У статті розглядається досвід адаптаційної програми для іноземних студентів, реалізованої в калмицьких державному університеті. На основі даних польових матеріалів автора і інтернет-ресурсів розглядаються умови адаптації іноземних студентів в КалмГУ. Аналізуються етапи адаптаційного процесу, роль різних структур університету в розвитку соціальної взаємодії студентів-іноземців в умовах нової соціокультурної середовища.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Марзаева М.Б.


Adaptation of Foreign Students (Regional Experience)

On the basis of? Eld materials of the author and Internet resources the article analyses the conditions of foreign students adaptation at Kalmyk State University. The Adaptation Program implemented at the university contributes to the successful adaptation of foreign students to Russian educational system and more rapid adaptation to different culture conditions. The Adaptation Program for foreign students accepted in Kalmyk State University, consists of? ve important areas: organizational, documentary, informational and methodological, educational, sports. The work with foreign students at the University is organized at all structural levels: student groups, faculty, University, as well as student hostels. Due to effective organizational solutions the initial period of adaptation of foreigners to a new social environment becomes easier. One of the important conditions for more rapid integration of foreign students into Kalmyk State University is their active involvement in the sociocultural environment of the University. The adaptive nature of the ongoing activities of the various structures of Kalmyk State University, facilitates the process of entry of foreign students into a new culture. The participation of foreign students in social life of the University allows them to feel more comfortable in social and cultural space of the university. Various forms of extracurricular activities contribute to the development of skills of intercultural communication of foreign students in a new sociocultural environment. Among favorable conditions for sociocultural adaptation of foreign students at Kalmyk State University is the organization of intercultural interaction and cooperation of students in educational space of the University.


Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал: Oriental Studies


  Наукова стаття на тему 'Адаптація іноземних студентів (регіональний досвід)'

  Текст наукової роботи на тему «Адаптація іноземних студентів (регіональний досвід)»

  ?СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ / SOCIOLOGICAL STUDIES

  УДК 316.4.051 ББК 60.561

  АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (РЕГІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД) Adaptation of Foreign Students (Regional Experience)

  М. Б. Марзаева (M. Marzaeva) 1

  1младшій науковий співробітник відділу етнології калмицького інституту гуманітарних досліджень РАН (Researcher of the Ethnology Department at the Kalmyk Institute for Humanities of the RAS). E-mail: mbm.08 @ yandex.ru.

  У статті розглядається досвід адаптаційної програми для іноземних студентів, що реалізується в калмицьких державному університеті. На основі даних польових матеріалів автора і інтернет-ресурсів розглядаються умови адаптації іноземних студентів в КалмГУ. Аналізуються етапи адаптаційного процесу, роль різних структур університету в розвитку соціальної взаємодії студентів-іноземців в умовах нової соціокультурної середовища.

  Ключові слова: іноземні студенти, адаптація іноземних студентів, Коломацький державний університет.

  On the basis of field materials of the author and Internet resources the article analyses the conditions of foreign students adaptation at Kalmyk State University. The Adaptation Program implemented at the university contributes to the successful adaptation of foreign students to Russian educational system and more rapid adaptation to different culture conditions. The Adaptation Program for foreign students accepted in Kalmyk State University, consists of five important areas: organizational, documentary, informational and methodological, educational, sports. The work with foreign students at the University is organized at all structural levels: student groups, faculty, University, as well as student hostels. Due to effective organizational solutions the initial period of adaptation of foreigners to a new social environment becomes easier. One of the important conditions for more rapid integration of foreign students into Kalmyk State University is their active involvement in the socio-cultural environment of the University.

  The adaptive nature of the ongoing activities of the various structures of Kalmyk State University, facilitates the process of entry of foreign students into a new culture. The participation of foreign students in social life of the University allows them to feel more comfortable in social and cultural space of the university. Various forms of extracurricular activities contribute to the development of skills of intercultural communication of foreign students in a new sociocultural environment. Among favorable conditions for sociocultural adaptation of foreign students at Kalmyk State University is the organization of intercultural interaction and cooperation of students in educational space of the University.

  Keywords: foreign students, adaptation of foreign students, Kalmyk State University.

  Пріоритетним напрямком у розвитку сучасної вищої освіти Росії є розширення міжнародного співробітництва в галузі освітніх програм. Приєднання нашої країни до Болонської декларації в 2003 р.

  активізувало академічну мобільність студентів, що сприяло залученню багатьох вітчизняних вузів в міжнародний освітній простір. В умовах відкритого освітнього простору чисельність іноземних

  студентів, що навчаються в російських вузах, збільшується. Тому дослідження з проблем адаптації іноземних студентів до умов проживання і навчання в Росії є актуальними. Наукові дослідження з даної тематики також важливі для всебічного розгляду проблем міжетнічних і міжкультурних взаємодій, зростаючих в умовах інтенсивної міжнародної міграції в світі.

  Дослідження адаптації іноземних студентів носить міждисциплінарний характер і займає особливе місце в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. У зарубіжній історіографії проблеми адаптації та інтеграції іноземних студентів в нових умовах стали вивчатися з другої половини ХХ ст. [Forstat 1951; Davis 1960]. Теоретичні підходи багатьох вчених до цієї проблеми ґрунтуються на концепції культурного шоку, розробленої американським антропологом К. Обергом [Oberg 1960]. У зарубіжних роботах велика увага приділяється проблемам культурної адаптації студентів, що навчаються в новій соціокультурному середовищі [Furnham 2004; Cemalcilar, Falbo, Stapleton 2005; Brown, Holloway 2007; Williams, Johnson 2011]. Серед них на особливу увагу заслуговує міжнародне дослідження, проведене в 11 країнах - Бразилії, Канаді, ФРН, Франції, Гонконгу, Індії, Ірані, Японії, Кенії, Великобританії та США [Klineberg, Hull 1979]. У даній колективній роботі проаналізовані дружні, національні та етнічні відносини студентів-іноземців, вихідців з різних країн. У західній історіографії також широко досліджуються проблеми фізичного і психічного стану здоров'я студентів-іноземців в процесі адаптації до нового середовища проживання [Bradley 2000; Sumer, Poyrazli, Grahame 2008; Molinsky 2007; Tung 2011].

  Різні аспекти адаптації та інтеграції іноземних студентів до приймаючої суспільство досліджуються в багатьох галузях російської науки. Сучасні вітчизняні дослідження з проблем адаптації іноземних студентів представлені роботами соціологів [Віт-ковського, Троцук 2005; Дорожкін, Мазитов-ва 2007; Камара 2012], педагогів [Бикова 2008; Куликова 2015], психологів [Джа-мірзі 2012; Іванова, Титкова 1993] та інших фахівців. Активно вивчаються процеси адаптації іноземців до навчального

  процесу в регіональних вузах [Неклюдова 2015; Кривцова 2011 року; Шєїна 2011].

  В рамках даної роботи процес соціокультурної адаптації зарубіжних учнів в російському освітньому просторі буде розглянуто на прикладі калмицького державного університету. Джерелом для написання статті послужив польовий матеріал автора і дані сайту калмицького державного університету, соціальних груп інтернет-ресурсу «ВКонтакте».

  Коломацький державний університет (КалмГУ) - один з національних вузів Півдня Росії, в якому «здійснюється підготовка студентів за 24 спеціальностями, 35 напрямками бакалаврату, 13 напрямами магістратури, за 14 спеціальностями середньої професійної освіти» [Коломацький державний університет].

  Процеси інтернаціоналізації в сфері вищої освіти сприяли залученню багатьох вузів Росії в світовий ринок освітніх послуг. Серед них і Коломацький держуніверситет, успішно залучає до навчання іноземних громадян. У КалмГУ іноземні студенти представлені на всіх щаблях освітніх програм: на факультеті довузівської підготовки, відділеннях основної форми навчання, на рівні магістерської ступені і за програмою міжвузівського взаємодії в рамках стажування.

  Історія навчання іноземних громадян в калмицьких університеті починається з останньої чверті ХХ ст., Коли в університет прибула група студентів-монголів, які навчалися на відділеннях гуманітарного факультету: історичному, російської філології та романо-германської філології.

  Велику роль в залученні іноземних студентів в університет зіграло відкриття в 2001 р курсів з російської мови для іноземних громадян при факультеті довузівської підготовки і навчання калм-ГУ. Якщо спочатку група учнів-іноземців була нечисленною і складалася переважно з слухачів курсів російської мови, то за останні роки значно зросла не тільки їх загальна чисельність, але змінилася кількість учнів іноземців на різних ступенях навчання, розширилася і географія прибулих зарубіжних студентів.

  У 2011-2012 навчальному році в КалмГУ навчалися 73 іноземних студента з Беніну, Іраку, КНР, Конго, Малі, Чад, Киргизії, з них 28 - на бюджетній основі, 27 - на договірній основі і 18 в якості стажистів. У 2012-2013 навчальному році в університет прибуло 146 студентів, стажистів і аспірантів з 18 країн - Азербайджану, Беніну, В'єтнаму, Гани, Німеччини, Грузії, Іраку, Казахстану, Киргизії, Китаю, Конго, Литви, Малі, Монголії, США, Таджикистану , Японії [Міжнародна діяльність]. З них в 2012-2013 навчальному році тільки на курсах довузівської підготовки займалися 26 студентів, які прибули з В'єтнаму, Гани, Німеччини. Китаю, Монголії, Туркменістану. В даний час в калмицьких держуніверситеті за різними програмами підготовки навчаються і проходять стажування понад 400 іноземних громадян з 36 країн. Аналіз чисельного складу студентів-іноземців в КалмГУ показує, що серед них переважають вихідці з азіатських і африканських країн. Даний факт пояснюється не тільки більш доступними умовами навчання для даної категорії студентів, а й більш комфортними безпечними умовами проживання в м Елісті на відміну від великих мегаполісів країни. Еліста - столиця Республіки Калмикія, яка характеризується дослідниками як полікультурне суспільство з високим ступенем толерантності [Бадмаева 2006; Ліджіева 2012; Ліджіева, Немгірова 2014; КАЛЬДО-нова, Марзаева 2007]. Важливу роль у збільшенні чисельності іноземних учнів відіграє також адаптаційна програма, реалізована в вузі.

  Для успішної адаптації в університеті діє програма підтримки іноземних студентів, спрямована на ознайомлення з загальноросійської історією, регіональними традиціями та особливостями. Агентами соціалізації іноземних студентів у ВНЗ є як викладачі, співробітники університету, так і громадські студентські організації. Важливо відзначити, що навчально-виховний процес в КалмГУ в цілому орієнтований на особистісне формування студентів, на розвиток їх пізнавального, творчого потенціалу. Цьому сприяє чітко структурована система студентських громадських об'єднань. Так, Рада студентських об'єднань КалмГУ в сво-

  ем складі об'єднує Студентська рада, первинну профспілкову організацію студентів (III ЮС), старостат, Штаб студентських загонів «Джангар» (ШСО «Джангар»), клуб «розумник», спортивний клуб «Буревісник», Лігу інтелектуальних ігор, Асоціацію іноземних студентів (АІС), Центр підтримки та розвитку творчості студентів, студентський громадян-сько-патріотичний і волонтерський загін КалмГУ «Старт» (СГПВО «Старт»).

  Програма адаптації іноземних студентів, прийнята в калмицьких державному університеті, складається з п'яти важливих напрямків: організаційне, документальне, інформаційно-методичне, виховне, спортивне. На початковому етапі прибулих іноземців опікують куратори груп, співробітники відділів міжнародного співробітництва, молодіжної політики, члени студрад гуртожитків, профкому студентів, актив Асоціації іноземних студентів. Працівники відділу міжнародного співробітництва, які володіють іноземними мовами, надають їм допомогу в постановці на міграційний облік, візовий оформленні, медичному обслуговуванні. Куратори груп і студентський актив університету проводять з ними інструктаж з інфраструтури міста, маршрутами пересування, пунктам обміну валюти, місцях продажів товарів першої необхідності, операторам зв'язку. Старости студентських груп знайомлять їх з історією, структурою, системою навчального процесу факультету, з особливостями і графіком роботи університетських бібліотек, допомагають з оформленням банківських карт.

  Коломацький державний університет має 7 гуртожитками, а також має Будинок відмінника, куди можуть заселятися студенти, які отримали рекомендацію від Ради студентських об'єднань за відмінну успішність і громадську активність. Всі іноземні учні проживають в студентських гуртожитках. Студради гуртожитків проводять інструктаж іноземних студентів за правилами внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки. При розподілі зарубіжних студентів по кімнатах в гуртожитках завідувачі по можливості прагнуть враховувати соціобитовой фактор адаптації. Так, одна із завідувачів студентським гуртожитком в інтерв'ю автору статті повідом-

  ла, що при заселенні іноземців беруть до уваги країну походження, релігійну приналежність. При цьому респондент зазначає, що не всі іноземні студенти хочуть проживати зі своїми земляками, деякі з них просять розмістити їх зі студентами з Калмикії для вдосконалення навичок володіння російською мовою. Таким чином, можна відзначити, що на I адаптивному етапі робота з зарубіжними учнями в КалмГУ налагоджена на всіх структурних рівнях університету: студентської групи, факультету, університету, а також в студентських гуртожитках. Заходи, що вживаються ефективні організаційні рішення полегшують початковий період адаптаційного процесу іноземців до нового соціального середовища.

  На II етапі для успішного входження іноземних студентів в студентське середовище заходи проводяться як на рівні всього університету, так і в гуртожитках, навчальних групах. Комплекс заходів для іноземних учнів складається з психологічних тренінгів з адаптації студентів-іноземців, тренінгів для знайомства і згуртування в гуртожитках, спортивних і культурних заходів.

  Одним з важливих умов успішної інтеграції іноземних студентів в калмицьких держуніверситеті є активне залучення їх в соціокультурний простір вузу. Так, першим заходом для них стають заміські табірні збори на базі РОЛ «Сайгачонок». Профкомом студентів спільно з АІС КалмГУ розроблена виховно-освітня програма для осіннього навчального табору «Студентський меридіан» [Студентський меридіан]. В даному заході беруть участь і студенти, і співробітники університету. У проведенні психологічних тренінгів, ігор на згуртування колективу, майстер-класів, творчих конкурсів активну участь беруть студенти. Умови рівного спілкування під час зборів є важливим фактором, що впливає на розвиток дружніх відносин іноземців з місцевими студентами.

  У 2014 р в роботі табору «Студентський меридіан» взяли участь близько 100 іноземних студентів з більш ніж 10 країн світу [Асоціація іноземних]. Кураторами цього заходу були не тільки російські студенти, а й іноземці. В рамках збору були проведені дискусійні-

  ная майданчик «Правові аспекти навчання в Російській Федерації: права і особливості», лекція про міжкультурному спілкуванні, спортивні змагання і проектний конвеєр. Такі заходи допомагають іноземцям-першокурсникам адаптуватися до процесу навчання в нових соціокультурних умовах.

  В університеті іноземних студентів успішно залучають до колективну творчу діяльність - їх активну участь відзначено призовими місцями за роботи в конкурсах студентських проектів. Так, в осінньому навчальному таборі для студентського активу КалмГУ «Навігатор РСУ» (2013) в конкурсі з соціального проектування проект з адаптації іноземних студентів «Коломацький хотон», представлений студентами гуртожитку № 1, в числі яких були і іноземні студенти, зайняв IV місце. Досвід співпраці студентів-іноземців в колективній діяльності сприяє включенню їх в систему соціальних зв'язків освітнього середовища вузу [Кошелева].

  Члени Асоціації іноземних студентів КалмГУ активно беруть участь і в інших заходах. Так, в конкурсі студентських соціальних проектів «Успіх починається сьогодні» в 2014 р виступили Ансельм Хундайі з проектом «Створення штабу філії АІС в м Еліста», Валерій Аль-Кілані з проектом «Камера зберігання», Євген Чубикін з проектом «Серцю близька Калмикія »-« ЖYрeккe жакин Калмикія »(на киргизькому мовою), який був визнаний кращим і зайняв I місце [Чубикін].

  У калмицьких державному університеті розроблена система спортивних заходів, в яких беруть участь і іноземні студенти. В інтерв'ю автору статті співробітники відділу молодіжної політики вузу відзначали, що збірні команди іноземних студентів беруть участь у загальноуніверситетських змаганнях, присвячених Дню першокурсника, Дня Захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого дня 8 березня, Дню Перемоги та інших, усвідомлюючи сенс і значимість даних свят. У період зимового канікулярного часу, згідно з планом роботи кафедри фізичної культури і спортивного клубу для іноземних учнів, проводяться заняття і змагання з різних видів спорту [Новорічні свята]. необхід-

  мо відзначити, що проведення спортивних заходів має адаптогенний характер, так як виконує компенсаторну функцію. Нагородження грамотами, цінними призами переможців турнірів і інші види заохочення сприяють процесу зближення іноземних студентів між собою і з російськими студентами, пристосування до нових умов, зменшення почуття відчуженості студентів-іноземців в умовах тривалого проживання в инокультурной середовищі.

  Соціально-психологічна підтримка іноземних учнів в університеті здійснюється через студентську психологічну службу, де студенти-іноземці можуть отримати індивідуальну психологічну консультацію. На основі аналізу матеріалів групи АІС КалмГУ в соціальній мережі «ВКонтакте» можна зробити висновок, що важливим моментом, що сприяє подоланню психологічних труднощів, пов'язаних із соціокультурними відмінностями прибулих студентів-іноземців і приймаючого суспільства, є знайомство з місцевою культурою через організацію дозвілля: відвідування кіно, театру, концертів; зустрічі з відомими особистостями республіки; проведення фестивалів, днів національних культур [Асоціація іноземних].

  Велику роботу в цьому напрямку проводить Асоціація іноземних студентів КалмГУ. Філія Асоціації іноземних студентів в калмицьких державному університеті був створений в квітня 2013 г. [В КалмГУ Відкритий]. До цього періоду в університеті діяв Клуб інтернаціональної дружби, який об'єднував усіх іноземних студентів університету.

  Одним з головних заходів, що проводяться АІС КалмГУ, є Фестиваль іноземних студентів «Діалог культур». Кожна національна група експертів повинна надати свою країну, знайомить зі своєю національною кухнею, розповідає про традиції, звичаї, культуру, показує номери художньої самодіяльності [Немеева]. АІС університету спільно зі студентським профкомом регулярно проводить майстер-класи з традиційних видів народної творчості та національних танців.

  Як зазначає президент АІС КалмГУ Хундайі Ансельм Нунаньон Харольд (Бенін), протягом навчального року члени асоціації беруть участь в широкому спектрі як

  культурно-масових, так і в особливих соціально значимих проектах - таких загальноуніверситетських заходів, як «Студентська весна в КалмГУ», концерт Дружби народів КалмГУ, присвячені Дню Перемоги, волонтерські акції СГПВО «Старт», «Студентський профнавігатор».

  Для міжкультурного обміну серед студентів організовуються заходи і на рівні гуртожитків: конкурси, змагання між гуртожитками. Під час спільного проведення національних свят в гуртожитках гостями бувають не тільки іноземні учні, а й російські студенти приходять в якості запрошених на вечора, проведені студентами-іноземцями [ПМА].

  Важливо підкреслити, що адміністрація і студради прагнуть створити сприятливі умови в гуртожитках. Університетські гуртожитки обладнані не тільки навчальними кімнатами, а й у своєму розпорядженні кімнатами відпочинку, спортивними куточками. Так, наприклад, в конкурсі серед студентських гуртожитків університету гуртожиток № 3 зайняло I місце за створення атмосфери «доброго дому» для студентів. Оформлення внутрішнього простору гуртожитку відрізняється затишком, створенням домашнього тепла. Крім традиційних квітів, фіранок на вікнах, на стінах розміщені картини з пейзажами і пам'ятками Калмикії, створена студентська міні-майстерня для рукоділля [ПМА].

  III етап адаптаційного процесу характеризується включенням іноземних студентів в нову соціокультурну середу приймаючого суспільства. Успішна адаптація прибулих студентів-іноземців формує інтерес до культури, історії народу приймаючого суспільства. У залученні студентів-іноземців до російської культури та історії велику роботу проводять викладачі факультету довузівської підготовки і навчання іноземних громадян (ФДПОІГ) [Факультет довузівської].

  У своїй діяльності викладачі ФДПОІГ застосовують різні форми і методи проведення заходів. Наприклад, в 2015 р на одне із засідань розмовного клубу, присвяченого темі «Знайомство. Моя професія », були запрошені студенти-старшокурсники інженерно-технологічного факультету. Вечір, присвячений Року літератури, був проведений в літературній вітальні калмицького

  медичного коледжу. У 2014 р студенти ФДПОІГ брали участь в засіданні англійського клубу гуманітарного факультету КалмГУ, присвяченого 450-річчю Шекспіра [Студенти різних].

  Іноземні студенти - часті гості і в загальноосвітніх закладах міста. Наприклад, в лютому 2015 р слухачі ФДПОІГ відвідали Руську національну гімназію імені Сергія Радонезького. У гімназії під час екскурсії по музею російської народної культури вони дізналися багато цікавого про історію, культуру, побут і декоративно-прикладному творчості російського народу [Факультет довузівської]. На таких заходах відбувається взаємний міжкультурний обмін. Школярі виступають зі своєю культурною програмою, а іноземні студенти розповідають про свою країну. Практика відвідування освітніх установ республіки сприяє розширенню соціальних зв'язків студентів-іноземців. Такі зустрічі мають важливе значення і для формування толерантності молодого покоління.

  Іноземні учні КалмГУ неодноразово ставали призерами різних творчих міжрегіональних конкурсів. Так, в 2014 р студенти-іноземці, які навчаються в Калмикії, стали призерами конкурсу читців та виконавців російських пісень, організованого на базі П'ятигорського державного лінгвістичного університету.

  Для розширення загального кругозору іноземних студентів організовуються екскурсії в сусідні міста Астрахань, Волгоград, Ставрополь, під час яких вони знайомляться з пам'ятками і відвідують музеї.

  Коломацький держуніверситет нерідко стає майданчиком проведення міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних науково-академічних заходів, в тому числі і студентських, в яких беруть і студенти-іноземці КалмГУ. Одним із значущих заходів для них стало проведення Фестивалю іноземних студентів Півдня Росії в 2013 і 2014 рр. в м Елісті [Халгінова]. Учасники фестивалю 2014 р обговорювали питання адаптації іноземних студентів, проблеми освоєння російської мови. Участь студентів-іноземців в подібних масштабних заходах розширює міжособистісні

  зв'язку, контакти в новому соціокультурному просторі.

  Іноземні студенти беруть активну участь і в профорієнтаційній роботі університету. Участь іноземних учнів в студентських агітбригад по проведенню профорієнтаційної роботи серед випускників загальноосвітніх шкіл республіки сприяє їх повної ідентифікації себе з вузом.

  Таким чином, адаптаційна програма, реалізована в калмицьких державному університеті, сприяє успішній адаптації іноземних учнів до російської системи освіти і швидшої їх адаптації до інокультурним умов. Адаптивний характер заходів, що проводяться різними структурами КалмГУ, полегшує процес входження іноземних студентів в нову культуру. Участь студентів-іноземців в громадському житті університету дозволяє їм почувати себе більш комфортно в соціокультурному просторі вузу. Різні форми позанавчальної діяльності сприяють розвитку вмінь і навичок міжкультурної взаємодії студентів-іноземців в новій соціокультурному середовищі. Сприятливою умовою для соціокультурної адаптації іноземних учнів в КалмГУ є організація міжкультурної взаємодії та співпраці студентів в освітньому просторі вузу.

  джерела

  Польові матеріали автора (ПМА)

  література

  Асоціація іноземних студентів КалмГУ [електронний ресурс] // URL: http://vk.com/ club45940183 (дата звернення: 06.04.2015). Бадмаева Н. В. Проблеми етнічної толерантності в етнокультурному взаємодії (за підсумками соціологічного дослідження) // Молодь і наука: третє тисячоліття. Матеріали II респ. наук.-практ. конф. Еліста: Джангар, 2006. С. 292-300. Бикова Т. Л. Особливості соціальної і професійної адаптації іноземного студента до російських умов освіти // Сибірський педагогічний журнал. 2008. № 11. С. 42-56. Вітковська М. І., Троцук І. В. Адаптація іноземних студентів до умов життя і

  навчання в Росії (на прикладі РУДН) // Вісник РУДН. 2005. № 6-7. С. 267-283.

  У КалмГУ відкрито філію Асоціації іноземних студентів в Росії // Фестиваль іноземних студентів вузів Півдня Росії «Ми такі різні, але ми разом!» [Електронний ресурс] // URL: http: // www. ка1т5і.гаЛ ^ ех.рЬр? орйоп = сот_с ontent &view = artic1e&id = 2072: 2013-04-27-12-14 (дата звернення: 26.09.2014).

  Джамірзе Н. К. Психологічні особливості адаптації іноземних студентів в вузі // Інтегративний підхід до психології людини і соціальної взаємодії людей. Збірник наукових праць. Майкоп: Адигейськ. держ. ун-т. 2012. C. 73-84.

  Дорожкін Ю. М., Мазитова Л. Т. Проблеми соціальної адаптації іноземних студентів // Соціологічні дослідження. 2007. № 3. С. 73-77.

  Іванова. А., Титкова Н. А. Соціально-психологічна адаптація іноземних студентів першого року навчання у вузі. Методичні рекомендації СПб .: СПбГТУ. 1993. 6 з.

  Кальдінова Г. П., МарзаеваМ. Б. Толерантність і виховання культури міжнаціонального міжрелігійного спілкування в умовах Республіки Калмикії // Народи Калмикії: проблеми національної самосвідомості і толерантності. Еліста: КТИ (філія) ГОУ ВПО ПДТУ. 2007. С. 63-72.

  Камара І. Іноземні студенти в Росії: проблеми соціальної адаптації // Теорія і практика суспільного розвитку. 2012. № 8. С. 82-85.

  Коломацький державний університет - основний центр освіти, науки і культури, найдинамічніше розвиваюче вищий навчальний заклад в Калмикії // [Електронний ресурс] // URL: http: // www. ka1msu.ru/index.php?option=com_content &view = artic1e&id = 21&Itemid = 179 (дата звернення: 26.09.2014).

  Кошелева Ю. «Мій найкращий досвід». Осінній навчальний табір «Навігатор РСУ» // [Електронний ресурс] URL: http: // www.ka1msu.ru/index.php?option=com_ content &view = artic1e&id = 2371: q-q-q&catid = 1: news& Itemid = 333 (дата звернення: 16.11.2015).

  Кривцова І. О. Соціокультурна адаптація іноземних студентів до освітньої середовищі російського вузу (на прикладі Воронезької державної медичної ака-

  демии ім. Н. Н. Бурденко) // Фундаментальні дослідження. 2011. № 8. С. 284-288.

  Куликова О. В. Проблема адаптації іноземних студентів в процесі навчання в російському вузі [Електронний ресурс] // URL: http: //jurna1.org (дата звернення: 04.06.2015).

  Ліджіева І. В. Етнічна толерантність як фактор формування громадянського суспільства в поліетнічному регіоні // Вісник ІКІАТ. 2012. № 1 (24). С. 81-86.

  Ліджіева І. В., Немгірова С. Н. Етнокультурна розвиток регіону: моніторинг етнокон-фесііонального і міжкультурної взаємодії в Республіці Калмикія // Вісник Киги РАН. 2014. № 1. С. 15-22.

  Міжнародна діяльність [Електронний ресурс] // URL: http: //www.ka1msu.ru / index. php? option = com_content&view = artic1e&id = 1 45&Itemid = 86 (дата звернення: 06.04.2015).

  Неклюдова В. В. Адаптація іноземних студентів (на прикладі студентів пермської ГСХА) // Сучасне місто: влада, управління, економіка. 2015. Т. 1. С. 337-345.

  Немеева В. В єдності - наша сила [Електронний ресурс] // URL: http://www.ka1msu.ru/ index.php? Option = com_сontent&view = artic 1e&id = 4401: 2015-11-04-15-56-28&catid = 1: news &Itemid = 333 (дата звернення: 10.11. 2015).

  Новорічні свята провели разом [Електронний ресурс] // URL: http: // www.ka1msu.ru/index.php?option=com_ з ontent&view = artic1e&id = 3 625: -qq-&catid = 1: new (дата звернення: 06.04.2015).

  Студенти різних країн - про творчість Шекспіра [Електронний ресурс] // URL: http: // www.ka1msu.ru/index.php?option=com_ content&view = artic1e&id = 3 1 19: 2014-04-24-13-31-39&catid = 1: news&Item id = 333 (дата звернення: 06.04.2015).

  Студентський меридіан для іноземців [Електронний ресурс] // URL: http: // www.ka1msu.ru/index.php?option=com_ content&view = artic1e (дата звернення: 06.04.2015).

  Факультет довузівської підготовки і навчання іноземних громадян - хроніка [Електронний ресурс] // URL: http: //www.ka1msu. ru / index.php? option = com_сontent&view = artic 1e&id = 171&Itemid = 35&1imitst (дата звернення: 06.04.2015).

  Халгінова Н. З вузів Півдня Росії - в Калмикії, на фестиваль іноземних студентів [Електронний ресурс] // URL: http: // www. ka1msu.ru/index. php? option ^ om ^ ontent&v

  iew = article&id = 2007 до: 2013 -04-17-07-37 (дата звернення: 06.04.2015).

  Чубикін Е. Записки іноземця про КалмГУ [Електронний ресурс] // URL: http: // vk.com/public78631997 (дата звернення: 06.04.2015).

  Шєїна М. С. Адаптація іноземних студентів в соціокультурному середовищі Приморського краю // Вища освіта сьогодні. 2011. № 10. С. 17-19.

  Bradley G. Responding effectively to the mental health needs of international students // Higher Education. 2000. № 39. Pp. 417-433.

  Brown L., Holloway I. The initial stage of the international sojourn: Excitement or culture shock? // British Journal of Guidance and Counselling. 2007. № 36 (1). Pp. 33-49.

  Cemalcilar Z., Falbo, T., Stapleton L. Cyber ​​communication: A new opportunity for international students 'adaptation? // International Journal of Intercultural Relations. 2005. № 29. Pp. 91-110.

  Davis F. J. Cultural perspectives of Middle Eastern students in America // Middle East Journal. 1960. № 14. Pp. 256-264.

  Forstat R. Adjustment problems of international students // Sociology and social research. 1951.

  № 36. Pp. 25-30.

  Furnham A. Foreign students: Education and culture shock // Psychologist. 2004. №17 (1). Pp. 16-19.

  Klineberg O., Hull W. At a foreign university: An International Study of Adaptation and Coping. New York: Praeger, 1979. 211 p.

  Molinsky A. Cross-cultural code-switching: The psychological challenges of adapting behaviour in foreign cultural interactions // Academy of Management Review. 2007. № 32 (2). Pp. 622640.

  Oberg K. Culture Scock // Practical Anthropology. 1960. № 7. Pp. 177-182.

  Sumer S., Poyrazli S., Grahame K. Predictors of depression and anxiety among international students // Journal of Counselling & Development. 2008. № 86. Pp. 429-437.

  Tung W. Acculturative stress and help-seeking behaviors among international studens. Home Health Care // Management Practice. 2011. № 23. Pp.383-385.

  Williams C. T, Johnson L. R. Why can not we be friends? Multicultural attitudes and friendships with international students // International Journal of Intercultural Relations. 2011. № 35 (1). Pp. 41-48.


  Ключові слова: ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ /АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ /калмицьких ГОСУДАРСТВЕННИЙУНІВЕРСІТЕТ /FOREIGN STUDENTS /ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS /KALMYK STATE UNIVERSITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити