У статті розкривається світове значення творчої спадщини А.С. Макаренко, його основні ідеї, актуальні для сучасної соціально-педагогічної практики. Аналізуються сучасні ревізії провідних концептуальних основ педагогіки А.С. Макаренко, представлена ​​спроба вбудувати спадщина великого педагога в російське історико-педагогічну спадщину. Обгрунтовуються основні ідеї і положення, що створюють орієнтовний вектор ціннісного соціального сприйняття війни підростаючим поколінням.

Анотація наукової статті з біотехнологій в медицині, автор наукової роботи - Биков Анатолій Карпович


Makarenko A.S .: to discussion about the creative heritage

In the article the world value of the creative heritage of A.S.Makarenko, his main ideas actual for modern social teaching practice are revealed. Modern audits of the leading conceptual bases of pedagogics of A.S.Makarenko are analyzed, an attempt to integrate the heritage of the great teacher into the Russian historical and pedagogical heritage is presented. The main ideas, the provisions creating an approximate vector of valuable social perception of war by younger generation are justified.


Область наук:

 • Біотехнології в медицині

 • Рік видавництва: 2013


  Журнал: Освітні ресурси і технології


  Наукова стаття на тему 'А. С. Макаренко: до дискусії про творчу спадщину '

  Текст наукової роботи на тему «А. С. Макаренко: до дискусії про творчу спадщину »

  ?© В. В. Рамазанов, Е. Л. Воловельская, В. А. Коптєлов, В. А. Бондаренко УДК 57. 043: 611. 018. 51: 577. 352. 462

  В. В. Рамазанов, Е. Л. Воловельская, В. А. Коптєлов, В. А. Бондаренко

  ПРИЧИНА НЕДОСТАТНЬОЮ кріопротекторними ЕФЕКТИВНОСТІ поліетиленгліколь при заморожуванні еритроцитів

  Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (Харків)

  Дана робота є фрагментом теми «Механізми зміни осмотичної і температурної чутливості клітин при дії модифікаторів цитоскелет-мембранного комплексу, амфіфільних речовин і кріопротекторів», № держ. реєстрації 010411006437.

  Вступ. Еритроцити, відмиті після заморожування в середовищі з поліетиленгліколем (ПЕГ-1500), мають значний ступінь ушкодження (50-60%), а решта клітини морфологічно представлені сфероціти і є осмотично крихкими, що свідчить про недостатню кріопротекторними ефективності даного полімеру [2]. При заморожуванні кріозахисного компоненти піддаються концентрування і надають не тільки протекторное, а й шкідлива дія. Кріозахисного дію полімерних непроникаючих кріопротекторів пов'язано з їх здатністю забезпечувати збереження репараційних властивостей мембран, при цьому розморожені клітини не втрачають здатності відновлювати свій катіонний баланс. Крім того, захисна дія полімерів пов'язано зі структуруванням води і підтриманням її в рідкому стані при низьких температурах в ході заморожування (до -35 ° С) [4]. Однак, поряд з позитивними ефектами, полімери, концентруючись в ході заморожування, сприяють значній дегідратації клітин і пошкодження клітинних мембран [4]. У зв'язку з вищевикладеним виникає задача пошуку підходу для ослаблення негативного характеру ПЕГ-1500 при заморожуванні. Кріозахисного дію проникаючих кріопротекторів пов'язано з їх проникненням в клітини і зі зменшенням ступеня їх дегідратації, а також з ослабленням інтенсивності гіперконцентрірованія зовнішнього середовища. Разом з тим зменшення ступеня дегідратації клітин призводить до зростання ймовірності формування внутрішньоклітинних кристалів льоду [4].

  Наведені дані свідчить про те, що негативна властивість полімерного (непроникаючої) кріопротектори при заморожуванні клітинних суспензій можна послабити при включенні в кріоконсерванти проникаючого кріопротектори. Надходження останнього в клітини може призвести до зменшення ступеня їх дегідратації і, відповідно, до послаблення гіпертонічного стресу в ході заморожування, обумовленого концентрування непроникаючої кріопротектори. зменшення

  інтенсивності гіпертонічного стресу може послабити вплив постгіпертоніческого стресу на клітини при розморожуванні і забезпечити збереження клітинних мембран.

  Транспорт сульфату в еритроцити в сульфатної середовищі пов'язаний з транспортом іонів Н + [9]. Можна припустити, що при пошкодженні мембран аніони Е042 і відповідно іони Н + будуть проникати в еритроцити додатковим неспецифічним шляхом. При цьому обчислюються швидкості транспорту іонів можуть перевищувати такі показники для ін-тактних клітин. Тому результати дослідження транспорту іонів Н + і аніонів Е042- можуть використовуватися для оцінки бар'єрної функції мембран еритроцитів при заморожуванні. При охолодженні еритроцитів в мембранах можуть з'являтися ушкодження, які при відмиванні кріоконсерванти сприяють утворенню гемолитических пір, проникних для гемоглобіну. При цьому еритроцити гемолізує. Однак в останніх клітинах зазначені ушкодження можуть утворювати пори меншого розміру, непроникні для гемоглобіну (м. М. 64500), але проникні для молекул менших розмірів, таких як глутатіон (м. М. 307). Такі клітини втрачають бар'єрну функцію мембран для глутатіону.

  Мета роботи - дослідити бар'єрну функцію мембран еритроцитів для сульфату і глутатіону, після заморожування в комбінованій середовищі, що містить ПЕГ-1500 і 1,2-пропандіол (1,2-ПД).

  Об'єкт і методи дослідження. У роботі використовували №С! (Х. Ч.), ИН4С! (Х. Ч), №2804 (х. Ч.), Сахарозу (ч. Д. А.), Поліетиленгліколь з молекулярною масою 1500 (ПЕГ-1500, Мегск), 1,2-пропандіол (1,2-ПД, Німеччина). Середовища заморожування містили №С1, 1ЧН4С1, сахарозу, ПЕГ-1500 і 1,2-ПД.

  Еритроцити людини отримували з крові 2-ї групи від донорів чоловічої статі після чотириразового відмивання їх фізіологічним розчином №С1. Металеві контейнери об'ємом 1 мл із зразками еритроцитів в середовищах заморожування з гематокритом 0,8 або 40% інкубували 30 хв при 25 ° С, потім занурювали в рідкий азот (-196еС) на 30 хв (швидкість охолодження 200-300 ° С / хв) . Заморожені зразки еритроцитів розморожували на водяній бані при 40 ° С протягом 3 хв (початкова швидкість відігрівання 900-1200 ° С / хв). Потім до 1 мл розмороженої клітинної суспензії,

  Таблиця 1

  Показники бар'єрних властивостей мембран еритроцитів, відмитих після заморожування-відігрівання (з гематокритом 40%) в сахарозо-сольовий середовищі (0,05 моль / л N801 + 0,2 моль / л сахарози) з ПЕГ-1500 і 1,2-ПД

  Середовища заморожування Гемоліз,% Глутатіон, мкмоль / г НЬ Потік іонів Н + в сульфатної середовищі, мольЧсм-2Чс-1

  До відмивання кріоконсервата Після відмивання кріоконсерванти і, Ч1014 і | пЧ1014

  ПЕГ-1500 (15%) 55 ± 3,0 9,7 ± 1,6 4,8 ± 0,7 * 2,08 + 0,29 * 1,45 + 0,20 *

  ПЕГ-1500 (15%) + 1,2-ПД (5%) 36 ± 2,5 9,5 ± 1,8 7,3 ± 1,5 1,40 + 0,20 1,10 + 0,17

  Інтактні клітини 9,3 ± 1,4 1,18 + 0,13 0,87 + 0,10

  Примітка: * - статистично достовірно в порівнянні зі зразками до відмивання кріоконсерванти (р<0,05); # - статистично достовірно в порівнянні з інтактними клітинами (р<0,05).

  при перемішуванні, повільно додавали 9 мл теплого (37 ° С) ізотонічного розчину ИаС! протягом не менше 30 секунд (швидкість додавання не більше 0,3 мл / сек). Суспензію центрифугували при 3000 об / хв протягом 5 хв і видаляли надоса-дочно рідина. Дану процедуру розведення і центрифугування повторювали ще один раз. Після цього еритроцити тричі відмивали теплим (37еС) фізіологічним розчином ИаС !, при цьому швидкість розведення осаду еритроцитів не враховували.

  Ступінь гемолізу еритроцитів після спектрофотометрического визначення кількості гемоглобіну, вимірюючи поглинання в супернатанті зразків при довжині хвилі 543 нм, вираховували за формулою:

  ступінь гемолізу (%) = [А1 / А2] Ч 100%,

  де А1 - поглинання супернатанта експериментального зразка;

  А2 - поглинання при повному гемолизе контрольного зразка.

  Зміст глутатіону в еритроцитах визначали спектрофотометрично з використанням дітіобіснітробензойной кислоти при довжині хвилі 412 нм [5].

  Транспорт іонів Н + в еритроцитах в сульфатної середовищі (0,11 ммоль / л Иа2304) досліджували в термо-статіруемой осередку (37 ° С) з рН електродом при постійному перемішуванні клітинної суспензії [3].

  Статистичні розрахунки проводили на основі результатів, отриманих на еритроцитах від 5 донорів. Дані представлені як середнє значення ± стандартна помилка. Для визначення статистичної достовірності результатів використовували непараметричний метод Манна-Уїтні при р< 0,05 [1].

  Результати досліджень та їх обговорення.

  Встановлено, що заморожування еритроцитів в середовищі з ПЕГ-1500 призводить до їх значного гемолизу, втрати глутатіону при відмиванні розморожених клітин і до підвищення швидкості потоку іонів Н + (відповідно, аніонів Е042-) в сульфатної середовищі в останніх клітинах, відмитих 0,9% -м розчином ИаС! після розморожування (табл. 1).

  Включення в середу додатково 1,2-ПД призводить до зниження ступеня пошкодження еритроцитів. При цьому концентрація глутатіону і швидкість потоку іонів Н + в останніх еритроцитах незначно відрізняється від таких величин для інтактних клітин (табл. 1). В останньому випадку результати вказують на збереження бар'єрної функції мембран еритроцитів для сульфату і глутатіону.

  Виникає питання про механізм, який сприяє збереженню бар'єрної функції мембран еритроцитів при заморожуванні в комбінованій середовищі з непроникающими і проникаючим кріопротекторами.

  Були проведені експерименти з використанням сахарозо-сольовий середовища при заміні катіона Иа + на проникає в клітини катіон ИН4 + З цією метою еритроцити заморожували з низьким гематокритом (0,8%) в сахарозо-сольових середовищах. Результати, представлені на рис. 1 показують, що в середовищі, що містить 0,15 моль / л ИаС! підвищення концентрації сахарози до 0,4 моль / л призводить до зниження ступеня пошкодження еритроцитів. Підвищення концентрації сахарози вище 0,4 моль / л викликає зростання гемолізу еритроцитів (рис. 1, крива 1). Ймовірно, при концентрації сахарози вище 0,4 моль / л проявляється внесок даного неелектроліту в гіпертонічний стрес на клітини при заморожуванні, який надає шкідливу дію.

  Заміна Иа + на проникає катіон ИН4 + призводить до зміни кривої залежності ступеня пошкодження еритроцитів від концентрації сахарози (рис. 1, крива 2). При цьому істотне зниження гемолізу відзначається в середовищах, що містять

  0,5-0,6 моль / л сахарози, що ймовірно пов'язано з ослабленням гіпертонічного стресу на клітини при заморожуванні і проявом захисної ефективності сахарози.

  Для наступного експерименту використовували гіпертонічну середу, що містить 0,15 моль / л ИаС! і 0,4 моль / л сахарози, склад якої виявився «перехідним» для стійкості еритроцитів при заморожуванні-відігріванні (рис. 1, крива

  Мал. 1. Гемоліз еритроцитів в циклі швидкого заморожування-відігрівання в сахарозо-сольових середовищах (гематокрит 0,8%): 1 - 0,15 моль / л №01;

  2 - 0,15 моль / л МІ401.

  1). Присутність в даній сахарозо-сольовий середовищі ПЕГ-1500 (5%) викликає підвищення ступеня пошкодження еритроцитів при заморожуванні (рис. 2, стовпчики 1). При використанні середовища, що містить 0,15 моль / л ИН4С! і 0,4 моль / л сахарози, ПЕГ-1500 виявляє захисний ефект і відзначається зниження ступеня пошкодження клітин (рис. 2, стовпчики 2).

  Отримані результати вказують на те, що кріопротекторними ефективність ПЕГ-1500 залежить від виду катіона електроліту. При використанні непроникаючої катіона (Иа +) інтенсивність дії гіпертонічного стресу на клітини при концентруванні сахарозо-сольовий середовища значна, а концентрування полімеру додатково посилює стрес. При використанні

  Мал. 2. Гемоліз еритроцитів в циклі швидкого заморожування-відігрівання в сахарозо-сольових середовищах (гематокрит 0,8%). 1 - середовища містять 0,4 моль / л сахарози + 0,15 моль / л N801; 2 - середовища містять 0,4 моль / л сахарози + 0,15 моль / л N4 ^ 1. ? - без кріопротектори, | - ПЕГ-1500 (5%). * - статистично достовірно в порівнянні з показниками гемолізу еритроцитів при заморожуванні в середовищі без кріопротектори (р<0,05).

  проникаючого катіону (ИН4 +) інтенсивність дії гіпертонічного стресу, обумовлена ​​однією сахарозою, менш виражена, тому кри-озащітний ефект полімеру домінує над його кріоповреждающім дією. Ймовірно, баланс протектірующего і шкідливої ​​дії ПЕГ-1500 залежить від інтенсивності наростання гіпертонічного градієнта на мембранах клітин при заморожуванні.

  Згідно з даними літератури при заморожуванні еритроцитів з низькою швидкістю (0,3 ° С / хв) в середовищі, що містить 0,1 моль / л ИН4С! +0,3 моль / л сахарози, зазначалося шкідливу дію сахарози внаслідок значної дегідратації клітин [7] . У наших експериментах при швидкій швидкості заморожування (див. Розділ методи) в середовищі з ИН4С! підвищення концентрації сахарози до 0,6 моль / л призводить до кріозахисного ефекту (рис. 1, крива 2). Отримані результати і дані літератури узгоджуються з тим, що захисні властивості сахарози і полімерних непроникаючих кріопротекторів проявляються при швидких швидкостях заморожування, коли зменшується час дії гіпертонічного стресу та ймовірність пошкодження клітин даними фактором, що ушкоджує [4].

  Отримані результати вказують на те, що при швидкій швидкості заморожування, концентрування ПЕГ-1500 може вносити вклад в гіпертонічний стрес і призводити до пошкодження клітин. Шкідлива дія даного чинника можна послабити при комбінуванні в середовищі заморожування ПЕГ-1500 з 1,2-ПД.

  Клітини, які піддавалися меншому впливу гіпертонічного стресу при охолодженні, можуть витримувати постгіпертоніческій стрес при розморожуванні. Для з'ясування цього досліджували так званий ефект «упаковки» (ефект «упаковки» - прояв більшою мірою пошкодження еритроцитів при заморожуванні-відігріванні з високим гематокритом в порівнянні з низьким гематокритом) [8]. В умовах швидкого заморожування і швидкого відігрівання даний ефект визначається постгіпертоніческім стресом на стадії відігрівання [6].

  При заморожуванні-відігріванні еритроцитів в середовищі з ПЕГ-1500 гемоліз був вище в зразках з високим (40%) гематокритом в порівнянні з низьким (0,8%) гематокритом (рис. 3, стовпчики 1), т. Е., Зазначалося прояв ефекту «упаковки». Включення в середу заморожування 1,2-ПД призводить до усунення даного ефекту (рис. 3, стовпчики 2). Отже, для збереження стійкості еритроцитів до дії постгіпертоніческого стресу при відігріванні необхідне поєднання в середовищі заморожування непроникаючої (ПЕГ-1500) і проникаючого (1,2-ПД) криопротекторов.

  Таким чином, отримані результати дозволяють припустити, що ПЕГ-1500 може проявляти кріозахисного і кріоповреждающее дію на еритроцити, баланс яких залежить від інтенсивності концентрування зовнішнього розчину при

  Мал. 3. Гемоліз еритроцитів в циклі швидкого заморожування-відігрівання в сахарозо-сольовий середовищі (0,05моль / л ИаО! + 0,2 моль / л сахарози), що містить ПЕГ-1500 (5%), з різним гематокритом (? - 0, 8%, | - 40%.). 2 - середовище додатково включає 1,2-ПД (5%). * - статистично достовірно в порівнянні з відповідними показниками гемолізу при заморожуванні з гематокритом 0,8% (р<0,05).

  заморожуванні. Включення в середу заморожування 1,2-ПД і проникнення його в клітини забезпечує підвищення стійкості мембран до

  гіпертонічним і постгіпертоніческому стресу в циклі заморожування-відігрівання і збереженню бар'єрної функції мембран еритроцитів після відмивання кріоконсерванти.

  висновки.

  1. В еритроцитах, відмитих після заморожування в середовищі з ПЕГ-1500, порушується бар'єрна функція мембран для сульфату і глутатіону. Додаткове включення в середу 1,2-ПД призводить до збереження бар'єрної функції мембран.

  2 Включення ПЕГ-1500 в концентрації 5% в са-харозо-сольову середу (0,4 моль / л сахарози + 0,15 моль / л ИаО!) Призводить до підвищення ступеня пошкодження еритроцитів при заморожуванні-відігріванні. При цьому заміна в середовищі непроникаючої катіона (Иа +) на проникає (1ЧН4 +) виявляє про-тектірующій ефект ПЕГ-1500.

  3. У циклі заморожування-відігрівання еритроцитів в середовищі з ПЕГ-1500 відзначається велика ступінь їх пошкодження в зразках з високим (40%) гематокритом в порівнянні з низьким (0,8%) гематокритом. Різниця усувається при включенні в середу 1,2-ПД.

  Перспективи подальших досліджень. У наступній роботі планується дослідити причину нестачі кріозахисного ефекту декстрану при заморожуванні еритроцитів.

  1.

  2.

  З.

  4.

  5.

  6.

  7.

  9.

  Літepaтypa

  Ашмарин І. П. Швидкі методи статистичної обробки та планування експериментів / І. П. Ашмарин, І. П. Васильєв, В. А. Амбросов. - Л .: Вид-во Ленингр. Ун-ту, 1975. - 7б з.

  Рамазанов В. В. Властивості еритроцитів, заморожених в комбінований-ний середовищі з поліетиленгліколем і диметил-сульфоксидом / В. В. Рамазанов, Т. І. Дейнеко, Е. Л. Воловельская, В. А. Коптєлов, В. А. Бондаренко // Біотехнологія. - 2Q12. - Т. 5, №2. - С. Юб-114.

  Рамазанов В. В. Функціонування системи транспорту іонів Н + при модифікації мембран еритроцитів в умовах, що моделюють умови заморожування / В. В. Рамазанов, Р. Ф. Забродський, Я. Ю. Найдюк, В. А. Бондаренко // Вісник проблем біології и медицини. - 2Q1Q. - Вип. З - С. 18б-192.

  Bakhach J. The cryopreservation of composite tissues. Principles and resent advancement on cryopreservation of different type of tissues / J. Bakhach // Organogenesis. - 2QQ9. - Vol. 5, № 3. - P. 119-12б.

  Beutler E. Red cell metabolism. A manual of biochemical methods. - New York: Grune&Stratton, 1975. - 16Q p.

  Levin R. L. The limiting effects of heat and mass transfer on the osmotic behavior of cells during freezing and thawing / R. L. Levin // Cryobiology. - 1982. - Vol. 19, № б. - P. бб9.

  Meryman H. T. Freezing injury from "solution effects" and its prevention by natural or artificial cryoprotection / H. T. Meryman, R. J. Williams, M. S. Douglas // Cryobiology. - 1977. - Vol. 14, № 3. - P. 287-3Q2.

  Pegg D. E. The effect of cell concentration on the recovery of human erythrocytes after freezing and thawing in the presence of glycerol / D. E. Pegg // Cryobiology. - 1981. - Vol. 18, № 3. - P. 221-228.

  Romano L. Characterization of anion transport system in trout red blood cell / L. Romano, H. Passow // Am. J. Physiol. - 1984. - Vol. 24б. - P. 33Q-338.

  УДК 57. 043: 611. 018. 51: 577. 352. 462

  ПРИЧИНА НЕДОСТАТНЬОЇ КРІОПРОТЕКТОРНОЇ ЕФЕКТІВНОСТІ ПОЛІЕТІЛЕНГЛІКОЛЮ ПРИ ЗАМОРОЖУВАННІ еритроцитів

  Рамазанов В. В., Воловельська Е. Л., Коптєлов В. О., Бондаренко В. А.

  Резюме. Досліджувалі бар'єрні Властивості мембран еритроцитів, Які заморожувалі у рідкому азоті (-196 ° С) у середовіщі, что містіть цукрозу, ПЕГ-1500 та 1,2-ПД. При заморожуванні-відігріві у середовіщі, Пожалуйста містіть цукрозу + ПЕГ-1500, відзначається прояв постгіпертонічного стрес и Порушення бар'єрної Функції мембран что до сульфату та глутатіону у залішковій части клітін после відмівання кріоконсерванту. Включення у Вказаним середовище 1,2-ПД виробляти до послаблення постгіпертонічного стрес, зниження ступенів пошкодження еритроцитів при заморожуванні и Збереження бар'єрніх властівостей мембран у залішковій части клітін. Отрімані результати дозволяють пріпустіті, что ПЕГ-1500 віявляє кріозахісну та кріопошкоджуючу Дії что до еритроцитів, баланс якіх Залежить від інтенсівності гіперконцентрування

  кріоконсерванту и стуїеня дегідратації клітін їрі заморожуванні. Включення у середовище заморожування 1,2-ПД та їронікнення его у Клітини заїобігає «критично» стуїінь дегідратації клітін и їідвіщує стійкість мембран что до гіїертонічного та їостгіїертонічного стрес у ціклі заморожування-відігріву, что забезїечує Збереження бар'єрної Функції мембран еритроцитів їісля відмівання кріоконсерванту.

  Ключові cлoвa: еритроцити, заморожування, бар'єрні Властивості мембран.

  УДК 57. Q43: Б11. Q18. 51: 577. 352. 4б2

  ПРИЧИНА НЕДОСТАТНЬОЮ кріопротекторними ЕФЕКТИВНОСТІ поліетиленгліколь при заморожуванні еритроцитів

  Paмaзaнoв В. В., Boлoвeльcкaя Е. Л., Коптєлов В. А., Бoндapeнкo В. А.

  Рєзюмє. Досліджували бар'єрні властивості мембран еритроцитів, заморожених в рідкому азоті (-19б ° С) в середовищі, що містить сахарозу, ПЕГ-15QQ і 1,2-ПД. При заморожуванні-відігріванні в середовищі, що містить cаxаpoзy + ПЕГ-1500, відзначається їроявленіе їостгіїертоніческого стресу і порушення бар'єрної функції мембран для сульфату і глутатіону в решти клітин їосле відмивання кріоконсерванти. Включення в зазначену середу 1,2-ПД їріводіт до ослаблення їостгіїертоніческого стресу, зниження стеїені їоврежденія еритроцитів їрі заморожуванні і збереженню бар'єрних властивостей мембран в решти клітин. Отримані результати їозволяют їредїоложіть, що ПЕГ-1500 може їроявлять кріозахисного і кріоїовреждающее дію на еритроцити, баланс яких залежить від інтенсивності гіїерконцентрірованія кріоконсерванти і стеїені дегідратації клітин їрі заморожуванні. Включення в середу заморожування 1,2-ПД і їронікновеніе його в клітини їредотвращает «критичну» стеїень дегідратації клітин і їовьішает стійкість мембран до гіїертоніческому і їостгіїертоніческому стресу в циклі заморожування-відігрівання, що обесїечівает збереження бар'єрної функції мембран еритроцитів їосле відмивання кріоконсерванти.

  Ключєвьіє ^ ОВЕ: еритроцити, заморожування, бар'єрні властивості мембран.

  UDC 57. 043: Б11. 018. 51: 577. 352. 4б2

  Cause of insufficient Cryoprotective Effectiveness of Polyethylene Glycol During Freezing of Erythrocytes

  Ramazanov V. V., Volovelskaya E. L., Koptelov V. A., Bondarenko V. A.

  Summary. During freezing of cell suspensions the components of cryopreservative are exposed to concentrating and have both protective and damaging effect on cells. Cryoprotective effect of polymeric nonpenetrating cryoprotectants is associated with their capability to structure water and maintains it in liquid state at low temperatures during freezing (down to -35 ° C), providing preservation of reparative properties of membranes. Herewith frozen-thawed cells do not lose the capacity to recover its cation balance. Along with the positive effects polymers concentrating during freezing contribute to a significant dehydration of cells and damage of cell membranes. Therefore the problem of approach search of weakening a negative property of polymers during freezing arises. Cryoprotective effect of penetrating cryoprotectants is associated with their penetration into cells and reduction of their dehydration rate, weakening of intensity of environmental hyperconcentrating as well. Moreover reduction of cell dehydration rate may result in probability increase of formation of intracellular ice crystals. Probably negative property of polymeric (non-penetrating) cryoprotectant during freezing of cell suspensions is possible to weaken during introduction of penetrating cryoprotectant into cryopreservative. Inflow of the last into cells may result in reduction of their dehydration rate and, accordingly, weakening of hypertonic stress during freezing, stipulated by concentrating of non-penetrating cryoprotectant. The decrease in intensity of hypertonic stress may weaken the effect of post-hypertonic stress on cells during freeze-thawing and provide preservation of structural and functional properties of cell membranes. Recently there has been used a combined cryopreservative, containing hydroxyethylated starch and dimethyl sulfoxide being effective during freezing of different cells. In addition the mechanisms of protective efficiency of cryopreservatives, including non-penetrating and penetrating cryoprotectants are not revealed.

  We have studied the barrier properties of erythrocyte membranes frozen in liquid nitrogen (-196 ° C) in the medium containing sucrose, PEG-1500 and 1,2-PD. During freeze-thawing in the medium with sucrose + PEG-1500 we noted the disorder of membrane barrier function for sulfate and glutathione in the rest part of cells after washing out of cryopreservative. The supplementation of this medium with 1,2-PD induces the weakening of post-hypertonic stress, decrease of erythrocyte damage level during freezing and preservation of membrane barrier properties in the rest part of cells. The obtained results allows suggesting that PEG-1500 can have cryoprotective and cryodamaging effect on erythrocytes, balance of which depends on the intensity of preservative hyperconcentrating and cell dehydration degree during freezing. The supplementation of the medium with 1,2-PD and its penetration into cells prevents «critical» degree of cell dehydration and rises the resistance of membranes to hypertonic and posthypertonic stress in freeze-thawing cycle providing the preservation of barrier function of erythrocyte membranes after washing out of cryopreservative.

  Key words: erythrocytes, freezing, membrane barrier functions.

  Рецензент - проф. Міщенко I. У.

  Стеття нздшшлз 22. 05. 2013 p.


  Ключові слова: А.С. МАКАРЕНКО /ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ /ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ /РАДЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА /СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА /ВИХОВАННЯ /ПЕДАГОГІЧНИЙ ІДЕАЛ /КОЛЕКТИВ /MAKARENKO A.S. PEDAGOGICAL ACTIVITY /HISTORY OF PEDAGOGICS /SOVIET PEDAGOGICS /SOCIAL PEDAGOGICS /EDUCATION /PEDAGOGICAL IDEAL /TEAM OF STUDENTS /RESEARCH SEMINAR /RESEARCH PRACTICE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити