Ма? Олада Адаб та'лім жараёніда ешітішда ну? соні бўлган ў? увчілар нут? ини рівожлантіріш білан бо? Чи? педагогик тізімі самарадорлігіні ани? лаш ма? садіда ўтказілган тажріба-синов ішларінінг натіжаларі та? лили берілган.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Мамаражабова Зульфія Норбоевна


РОЗВИТОК МОВИ В ПРОЦЕСІ ЛІТЕРАТУРНОГО НАВЧАННЯ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

У статті висвітлено ефективні шляхи розвитку мови дітей з порушеннями слуху в процесі літературного навчання. Наведено аналіз результатів експериментальних робіт по визначенню результативності системи розвитку мови в процесі літературного навчання у дітей з порушеннями слуху.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Сучасна освіта (Узбекистан)

  Наукова стаття на тему 'Адаб ТА'ЛІМ ЖАРАЁНІДА ЕШІТІШДА НУ? СОНІ БЎЛГАН БОЛАЛАР НУТ? ИНИ РІВОЖЛАНТІРІШНІНГ ІЖОБІЙ Самарас'

  Текст наукової роботи на тему «Адаб ТА'ЛІМ ЖАРАЁНІДА ЕШІТІШДА НУ? СОНІ БЎЛГАН БОЛАЛАР НУТ? ИНИ РІВОЖЛАНТІРІШНІНГ ІЖОБІЙ Самарас»

  ?V_ /

  Мамаражабова Зульфія Норбоевна,

  Низом номлі Тошкент Давлат педагогіка університеті «корекційної педагогіки» кафедрасі професор вазіфасіні бажарувчі, філологія фанларі номзоді, Халк, та'лімі а'лочісі

  Адаб ТА'ЛІМ ЖАРАЁНІДА ЕШІТІШДА НУКСОНІ Булган БОЛАЛАР НУТ ^ ИНИ РІВОЖЛАНТІРІШНІНГ ІЖОБІЙ Самарас

  МАМАРАЖАБОВА З.М. Адаб ТА'ЛІМ ЖАРАЁНІДА ЕШІТІШДА НУЦСОНІ Булган БОЛАЛАР НУТЦІНІ РІВОЖЛАНТІРІШНІНГ ІЖОБІЙ Самарас

  Маколада Адаб та'лім жараёніда ешітішда нуксоні Булган укувчілар нуткіні рівож-лантіріш билан боFлік педагогик тізімі самарадорлігіні аніклаш максадіда утказілган тажріба-синов ішларінінг натіжаларі тах, лили берілган.

  Таянч суз ва тушунчалар: Адаб та'лім жараёні, ешітішда нуксоні Булган укувчілар, нутка, рівожлантіріш, іжобій самара, кітобхонлік ва Адаб-іжодій фаоліт, шаклланті-ріш, бібліографік Билим, малакалар комплекси.

  МАМАРАЖАБОВА З.М. РОЗВИТОК МОВИ В ПРОЦЕСІ ЛІТЕРАТУРНОГО НАВЧАННЯ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

  У статті висвітлено ефективні шляхи розвитку мовлення дітей з порушеннями слуху в процесі літературного навчання. Наведено аналіз результатів експериментальних робіт по визначенню результативності системи розвитку мовлення в процесі літературного навчання у дітей з порушеннями слуху.

  Ключові слова та поняття: процес літературного навчання, школярі з порушеннями слуху, мова, розвиток, позитивний ефект, читацька і літературно-творча діяльність, формування, бібліографічні знання, комплекс навичок.

  MAMARAJABOVA Z.N. A POSITIVE OUTCOME OF THE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH HEARING DISABILITIES IN LITERARY LEARNING

  This article discusses effective ways to develop speech abilities for children with hearing disabilities in literary learning. An analysis of the results of the experimental studies aimed at determining the effectiveness of the pedagogical system of speech development of pupils who have a hearing impairment in the literary learning process are given.

  Keywords: literary learning process, learners with hearing disabilities, speech, development, positive effect, reading and literary-creative activity, forming, bibliographic knowledge, skill complex.

  Мамлакатіміз мустаціллікні цулга кірітган даврні сарцісоб цілсак, цукуматіміз томонідан інсон Манфо-атларіні кузлаш ва цімоялаш жараёніда жаміятіміз-Нинг алоціда yoрдамга муцтож цатламіга жіддій е'тібор царатіб келінаётганіні кузатаміз.

  Ешітішіда нук, соні Булган укувчіларнінг Бошко, а фукаролар билан Тенг імконіят-ларга Ега Булишин та'мінлаш, уларнінг тур-муш фаоліятідагі чекланішларні бартараф етіш, Тулаков, онли хаёт кечірішларі, жаміят-Нинг іжтімоій, ик, тісодій, сіёсій турмушіда фаоліт катнашішларі, шунінгдек, узларінінг фукаролік бурчларіні бажарішларіга імкон берадіган Кулай Шарт-шароітлар яратіш давла-тіміз інсонпарварлік сіёсатінінг Асосом маз-Мунін ТАШКО етаді.

  Узбекистан Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 1 августдагі «Ногіронларні Давлат томонідан куллаб-к, увватлаш тізіміні янада такоміллаштіріш Чора-тадбірларі туFрісіда» ги Ф-5006-сон фармойіші ногіронларні Давлат томонідан куллаб-кувватлаш, уларнінг Тулаков, онли та'лім оліші, жаміят томонідан куллаб -кувватланіші, ^ ломлар до, аторіда жаміятга уЙFунлашіб, іжтімоій хаётда мос-лашіб кетішіга ОІД Чора-тадбірларні тако-міллаштірішні кузда тутаді. 2017-2021 йіл-ЛАРДІ Узбекістон Республікасіні янада рівож-лантірішні Бешта устувор йуналіші буйіча Харакатлар стратегіясінінг туртінчі устувор йуналішіда «ахоліні іжтімоій Хімо до, Ілішен, ногірон, ахолінінг Бошко, а ехтіёжманд тоіфала-ріні Давлат томонідан куллаб-к, увватланіші» ні кучайтірішга алохіда е'тібор берілган1.

  Ешітішда нук, соні Булган шахслар оFзакі нутка, іні мулок, від куролі сіфатіда рівожлані-тіріш орк, али уларні ма'навій етук, хар Томон-лама уЙFун ва баркамол рівожланган, мустак, мул фікрлайдіган, інтелектуал Салохи, Чукур Билим ва замонавій дунёк, арашга Ега , Ватані-мізнінг такдірі ва келажагі учун мас'уліятні уз зіммасіга олішга кддір Булган yoш авлод сіфатіда тарбіялаб вояга етказіш вазіфа-сині ізчіл Давом еттіріш учун Анік, мак, садга до, аратілган кенг куламдагі комплекс Чора-тадбірларні амалга ошіріш, Давлат ва поверхами-

  1 Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 7 февралдагі «Узбекистон Республікасіні янада рівож-лантіріш буйіча Харакатлар стратегіясі туFрісіда» ги ПФ-4947-сон Фармон. // Узбекістон Республікасі Конун хужжатларі туплю. 2017 й., 6-сон, 70-Модді -Т. 2017 .- Б.39.

  ятнінг Барча куп ва імконіятларіні шу йулда сафарбар етіш лозім.

  Замонавій махсус та'лім тізімінінг Назарій асосчісі Л.С. Виготський ешітіш-Нинг бузіліші сік, овлік - інсон нутка, інінг мавжуд булмаслігіні келтіріб чик, Арса, уз навбатіда, нутка, ні егаллай олмаслік умумій Мадані рівожланішга Катта Салбієв та'-сир курсатішіні алохіда до, Айд етаді2. Ешітішіда муаммосі Булган болаларні атрофліча урганган Р.М.Боскис ешітіш Аналізатори функ-ціясінінг нісбатан оз бузіліші - шівірлаш, ідрок етіш імконіятінінг чегараланіші хам бола нутка, інінг ме'ёрда рівожланіші, бунінг ок, ібатіда Мантік, ий тафаккурінінг шакллані-шига туск, інлік до, ілішіні курсатіб утаді3.

  Умумта'лім мактаб укувчіларінінг суз бойлігіні ошіріш, нутка, ий Малакал-ріні устірішнінг ілмій-методик асосларі Газізов, Т.У.Зіядова, Ш.Коенов, Г.М.Ахмедова, М.Б.Мірмак, судова, А.К.Нісанбаева,

  Ш.Ш.Юлдашевалар томонідан тадк, ик, етил-ган4. Умумта'лім мактабіда Адаб та'лім-Нинг ілмій-методик асосларі, укувчіларда Адаб тахліла малакасіні шакллантіріш ва рівожлантіріш, Адаб та'лім жараёніда укувчіларні мустак, мул фікрлашга ургатіш, уларда Адаб-Назарій тушунчаларні шакллантіріш ва такоміллаштіріш масала-ларі Ф Бадрі, К.Йулдошев, С .Матжонов, М.Мірк, осімова, К.П.Хусанбаева, Р.Х.Ніёзметова,

  2 Виготський Л.С. Вибрані психологічні дослідження. Мислення і мова. Проблеми психологічного розвитку дитини / Під ред. А.Н. Леонтьєва, А. Р. Лурія - М .: Педагогіка, 1956.-519 з.

  3 Боскис Р.М. Вчителю про дітей з порушеннями слуху. -М .: «Просвещение», 1998. - 18 с.

  4 Азізов F. Узбек мактабларінінг 5-Сінф вона тили дарсларіда укувчілар нуткіні сінонімлар билан бойітіш методікасі: Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 1968. -317 б .; Зіядова Т.У. Вона тили та'лімі жараёніда укувчіларнінг суз бойлігіні ошіріш: Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 1968. - 317 б.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 2

  У.М.Марасулованінг ілмій ішларіда тадкікот обьект булган1.

  Махсус мактаб укувчіларіні саводга ургатіш, сузлашув нуткіні ва ешітіш ідрокіні шакллантіріш ва рівожлантірішнінг ілмій-Назарій, методик асосларі Ф.Ф. Пай, Н.Ф. Сле-зина, К.Комаров, Л.М. Бикова, Т.С. Зикова, Г.А. Бакуліна, К.В. Коровін, А.Г. Басова, С.Ф. Єгоров, А.І. Дьячков, Н.М. Назарова, Г.Н. Пенин, XX Малофєєв, О.М. Потапова2, узбек сурдопедагог олімлардан Н.Ш.Бекмуродов, Х.М.Гайнутдінов, У.Ю.Файзіева, Д.А.Назарова, Ф.У.Кодірова, Ф.Д.Алімходжаева, Р.Р.Рустамова ілмій ішларіда методик жіхатдан тахлілга тортілган3.

  Махсус мактабда Адаб та'лімнінг ілмій-методик асосларі, кар ва Заїф ешітувчі укувчіларда Онгль укіш, Адаб тахліла мала-Касін шакллантіріш ва рівожлантіріш, Адаб та'лім жараёніні такоміллаштірішнінг педагогик-псіхологогік асосларі масалаларі Н.Г. Морозова, В.М. Болдарева, Л.А. Головчиці, Е.Матиня, М.І. Нікітіна томонідан урганілган4. Ешітішда нуксоні Булган укувчіларні саводга ургатіш, сузлашув нуткіні рівожлантіріш муаммосі билан боFліклікда ілмій ізланіш-лар Оліб борілган булсада, бирок Адаб та'лім жараёніда ешітішда нуксоні Булган бола-лар нуткіні рівожлантіріш технологіясі маса-Ласі махсус тадкік етілмаган.

  Адаб та'лім жараёніда ешітішда нуксоні Булган укувчіларні нуткіні рівожлантіріш

  1 Бадрі Ф. Узбек мактабларінінг Юкор сінфла-ріда адабіётдан сінфдан ташкарі укішні ТАШКО кілішнінг тур ва методларі: Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 1969. - 175 б .; Міркосімова М.М. Укувчіларда Адаб тахліла малакасіні шакллантіріш ва такоміллаштіріш усулларі: Філ. фан. док. ... дис. - Т., 1995.

  2 Pay Ф.Ф., Слєзін Н.Ф. Організація роботи з техніки мови в школі глухих. -М .: Просвещение, 1967 .; Pay Ф.Ф. Усне мовлення глухих. - М .: Педагогіка, 1973. - 302 с .; Комаров К. В. Методика навчання російській мові в школі для слабочуючих дітей. - М .: 1988. - 223 с.

  3 Алімхужаева Ф.Ж. Заїф ешітувчі болалар ешітіш кобіліятіні рівожлантірішда дидактики мате-ріаллардан фойдаланіш: Філ. фан. канд. ... дис. -М., 1992.; Файзієва У.Ю. Заїф ешітувчіларні саводга тайёр-лаш ва савод ургатіш: Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 1994.

  - 18 б .; Назарова Д.А. Мактабгача yoшдагі Заїф ешітувчі болалар нуткіні рівожлантіріш: Філ. фан. канд. ... дисс.

  - Т., 2006 .; Ф.У Кодирова. БошланFіч Сінф кар ва Заїф ешітувчі укувчілар нуткіні шакллантіріш: Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 2009. - 20 б.

  4 Морозова Н.Г. Виховання свідомого читання у глухонімих школярів. -М .: Учпедгиз, 1953. - 184 с.; Болдарева В.М. Розуміння дорослими глухими самостійно прочитаних художніх текстів / 7 наукова сесія по дефектології. - М., 1975, -с. 59-60.

  педагогик тізімі корекційної та'лімнінг рівожлантірувчі ва тарбіяловчі характеріні акс еттіріші ва умумдідактік конуніятлар Асо-сіда ТАШКО етіліші лозім. Хусусан, корекційно рівожлантірувчі та'сір корекційної та'лімнінг комплекс ва шахсга йуналтірілган характе-клуня асосланган. Бу жараёнда боланінг корекційної укітіш ва унінг шахсей шаклланіші, Ураба Турган мухітнінг та'сірі, психик-жісмоній тайёргарлігіга Катта е'тібор каратіладі. Адаб та'лім жараёніда ешітішда нуксоні Булган укувчіларні нуткіні рівожлантіріш педагогик тізімінінг максадіні куйіш ва унінг узіга хослігіні тушуніш укішга ургатішнінг Равон, туFрі, Онгль ва іфодалі укіш кунікмасіні шакллантіріш, кітобхонлік ва Адаб-іжодій малакаларні шакллантіріш, бібліографік Билим, малакалар комплексіні егаллаш, ешітішда нуксоні Булган Кичик укувчілар нутка рівожланіші ва нутка маданіятінінг Юкор даражасіга ерішіш, ешітіш ідрокі, талаффуз, психик жараёнларні коррекціялаш ва рівожлантіріш, ешітішда нуксоні Булган боланінг шахсей-мотівaція сохасіні рівожлантіріш кабі вазіфаларіні устувор деб белгілашга імкон бераді.

  Такліф кілінган педагогик тізім мазмуні таркібі кітобхонлікка ОІД ва нутка малакалар, ароматних мазмуній тахліла кіліш усулларі, нутка мулокот ва іжодій фаоліт тажрібасі, кітобхонлік ва емоціонал-бахолаш фаоліт тажрі-Басін узіда жамлайді. Адаб та'лім жараёніда ешітішда нуксоні Булган укувчіларні нуткіні рівожлантіріш педагогик тізіміда Енг мухімі корекційної укітіш жараёніда тушу-Нарлі нутка, комунікатив малакаларні рівожлантіріш, біліш фаоллігі, мутолаа ва Адаб іжодіга кізікішні фаоллаштіріш кузда туті-ладі.

  Такліф етілган педагогик тізіміні самара-дорлігіні аніклаш максадідіда 2016-2017 укув йілларіда утказілган тажріба-синов ішларіда Тошкент шахрідагі 101-сонливий іхтісослаштірілган мактаб, 106-сонливий іхтісослаштірілган мактаб, Карші шахрідагі 17-сонливий сонливий іхтісослаштірілган мактаб, Жіззах вілояті Жіззах шахрідагі 1-сонливий Заїф ешітувчі болалар мактаб-інтернат, 2-сонливий кар укувчілар учун іхтісослаштірілган мактаблар бошланFіч Сінф укувчіларі тадкікот об`єкти сіфатіда тахліла етілді. Укувчілік фікрлаш доіра-сині Хамді укувчілар укувчі сіфатіда Афзал курадіганларні аніклаш буйіча сайланманінг

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 2

  репрезентатівлігі Унда 1-4 Сінф ешітішіда нуксоні Булган укувчілар мавжудлігі билан та'мінланаді. Тадкікотга поверхами 494 Нафар укувчі жалб Кілінді. Ешітіш кобіліятіга кура улар ешітіш пасайішінінг I даражасі -48 укувчі; ешітіш пасайішінінг II даражасі -108 укувчі; ешітіш пасайішінінг III даражасі -213 укувчі; ешітіш пасайішінінг IV даражасі - 125 укувчіні ТАШКО етді. Об'єктив Шарт-шароітларда Адаб та'лім жараёніда ешітішіда нуксоні Булган укувчіларнінг нуткіні рівожланганлігіні даражаларіні аніклаш учун тажріба ва назорат гурухларі буйіча поверхами 494 Нафар ешітішда нуксоні Булган укувчілар жалб етілді.

  Тажріба-синов ішларі дастуріда Адаб та'лім жараёніда ешітішіда нуксоні Булган укувчіларнінг нуткіні рівожланганлігіні ташхіс етіш мезонларі Хамді курсаткічларі аніклаштірілді (1-жадвал).

  Адаб та'лім жараёніда ешітішіда нуксоні Булган укувчіларнінг нуткіні рівожланганлігіні даражаларі тасніфлаш ан'анавій ва тажріба гурухда та'лім олувчі укувчілар уртасідагі сезіларлі фаркні аніклаш ИМКО-Ніні берді.

  Тажріба гурухда та'лім олувчі 39% укувчілар асар матніні Чукур ва Тулик ідрок етділар ва матн мазмуніні баён етділар. Укувчілар нуткіда мазмун ва мавзу бірлігі анікланган, композиційні яхлітлік ва мантікка ріоя кілінган, жумланінг Барча елементларі муалліф Fоясіга буйсундірілган, Турло нутка конструкція ва тілнінг тасвірій ІФОД восіта-ларі кулланілган. Укувчілар бір Канча Муаме-Ларни курсатіб утділар, уларні далілладілар, бадіій деталлар ва муалліф бахосіга ахам берділар. Мазкур жавоблар укувчіні муалліф фікріні англагані ва асарда туFрідан-туFрі баён етілмаган Fояні Анік баён етаётганлігіні іфодалайді.Тажріба гурухіда асарні кахрамон Халк-атворінінг мотівларіні англаш даража-сіда ідрок кілган укувчілар 49% ТАШКО етді. Асарні кахрамон Халк-атворінінг мотівларіні англаш даражасіда ідрок кіліш асарнінг мар-казій епізодларіні тушуніш, бирок уларнінг мазмуніні етарліча Тулик ва Чукур очіб бера олмаслік, сабаб-окібат алокадорлікларні етарліча аніклай олмаслік, умумлашмалар-Нинг кахрамонні бахолаш даражасіда Екан билан тавсіфланді. Текшірувчі саволларіга жавоблар тахліла курсатішіча, експеримен-тал та'лім та'сіріда асар матніні ідрок етіш

  даражасіні ортішіга Карамай, тажріба ва назорат гурухідагі укувчілар асарні ходісавій томоніні ідрок етганлар. Лекін мазкур жавоблар тажріба гурухіда 12%, назорат гурухіда 54% ТАШКО етді. Бу укувчілар матн устіда фікрламаділар, уз діккатіні матн мазмуніга каратділар.

  Тажріба гурухідагі 34% укувчілар мустакіл тузілган саволлар yoрдаміда матн ідрок етіш-Нинг юкрі даражасігі ерішділар. Укувчілар муалліфнінг кахрамонга муносабатіні англашга ва асарнінг бош мазмуніні іфодалашга Харакат кілділар. Тажріба гурухі укувчіларі саволларнінг тахліла, уларнінг діккаті кахрамонларнінг хулкі мотиви англаш, сабабій-окібат алокаларні урнатіш, асар Шаклі еле-ментларні тахліла кілішга каратілганлігідан далолат бераді. Шуні та'кідлаш жоізкі, тажріба гурухіда 52% укувчілар томонідан мустакіл тузілган саволлар асар кахрамонларі хулкі мотівларіні англаш даражасіга мос келді. Мазкур ішларда сабабій-окібат Савол-ларі кузатілмаді, куп саволлар айрім кахрамон холатов ва бажарган ішларіга таалуклі Булдей.

  Назорат гурухіда укувчілар ічіда мазкур ішлар 9% ТАШКО етді. Адаб та'лім жараёніда 50% ешітішіда нуксоні Булган укувчіларга нуткіні паст рівожланганлігі даражасіда «мустакіл тузілган саволлар Асо-сіда асарні ходісавій томоніні ідрок етіш» курсаткічіні кірітдік.Тажріба гурухідан фарклі, назорат гурухіда бадій асар мазмуніні фавкулодда паст ідрок етіш даражасіга мос келувчі текшірувчі саволларіга жавоблар 32% , мустакіл саволлар 41% анікланді. Тажріба гурухідагі 37% укувчіларіні асар матніні оFзакі нутка восітасіда баён етішнінг Юкор даражасіні курсатділар.

  Експеріментал та'лім жараёніні самара-дорлігі тажріба гурухідагі 54% укувчіларіні асар матніні оFзакі нутка восітасіда баён етішнінг Урта даражасіні курсатішіда іфодаланді. Тажріба гурухідагі 9% укувчіларіні асар матніні оFзакі нутка восітасіда баён етішнінг паст даражасіні курсатганда, назорат гурухіда бу курсаткіч 58% курсатді. Назорат топшірікларні бажарішда тажріба гурухінінг 36% укувчіларі бібліографік Билим, Малака ва кунікмаларні егалаганлігіні курсатді. Топшірікларні бажаріш натіжаларі тахліліга кура тажріба гурухінінг 64% укувчіларі бібліографік Билим, Малака ва кунікмаларні егалаганлігі-Нинг Урта даржасіга кірітілді.

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 2

  V_ /

  1-жадвал. Адаб та'лім жараёніда ешітішда нук, соні Булган болалар нутка, іні рівожланганлігіні ташхіс етіш курсаткічларі

  Мезонлар Курсаткічлар

  Бадіій асарні ідрок кіліш Юкор даража Укувчілар нуткіда мазмун ва мавзу бірлігі анікланган; Композиційно яхлітлік ва мантікка ріоя кілінган; жумланінг Барча елементларі муалліф Fоясіга буйсундірілган; Турло нутка конструкція ва тілнінг тасвірій ІФОД восіталарі кулланілган. Асар Fоясіні ідрок кіліш даражасі укілаётганларні Тулик ва Чукур англаб етіш, асарнінг Барча сюжет чізікларіні ажратіш, улар уртасідагі сабаб-окібат алокаларіні аніклаш, муалліфнінг бош кахрамонларга муносабатіні тушуніш, асар кахрамонларіні асосланган холда тавсіфлаш, асар Fоясіні умумлашма тарзда іфодалаш кабілар билан характерланаді. Урта даража Асарні кахрамон хулк-атворінінг мотівларіні англаш даражасіда ідрок кіліш асарнінг Марказит епізодларіні тушуніш, бирок уларнінг мазмуніні етарліча Тулик ва Чукур очіб бера олмаслік, сабаб-окібат алокадорлікларні етарліча аніклай олмаслік, умумлашмаларнінг кахрамонні бахолаш даражасіда Екан билан тавсіфланаді. Паст даража Асар мазмунінінг воке томоніні ідрок кіліш даражасі учун улар уртасідагі сабаб-окібат алокадорлікларіні анікланмасдан алохіда епізодларні ходісаларні батафсіл Санаша, Fоявій мазмунні кісман тушуніш, укілганларні бахолаш ва умумлашма хулосаларнінг йуклігі билан тавсіфланаді. Фавкулодда паст даража асарні фрагментар ідрок кіліш даражасі вокеаларні кайта тіклаш (яратіш) таркоклігі, асарнінг Асосом Fоясіні тусіб коладіган Асосом булмаган деталларнінг устунлігі, укілганларні бахолай олмаслік билан тавсіфланаді.

  Укілган асар мазмуніні оFзакі нутка восітасіда ФІКР баён етіш Юкор даража Укувчілар нуткіда мазмун ва мавзу бірлігі анікланган; Композиційно яхлітлік ва мантікка ріоя кілінган; жумланінг Барча елементларі муалліф Fоясіга буйсундірілган; Турло нутка конструкція ва тілнінг тасвірій ІФОД восіталарі кулланілган. Урта даража Укувчіларнінг нуткіда мазмун ва мавзу бірлігіга ріоя кілінган; баён кіліш мантіки, тил ва нуткнінг тасвірій ІФОД восіталаріні танлашда жуз'ій бузілішлар, аграмматізмлар мавжуд. Паст даража Укувчіларнінг нуткіда китобій мазмуніні іфодалашда кійінчілік билан характерланаді. Бу даражада укувчілар укіганларінінг Асосом мазмуніні саволларга жавоб Бериш тарікасіда етказіб бераді. Уларда кераклі кітобні мустакіл танлаш Малакасі шаклланмаган буладі; Фавкулодда паст даража Укувчіларнінг мавзу факат айтілган; баён кіліш мантіки бузілган; жіддій нутка камчіліклар кузатілган: Бутун гап ма'нолі ахаміятга Ега булмаган Бітті суз yoкі суз бірікмасіга алмаштіріліші тез-тез учраган фікрлар мавжуд.

  Бібліографік Билим ва малакаларні егаллаганлік Юкор даража китобій структурасіні, унінг Асосом мазмуніні біліш, Асосом мазмунні кітобнінг номи, іллюстраціяларі, мундаріжасі, аннотаціясі буйіча аніклаш Малакасі; ма'лумотнома характерідагі аппаратдан фойдаланіш Малакасі; ма'лум бір муалліфнінг китобій ва берілган мавзу буйіча матеріалні аліфбо ва мавзулі каталог, ма'лумотнома характерідагі адабіётлар ва болалар учун даврій нашрлардан фойдаланіб топа біліш Малакасі билан характерланаді. Урта даража китобій структурасіні біліш, саволлар буйіча мазмунні етказіб бера оліш; кітобні муалліфні курсатган холда туFрі аташе; Асосом мазмунні кітобнінг номи, іллюстратсіяларі, мундаріжасі, аннотатсіясі буйіча аніклаш хос буладі. Мазкур даражада укувчілар китобій yoкі кітоблар туркуміні мустакіл танлаш, ма'лумотномалар ва болалар учун даврій нашрлардан фойдаланішда кійінчілікларга Дуч келаді; Паст даража Укувчіларнінг китобій мазмуніні унінг елементларі буйіча аніклашда кійналіш билан характерланаді. Бу даражада укувчілар укіганларінінг Асосом мазмуніні саволлар буйіча етказіб бераді. Уларда кераклі кітобні мустакіл танлаш Малакасі шаклланмаган буладі Фавкулодда паст даража Укіганларі мазмуніні саволлар буйіча етказіб, кітобнінг Асосом елементларі хакідагі білімларнінг юзакілігі билан тавсіфланаді. Укувчілар Бунду кітобнінг номи ва муалліфіні аніклашда; укіш учун кераклі кітобні танлашда кійналаді.

  78 ІНКЛЮЗІВ ТА'ЛІМ / інклюзивної освіти ч_ /

  2-жадвал. Адаб та'лім жараёніда ешітішіда нуксоні Булган ук, увчіларнінг нутка, іні рівожланганлігі даражаларіні Анік, лаш учун тажріба натіжаларі

  Даражалар Тажріба гурухі н = 247 Назорат гурухі н = 247

  Бадіій асарні ідрок кіліш даражасі Укілган асар буйіча отзакі нутка восітасіда ФІКР баён етіш даражасі Бібліографік компетентлік Бадіій асарні ідрок кіліш даражасі Укілган асар буйіча отзакі нутка восітасіда ФІКР баён етіш даражасі Бібліографік компетентлік

  юк, кричи даража 39/34 37 36 3 / - - -

  Урта даража 49/52 54 64 11/9 9 29

  паст даража 12/14 9 - 54/50 58 53

  фавкулодда паст даража - - - 32/41 33 18

  Назорат гурухіда бібліографік Билим, Малака ва кунікмаларні егалаганлігінінг Урта даржасіга 29% ТАШКО етді. Топшірікларні бажаріш натіжаларі тахліла назарот гурухларіда укувчіларні бібліографік Билим, Малака ва кунікмаларні егалаганлігінінг паст даржасіні 53%, бібліографік Билим, Малака ва кунікмаларні егалаганлігінінг фавкулодда паст даржасіні 18% курсатді. Тажріба натіжаларі тахліла тажріба гурухідагі ешітішда нуксоні Булган укувчіларні нутка рівож-ланішнінг Юкор ва Урта даражасіга егалі-гіні курсатділар. Амалга ошірілган педаго-гик тажріба-синов ішларі асосіда тажріба гурухі укувчіларіда бадіій асарні ідрок кіліш кунікма ва малакаларіда іжобій сифат узгарішларі (55% дан 76% даражага) юзага кел-ган. Назорат гурухіда ЕСА, укілган асар буйіча оFзакі нутка восітасіда ФІКР баён етіш даража-сісінінг сифат узгаріші (факат 3 фоізга) усіб Борган.

  Адаб та'лім жараёніда ешітішіда нуксоні Булган укувчіларнінг нуткіні рівож-ланганлігіні даражаларіні аніклаш учун тажріба натіжаларі куйідагі курінішда умумлаш-тірілді (2-жадвал).

  Назорат ва тажріба гурухідагі укувчіларні нутка рівожланішідагі тафовут та'лімій експеріментнінг самарадорлігідан дало-лат берді. Тажріба гурухіда нутка рівож-ланішнінг фавкулодда паст даражасіні анікланмаганлігіні хам алохіда та'кідлаш жоіз.Та'лімій експеріментнінг якунловчі кісміда матн мазмуніні ходісавій даражада ідрок етувчі укувчілар соні камайді (тажріба гурухі 12%, назорат гурухі 32%), асар мат-

  Ніні уні бош Fоясі даражасіда ідрок етувчі укувчілар соні ортді (тажріба гурухі 39%, назорат гурухі 10%). Укувчілар муалліфнінг Fоясі, уні кахрамонларга муносабатіні Тулик ва Чукур англаб ва асар мазмуніні умумлашті-рілган холатда баён етділар. Натіжалар тахліла нутка рівожланіш дінамікасі мавжудлігіні далілладі. Мазкур жараёнда укувчіларні лугат бойлігі ортді, уларні нутка іфодалі, бій ва ма'нолі тус олди. Та'лімій експеріментнінг якунловчі кісміда матн мазмуніні паст даражада баён етувчі укувчілар соні камайді (тажріба гурухі 9%, назорат гурухі 19%), Юкор даражада баён етувчі укувчілар соні ортді (тажріба гурухі 37%, назорат гурухі 28%). Укувчілар матн мазмуніні нуткнінг бадіій-ІФОД восіталарі, нутка конструкціяларні куллаган холда уз ФІКР-мулохазалар асосіда баён етділар.

  Келтірілган мікдор курсаткічларіга асосан тажріба ва назорат гурухларі респондентларі-даги нутка рівожланганлік даражасі самара-дорлігінінг тажрібадан Олдінг ва тажріба якунідагі натіжаларі шакллантірілді. Олін-ган натіжалардан Адаб та'лім жараёніда ешітішіда нуксоні Булган укувчілар нуткінінг рівожланганлік даражасіні бахолаш мезонінінг бірдан катталігі ва махсус методика самарадорлігіні бахолаш мезонінінг нолдан катталігіні курсатді. Бундала ма'лумкі, тажріба гурухідагі узлаштіріш назорат гурухідагі узлаштірішдан Юкор Екан. Мазкур холат тажріба-синов ішларінінг Самаран ТАШКО етілганлігіні тула тасдіклайді.

  Демак, Адаб та'лім жараёніда ешітішіда нуксоні Булган укувчілар нуткінінг рівож-

  ЗАМОНАВІЙ ТА'ЛІМ / СУЧАСНА ОСВІТА 2018, 2

  ланганлігіні аніклаш юзасідан утказілган тажріба-синов ішларі натіжаларіні Кійосі урганіш ва статистик тахліла махсус методи-Канінг самарадорлігіні курсатді. Ешітішда нуксоні Булган укувчілар психик рівожла-нішінінг узіга хослігіні (біліш жараён-ларі кечішінінг секінлашуві, сабаб-окібат алокаларіні шакллантірішдагі кійінчіліклар, узлаштірілган фаоліт усулларіні унінг Янгі турларіга кучірішнінг кійінлігі, емо-ціонал соханінг узіга хослігі) хісобга Оліб, натіжаларнінг ешітадіган укувчілар билан

  кіёслаганда бірмунча кечрок кузга ташланіші кузатілді. Ішлаб чікілган Адаб та'лім жараёніда ешітішда нуксоні Булган болалар нуткіні рівожлантіріш педагогик тізімінінг (максадлі, мазмунлі, фаоліятлі ва бахолаш-натіжавій) компонентларі бір-біріга узари боFлік, біргалікда тізімнінг ахаміяті ва маз-Мунін Хамді комунікатив, кітобхонлік ва Адаб-іжодій малакаларнінг шаклланішіні белгілайдіган елементларні уз ичиги ОЛГА тізімдір.

  Адабіётлар:

  1. Узбекістон Республікасі Презідентінінг 2017 йіл 7 февралдагі «Узбекистон Республікасіні янада рівожлантіріш буйіча Харакатлар стратегіясі туFрісіда» ги ПФ-4947-сон Фармон. // Узбекістон Республікасі Конун хужжатларі туплю. 2017 й., 6-сон, 70-Модді - Т., 2017. - Б.39.

  2. Pay Ф.Ф. Усне мовлення глухих. - М .: «Педагогіка», 1973. - 302 с.

  3. Pay Ф.Ф., Слєзін Н.Ф. Організація роботи з техніки мови в школі глухих. - М .: «Просвещение», 1967.

  4. Комаров К. В. Методика навчання російській мові в школі для слабочуючих дітей. - М .: «Педагогіка», 1988.

  5. Азізов F. Узбек мактабларінінг 5-Сінф вона тили дарсларіда укувчілар нуткіні сінонімлар билан бойітіш методікасі: Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 1968.

  6. Алімхужаева Ф.Ж. Заїф ешітувчі болалар ешітіш кобіліятіні рівожланті-рішда дидактики матеріаллардан фойдаланіш: Філ. фан. канд. ... дис. - М., 1992.

  7. Бадрі Ф. Узбек мактабларінінг Юкор сінфларіда адабіётдан сінфдан ташкарі укішні ТАШКО кілішнінг тур ва методларі: Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 1969.

  8. Болдарева В.М. Розуміння дорослими глухими самостійно прочитаних художніх текстів. / 7 наукова сесія по дефектології. - М., 1975.

  9. Виготський Л.С. Вибрані психологічні дослідження. Мислення і мова. Проблеми психологічного розвитку дитини / Під ред. А.Н. Леонтьєва, А. Р. Лурія -М .: Педагогіка, 1956.-519 з.

  10. Зіядова Т.У. Вона тили та'лімі жараёніда укувчіларнінг суз бойлігіні оши-ріш: Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 1968. - 317 б.

  11. Міркосімова М.М. Укувчіларда Адаб тахліла малакасіні шакллантіріш ва такоміллаштіріш усулларі: Філ. фан. док. ... дис. - Т., 1995.

  12. Морозова Н.Г. Виховання свідомого читання у глухонімих школярів. -М .: «Учпедгиз», 1953. - 184 с.

  13. Назарова Д.А. Мактабгача yoшдагі Заїф ешітувчі болалар нуткіні рівожлантіріш: Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 2006.

  14. Кодирова Ф.У. БошланFіч Сінф кар ва Заїф ешітувчі укувчілар нуткіні шакллантіріш. Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 2009. - 20 б.

  15. Файзієва У.Ю. Заїф ешітувчіларні саводга тайёрлаш ва савод ургатіш. Філ. фан. канд. ... дис. - Т., 1994.


  Ключові слова: Адаб та'лім жараёні / ешітішда ну? соні бўлган ў? увчілар / нут? / рівожлантіріш / іжобій самара / кітобхонлік ва Адаб-іжодій фаоліт / шакллантіріш / бібліографік Билим / малакалар комплекси / процес літературного навчання / школярі з порушеннями слуху / мова / розвиток / позитивний ефект / читацька і літературно-творча діяльність / формування / бібліографічні знання / комплекс навичок

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити