вивчено біохімічні показники крові корів симентальської породи австрійської селекції. Отримані результати досліджень вказують на необхідність застосування препаратів, що мають антистресову дію, з метою поліпшення адаптаційних можливостей у імпортованих корів.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Таїрова А. Р., Хайруллін Л. Г.


THE ADAPTATION OF IMPORTED CATTLE OF SIMMENTAL BREED IN NEW ECOLOGO- FARMING CONDITIONS OF THE SOUTHERN URALS

The biochemical indices of blood of Simmental breed cows of Austrian selection were studied. The obtained results of investigations indicate the necessity of use of the preparation having antistress action for improving adaptive possibilities of imported cows.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2008
  Журнал: Аграрний вісник Уралу
  Наукова стаття на тему 'Адаптація імпортної симентальської породи ВРХ в еколого-господарських умовах Південного Уралу'

  Текст наукової роботи на тему «Адаптація імпортної симентальської породи ВРХ в еколого-господарських умовах Південного Уралу»

  ?№ 6 (48), 2008 р.

  Аграрний вісник Уралу

  55

  Тваринництво

  АДАПТАЦІЯ ІМПОРТНОЇ симентальської породи ВРХ В ЕКОЛОГО-ГОСПОДАРСЬКИХ УМОВАХ ПІВДЕННОГО УРАЛА

  А.Р. ТАИРОВА,

  доктор біологічних наук, доцент Л.Г. Хайруллін, аспірант, Уральська ГАВМ, г Троїцьк Челябінської області

  Ключові слова: велика рогата худоба, симентальська порода, австрійської селекції, адаптація, біохімічні показники.

  М'ясний подкомплекс Росії на рубежі XX і XXI століть зазнав значних кількісні та якісні зміни. З початку 90-х років становище в скотарстві в умовах ринкових перетворень кардинально змінилося в гіршу сторону. Різко стала знижуватися чисельність молочного худоби (21 млн голів), що стало одним з основних факторів зменшення виробництва яловичини. Частка молодняка в загальній чисельності великої рогатої худоби знизилася до 55%. Вітчизняна м'ясна галузь виявилася менш конкурентною, відбулася суттєва втрата внутрішнього ринку на користь імпортній тваринницькій продукції, що відрізняється новими для Росії споживчими характеристиками і досить низьким рівнем цін через прямих дотацій і експортпоощ-ряющий субсидій з боку країн-постачальників, що послужило зростання обсягів імпорту [5].

  Рішення проблем вітчизняного скотарства стало здійснюватися за рахунок завезення великої кількості імпортного великої рогатої худоби [3].

  Не став винятком і Челябінська область. Так, ТОВ «Ясні Поляни» Троїцького району Челябінської області імпортувало 578 нетелей симентальської породи австрійської селекції. При цьому важливо враховувати, що вплив на тварин нових факторів середовища окремо, а частіше в різних поєднаннях, може проявлятися в різноманітних порушеннях інтеграції всіх процесів в організмі, діяльності окремих органів і систем [4].

  Незважаючи на те, що організм тварин має здатність самостійно регулювати фізіологічні процеси, підтримувати внутрішнє середовище в постійних межах, необхідно відзначити, що в умовах несприятливих змін навколишнього середовища здатність організму до активної адаптації може порушуватися, що супроводжується зниженням резистентності, нару-

  ням білкового, ліпідного, вуглеводного обмінів в організмі тварин. Відхилення основних фізіологічних функцій може бути настільки велике, що ставиться під загрозу взаємна узгодженість всіх систем організму, виникає стресова ситуація.

  У зв'язку з цим дуже важливим є з'ясування адаптаційних можливостей великої рогатої худоби зарубіжної селекції і здатності його до акліматизації в новій природно-кліматичній зоні.

  Мета і методика досліджень

  З огляду на те, що пристосування органів і систем організму до різних умов існування виражається морфологічно, а пристосувальні реакції органів охоплюють всі системи, включаючи систему крові [2], метою досліджень було вивчення процесів адаптації корів симентальської породи австрійської селекції до нових еколого-хо-господарському умов , виходячи з ге-матоморфологіческіх і біохімічних показників крові.

  Результати досліджень

  Науково-господарський досвід виконували на базі СХП ТОВ «Ясні Поляни» Троїцького району Челябінської області. Об'єктом досліджень служили нетелі симентальської породи австрійської селекції. Для виконання поставленої мети за принципом аналогів було сформовано групу корів.

  Кров для досліджень брали вранці, до годівлі.

  З числа біохімічних показників в сироватці крові визначали: загальний білок - методом рефрактометрії [7]; білкові фракції - методом нефелометрії [1]; глюкозу - глюкозо-оксидантним методом за допомогою стандартного набору «Глюкоза - ФКД»; сечовину - діацетілмонооксімним методом; активність АсАТ і АлАТ-методом колориметрії по Райтманом і Френкелю з використанням стандартного набору «БІО-ЛА-ТЕСТ». У цільної крові визначали: гемоглобін - геміглобінціанідним методом

  Л.М. Піменової і Г.В. Дервіза [7]; підрахунок еритроцитів і лейкоцитів проводили в камері Горяєва.

  Отримані результати досліджень представлені в таблиці 1.

  Дані про гематологічних показниках крові корів показують, що рівень вмісту гемоглобіну у дослідних тварин знаходився в межах норми і склав 111,5 ± 1,98 г / л. Зміст еритроцитів у крові корів склало 5,23 ± 014 млн / мкл при видовий нормі 5,00 ± 7,50 млн / мкл. Загальна кількість лейкоцитів (5,43 ± 0,16 тис. / Мкл) в крові досліджуваних тварин знаходилося на нижній межі фізіологічної норми.

  Для вивчення обмінних процесів, що протікають в організмі корів, були проведені дослідження біохімічних показників, що характеризують стан білкового і вуглеводного обмінів.

  Результати досліджень показують, що концентрація загального білка в сироватці крові корів склала 70,25 ± 1,21 г / л при фізіологічній нормі 72,0-86,0 г / л. Середній вміст альбумінів в сироватці крові склало 30,6 ± 0,49%, що в 1,2 рази менше нижньої межі фізіологічної норми. Зміст б-глобулінів в сироватці крові в середньому склало 9,37 ± 0,18% (при нормі 12,020,0%), в той час, як вміст г-глобулінів досягло 43,10 ± 1,13% і перевищила величину порівняння в середньому на 25,06%. Як відомо, г-глобуліни є захисними білками і при несприятливому впливі на організм, в силу «роздратування» системи фагоцитуючих мононуклеарів збільшується рівень вмісту цієї фракції білків [6].

  Вміст сечовини в сироватці крові корів знижено в 1,5 рази в порівнянні з фізіологічною нормою, що, на наш погляд, може свідчити про порушення мочевінообразовательная функції печінки.

  Cattle, Simmental breed, Austrian selection, adaptation, biochemical indices.

  56

  Аграрний вісник Уралу

  № 6 (48), 2008 р.

  Таблиця 1

  Біохімічні показники крові корів (n = 10)

  Показник X ± Sx Норма

  Гемоглобін, г / л 111,5 ± 1,98 99,0-129,0

  Еритроцити, млн / мкл 5,23 ± 0,14 5,00-7,50

  Лейкоцити, тис. / Мкл 5,43 ± 0,16 4,50-12,00

  Загальний білок, г / л 70,25 ± 1,21 72,0-86,0

  Альбуміни,% 30,60 ± 0,49 38,0-50,0

  Глобуліни (%): а-глобуліни 9,37 ± 0,18 12,0-20,0

  р-глобуліни 14,82 ± 0,39 10,0-16,0

  Y-глобуліни 43,10 ± 1,13 25,0-40,0

  Сечовина, ммоль / л 2,47 ± 0,08 3,30-6,70

  Глюкоза, ммоль / л 2,05 ± 0,04 2,20-3,30

  АсАТ, мкмоль / (чмл) 0,52 ± 0,01 0,10-0,55

  АлАТ, мкмоль / (чмл) 0,57 ± 0,01 0,10-0,48

  література

  1. Антонов Б.І. Лабораторні дослідження у ветеринарії: біохімічні та мікологічні. - М .: Агропромиздат, 1991. - С.16.

  2. Барбашова З.І. Акліматизація до гіпоксії і її фізіологічні механізми. -Л .: Изд-во АН СРСР, 1960. - С.12.

  3. Востроілов А., венцових І., Сутолкін А. Адаптація корів німецької селекції в Центральному Черноземье // Молочне і м'ясне скотарство. - 2007. - №3. - С.28-29.

  4. Голіков О.М. Адаптація сільськогосподарських тварин. - М .: Агропромиздат, 1985. - 215 с.

  5. Дунін І., Кочетков А. Реалізація національного проекту «Розвиток АПК»: виробництво яловичини // Молочне і м'ясне скотарство. - 2007. - № 8. - С. 2-5.

  6. Камишніков В.С. Клініко-біохімічна лабораторна діагностика: Довідник: У 2-х томах. 2-е изд. - Мінськ: Інтерпрессервіс, 2003. - Т 1. - 495 с.

  7. Клінічна лабораторна діагностика / І.П. Кондрахін та ін. - М .: Агропромиздат, 1985. - 287 с.

  МОРФОЛОГІЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ піддослідних тварин ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДОБАВКИ

  Витарте

  p.p. Фаткулліна,

  кандидат біологічних наук, доцент, Уральська ГАВМ, м Троїцьк Челябінської області

  Ключові слова: зростання і розвиток, морфологічні та біохімічні показники крові, продуктивність.

  Показник X ± Sx Норма

  Гемоглобін, г / л 111,5 ± 1,98 99,0-129,0

  Еритроцити, млн / мкл 5,23 ± 0,14 5,00-7,50

  Лейкоцити, тис. / Мкл 5,43 ± 0,16 4,50-12,00

  Загальний білок, г / л 70,25 ± 1,21 72,0-86,0

  Альбуміни,% 30,60 ± 0,49 38,0-50,0

  Глобуліни (%): а-глобуліни 9,37 ± 0,18 12,0-20,0

  р-глобуліни 14,82 ± 0,39 10,0-16,0

  Y-глобуліни 43,10 ± 1,13 25,0-40,0

  Сечовина, ммоль / л 2,47 ± 0,08 3,30-6,70

  Глюкоза, ммоль / л 2,05 ± 0,04 2,20-3,30

  АсАТ, мкмоль / (чмл) 0,52 ± 0,01 0,10-0,55

  АлАТ, мкмоль / (чмл) 0,57 ± 0,01 0,10-0,48

  Концентрація глюкози в крові корів склала 2,05 ± 0,04 ммоль / л при нормі 2,2-3,3 ммоль / л. Ймовірно, зниження рівня глюкози носить адаптаційний характер і може вказувати не тільки на незадовільна годівля, але і на енергетичний дефіцит в організмі корів і є показником порушення вуглеводного обміну.

  Найбільш виражені зміни в сироватці крові спостерігаються в активності ферментів переамінірова-ня. Так, активність АсАТ і АлАТ у корів була на рівні верхньої межі фізіологічної норми і склала 0,52 ± 0,01 мкмоль / (чмл) і

  0,57 ± 0,01 мкмоль / (ч мл) відповідно. На нашу думку, ступінь підвищення активності амінотранс-фераз може бути обумовлена ​​інтенсивною діяльністю серцево-судинної системи і пошкодженням печінкових клітин. У той же час збільшення активності амінотранс-фераз в крові тварин може бути пристосувальної реакцією організму, однією з захисних заходів у адаптаційний процесі до додаткових стресових впливів зовнішнього середовища.

  висновки

  Аналіз результатів біохімічних досліджень крові показав, що для кращої адаптації нетелей симентальської породи зарубіжної селекції до нових еколого-господарських-ним умовам Південного Уралу необхідне застосування адаптогенів.

  Процеси, що протікають в організмі, відображаються на морфологічному і біохімічному складі крові і її фізико-хімічні властивості при використанні біологічно активних добавок, за якими можна судити про ступінь інтенсивності окислювальних процесів і рівні обміну речовин, які обумовлюють рівень продуктивності тварин.

  Мета і методика досліджень Експериментальна частина роботи виконана на базі комплексу по ін-

  інтенсивність вирощування і відгодівлі молодняку ​​великої рогатої худоби ВАТ ПКЗ «Дубровський» Червоноармійського району Челябінської області.

  Для проведення досвіду в ВАТ ПКЗ «Дубровський» були сформовані дві групи бичків-аналогів герефордської породи у віці 6 місяців. Основному періоду досвіду, тривалістю 275 днів, передував 22дневний підготовчий період.

  Різниця по групах полягала в тому, що молодняку ​​2 групи дода-

  Тваринництво. Біологія

  .ково до основного раціону задавали біологічно активну добавку Витарте.

  Витарте - мінеральний біостимулятор з яскраво вираженим лікувально-профілактичного ефектом. Він з успіхом замінює дорогі мінеральні микродобавки і інші біологічно активні речовини.

  Мета роботи - вивчення впливу ви-Тартила на рівень активації ферментних систем, білковий склад крові

  Growth and development, morphological and biochemical blood indices, productivity.


  Ключові слова: ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА / симентальської породи / АВСТРІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ / АДАПТАЦІЯ / БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити