У статті аналізуються процесуальні проблеми, пов'язані з визначенням процесуального статусу абонента при виробництві такої слідчої дії, як отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями. Автор вважає, що в наділенні абонента окремим процесуальним статусом учасника кримінального судочинства немає необхідності.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Стельмах В.Ю.


SUBSCRIBER AS PARTICIPANT OF ACQUIRING INFORMATION ABOUT CONNECTIONS BETWEEN SUBSCRIBERS AND (OR) SUBSCRIBER DEVICE

The paper analyses the procedural issues related to the definition of the procedural status of the subscriber in the production of such investigative actions as obtaining information about the connections between users and (or) the subscriber units. The author believes that in giving individual subscriber procedural status participant in the criminal proceedings is not necessary.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва діє до: 2012
  Журнал
  Правова держава: теорія і практика
  Наукова стаття на тему 'АБОНЕНТ ЯК УЧАСНИК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО з'єднання з абонентом І (АБО) абонентських пристроїв'

  Текст наукової роботи на тему «АБОНЕНТ ЯК УЧАСНИК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО з'єднання з абонентом І (АБО) абонентських пристроїв»

  ?В.Ю. Стельмах

  АБОНЕНТ ЯК УЧАСНИК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО з'єднання з абонентом І (АБО) абонентських пристроїв

  У статті аналізуються процесуальні проблеми, пов'язані з визначенням процесуального статусу абонента при виробництві такої слідчої дії, як отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями. Автор вважає, що в наділення абонента окремим процесуальним статусом учасника кримінального судочинства немає необхідності.

  Ключові слова: отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями, учасники слідчої дії, процесуальний статус, абонент.

  V. Yu. Stelmah

  SUBSCRIBER AS PARTICIPANT OF ACQUIRING INFORMATION ABOUT CONNECTIONS BETWEEN SUBSCRIBERS AND (OR)

  SUBSCRIBER DEVICE

  The paper analyses the procedural issues related to the definition of the procedural status of the subscriber in the production of such investigative actions as obtaining information about the connections between users and (or) the subscriber units. The author believes that in giving individual subscriber procedural status participant in the criminal proceedings is not necessary.

  Key words: obtaining information about the connections between users and (or) subscriber units, members of the investigative action, the procedural status of the subscriber.

  У 2010 процесуальний Федерації слідче інформації абонентами пристроями.

  році до Кримінально-кодекс Російської було введено нову дію - отримання про з'єднання між і (або) абонентськими У теорії кримінального процесу в даний час недостатньо розроблено питання про процесуальному статусі абонента як учасника даної слідчої дії, що викликає певні труднощі при виробництві останнього.

  При здійсненні послуг зв'язку завжди є дві сторони: оператор зв'язку, який надає послуги зв'язку, і користувач послугами зв'язку. Відповідно до Федерального закону «Про зв'язок» особи, які користуються послугами зв'язку, поділяються на три групи: а)

  користувачі послугами зв'язку; б) абоненти; в) користувачі радіочастотним спектром .

  Під абонентом розуміється такий користувач послугами зв'язку, з яким укладено договір про надання таких послуг при виділенні для цих цілей абонентського номера або унікального коду ідентифікації (п.1 ст.2 Федерального закону «Про зв'язок»).

  Як вказує Д.Е.Петров, «договір про надання послуг зв'язку - це угода між оператором зв'язку та абонентом (користувачем), відповідно до якого оператор зв'язку зобов'язується здійснити діяльність з прийому, обробці,

  1 Див: Коментар до Федерального закону «Про зв'язок»: Постатейний / Л.К. Терещенко. - виробничо-практ. изд. -М .: Юстіцінформ, 2005. С. 4.

  зберігання, передачі, доставки повідомлень електрозв'язку (знаків, сигналів, голосової інформації, письмового тексту, зображень, звуків або повідомлень будь-якого роду) по радіосистеми, провідний, оптичної і інших електромагнітних системах, а абонент (користувач) зобов'язується оплатити ці послуги » .

  Для укладення договору заявник подає оператору зв'язку письмову заяву, один примірник якого залишається у оператора зв'язку. Громадянин при подачі такої заяви про укладення договору пред'являє документ, що засвідчує його особу,

  представник юридичної особи-документ, що підтверджує його повноваження (довіреність або

  відповідне рішення одноосібного виконавчого органу), а також копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, індивідуальний підприємець-документ, що засвідчує його особу, а також копію свідоцтва про державну реєстрацію в якості індивідуального підприємця.

  У договорі повинні бути вказані такі дані про абонента:

  - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, реквізити документа, що посвідчує особу;

  - для індивідуального підприємця - реквізити документа, що посвідчує особу, та свідоцтва про державну реєстрацію в якості індивідуального підприємця;

  - для юридичної особи офіційне найменування і місцезнаходження.

  Також в договорі вказується адреса установки і вид (тип) обладнання, а для

  2 Петров Д.Є. Поняття і види договорів про надання послуг зв'язку // Правові питання зв'язку. 2008. №1. С.3.

  договорів надання послуг рухомого зв'язку - номер БГМ-карти і присвоєний унікальний абонентський номер.

  Наявність письмового договору і сукупність його обов'язкових реквізитів з необхідністю передбачає, що точні дані про особу абонента завжди відомі оператору зв'язку.

  При отриманні даного слідчої дії відомості про абонента запитуються, як правило, двічі: спочатку у оператора зв'язку з'ясовується належність абонентського номера, а потім, за судовим рішенням, истребуется безпосередньо інформація про з'єднання даного номера. Однак, на наш погляд, цілком допустимо запитувати відомості і про з'єднаннях невизначеного кола абонентських номерів (наприклад, для звуження кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину, можна запросити інформацію про з'єднання всіх абонентських пристроїв,

  Обслуговуючий базовою станцією в конкретний проміжок часу).

  Інформація про абонентів, які є фізичними особами, є персональні дані, тобто відомості, які стосуються певному фізичній особі, і дозволяють ідентифікувати особу (п.1 ст.3 Федерального закону «Про персональні дані»).

  У літературі висловлено думку, що за запитом слідчого від операторів зв'язку можуть бути отримані лише «знеособлені» відомості, які повністю виключають зі свого складу дані, що дозволяють визначити біографічні відомості їхнього власника і тим самим його ідентифікувати, а тільки підтверджують факт використання стільникового телефону абонентом того або іншого оператора зв'язку; витребування же персональних даних особи, на яке зареєстрований телефон, має 112

  проводитися тільки за судовим рішенням, оскільки, на думку цих авторів, інформація про власників БГМ-карт не є загальнодоступною, поки конкретний громадянин не дав своєї згоди на її загальнодоступне користування .

  Інші автори з цим не згодні, вважаючи, що «якщо запит стосується лише персональних даних абонента, зібраних оператором при наданні послуг зв'язку, ... що дозволяють ідентифікувати абонента або його кінцеве обладнання,. такі дані можуть бути представлені без судового рішення »4.

  Друга точка зору нам видається більш обгрунтованою. Автори, які вважають, що для отримання відомостей про персональні дані осіб, на які зареєстровані абонентські пристрої, не враховують ряд положень законодавства.

  По-перше, в ст.7 Федерального закону «Про персональні дані» для операторів, тобто організацій, що займаються формуванням баз даних, встановлено заборону поширювати персональні дані. під

  поширенням ж розуміються тільки дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб, тобто розміщення даних в джерелах відкритого доступу,

  ознайомлення з якими є всім особам безконтрольно, без будь-яких обмежень. Таким чином, дана заборона є гарантією від необґрунтованого розголошення відомостей про

  3 Див .: Дмитрієв А.Д., Жіганов С.В. Витребування інформації про користувача телефону по ДМШ-коду в ході ОРД // Кримінальний процес. 2011. №12. С.44-46.

  4 Іванов А.Н. Не всі відомості про абонента, певні по 1МЕ1, складають таємницю телефонних переговорів // Кримінальний процес. 2011. №12. С.44; Див. Також: Соколов Ю.М. Використання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями в ході попереднього розслідування злочинів // Російський слідчий. 2011. №11. С.18.

  приватного життя власників персональних даних. Матеріали, представлені слідчим органам і долучені до кримінальної справи, мають особливий правовий режим. На порядок їх зберігання та використання повною мірою поширюються вимоги дотримання слідчої таємниці. Такі матеріали зберігаються не інакше як при кримінальній справі, доступ до якого мають тільки слідчий, який здійснює

  розслідування, особи, які мають контрольно-наглядові повноваження

  (Керівник слідчого органу, прокурор, суддя при виконанні функцій судового контролю), а також інші учасники кримінального судочинства. При цьому всі (і владні, і невладних) учасники кримінального судочинства не має права розголошувати інформацію, що міститься в даних матеріалах. Зазначені матеріали можуть

  використовуватися тільки для встановлення обставин, що входять до предмету доказування у справі, і ні для чого більше.

  викладені обставини

  свідчать про те, що залучення матеріалів до кримінальної справи не тягне і не може спричинити їх неконтрольованого розкриття невизначено широкому колу осіб. Отже, отримання в ході розслідування інформації про

  персональних даних власників абонентських пристроїв не може спричинити їх поширення, і, відповідно не може порушити недоторканність приватного життя зазначених осіб.

  По-друге, перелік дій, що вимагають судового вирішення, вичерпним чином наведено в кримінально-процесуальному законі, будь-яких підстав для його розширеного тлумачення не вбачається. Інший підхід буде означати недотримання процесуальної форми, встановленої для виробництва тих чи інших

  слідчих дій, а також необґрунтоване обмеження компетенції та повноважень слідчого як офіційного учасника кримінального процесу, який в силу прямої вказівки закону має право самостійно здійснювати всі слідчі дії, окрім тих, для виробництва яких потрібно судове вирішення. Направлення запитів про надання інформації до переліку дій, вироблених за рішенням суду, не включається, отже, такі запити правомочний направляти слідчий і судового рішення для додання цим запитам законної сили не потрібно.

  Таким чином, ми вважаємо, що відомості про приналежність абонентських номерів, унікальних кодах ідентифікації, хронології зміни номерів абонентських пристроїв, повинні надаватися операторами зв'язку за письмовим запитом слідчого без судового рішення.

  А.П.Рижаков правильно відзначає, що для цілей застосування ст.186 КПК України абонентом вважається не та особа, яка користується абонентським номером, а то, з ким укладено відповідний договір. Таким чином, з правової точки зору під «абонентом» розуміється учасник правовідносин в галузі зв'язку, а не кримінально-процесуальних правовідносин. Звичайно, для

  слідчих органів, які розслідують злочин, головний інтерес

  представляє не стільки особа, на яке формально зареєстровано той чи інший абонентський пристрій, скільки те, що реально їм користувалося, однак, встановити безпосереднього

  користувача до моменту призначення

  5 Рижаков А.П. Отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями. Нове слідча дія / А.П. Рижаков. - М .: Річ навіть і сервіс, 2011. С.15.

  слідчої дії не завжди представляється можливим. Разом з тим ми вважаємо, що призначення слідчої дії в умовах, коли відомий тільки формальний, а не фактичний користувач абонентського пристрою, цілком правомірно. Адже стороною передбаченого

  законодавством і офіційно укладеного договору з оператором зв'язку є саме формальний, а не фактичний користувач. Якщо він з якихось причин передає

  зареєстроване на нього абонентський пристрій іншій особі, юридично не оформляючи даний факт, це не знімає з нього цивільно-правових обов'язків, пов'язаних з використанням даного абонентського пристрою, хоча,

  природно, не робить його відповідальним за дії фактичного користувача в кримінально-правовому аспекті. Слід чітко уявляти, що в результаті слідчої дії,

  передбаченого ст. 186 КПК РФ, виходять відомості суто технічного характеру, що відображають тільки факти вхідних і вихідних дзвінків, зроблених з певного абонентського пристрою, однак, хто саме користувався цим пристроєм і фактично виробляв ці виклики, необхідно з'ясовувати іншими способами (наприклад, шляхом проведення допитів та інших слідчих дій).

  Найбільш спірним є питання про необхідність надання окремого процесуального статусу абоненту, відомості про з'єднання якого запитуються. Нам видається, що надавати абонентам процесуальний статус немає необхідності, оскільки ніякої активної ролі у виробництві слідчої дії вони не грають, і, в, цілому, його участь в процесі розслідування ще більш фрагментарно, ніж оператора зв'язку. Якщо абонент 114

  є суб'єктом кримінально-процесуальної діяльності

  (Підозрюваним, обвинуваченим,

  потерпілим, свідком), він реалізує ті процесуальні права, якими наділений відповідний суб'єкт. В іншому ж випадку абонент ніяких інтересів в справі не має, і єдиною обставиною,

  зачіпають його права, є тільки факт збору відомостей про таку області його приватного життя, як ведення переговорів. Однак сам по собі збір таких відомостей не можна розцінювати як обвинувальну діяльність, під якою в науці розуміються «дії викривальних характеру, що здійснюються стороною обвинувачення як в зв'язку з перевіркою причетності до вчинення суспільно небезпечного діяння, так і з метою обґрунтування їх винності у вчиненні злочину і призначення їм

  справедливого покарання або застосування

  6

  інших заходів кримінально-правового характеру ». Відомості тільки про факти ведення переговорів за допомогою засобів електрозв'язку самі по собі ніяк не можуть свідчити про причетність особи, їх здійснював, до вчинення злочину, вони в змозі лише допомогти в певній мірі звузити коло осіб, які спілкувалися з тими чи іншими учасниками злочинної події (винними або, навпаки,

  постраждалими від нього). Однак, навіть приблизні висновки про

  причетності цих осіб до злочину можливо зробити тільки на підставі сукупності зібраних у справі доказів.

  Захищатися ж від необгрунтованого вторгнення в сферу свого приватного життя

  6 Булатов Б.Б. Процесуальне становище осіб, щодо яких здійснюється обвинувачувальна діяльність. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омськ, 2011. С.5.

  абоненти цілком можуть за допомогою оскарження дій і рішень слідчих органів в порядку, передбаченому ст.125 КПК України, яка надає такі можливості всім особам, які вважають, що відповідні права порушені, незалежно від наявності у цих осіб кримінально-процесуального статусу. Наділення ж абонентів окремим статусом не приведе до поліпшення захисту їх прав, а лише невиправдано ускладнить процесуальні конструкції.

  Пристатейний бібліографічний список:

  1. Булатов Б.Б. Процесуальне становище осіб, щодо яких здійснюється обвинувачувальна діяльність. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омськ, 2011.

  2. Дмитрієв А.Д., Жіганов С.В. Витребування інформації про користувача телефону по 1МЕ1-коду в ході ОРД // Кримінальний процес. 2011. №12.

  3. Іванов А.Н. Не всі відомості про абонента, певні по 1МЕ1, складають таємницю телефонних переговорів // Кримінальний процес. 2011. №12.

  4. Коментар до Федерального закону «Про зв'язок»: Постатейний / Л.К. Терещенко. -проізв.-практ. изд. М .: Юстіцінформ, 2005.

  5. Петров Д.Є. Поняття і види договорів про надання послуг зв'язку // Правові питання зв'язку. 2008. №1.

  6. Рижаков А.П. Отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями. Нове слідча дія / А.П. Рижаков. - М .: Річ навіть і сервіс, 2011.

  7. Соколов Ю.М. Використання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями в ході попереднього розслідування злочинів // Російський слідчий. 2011. №11.


  Ключові слова: ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО з'єднання з абонентом І (АБО) абонентських пристроїв / УЧАСНИКИ СЛІДЧОГО ДІЇ / ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС / АБОНЕНТ / OBTAINING INFORMATION ABOUT THE CONNECTIONS BETWEEN USERS AND (OR) SUBSCRIBER UNITS / MEMBERS OF THE INVESTIGATIVE ACTION / THE PROCEDURAL STATUS OF THE SUBSCRIBER

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити