Стаття присвячена внеску відомого філософа, мислителя, лікаря і натураліста Абу-Алі Хусейна ібн Абдуллаха ібн Сіни (Європеїзовані ім'я Авіценна / Avicenna) в теорію фізичного виховання. У статті на основі аналізу фундаментальної праці «Канон лікарської науки» показаний підхід Ібн Сини до класифікації фізичних вправ, які виступають в його теоретичній спадщині як засіб діагностики фізичного стану людини, засіб розвитку його фізичних сил, збереження і поліпшення здоров'я, а також як засіб саморегуляції при задоволенні вітальних потреб людини. Авторами статті запропонована система критеріїв класифікації фізичних вправ, виділених Ібн Сіною. За критерієм «величина фізичних навантажень» виділено блок, в який включені «малі і великі», «сильні і слабкі», «мляві» фізичні вправи. За критерієм «розвиток певних фізично якостей» виділені «швидкі», «плавні» і «легкі» фізичні вправи, які відповідають сучасній групі швидкісно-силових вправ. За анатомічною ознакою розрізняються «вправи грудей», «вправи для травних органів», «вправи зору» і «вправи слуху», «вправи для зубів і вух». Дана характеристика видів фізичної активності, яка становить суть кожної типологічної групи фізичних вправ. У статті представлені вимоги, які висуває Ібн Сіна до організації занять фізичними вправами, їх інтенсивності, часу, віком і фізичним станом людини. Робиться висновок про те, що класифікація системи фізичних вправ Ібн Сини внутрішньо пов'язана з сучасними класифікаціями фізичних вправ, а також з його власної класифікацією і номенклатурою хвороб, опис кожної з яких супроводжується рекомендацією щодо їх використання або відмови від прояву фізичної активності.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Нікітін Сергій Миколайович, Барабанова Вікторія Борисівна, Федотова Ольга Дмитрівна


Abu Ali Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina on the classification of physical exercises and their application

The article is devoted to the contribution of the famous philosopher, thinker, doctor and natural scientist Abu Ali Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina (The Europeanized name Avicenna) in the theory of physical education. The article, based on the analysis of the fundamental work "Canon of Medical Science", shows the approach of Ibn Sina to the classification of physical exercises. In his theoretical heritage, physical exercises are a means of diagnosing a person's physical condition, a means of developing his physical strength, maintaining and improving health, and also a means of self-regulation while satisfying a person's vital needs. The authors of the article proposed a system of criteria for the classification of physical exercises identified by Ibn Sina. According to the criterion "magnitude of physical exertion", a block is allocated that includes "small and large", "strong and weak", and "sluggish" physical exercises. According to the criterion "development of certain physical qualities", "fast", "smooth" and "light" physical exercises are distinguished. They correspond to the modern group of speed-strength exercises. According to the anatomical characteristic, "breast exercises". "Exercises for the digestive organs", "exercises of vision" and "exercises of hearing", "exercises for teeth and ears" are distinguished. The characteristic of types of physical activity is given, which is the essence of each typological group of physical exercises. The article presents the requirements that Ibn Sina puts forward for the organization of physical exercises, their intensity, time, age and physical condition of a person. It is concluded that the classification of the system of physical exercises of Ibn Sina is internally interfaced with modern classifications of physical exercises. The classification is associated with his own classification and nomenclature of diseases. The description of each disease is accompanied by a recommendation on the use of physical exercises or refusal from the manifestation of physical activity.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Світ науки. педагогіка і психологія

  Наукова стаття на тему 'Абу-Алі Хусейн Ібн Абдуллах Ібн СИНА Про КЛАСИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «Абу-Алі Хусейн Ібн Абдуллах Ібн СИНА Про КЛАСИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ»

  ?Світ науки. Педагогіка і психологія / World of Science. Pedagogy and psychology https: //mir-nauki.com

  2019, №6, Том 7/2019, No 6, Vol 7 https://mir-nauki.com/issue-6-2019.html

  URL статті: https: //mir-nauki.com/PDF/83PDMN619.pdf

  DOI: 10.15862 / 83PDMN619 (http://dx.doi.org/10.15862/83PDMN619)

  Посилання для цитування цієї статті:

  Нікітін С., Барабанова В.Б., Федотова О.Д. Абу-Алі Хусейн Ібн Абдуллах Ібн Сіна про класифікацію фізичних вправ і їх застосуванні // Світ науки. Педагогіка і психологія, 2019 №6, https://mir-nauki.com/PDF/83PDMN619.pdf (доступ вільний). Загл. з екрану. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862 / 83PDMN619

  For citation:

  Nikitin S.N., Barabanova V.B., Fedotova O.D. (2019). Abu Ali Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina on the classification of physical exercises and their application. World of Science. Pedagogy and psychology, [online] 6 (7). Available at: https://mir-nauki.com/PDF/83PDMN619.pdf (in Russian). DOI: 10.15862 / 83PDMN619

  УДК 37

  Нікітін Сергій Миколайович

  ФГБОУ ВО «Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я

  ім. П.Ф. Лесгафта », Санкт-Петербург, Росія

  професор

  Доктор педагогічних наук, професор E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. РИНЦ: http://elibrary.org.ua/author profile.asp? Id = 189312

  Барабанова Вікторія Борисівна

  ФГАОУ ВО «Південний федеральний університет», Ростов-на-Дону, Росія

  доцент

  Доктор філософських наук, доцент E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. РИНЦ: http://elibrary.org.ua/author profile.asp? Id = 268576

  Федотова Ольга Дмитрівна

  ФГБОУ ВО «Донський державний технічний університет», Ростов-на-Дону, Росія

  Зав. кафедрою «Початкова освіта» Доктор педагогічних наук, професор E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. РИНЦ: http://elibrary.org.ua/author profile.asp? id = 460681 Researcher ID: http://www.researcherid.com/ rid / A-4639-2016 SCOPUS: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55857403900

  Абу-Алі Хусейн Ібн Абдуллах Ібн Сіна про класифікацію фізичних вправ і їх застосуванні

  Анотація. Стаття присвячена внеску відомого філософа, мислителя, лікаря і натураліста Абу-Алі Хусейна ібн Абдуллаха ібн Сіни (європеїзовані ім'я Авіценна / Avicenna) в теорію фізичного виховання. У статті на основі аналізу фундаментальної праці «Канон лікарської науки» показаний підхід Ібн Сини до класифікації фізичних вправ, які виступають в його теоретичній спадщині як засіб діагностики фізичного стану людини, засіб розвитку його фізичних сил, збереження і поліпшення здоров'я, а також як засіб саморегуляції при задоволенні вітальних потреб людини. Авторами статті запропонована система критеріїв

  https://mir-nauki.com

  класифікації фізичних вправ, виділених Ібн Сіною. За критерієм «величина фізичних навантажень» виділено блок, в який включені «малі і великі», «сильні і слабкі», «мляві» фізичні вправи. За критерієм «розвиток певних фізично якостей» виділені «швидкі», «плавні» і «легкі» фізичні вправи, які відповідають сучасній групі швидкісно-силових вправ. За анатомічною ознакою розрізняються «вправи грудей», «вправи для травних органів», «вправи зору» і «вправи слуху», «вправи для зубів і вух». Дана характеристика видів фізичної активності, яка становить суть кожної типологічної групи фізичних вправ. У статті представлені вимоги, які висуває Ібн Сіна до організації занять фізичними вправами, їх інтенсивності, часу, віком і фізичним станом людини. Робиться висновок про те, що класифікація системи фізичних вправ Ібн Сини внутрішньо пов'язана з сучасними класифікаціями фізичних вправ, а також з його власної класифікацією і номенклатурою хвороб, опис кожної з яких супроводжується рекомендацією щодо їх використання або відмови від прояву фізичної активності.

  Ключові слова: арабська культура; фізична культура; Ібн Сіна; фізичні вправи; класифікація; критерій класифікації; фізичний потенціал людини; фізичне здоров'я

  Інтерес до проблем, пов'язаних з вивченням історії та сучасного стану науки і культури азіатських країн, відображають сучасні тенденції розвитку співробітництва в російсько-азіатському цивілізаційному пограниччі [1-4]. У цьому контексті увагу до фундаментально значимого спадщини відомих всьому світу представників закономірно і зрозуміло.

  Культурна спадщина найбільшого мислителя Середньовіччя, натураліста, лікаря, поета і державного діяча Абу-Алі Хусейна ібн Абдуллаха ібн Сіни завжди привертало увагу вітчизняних і зарубіжних вчених. Об'єктом особливої ​​уваги були філософські [5], соціально-політичні [6], медичні [7], філологічні [8; 9], науковедческие [10], педагогічні [11] погляди вченого. Праці Ібн Сини були досліджені на дисертаційному рівні [12-19]. Дисертаційні дослідження присвячені аналізу філософських, логічних, педагогічних і природничо-наукових поглядів мислителя. Особливе місце в цьому ряду займають дослідження, присвячені оцінці праць Ібн Сини в країнах арабського Сходу [12] і Франції [15], що свідчить про його вплив на становлення і розвиток знання в рамках різних наукових підходів і традицій.

  У європейській традиції ім'я Ібн Сини було латинізоване, він відомий на Заході як Авіценна (Avicenna) 1. Європейська наукова традиція шанує Ібн Сину як вправного лікаря, медичні пізнання якого випередили час і залишили істотний слід в світовій медичній практиці. Як показують дослідження, медична концепція Ібн Сини є своєрідною проекцією його філософськи поглядів. Питання співвідношення душі і тіла, вирішення яких певною мірою було нетрадиційним для системи релігійних вірувань ісламу, були фундаментальними і стали приводом для звинувачення вченого в єресі. Сенс різночитань полягав в припущенні Ібн Сини про те, що

  1 https: //www.britannica. com / bio graphy / Avicenna Сторінка 2 з 8

  Вступ

  83PDMN619

  інтелектуальне життя людини полягає не в душі, але в головному мозку людини, який керує тілом.

  Результати та їх обговорення

  Проблеми фізичного стану людини знайшли відображення в головній праці Ібн Сини - «Канон лікарської науки» (м ^ ^ uj ^), написаної приблизно в 1023 [20]. Він довгий час існував у вигляді численних арабських рукописів і став однією з перших книг, виданих масовим тиражем після винаходу друкарства. Широку популярність і поширення отримав друкований варіант, виданий в 1473 році в Італії (Мілан). Праця Ібн Сини довгий час залишався медичним підручником для європейських і азіатських університетів.

  Дана медична книга містить опису різних станів людського тіла і класифікацію хвороб, опис способів їх лікування медикаментозними і немедикаментозними засобами, а також питання гігієни та профілактики хвороб. Серед немедикаментозних засобів необхідно виділити практику використання фізичних вправ. Майже в кожному описі хвороб і способів їх лікування міститься авторська відсилання до фізичних вправ як фактору, який може справити позитивний або негативний вплив на організм людини при певних умовах. Ібн Сіна рекомендує займатися фізичними вправами годувальницям для зміцнення їх здоров'я, і ​​- в обмеженому варіанті - хворим для поправки здоров'я. Здатність виконати фізична вправа є маркером стану здоров'я та / або хвороби.

  Проблема аналізу впливу фізичних вправ виникає в контексті розгляду Ібн Сіною проблем дорослих людей, які при будь-яких обставин їх життя повинні дотримуватися режиму. Характеристика фізичних вправ зводиться, перш за все, до їх визначення як «довільного руху, що призводить до безперервного глибокого дихання» [20]. «Помірно і своєчасно займається [фізичними вправами людина] - стверджує Ібн Сіна, - не потребує ніякого лікування, направленому на усунення хвороб, що викликаються зіпсованими соками, а також хвороб, що обумовлюються натурою і залежних від попередніх [хвороб]» [20]. Фізичні вправи розглядаються як фактор, що сприяє очищенню організму від фізіологічних надлишків і підняття загального тонусу організму людини.

  У праці Ібн Сини проводиться відмінність між фізичною активністю, з якою зв'язується, в тому числі, заняття фізичною роботою, і фізичними вправами в чистому вигляді, якими людина займається свідомо для отримання користі своєму організму. Вчений дає типологію фізичним вправам, які класифікуються за різними підставами [21]. Дана класифікація є історично зумовленої, але не в повній мірі, що збігається з сучасними підходами до визначення класифікаційних ознак, сформованих в сучасній теорії фізичного виховання.

  За критерієм «величина фізіологічного навантаження» виділяються «малі і великі», «сильні і слабкі», «мляві» фізичні вправи. Ця група фізичних вправ в певній мірі відповідає сучасній класифікації, в рамках якої критерієм для виділення даної групи фізичних вправ є потужність виконуваної роботи, а номінація включає «вправи великої потужності», «вправи максимальної потужності», «вправи помірної потужності», «вправи субмаксимальної потужності »і ін.

  Ібн Сіна вказує на фізичні вправи, які потрапляють під сучасний критерій переважної націленості на розвиток певних фізичних якостей. це

  https://mir-nauki.com

  «Моторні вправи», що складаються з різких рухів, що сприяють розвитку спритності. Виділяються «швидкі», «плавні і легкі» фізичні вправи, які, з певною часткою умовності, відповідають групі швидкісно-силових фізичних вправ.

  У праці Ібн Сини вказано на необхідність виділення фізичних вправ по анатомічній ознаці. Він вважає, що вправи, спрямовані на розвиток м'язів рук і ніг, добре відомі в практиці підготовки воїнів і в змагальній практиці, і тому не потребують спеціального описі. Для збереження і зміцнення здоров'я виділені «вправи грудей і дихальних органів», «вправи для травних органів», «вправи зору», «вправи слуху», «вправи для зубів і вух».

  Концепція класифікації фізичних вправ Ібн Сини містить характеристику тих видів фізичної активності, яка включається в кожну з виділених типологічних груп. Так, група «швидких вправ» включає ряд видів фізичних вправ, використаних для військової підготовки, а саме: ходьбу (переважно в швидкому темпі, що необхідно для пересування по полю бою), поперемінні стрибки на одній нозі, стрільбу з лука, метання списа, фехтування мечем, фехтування списом, стрибки вгору для того, щоб повиснути на перекладині або гілці, верхова їзда на швидкість (в тому числі осаджування коня), кулачний бій, різкі помахи руками при початковій стійці на носках, перетягування каната, стрибки вбік і назад, зміна місць двома партнерами.

  Ібн Сіна описує оригінальне «вправу з двома великими голками», що відноситься, згідно з його класифікації, до розряду «швидких вправ» [20]. Воно полягає в наступному: «людина стоїть на певному місці і з обох сторін встромляє в землю дві великі голки на відстані махової сажня один від одного. Потім він повертається до голки з правого боку і переносить її на ліву сторону, а голку з лівого боку переносить на праву, причому намагається робити все це якомога швидше »[20].

  «Швидкі» фізичні вправи в обов'язковому порядку чергуються з «легкими вправами» або ж досить тривалим відпочинком.

  «Плавні і легкі вправи» включають хитання на гойдалках і в колисках в позиціях стоячи, сидячи та лежачи, а також катання на невеликих човнах і менш схильних до хитавиці судах більшої місткості. Ці вправи спрямовані на зміцнення (розвиток) вестибулярного апарату. Даний вид вправ підходить для хворих, що зазнають труднощів при русі, для тих, кому важко стояти і сидіти, для втратили сили, для страждаючих від хвороб грудної порожнини і хвороб голови, в тому числі від забудькуватості і / або втрати пам'яті. Користь «легких вправ» вбачається в тому, що при легкому погойдуванні людина заспокоюється і може заснути, що корисно для його здоров'я. Дана позиція повністю підтверджена сучасною наукою.

  Згідно з уявленнями Ібн Сини, різні види «легких вправ» надають цілющий ефект в залежності від їх інтенсивності та спрямованості. Так, користь від даних видів вправ вбачається їм у тому, що в організмі людини «погані соки готуються до видалення» [20]. «При цьому качають сильно, коли [соки] сильні, і слабо, коли [соки] слабкі. Їзда в візках теж надає таку дію, але більш сильне. Їзда в возі, сидячи спиною вперед, приносить велику користь при слабкому зорі і помутніння його. <.. .> Якщо [хворого] від хитання нудить, а потім він заспокоюється, то це корисно для шлунка. Плавання на кораблях у відкритому морі надає сильнішу дію на викорінення згаданих хвороб в силу того, що душа [хворого] відчуває радість, то печаль »[20].

  Між «легкими» і «сильними» вправами розміщені особливі види вправ, які Ібн Сіна характеризує як вправи проміжної за інтенсивністю фізіологічного навантаження. Сюди він включає верхову їзду на верблюді і спокійній їзді на коні, їзду в палантинах і возах.

  «Сильні вправи» включають такі види фізичної активності, як імітаційний бій зі своєю власною тінню, піднімання каменів, гру в Човган-поло2 з великим і малим кулею, цькування та переслідування звіра на полюванні, вправи по осаджування коня, боротьбу, гру в м'яч.

  Особливий інтерес викликає позиція Ібн Сини щодо фізичних вправ, що сприяють відновленню здоров'я окремих органів. Так, з «вправи зору» лікар рекомендує виконувати шляхом пильної всматріванія в дрібні предмети і (рідше) розглядання віддалених височин. Слух пропонується вправляти шляхом вслухання в звучання нерізких звуків. Горло виліковується шляхом вправ, спрямованих на поступове підвищення голосу, а також завдяки вправ на затримку дихання, різке вдихання і видихання повітря.

  Ібн Сіна формулює ряд рекомендацій, що стосуються часу і інтенсивності занять фізичними вправами. До таких положень відноситься вимога врахування фізичного стану людини - «для слабкої людини фізичні вправи повинні бути більш легкими, а для сильного - сильними» [20], вправи повинні виконуватися на помірно ситий шлунок, бажано після розігріваючого масажу, в першій половині дня або ближче до обіду. Фізичні вправи слід припинити у разі, якщо людина відчуває перевтому. Ібн Сіна вказав на необхідність врахування вікових та індивідуальних особливостей при заняттях фізичними вправами, оголосивши небажаними інтенсивні вправи при запамороченні і падучої, а також різке збільшення обсягу вправ без попередньої підготовки у вигляді ходьби і бігу. Дані позиції можна вважати цілком прийнятними, що не викликають заперечень.

  висновки

  Аналіз змісту праці Ібн Сини «Канон лікарської науки» показує, що певний тип фізичних вправ встановленої інтенсивності є дієвим немедикаментозним засобом, рекомендованим (або однозначно не рекомендованим) при лікуванні хвороби.

  Класифікація системи фізичних вправ Ібн Сини внутрішньо пов'язана з сучасними класифікаціями фізичних вправ, а також з його власної класифікацією і номенклатурою хвороб, опис кожної з яких супроводжується рекомендацією щодо їх використання або відмови від прояву фізичної активності. Для займаються фізичними вправами Ібн Сіна рекомендував використання лазні, що допомагає відновлювати циркуляцію крові у внутрішніх органах, а також купання в помірно холодній воді після фізичних вправ (в поєднанні з масажем), масаж як завершальну частину фізичних вправ, дотримання режиму харчування до і після виконання вправ , в тому числі відмова від риби після важких фізичних вправ, що дають високі навантаження.

  В цілому можна відзначити, що фізичні вправи виступають в спадщині Ібн Сини як засіб діагностики стану хворого (сильно хворий той, хто в не в змозі

  2 Човган, Човган-поло - національна арабська командна гра, різновид поло. Учасники верхи на коні за допомогою спеціальної ключки намагаються забити великий чи малий м'яч у ворота супротивника.

  виконати звичне вправу), засоби розвитку фізичних сил, збереження і поліпшення здоров'я, засоби саморегуляції при задоволенні вітальних потреб. Будучи глибоким мислителем, енциклопедично освіченою людиною, Абу-Алі Хусейн ібн Абдуллах ібн Сіна набагато випередив свій час. Його гуманітарний і природничо спадщина є джерелом, що спонукає наших сучасників до роздумів про людину, його можливостях, духовному і фізичному потенціалі. Воно зберігає своє значення в даний час.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Fedotova O., Latun V. The first Russian project of the Asian Academy: new geopolitical vector // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 4. С. 356-361.

  2. Супрунова Л.Л. Освіта в Монголії: труднощі та досягнення перехідного періоду // Педагогіка. 2006. № 2. С. 101-112.

  3. Кариева А.К. Культура тюркської епохи в Центральній Азії і її внесок в розвиток культури і освіти // Проблеми сучасної науки і освіти. 2017. № 2 (84). С. 36-39.

  4. Fedotova O.D., Latun V.V. Migration potential of labor market and the system of higher education: Asian vector of development // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. Т. 149. С. 327-332.

  5. Мацина Р.А., Жураєв І.К., Гурбанов Б.Б. Абу Саїд Абу-Л-Хайр і Абу Алі Ібн Сіна: подолання абстрактного суб'єкта пізнання // Буття людини: проблема єдності у різноманітті сучасного світу Матеріали міжнародної наукової конференції. 2017. С. 139-143.

  6. суннат Н.Б. Соціально-політичні та етичні погляди Ібн Сини // Гуманітарний трактат. 2018. № 29. С. 7-9.

  7. Арзуметов Ю.С. Медичні погляди Ібн Сини. Ташкент: Медицина, 1983. -211 с.

  8. Сулаймонов С. Місце "Махарідж Ал-Хуруф" Ібн Сини в арабському і таджицькому мовознавстві // Вісник Таджицького національного університету. Серія філологічних наук. 2014. № 4-6 (146). С. 37-42.

  9. Алі І.М. Історія дослідження арабської поезії Ібн Сіна // Вісник Таджицького національного університету. Серія філологічних наук. 2015. № 4-3 (167). С. 157-164.

  10. Ніёзов Є.Б. Класифікація наук в філософії Ібн Сини: методологічні проблеми теоретичного аналізу // Известия Інституту філософії, політології та права імені А. Баховаддінова Академії наук Республіки Таджикистан. 2018. № 1. С. 56-64.

  11. Мухаметзянова І.Г. Педагогічна спадщина Ібн Сини // Мінбар. Ісламські дослідження. 2013. Т. 6. № 2. С. 222-224.

  12. Ніёзов Є.Б. Філософія Ібн Сини в оцінці сучасних арабських дослідників. автореферат дис. ... кандидата філософських наук / Ін-т філософії ім. акад. А.М. Богоутдінова. Душанбе 2010.

  https://mir-nauki.com

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20. 21.

  Алі Ібрахім Мансур Абуалі. Ібн Сіна і його арабомовних поетична спадщина: дисертація ... кандидата філологічних наук: 10.01.03 / Алі Ібрахім Мансур; [Таджицький нац. ун-т] Душанбе, 2016.

  Арман М.А. Природа і рух в філософії Аристотеля і Ібн Сини. Автореферат дис. ... кандидата філософських наук / Санкт-Петербург, 1993.

  Султонов С.А. Ібн Сіна в філософської традиції Франції: дисертація ... кандидата філософських наук: 09.00.03 Душанбе, 2012.

  Охунова, С.Х. Педагогічні погляди Абуалі ібн Сіно: дисертація ... кандидата педагогічних наук: 13.00.01 Душанбе, 1996..

  Мірабдулхакк С.К. Містицизм Ібн Сини: дисертація ... кандидата філософських наук: 09.00.03 Пулі-Хумрі: Изд-во культур. центру Х. Балх, 1994.

  Комілов А.Ш. Фізичні праці Ар-Разі та Ібн Сини: дисертація ... кандидата історичних наук: 07.00.02 Душанбе, 1991.

  Імамходжаева А.П. Ібн Сіна і Аристотель: Розвиток логічних ідей: дисертація ... кандидата філософських наук: 09.00.03 / Ін-т філософії і права ім. І.М. Мумінова Ташкент, 1990..

  Абу Алі Ібн Сіна. Канон лікарської науки / Упоряд. Карімов, Убайдулла Ісраіловіч / М., Ташкент: Изд. МИКОЛ «Комерційний вісник», Фан, 1994. -357 с. // https://www.litlib.net/bk/19973/read/67.

  Федотова О.Д., Еровенко В.Н. Класифікаційна проблема в сучасній педагогіці // Вісник Томського державного університету. 2007. № 302. З.

  208-210.

  https://mir-nauki.com

  Nikitin Sergey Nikilaevich

  Lesgaft national state university of physical education, sport and health, Saint Petersburg, Russia

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Barabanova Victoria Borisovna

  Southern federal university, Rostov-on-Don, Russia E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Fedotova Olga Dmitrievna

  Don state technical university, Rostov-on-Don, Russia

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abu Ali Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina on the classification of physical exercises and their application

  Abstract. The article is devoted to the contribution of the famous philosopher, thinker, doctor and natural scientist Abu Ali Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina (the Europeanized name Avicenna) in the theory of physical education. The article, based on the analysis of the fundamental work "Canon of Medical Science", shows the approach of Ibn Sina to the classification of physical exercises. In his theoretical heritage, physical exercises are a means of diagnosing a person's physical condition, a means of developing his physical strength, maintaining and improving health, and also a means of self-regulation while satisfying a person's vital needs. The authors of the article proposed a system of criteria for the classification of physical exercises identified by Ibn Sina. According to the criterion "magnitude of physical exertion", a block is allocated that includes "small and large", "strong and weak", and "sluggish" physical exercises. According to the criterion "development of certain physical qualities", "fast", "smooth" and "light" physical exercises are distinguished. They correspond to the modern group of speed-strength exercises. According to the anatomical characteristic, "breast exercises". "Exercises for the digestive organs", "exercises of vision" and "exercises of hearing", "exercises for teeth and ears" are distinguished. The characteristic of types of physical activity is given, which is the essence of each typological group of physical exercises. The article presents the requirements that Ibn Sina puts forward for the organization of physical exercises, their intensity, time, age and physical condition of a person. It is concluded that the classification of the system of physical exercises of Ibn Sina is internally interfaced with modern classifications of physical exercises. The classification is associated with his own classification and nomenclature of diseases. The description of each disease is accompanied by a recommendation on the use of physical exercises or refusal from the manifestation of physical activity.

  Keywords: Arab culture; physical education; Ibn Sina; physical exercises; classification; classification criteria; physical potential of a person; physical health

  83PDMN619


  Ключові слова: АРАБСЬКА КУЛЬТУРА / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА / ИБН СИНА / ФІЗИЧНІ ВПРАВИ / КЛАСИФІКАЦІЯ / КРИТЕРІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ / Фізичний ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДИНИ / ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ'Я / ARAB CULTURE / PHYSICAL EDUCATION / IBN SINA / PHYSICAL EXERCISES / CLASSIFICATION / CLASSIFICATION CRITERIA / PHYSICAL POTENTIAL OF A PERSON / PHYSICAL HEALTH

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити