У статті представлені дані вивчення пов'язаних змін в розвитку функції уваги у дітей 6-8 років, різних за рівнем інтелектуального розвитку при адаптації до навантажень гри в шахи. Для оцінки функції уваги використовували комплексну методику на програмно-апаратному комплексі для психофізіологічного тестування УПДК-МК (Росія). Виявлено особливості інтегральної динаміки ключових властивостей уваги: Стійкість, концентрація, розподіл, обсяг і переключення у обстежуваних дітей молодшого шкільного віку до і після проведеної роботи, заснованої на застосуванні засобів гри в шахи. Встановлено, що довгострокова адаптація засобами гри в шахи серед основних властивостей функції уваги досягає найбільшої ефективності: у інтелектуально нормальних дітей в показниках концентрації, а у дітей з інтелектуальним недорозвиненням обсягу.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Мальцев Віктор Петрович, Семченко Антон Олександрович, Білоусова Наталія Анатоліївна


Adaptation of attention function at children with various level of intellectual development to loads of chess game

The article presents data on the study of the conjugate changes in the development of attention function at children aged 6-8 years old, different in terms of intellectual development when adapting to the load of playing chess. To assess the attention function, a complex methodology was used on the hardware-software complex for psychophysiological testing of UPDK-MK (Russia). The features of the integral dynamics of key attention properties are revealed: the stability, concentration, distribution, volume and switching among the surveyed children of primary school age before and after the work done, based on the use of chess playing facilities. It has been established that the greatest effect of chess playing tools among the main features of the attention function is: the intellectually normal children concentration of attention, and among the children with intellectual underdevelopment the amount of attention.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АДАПТАЦІЯ ФУНКЦІЇ УВАГИ У ДІТЕЙ З РІЗНИХ РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ До НАВАНТАЖЕНЬ ІГРИ В ШАХИ'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТАЦІЯ ФУНКЦІЇ УВАГИ У ДІТЕЙ З РІЗНИХ РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ До НАВАНТАЖЕНЬ ІГРИ В ШАХИ»

  ?36. Steptoe, A., Kearsley, N. and Walters, N. (1993), "Cardiovascular activity during mental stress following vigorous exercise in sportsmen and inactive men", Psychophysiology, Vol.30, No 3. pp. 245-252.

  37. Rimmele, U., Seiler, R., Marti, B., Wirtz, P.H., Ehlert, U. and Heinrichs, M. (2009) "The level of physical activity affects adrenal and cardio", Psychoneuroendocrinology, Vol. 34, No. 2, pp. 190-198.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 04.08.2018

  УДК 796: 159.91

  АДАПТАЦІЯ ФУНКЦІЇ УВАГИ У ДІТЕЙ З РІЗНИХ РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ До НАВАНТАЖЕНЬ ІГРИ В ШАХИ

  Віктор Петрович Мальцев, кандидат біологічних наук, доцент, Антон

  Олександрович Семченко, фахівець з інформаційно-освітнім

  технологіям, Наталя Анатоліївна Белоусова, доктор біологічних наук, завідувач кафедри, Південно-Уральський державний гуманітарно-педагогічний

  університет (ЮУрГГПУ), Челябінськ

  анотація

  У статті представлені дані вивчення пов'язаних змін в розвитку функції уваги у дітей 6-8 років, різних за рівнем інтелектуального розвитку при адаптації до навантажень гри в шахи. Для оцінки функції уваги використовували комплексну методику на програмно-апаратному комплексі для психофізіологічного тестування УПДК-МК (Росія). Виявлено особливості інтегральної динаміки ключових властивостей уваги: ​​стійкість, концентрація, розподіл, обсяг і переключення у обстежуваних дітей молодшого шкільного віку до і після проведеної роботи, заснованої на застосуванні засобів гри в шахи. Встановлено, що довгострокова адаптація засобами гри в шахи серед основних властивостей функції уваги досягає найбільшої ефективності: у інтелектуально нормальних дітей - в показниках концентрації, а у дітей з інтелектуальним недорозвиненням - обсягу.

  Ключові слова: адаптація, увагу, інтелектуальний розвиток, шахи, розумова відсталість, затримка психічного розвитку.

  ADAPTATION OF ATTENTION FUNCTION AT CHILDREN WITH VARIOUS LEVEL OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT TO LOADS OF CHESS GAME

  Viktor Petrovich Maltsev, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Anton Alexandrovich Semchenko, the specialist in information and educational technologies, Natalia Anatolyevna Belousova, the doctor of biological sciences, department chairman, South Ural State Humanitarian-Pedagogical University, Chelyabinsk

  Annotation

  The article presents data on the study of the conjugate changes in the development of attention function at children aged 6-8 years old, different in terms of intellectual development when adapting to the load of playing chess. To assess the attention function, a complex methodology was used on the hardware-software complex for psychophysiological testing of UPDK-MK (Russia). The features of the integral dynamics of key attention properties are revealed: the stability, concentration, distribution, volume and switching among the surveyed children of primary school age before and after the work done, based on the use of chess playing facilities. It has been established that the greatest effect of chess playing tools among the main features of the attention function is: the intellectually normal children - concentration of attention, and among the children with intellectual underdevelopment - the amount of attention.

  Keywords: adaptation, attention, intellectual development, chess, mental retardation, impaired mental function.

  ВСТУП

  Однією з принципових і явних особливостей пізнавальної діяльності дитини є характеристика його уваги. У молодшому шкільному віці відбувається

  інтенсивне зміна властивостей уваги [3]. Дослідники відзначають, що функція уваги при інтелектуальному недорозвиненні характеризується недостатньою цілеспрямованістю діяльності, імпульсивністю навчальної роботи і проявами інертності [4]. Аналізуючи спеціальну літературу можна констатувати, що проблемою пошуку ефективних засобів корекції порушень уваги у дітей 6-8 років, різних за рівнем інтелектуального розвитку, в контексті порівняльної оцінки практично не займалися. Однак зустрічаються роботи, так чи інакше, пов'язані з проблемами порушення когнітивних функцій дітей молодшого шкільного віку, в яких можна знайти вказівки на необхідність використання засобів корекції відхилень у функціонуванні уваги, що спираються на активну психічну діяльність [2]. Гра в шахи і її елементи супроводжуються активною психічної діяльністю [1]. Вперше шахова игротерапия була застосована В. Цатуряном (2000) для корекції інтелектуальних порушень у дітей з різною формою «недоумства». В даний час актуалізується дане перспективний напрямок розвитку шахового руху при роботі з дітьми, що мають різне інтелектуальний розвиток. Наукове обгрунтування доцільності застосування засобів гри в шахи в профілактиці порушень і ефективної адаптації функції уваги у дітей з різним рівнем інтелектуального розвитку може стати змістовною основою програми впровадження елементів шахової гри в систему фізичного виховання освітніх установ різного типу. Дана обставина послужила метою нашого дослідження - практично обґрунтувати доцільність застосування засобів гри в шахи для ефективної адаптації функції уваги у дітей 6-8 років з різним рівнем інтелектуального розвитку.

  МЕТОДИКА

  Дослідження проводилися на базі кафедри математики, природознавства та методик навчання природничо-математичних факультету підготовки вчителів початкових класів ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» із залученням учнів початкової школи МБОУ «ЗОШ № 19 м Челябінська». У дослідженнях на добровільних засадах брали участь діти 6-8 років в кількості 84 людини, які були розділені на 3 досліджувані групи відповідно до діагностуються рівнем психічного розвитку: ІН (п = 31) - інтелектуальна «норма»; ЗПР (п = 28) - оборотні порушення інтелектуального розвитку (затримка психічного розвитку); УО (п = 25) - тотальне інтелектуальне недорозвинення (розумова відсталість).

  Відповідно до поставленої мети, в вищевказаних групах була проведена оцінка адаптації функції уваги з використанням комплексної методики на програмно-апаратному комплексі для психофізіологічного тестування УПДК-МК (Росія). Досліджувався фоновий рівень і рівень розвитку окремих властивостей уваги після шеститижневого циклу шахової ігротерапії, заснованої на використанні картотеки навчальних позицій і вправ [1].

  Статистична обробка результатів здійснювалася за таблицею ймовірностей РОО ^ Ол), за розподілом Стьюдента. Критичне значення рівня статистичної значущості приймалося рівним 0,05.

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Згідно з отриманими нами даними кількість дітей 6-8 років, у яких всі досліджені властивості функції уваги знаходяться на рівні вікової норми, зменшується зі збільшенням ступеня відхилення в інтелектуальному розвитку. У групі ІН нормі відповідало більше половини вибірки, в групі ЗПР - рівно чверть і в групі УО показник норми було встановлено тільки у 2 обстежених дітей. Слід зазначити, що високий рівень розвитку однієї якості уваги не виключає недостатній рівень розвитку іншого.

  Проведене фонове дослідження визначило необхідність проведення роботи з профілактики порушень і ефективної адаптації функції уваги як з дітьми, що мають інтелектуальне недорозвинення, так і інтелектуальну норму.

  Після шеститижневого циклу шахової ігротерапії в усіх групах було проведено контрольне дослідження з метою виявлення особливостей адаптації до навантажень гри в шахи та визначення доцільності застосування засобів даного виду спорту в фізичному вихованні дітей, різних за рівнем інтелектуального розвитку (рисунок 1).

  90

  80

  70

  60

  ч® 50 В4

  40 30 20 10 0

  ІН

  ЗПР

  УО

  Малюнок 1 - Гістограма змін рівня розвитку функції уваги в учнів молодших класів при адаптації до навантажень гри в шахи. * - р<0,05; ** - р<0,01 - відмінності достовірні щодо фонового і контрольного досліджень

  Аналіз результатів дослідження дозволяє говорити про комплекс навчальних позицій і вправ шахової підготовки як про високоефективних для адаптації функції уваги в цілому, т. К. В усіх експериментальних групах спостерігалася позитивна динаміка в розвитку названої функції. Найбільша динаміка спостерігалася в групах дітей з інтелектуальним недорозвиненням: в групі ЗПР - 39,3%, при цьому, більш ніж на третину, встановлено збільшення кількості дітей, у яких всі обстежені властивості уваги розвинені в межах вікової норми. У групі УО якісний стрибок склав 24,0%. Найменший, але теж значне зростання кількості молодших школярів з достатнім рівнем розвитку уваги відзначається в учнів з нормальним інтелектуальним розвитком - 22,5%. Отримані результати можна пояснити тим, що у більшості інтелектуально нормальних дітей увагу формується і розвивається відповідно зі становленням і розвитком мозкових структур і психіки - своєчасно і поступово.

  ВИСНОВКИ

  В ході дослідження встановлено, що довгострокова адаптація засобами гри в шахи серед основних властивостей функції уваги досягає найбільшої ефективності: у інтелектуально нормальних дітей - в показниках концентрації (р<0,05), а у дітей з інтелектуальним недорозвиненням - обсягу (р<0,05).

  При зниженні інтелектуального розвитку до рівня оборотних порушень, органічного порушення діяльності центральної нервової системи не відзначається, т. Е. Інтелект потенційно збережений, функціональні ж відхилення адаптації функції уваги, як показало справжнє дослідження, піддаються корекцією навантажувальними факторами гри в шахи і результатом може стати « вихід в норму », що констатує необхідність впровадження елементів шахової гри в систему фізичного виховання молодших школярів.

  Робота виконана за фінансової підтримки ФГБОУ ВО «Шадринский державний педагогічний університет» за договором на виконання НДР №146Н від 26.04.2018 р по темі: «Адаптивні механізми навчаються в умовах різних типів фізичної і

  ментальної навантаження ».

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Габбазова, А.Я. Інтелектуальний розвиток дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання шаховій грі / А.Я. Габбазова; Ульяновський держ. техніч. університет. -Ульяновск: [б.и.], 2008. - 95 с.

  2. Білоусова, Н.А. Комплексна програма здоровьесбережения в початковій школі / Н.А. Білоусова // герценівський читання. Початкову освіту. - 2014. - № 1. - С. 44-47.

  3. Ліла, М.М. Розвиток властивостей уваги в процесі навчання учнів початкових класів: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ліла Микола Миколайович. - Київ, 1987. - 24 с.

  4. Integrative role of awareness levels of athletes of their individual gender characteristics / N.V. Uvarina, A.V. Vorogejkina, N.V. Mamylina, A.A. Semchenko, A.A. Podgorbunskikh // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. - 2017. - Vol. 9. - № 7. - P. 1184-1187.

  REFERENCES

  1. Gabbazova, A.Ya. (2008), Intellectual development of children of primary school age in the process of learning a chess game, UlGTU, Ulyanovsk.

  2. Belousova, N.A. (2014 року), "Comprehensive health program in primary school", Gercenovskie chteniya. Nachalnoe obrazovanie, No. 1, pp. 44-47.

  3. Lila, N.N. (2009), Development of attention properties in the process of teaching primary school students, dissertation, Kiev.

  4. Uvarina, N.V., Vorogejkina, A.V., Mamylina, N.V., Semchenko, A.A. and Podgorbunskikh, A.A. (2017), "Integrative role of awareness levels of athletes of their individual gender characteristics", Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Vol. 9, No. 7, pp. 1184-1187.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 17.08.2018

  УДК 159.944.3

  ВПЛИВ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ І НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЮВАННЯ НА ПЕРЕНОСИМІСТЬ ФІЗИЧНОЇ

  НАВАНТАЖЕННЯ

  Андрій Леонідович Похачевскій, доктор медичних наук, доцент, Дмитро Анатолійович Донсков, кандидат педагогічних наук, доцент, Микола Вікторович Анкудинов, кандидат педагогічних наук, доцент, Сергій Петрович Бодько, доцент, Віктор Кенесовіч Сейсебаев, доцент, Академія права і управління Федеральної служби виконання покарань (Академія ФСВП Росії), Рязань

  анотація

  Мета роботи: вивчити вплив психоемоційного стану та нейрогуморальної регуляції на переносимість фізичного навантаження (ФН) в групі спортсменів. Обстежена група діючих спортсменів (23 людини) 18-23 років. Вивчалися особистісна і реактивна тривожність, самопочуття-активність-настрій, рівень нейротизму; фізична працездатність - стресстеста; нейрогуморальна регуляція - частотний аналіз серцевого ритму у стані клино- і ортостаза. Висновки: на переносимість ФН істотно впливає стан нейрогуморальної регуляції (індекс 30/15 і LF / HF). Зв'язок переносимості ФН з маркерами психоемоційного стану - мінімальна.

  Ключові слова: особистісна, реактивна тривожність, самопочуття-активність-настрій, рівень нейротизму, працездатність.


  Ключові слова: АДАПТАЦІЯ /УВАГА /ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РОЗВИТОК /ШАХИ /РОЗУМОВА ВІДСТАЛІСТЬ /ЗАДЕРЖКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити