  Інструкція: Постав під голосними буквами червоний кружок. Розділи слова на склади. Постав в словах наголос.

  Рука, небо, стіл, кішка, собака.

  Ps

  л У Find a mistake

  Right Put Find a mistake-1 Find a mistake-2

  honey h.ney haney Hony

  bees b.es bies Beis

  strange Str.nge strenge Strang

  Connect and get the sentence

  Bees likes playing in the water with thefish

  After breakfast bears see the beautiful picture of bright f lowers

  Clumsy can fly far-far away

  I've got build houses

  The bees go to school

  Builders draw cars

  Engineers a big body and strong paws

  Pupils go swimming in the river

  Або приклад з роботи з альтернативними завданнями на уроках російської мови.

  адаптоване завдання

  Інструкція: встав, де потрібно, Ь. Визнач рід іменників.

  ВІН ВОНА

  м.р. ж.р.

  вона він вона Місячна ноч_, запашний ландиш_, золота пик ,

  він він вона сонячний луч_, гумовий мяч_, красива реч_,

  він вона вона високий камиш_, швидка помощ_, летюча миш_,

  він він вона дитячий плач_, важкий багаж, гаряча печ_.

  6. Крім адаптації матеріалів підручника, можна запропонувати учням деякі корекційно-логопедичні завдання.

  1. Для роботи зі словом і пропозицією:

  шифровки з використанням цифр і букв.

  2. Для роботи з буквою і словом: нахожд-

  ня однакових або відмінних букв в словах.

  3. Для роботи зі словом і пропозицією.

  Читання суцільного тексту.

  (• ^

  альтернативне завдання

  Інструкція: З'єднай слова стрілками за зразком. Підкресли букву Ь.

  лосі голуби тюлені дні лебеді ланцюга

  день • лось лебідь ланцюг тюлень голуб

  і "1 2 3 4 5

  1 A B C D E

  2 F G H I / J K

  3 L M N O P

  4 Q R S T U

  5 V W X Y Z

  1.V3H1 + V1H1 + V1H5 + V5H1

  2.V4H1 + V2H4 + V5H1 + V1H1 + V2H3

  3. V3H5 + V1H1 + V4H5 Cave, dream, way

  Важливо розуміти, що правильно обрана методика роботи з такими дітьми здатна привести до успіху і вчителі, і учні.

  Потрібно пам'ятати, що учні з дислексією та іншими порушеннями, як правило, швидко втомлюються і втомлюються, тому рекомендується досить часто міняти вид діяльності. Необхідно ретельно дозувати інформацію, що підлягає засвоєнню, працювати послідовно. І основним, звичайно, є підтримка інтересу і стану успіху в учнів, для яких сам процес освоєння є дуже складним з огляду на їх особливостей розвитку. ?

  Clumsyistired.Hehashadaverybusydaytoday.Sohegoeshome.Heliv

  esinacave.Thecaveisdeanandcosy.Therearetwowhitewindowsand

  onebrowndoorinthecave.ThepurpIecurtainsonthewindowareveryn

  ice.Thereisasmallbrowntablebythewindowandasmallyellowchairb

  ehindthetable.Andthereisabiggreenbedbythecupboard.Thebearve

  rymuchwantstosleep.Sohegoestobed.lt'sdarkandwarminthecave.

  AndthebearsIeeps.Heisdreamingabouthisday.Thenaughtysquirrel

  saredancingandplayingwiththenaughtygirlfromtheblackcity.Theh

  edgehoggrowswormsinthegardeninwinter.Theowlissingingsongsa

  впровадження

  Insert words

  Hide-and-seek is a very funny game. But Clumsy is tired and hungry.

  He is sad. He always has raspberry jam for lunch, but__grow only in the

  dark wood. The bees can not help him; they__in the meadow. The frogs

  can give him only flies for lunch. But who likes_? The fish can give him

  worms and grass. But bears do not eat__. So the bear goes to the wood.

  The old__is dark and spooky. You can not see the sun in the

  afternoon or the moon and the stars at night. Strange birds and animals live in the wood. Wicked wolves and cowardly hares__there.

  raspberries work flies worms wood live owl jam a spooky

  Інструкція: напиши слова в два стовпчики. Підкресли букву Ь.

  Г!

  Find and write down the same letters in words and in brackets

  1. Night (m I L h d g)

  2. Puzzled (R e h z a b o)

  3. Noise (m a e c v s)

  4. Animal (o h m e l d n)

  альтернативне завдання

  ВІН МІЙ ВОНА МОЯ

  М'яч, конвалія, миша, піч, очерет, допомога, багаж, ніч, плащ.

  література

  1. Ахутина Т.В. Нейропсихологический підхід до вивчення труднощів письма і читання // Рання діагностика, профілактика і корекція порушень письма і читання: Матеріали II Міжнар. конф. Російської асоціації дислексії. - М .: Изд-во Моск. соціально-гуманітаріїв. Інта, 2006. - С. 14-23.

  2. Єрмолаєва Ж.Е. Застосування дидактичних завдань на основі «Хмари слів» в корекційній роботі вчителя російської мови як нерідної // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2018. - № V12. - С. 44-52. - URL: http: // e-koncept.ru/2018/186125.htm.

  3. Єрмолаєва Ж.Е. Корекція дисграфії на уроках російської мови // Вісник гуманітарного наукового освіти. - 2012. - № 2 (16). - С. 49-51.

  4. Иншакова А.Г. Різні типи дислексії і їх взаємозв'язок з порушеннями мовного розвитку у молодших школярів // Вісник Київського державного університету ім. Н.А. Некрасова. - 2008. - Т. 14. - № 2. - С. 190-196.

  5. Каші Г.А. Попередження порушень читання і письма у дітей з вадами вимови // Недоліки мови в учнів початкових класів загальноосвітньої школи. - М .: Просвещение, 1966. - С.105-129.

  6. Китаєва М.М., Миколаєва І.А. Сучасний підхід до корекції дислексії в учнів загальноосвітніх шкіл // Вісник Ленінградського державного університету ім. А.С. Пушкіна. - 2015. - Т. 3. - Вип. 1. - С. 15-22.

  7. Корнєв О.М. Порушення читання і письма у дітей. - СПб .: МиМ, 1997. - 286 с.

  8. Лалаева Р.І. Порушення читання і шляхи їх корекції в молодших школярів: навч. посібник. - СПб .: Лениздат; Союз, 2002. - 224 с.

  9. Левашов О.В. Порушення зорового сприйняття при дислексії. Теорії і гіпотези // Вивчення порушень письма і читання. Підсумки і перспективи: Матеріали I Міжнар. конф. Ріс. асоціації дислексії. - М .: Изд-во Моск. соціально-гума-нітар. ін-ту, 2004. - С. 146-156.

  10. Левіна Р.Е. Недоліки читання і письма у дітей (Алексія і аграфия). - М .: Учпедгиз, 1940. - 72 с.

  11. Мнухін С.С. Про вродженої алексии і аграфии // Логопедія: Методичний спадщина / під ред. Л.С. Волкової. - У 5 кн. - М .: ВЛАДОС, 2003. - Кн. IV: Порушення писемного мовлення: Дислексія. Дисграфія. - С. 7-11.

  12. Никашина Н.А. Досвід подолання недоліків вимови, читання і письма в учнів перших класів // Питання логопедії (Недоліки мови, читання

  і письма у учнів молодших класів) / під ред. Р.Є. Льовіной. - М .: Изд-во АПН, 1959. - С. 75-134.

  13. Русецька М.Н. Порушення читання у молодших школярів: Аналіз мовних і зорових причин: моногр. - СПб .: КАРО, 2007. - 192 с.

  14. Спірова Л.Ф. Співвідношення між недоліками вимови, читання і письма // Питання логопедії (Недоліки мови, читання та письма в учнів молодших класів) / під ред. Р.Є. Льовіной. - М .: Изд-во АПН, 1959. - С. 75-134.

  15. Чиркина Г.В. Теорія і практика усунення дислексії - логопедичний аспект проблеми // Дефектологія. - 2007. - № 1. - С. 57-58.

  16. Ястребова А.В. Корекція порушень мовлення в учнів загальноосвітньої школи. - М .: Просвещение, 1984. - 159 с.

  17. Піддубна Н.А. Clumsy and Grasie. - М., 2018. - C. 45.

  Literatura

  1. Akhutina T.V. Neyropsikhologicheskiy podkhod k izucheniyu trudnostey pis'ma i chteniya // Rannyaya diagnostika, profi-laktika i korrektsiya narusheniy pis'ma i chteniya: Materialy II Mezhdunar. konf. Rossiyskoy assotsiatsii disleksii. - M .: Izd-vo Mosk. sotsial'no-gumanitar. in-ta, 2006. - S. 14-23.

  2. Yermolayeva Zh.Ye. Primeneniye didakti-cheskikh zadaniy na osnove «Oblaka slov» v korrektsionnoy rabote uchitelya russkogo yazyka kak nerodnogo // Nauchno-metodi-cheskiy elektronnyy zhurnal «Kontsept». - 2018. - № V12. - S. 44-52. - URL: http://e-koncept.ru/2018/186125.htm.

  3. Yermolayeva Zh.Ye. Korrektsiya disgrafii na urokakh russkogo yazyka // Vestnik guma-nitarnogo nauchnogo obrazovaniya. - 2012. - № 2 (16). - S. 49-51.

  4. Inshakova A.G. Razlichnyye tipy disleksii i ikh vzaimosvyaz 's narusheniyami rechevo-go razvitiya u mladshikh shkol'nikov // Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova. - 2008. - T. 14. - № 2. - S. 190-196.

  5. Kashe G.A. Preduprezhdeniye narusheniy chteniya i pis'ma u detey s nedostatkami proiznosheniya // Nedostatki rechi u uchas-hchikhsya nachal'nykh klassov massovoy shkoly. - M .: Prosveshcheniye, 1966. - S.105-129.

  6. Kitayeva N.N., Nikolayeva I.A. Sovremen-nyy podkhod k korrektsii disleksii u uchash-chikhsya obshcheobrazovatel'nykh shkol // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina. - 2015. - T. 3. - Vyp. 1. - S. 15-22.

  7. Kornev A.N. Narusheniya chteniya i pis'ma u detey. - SPb .: MiM, 1997. - 286 s.

  8. Lalayeva R.I. Narusheniya chteniya i puti ikh korrektsii u mladshikh shkol'nikov: ucheb. posobiye. - SPb .: Lenizdat; Soyuz, 2002. - 224 s.

  9. Levashov O.V. Narusheniya zritel'nogo vos-priyatiya pri disleksii. Teorii i gipotezy // Izu-cheniye narusheniy pis'ma i chteniya. Itogi i perspektivy: Materialy I Mezhdunar. konf. Ros. assotsiatsii disleksii. - M .: Izd-vo Mosk. sotsial'no-gumanitar. in-ta, 2004. - S. 146 156.

  10. Levina R.Ye. Nedostatki chteniya i pis'ma u detey (Aleksiya i agrafiya). - M .: Uchped-giz, 1940. - 72 s.

  11. Mnukhin S.S. O vrozhdonnoy aleksii i agra-fii // Logopediya: Metodicheskoye naslediye / pod red. L.S. Volkovoy. - V 5 kn. - M .: VLADOS, 2003. - Kn. IV: Narusheniya pis'mennoy rechi: Disleksiya. Disgrafiya. - S. 7-11.

  12. Nikashina N.A. Opyt preodoleniya nedosta-tkov proiznosheniya, chteniya i pis'ma u uchashchikhsya pervykh klassov // Voprosy logopedii (Nedostatki rechi, chteniya i pis'ma u uchashchikhsya mladshikh klassov) / pod red. R.Ye. Levinoy. - M .: Izd-vo APN, 1959.- S. 75-134.

  13. Rusetskaya M.N. Narusheniya chteniya u mladshikh shkol'nikov: Analiz rechevykh i zritel'nykh prichin: monogr. - SPb .: KARO, 2007. - 192 s.

  14. Spirova L.F. Sootnosheniye mezhdu nedos-tatkami proiznosheniya, chteniya i pis'ma // Voprosy logopedii (Nedostatki rechi, chteniya i pis'ma u uchashchikhsya mladshikh klassov) / pod red. R.Ye. Levinoy. - M .: Izd-vo APN, 1959. - S. 75-134.

  15. Chirkina G.V. Teoriya i praktika ustraneniya disleksii - logopedicheskiy aspekt proble-my // Defektologiya. - 2007. - № 1. - S. 57-58.

  16. Yastrebova A.V. Korrektsiya narusheniy rechi u uchashchikhsya obshcheobrazova-tel'noy shkoly. - M .: Prosveshcheniye, 1984. - 159 s.

  17. Poddubnaya N.A. Clumsy and Grasie. - M., 2018. - C. 45.


  Ключові слова: дислексик / МОВНА СИМПТОМАТИКА / ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТІВ / АДАПТАЦІЯ ТЕКСТІВ / СПРОЩЕННЯ ЗАВДАНЬ / Корекційно-логопедичної ЗАВДАННЯ / DYSLEXIC / SPEECH SYMPTOMS / PERCEPTION OF TEXTS / ADAPTATION OF TEXTS / SIMPLIFICATION OF TASKS / CORRECTION AND LOGOPEDIC TASKS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити