Ма? Олада а? Олін іжтімоій? імоя ?Ілішен тізімінінг і? тісодій механізм самарадорлігіні ба? олаш амаліёті та? лив? ілінган ва уні такоміллаштіріш імконіятларі ани? Ланган.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Бахтіёров Бобур Баходір Ў? Чи


WAYS OF PERFECTION OF METHODOLOGICAL BASES OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF SOCIO-ECONOMIC MECHANISM OF SYSTEM OF SOCIAL DEFENCE OF POPULATION

The article analyzes the practice of assessing the effectiveness of the economic mechanism of the social protection system and identifies opportunities for improving the assessment methodology.


Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Економіка і фінанси (Узбекистан)
  Наукова стаття на тему 'А? Оліна ІЖТІМОІЙ? ІМОЯ? Ілішен ТІЗІМІНІНГ ІЖТІМОІЙ-І? ТІСОДІЙ механізм САМАРАДОРЛІГІНІ БА? ОЛАШНІНГ МЕТОДОЛОГІК АСОСЛАРІНІ ТАКОМІЛЛАШТІРІШ ЙЎНАЛІШЛАРІ'

  Текст наукової роботи на тему «А? Оліна ІЖТІМОІЙ? ІМОЯ? Ілішен ТІЗІМІНІНГ ІЖТІМОІЙ-І? ТІСОДІЙ механізм САМАРАДОРЛІГІНІ БА? ОЛАШНІНГ МЕТОДОЛОГІК АСОСЛАРІНІ ТАКОМІЛЛАШТІРІШ ЙЎНАЛІШЛАРІ»

  ?Бахтіёров Бобур Баходір вугілля,

  Мірзо УлуFбек нмдг Узбекістон Міллі університеті «Іктісодіёт» факультети «Макроіктісодіёт» кафедрасі таянч докторантів

  А ^ Оліна ІЖТІМОІЙ Хімо КІЛІШ ТІЗІМІНІНГ ІЖТІМОІЙ-ІКТІСОДІЙ механізм САМАРАДОРЛІГІНІ ВА ^ ОЛАШНІНГ МЕТОДОЛОГІК АСОСЛАРІНІ ТАКОМІЛЛАШТІРІШ ЙУНАЛІШЛАРІ

  УДК: 330: 364.04.

  БАХТІЁРОВ Б.Б. АЦОЛІНІ ІЖТІМОІЙ ЦІМОЯ К, Ілішен ТІЗІМІНІНГ ІЖТІМОІЙ-ІЦТІСОДІЙ механізм САМАРАДОРЛІГІНІ БАЦОЛАШНІНГ МЕТОДОЛОГІК АСОСЛАРІНІ ТАКОМІЛЛАШТІРІШ ЙУНАЛІШЛАРІ

  Маколада ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг іктісодій механізм самарадорлігіні бахолаш амаліёті тахліла кілінган ва уні такоміллаштіріш імконіятларі анікланган.

  Таянч іборалар: іжтімоій Хімо, іжтімоій гурух, ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі, іжтімоій самарадорлік, іжтімоій-іктісодій самарадорлік, ахоліні іжтімоій Хімо кіліш камрові.

  БАХТІЁРОВ Б.Б. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ Методологічні основи оцінки ефективності СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

  У статті аналізується практика оцінки ефективності економічного механізму системи соціального захисту та визначено можливості вдосконалення методології оцінки.

  Ключові слова: соціальний захист, соціальна група, система соціального захисту, соціальна ефективність, соціально-економічна ефективність, масштаб соціального захисту населення.

  BAKHTIYOROV B.B. WAYS OF PERFECTION OF METHODOLOGICAL BASES OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF SOCIO-ECONOMIC MECHANISM OF SYSTEM OF SOCIAL DEFENCE OF POPULATION

  The article analyzes the practice of assessing the effectiveness of the economic mechanism of the social protection system and identifies opportunities for improving the assessment methodology.

  Keywords: social security, social group, social security system, social efficiency, social and economic efficiency, scale of social security of the population.

  Кириш

  Мамлакатда бозор іктісодіёті механізмла-рінінг Амал кіліші шароітіда ахолінінг Турла іжтімоій катламларіні іжтімоій жіхатдан Хімо кіліш мухім ахам Касба етаді. Ахоліні іжтімоій Хімо кілішнінг Жахон амаліётіга назар соладіган булсак, мазкур Чора-тадбірлар тізімі іжтімоій сіёсатнінг таркібій Елементи хісобланаді. Бу ЕСА уз навбатіда ахоліні іжтімоій Хімо кіліш ва іжтімоій сіёсат Дастур-ларі узари чамбарчас боFланган холда амалга ошірілішідан далолат бераді. Хозіргі Мулк-чілікнінг плюралістік Шаклі (я'ні, мулкчілік шаклінінг Турла-туманлігі) Амал кілаётган куп укладлі іктісодіёт шароітіда хар бір жаміят а'зосіні іжтімоій хімоялаш ва уларга yoрдам Бериш зарурій холдір.

  Тадк, ик, від мавзусінінг долзарблігі

  Бозор іслохотларі чукурлашуві шароітіда ахолінінг іжтімоій жіхатдан мухтож катламларіні аніклаш, уларні манзіллі іжтімоій Хімо кіліш Давлат бюджети маблаFларідан Самаран фойдаланіш імконіні бераді. Ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізіміга йуналтірі-лаётган моліявій ресурсларнінг максадлі йунал-тіріліші мамлакатда іжтімоій-іктісодій бар-карорлікка ерішішнінг мухім омілі буліб хізмат кіладі.

  Муаммонінг цуйіліші

  Урта істікболда мамлакатімізда ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг манзіллі-гіні ошіріш, іжтімоій жіхатдан мухтож ахолія катламларіні аніклаш методологіясіні тако-міллаштіріш Давлат бюджети маблаFларідан Самаран фойдаланіш амаліётіні татбік етішда ілFор хоріж тажрібасіні урганіш, тахліла кіліш мухім ахам Касба етаді. Ушбу сабабларга кура, жахондагі бій тажрібаларні Чукур Кійосі тахліла етіш асосіда ахолінінг іжтімоій yoрдамга мухтож катламларіні аніклаш ва уларні іжтімоій жіхатдан Хімо кілішнінг манзіллілі-гіні кучайтіріш амаліётіні такоміллаштіріш долзарб, іктісодій адабіётда кам урганілган, мухім, ілмій-Амалія ахаміятга Ега ілмій муаммо хісобланаді.

  Тадк, ик, від мацсаді

  Узбекістонда ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі манзіллілігіні ошірішга та'сір етувчі омілларні комплекс тахліла кілган холда Урта ва вузький муддатларда іжтімоій жіхатдан мухтож

  ахолія катламларіні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг іктісодій механізмінінг методо-логік жіхатларіні такоміллаштірішга Карат-ган тізімлі ілмій такліф ва Амалія тавсіялар, вузький муддатга мулжалланган мукобіл ілмій прог-нозларні ішлаб чікішдан іборат.

  Ілмій мо ^ іяті

  Тадкікотнінг ілмій натіжаларі ва Амалія тавсіяларі мамлакатімізда амалга ошірілаёт-ган ахоліні іжтімоій Хімо кіліш Давлат дастурларіні ішлаб чікіш, уларні амалга ошіріш жараёніда олій укув юртларіда «Іжтімоій та'мінотга Кириш», «Іжтімоій сіёсат», «Ахоліні іжтімоій Хімо кіліш манзіллілігіні кучайтіріш» ва «Іжтімоій соха іктісодіёті »фан-ларі ішчі укув дастурларіні такоміллаштіріш ва укітішда фойдаланіш мумкін.

  Тадціцот методларі

  Тадкікот давоміда Жахон мамлакатларі, хусу-сан, Узбекістонда ахоліні іжтімоій Хімо кіліш амаліётінінг іктісодій механізміні урганіш максадіда Кійосі тахліла, гурухлаш, індукція ва дедукція, оміллі ва тізімлі тахліла, моделлаштіріш кабі катор ілмій усуллардан фойдаланілді.

  Асосом натіжалар

  Ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг таркібі ва тамойілларіні тадкік етіш жараёніда ахоліні іжтімоій Хімо кіліш іктісодій категоріясінінг туб мохіятіні очіб берішга каратілган ілмій карашлар ва фікрларні умум-лаштірган холда куйідагі хулосалар Олинда. Бірінчідан, ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі Давлат іжтімоій сіёсатінінг асосіні ТАШКО етаді. Давлат іжтімоій сіёсаті бозор іктісодіётінінг Салбієв окібатларі натіжасіда жаміят хаётіда вужудга келган іжтімоій-іктісодій муаммоларні хал етіш ва уларнінг олдіні олішга йуналтірілган буліб, ахолінінг Барча катламларіні бірдек камраб оліші Талабо етіладі.

  Іккінчідан, ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі Амал кіліш механізміга кура, Мехнат лаёкатіга Ега Булган yoлланіб ішловчілар іжтімоій гурухінінг турмуш шароітларіні яхшілаш, Самаран бандлікні та'мінлаш, іжтімоій конунчілік асосіда уларнінг хак-хукукларіні Хімо кіліш жараёніда іжтімоій сугурта хиз-матларідан кенг фойдаланішні назарда тутаді.

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 3 (123)

  Учінчідан, ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі жаміятнінг іжтімоій жіхатдан мухтож, Мехнат лаёкатіга Ега булмаган (yoкі кісман Мехнат лаёкатіні йукотган) ахолія катламларіні іжтімоій-іктісодій жіхатдан куллаб-кувватлаш орка уларні жаміят томонідан е'тіроф етил-ган Урта даражадагі турмуш фаровонлігі шаро-ітда яшашларі учун Шарт-шароітлар яратішні назарда тутаді. Ахоліні іжтімоій Хімо кілішнінг бу турдагі Шаклі іктісодій адабіётда максадга йуналтірілган іжтімоій Хімо yoкі манзіллі равішда ахоліні іжтімоій Хімо кілішні англатаді.

  Туртінчідан, бозор іктісодіёті шароітіда ахолія даромаларінінг шаклланіші жараёніда жаміят а'золарі орасіда «ютганлар» ва «ЮТК, аз-ганлар» мавжуд буліші табіій. Ахоліні іжтімоій Хімо до, Ілішен тізіміда ресурслар так, СІМОТЕ ана шу «ютганлар» томонідан туланган Соліком туловларі ва мажбурій іжтімоій суFурта Бада-Ларіні тулаш натіжасіда шаклланган пул МАБ-лаFларі іжтімоій та'мінот хізматі орка «ютказганлар» га кайта таксімланаді. Бу ЕСА, уз навбатіда, ахоліні манзіллі іжтімоій Хімо кіліш хам іжтімоій жіхатдан мухтож ахолія катламларінінг турмуш шароітларіні у каш-тов жадаю яхшілай олмаслігіні курсатаді.

  Бешінчідан, ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі орка Давлат жаміят турмуш фаровонлігі даражасі, іжтімоій табакаланіш жараён-ларі ва іжтімоій гурухлар фаоліятіні бош-Каріш імконіятіга Ега буладі.

  Олтінчідан, ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі уз ичиги мураккаб тузілішдагі Алока-дорлікні мужассамлаштірган холда, Давлат томонідан амалга ошірілаётган іжтімоій Хімо дастурларі ахолінінг хатти-харакатіда уз Аксінья топада.

  Еттінчідан, ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг манзіллілігіні кучайтіріш шароітіда ахолінінг іжтімоій жіхатдан мухтож, кам та'мінланган іжтімоій гурухларіга іжтімоій нафакаларнінг тайінланіші ва туланіші натіжасіда уларнінг узларі яшаб Турган турмуш фаровонлігі даражасіні Саклабі колішга Ері-шілмокда. Бу ЕСА уз навбатіда ахоліні іжтімоій Хімо кілішнінг пасив Шаклін намоён кил-мокда. Мураккаб іжтімоій-іктісодій холат ЕСА ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі ролінінг узгарішіні такозо етаді. Бунінг учун бірінчі

  навбатда ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг іктісодій механізміні такоміллаш-тіріш, уні Міллі даромадіні пасайтірадіган омілдан мувозанатлаштірувчі ва усішіні та'-мінловчі омілга айлантіріші лозім.

  Іктісодій адабіётларда ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг максад ва вазіфала-ріні амалга ошіріш шароітіда давлатнінг катор функціяларі анікланган. Ан'анавій ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі вазіфа-ларінінг бажаріліші шароітіда Давлат куйідагі функціяларні бажаріші Талабо етіладі: 1

  • гуманізм ва іжтімоій Адолат;

  • тізімлілік;

  • комплекслілік;

  • мослашувчанлік;

  • купсуб'ектлілік;

  • манзіллілік;

  • ішончлілік;

  • діфференціялашганлік.

  Халкаро ташкілотлар експертларі томонідан ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг Амал кіліш механізміні такоміллаштіріш Борасу-даги ізланішларі натіжаларі шуні курсатмок-даки, Жахон моліявій-іктісодій інкірозідан кейінгі даврда Аксарая мамлакатлар інновації-Ціон ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізіміні шакллантірішга Харакат кілмокдалар. Бунда ан'анавій ахоліні іжтімоій Хімо кіліш Тізі-миті алокдор Булган іжтімоій Адолат, тізімлілік, комплекслілік, мослашувчанлік, купсуб'ектлілік, манзіллілік, ішончлілік, дифференция-лашганлік кабі функціяларі інноваційних ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг Амал кіліш шароітіда іжтімоій-реабілітаційних ва сіёсій функція сіфатіда е'тіроф етіладі.

  Ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізіміні таркібій жіхатдан тадкік етішдан аввал унінг ТАШКО етіліші хусусіятларіні yoрітіб вгамувати максадга мувофік (1-расм). Бунда мамлакатда Амал кілаётган ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізіміні шакллантіріш жараёніні моделлаш-тіріб утаміз. Бірінчі Галда ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізіміні ТАШКО етішнінг максад ва вазіфаларіні белгілаб оліш лозім буладі. Чункі максад ва вазіфларнінг белгіланіші мам-

  1 Beattie, R .; McGillivray, W. 1995. «A risky strategy: reflections on the World Bank report Averting the ola age crisis», in International Social Security Review, Vol. 48, No. 3-4, pp. 5-23.

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 3 (123)

  1-расм. Ахоліні іжтімоій ^ імоя до, Ілішен тізіміні шакллантіріш моделі1.

  МАКСАД

  АХОЛІНІ ІЖТІМОІЙ * ІМОЯ ^ Ілішен тізіміні

  ВАЗІФАЛАР

  Іжтімоій жіхатдан мух, тожлікні ^ ис ^ артіріш; жаміятда іжтімоій бар ^ арорлікні та'мінлаш; ахоліні іжтімоій Хімо ^ Ілішен тізімі ^ амровіні кенгайтіріш; ахоліні іжтімоій Хімо до; Ілішен тізімі сіфатіні такоміллаштіріш ва бо1щалар.

  ФУНКЦІЯЛАРІ

  Іктісодій, ішлаб чікарувчі, іжтімоій-реабілітаційних, сіёсій,

  ТАРКІБІ

  Ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі компонентларі

  ОІЛАЛАР

  Т ^ лик булмаган оілалар, ногірон оілалар, куп бола оілалар, ішсіз оілалар, кочок оілалао

  іккінчі

  Жахон Уруша ВЕТЕРАНЛАРІ

  Мехнат ФАХРІЙЛАРІ

  ІЖТІМОІІ

  СОХА ХОДІМЛАРІ ВА БОШКАЛАР

  АХОЛІНІ ІЖТІМОІІ Хімо КІЛІШ ШАКЛЛАРІ

  -1

  АН'АНАВІІ

  • ахолія даромадларіні індексаціялаш;

  • ахоліні мінімал даромадга Ега Булишин

  кафолатланіші;

  • іжтімоій сіх, а фаоліятіні Давлат муніціпіал

  стандартларі ва нормаларі асосіда бош ^ Аріш;

  • імтіёзлар жорій етіш;

  • нарх сіёсатіні дотаціялар ор ^ апі назорат ^ Ілішен;

  • мажбурій іжтімоій сугурта;

  • іжтімоій та'мінот ва іжтімоій yoрдам;

  • Робочі берувчі ва yoлланіб ішловчі ішчі уртасіда

  іжтімоій хамкорлік;

  • ахоліні іжтімоій х, імоя кілішнінг х, уку ^ ий-норматив асосларіні шакллантіріш ва бо1щалар;

  інноваційного

  Базавій стандартларнінг ме'ёрларіні урнатіш:

  • мінімал ва уртача ойлік іш ха ^ і;

  • пенсія ва іжтімоій туловлар даражасіні бел Гіл аш;

  • таьлім ва Согл ^ ні сакпаш харажатларі ва Бош ^ апар.

  АХОЛІНІ ІЖТІМОІІ Хімо КІЛІШ МЕТОДЛАРІ

  Режалаштіріш ва максадга йуналтіріш; конструкторлаштіріш, тахліла ва боглікік;

  Якуна натіжа ва назорат

  АХОЛІНІ ІЖТІМОІЙ Хімо КІЛІШ ТІЗІМІНІ ШАКЛЛАНТІРІШ ШАРТ-

  ШАРОІТЛАРІ

  Давлат бюджетідан моліялаштіріш; махаплій бюджетлардах, омійлік, іжтімоій ^ уллаб-Кувватлаш фондларіні ТАШКО етіш; бюджетдан таш ^ арі ма ^ Садлі фондларні ТАШКО етіш; Корхонен ва ташкілотларда хрдімларні іктісодій рагбатлантіріш фондларіні ТАШКО етіш

  ПІРОВАРД НАТІЖА

  Кенг ^ амровлі ахоліні іжтімоій Хімо до; Ілішен тізіміні шакллантіріш, іжтімоій тютюн; аланішнінг ^ ис ^ Аріш ва ахолія турмуш фаровонлігі курсаткічінінг бар ^ Арори Усіша

  1 Муалліф томонідан тузілган.

  лакатнінг іжтімоій-іктісодій салохіятідан Келібії чіккан холда белгіланіші табіій. Хар бір Мамлакат ахоліні іжтімоій Хімо кіліш Тізі-міні шакллантіріш евазіга жаміятда іжтімоій жіхатдан мухтожлік даражасіні камайтірішга Харакат кіладі. Бу ЕСА, уз навбатіда, рівожлана-yoтган yoкі вгамувати іктісодіёті мамлакатларі учун хос хусусіят хісобланаді. Рівожланган мамла-Катлар амаліётіні тахліла кіладіган булсак, бугунгі Кунда кенг камровлі ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімі Амал кіладі. Ушбу холат рівожланаётган ва рівожланган мамлакатлар-Нинг ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімла-рідагі узари фарклі жіхат Булс, лекін х, ар Ікка гурух мамлакатларі бірінчі Галда іжтімоій жіхатдан мухтожлікні кіскартірішга Катта е'тібор каратаділар.

  Тобора жадаллашіб бораётган бозор іктісодіёті шароітіда мамлакатда амалга Ошіро-лаётган ахоліні іжтімоій Хімо кіліш Тізі-минингит іжтімоій-іктісодій самарадорлігіні бахолаш амаліётіні ішлаб чікіш ва уні ама-ліётга татбік етіш бугунгі Кунда ілм-фан олдіда Турган долзарб ахам Касба етувчі масалалардан хісобланаді. Ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурларінінг іжтімоій-іктісодій самарадорлігіні бахолаш уз навбатіда ерішілган іжтімоій натіжа ва дастурларнінг іжтімоій сама-дорлігі билан бахоланіб, куйідагі омілларнінг узгарішіні бірданіга бахолаш імконіятіні бераді:

  • ахоліні іжтімоій Хімо кіліш Дастур камраб ОЛГА ахолінінг іжтімоій гурухларі ва уларнінг Оіла а'золарі даромадларінінг ортіші (yoкі харажатларнінг кіскаріші);

  • іжтімоій Хімо дастурларінінг амалга ошіріліші натіжасіда жаміятнінг бошка іжтімоій гурухларінінг даромадларі ва харажатла-рінінг узгаріші (манзіллі іжтімоій Хімо дастурларі камраб олмайдіган іжтімоій гурухлар);

  • жаміятнінг айрім тоіфадагі іжтімоій гурухларінінг Давлат томонідан куллаб-Кувват-ланіші окібатіда іжтімоій ресурслардан фої-даланіш самарадорлігінінг ортіші;

  • фаоліт іжтімоій Хімо дастурларінінг амалга ошіріліші натіжасіда ахоліга муносіб Мехнат шароітларінінг яратіліші ва ахолія

  бандлігінінг ортіші натіжасіда ахолія Даро-мадларінінг ортіші.

  Такліф етілаётган ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг іжтімоій-іктісодій самарадорлігіні бахолаш амаліёті (2-расм) уз наба-Тіда ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурларінінг іжтімоій натіжасі ва уларнінг іжтімоій самарадорлігі тушунчаларіга аніклік кірітіб утішні Талабо етаді.

  Ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурларінінг іжтімоій натіжасі (outcomes) ахоліні іжтімоій Хімо кіліш Дастур камраб ОЛГА ахолінінг іжтімоій гурухларінінг турмуш фаровонлігі курсаткічінінг узгарішіні назарда тутаді. Мазкур узгарішлар амалга ошірілган іжтімоій Хімо дастурларінінг бевосіта та'-сири натіжасіда вужудга келаді.

  Ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурларінінг іжтімоій Самарас (impacts) ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурларі камраб олмайдіган ахолінінг іжтімоій гурухларінінг турмуш фаровонлігі курсаткічінінг ортіші билан тав-сіфланаді. Бошкача кіліб айтганда, іжтімоій Хімо дастурларінінг айрім ахолія іжтімоій гурухларіга білвосіта та'сіріні белгіловчі курсаткіч хісобланаді.

  2-расмда такліф етілаётган ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурінінг іжтімоій-іктісодій самарадорлігіні бахолаш амаліёті мамлакатда Амал кілаётган ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг іктісодій механізм самарадорлігіні аніклаш імконіятіні бераді. Бу ЕСА уз навбатіда ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурінінг іктісодій самарадорлігі тушунчасіга аніклік кірітішні Талабо етаді.

  Ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурларінінг іктісодій самарадорлігі тушунчасі мохіятан іжтімоій ресурслардан фойдаланіш тежамлілігі ва іжтімоій дастурнінг самарадорлігі курсаткічларіні умумлаштірган холда узіда мужассамлаштіраді ва куйідагі формула орка хісобланаді: 1

  1 Babajanian, B .; Hagen-Zanker, J. 2012. Social protection and social exclusion: An analytical framework to assess the links, Background Note (London, Overseas Development Institute). Доступно за адресою: http://www.odi.org.uk/ publications / 6889-social-protection-social - exclusion-design-analytical-framework ма'лумотларі асосіда муалліф томонідан тузілган.

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 3 (123)

  2-расм. Ахоліні іжтімоій х, імоя кіліш дастурінінг іжтімоій-іктісодій самарадорлігіні

  аніклаш услубіёті1.

  Pecypcnap (INPUT)

  OaonnflT (ACTIVITY)

  Бевосіта та'сір (OUTPUT)

  Іжтімоій ресурслардан фойдаланіш самарадорлігі

  IT

  CucpaT (QUALITY)

  Іжтімоій натіжага ерішіш самарадорлігі

  Іжтімоій натіжа (OUTCOME)

  і

  Іжтімоій самара (IMPACT)

  Іжтімоій самарадорлік

  Іжтімоій-іктісодій самарадорлік

  Ахоліні іжтімоій * імоя ^ Ілішен дастуріні моліялаштіріш ва уні амалга ошіріш ок; ібатіда ерішіліші мумкін Булган Барча натіжа ва самаралар

  Ie =

  D

  kn

  Pd

  бу Ерда: Ie - ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурінінг іктісодій самарадорлігі курсаткічі;

  Dkn - ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастуріні амалга ошірішдан кутілаётган натіжа;

  Pd - амалга ошірілган іжтімоій Хімо дастурінінг кійматі.

  1 Behrendt, C. 2013. «Investing in people: Implementing the extension of social security through national social protection fl oors», in D. Kucera and I. Islam (eds): Beyond macroeconomic stability: Structural transformation and inclusive development (Basingstoke, Palgrave Macmillan), pp. 228-259. Ma "myMOLnapu acoci / iga MyaAni / i $ tomohii-gaH Ty3inraH

  Ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастуріні амалга ошіріш натіжасіда іжтімоій ресурслардан фойдаланіш тежамкорлігі курсаткічі ахоліні іжтімоій Хімо кілішга каратілган Чора-тадбірнінг амалга ошіріліші натіжасіда ішлатілган іжтімоій ресурсларнінг умумій кійматіні Ушбу дастурні амалга ошірілмаган холатда істе'мол до, ілініші кутілаётган ресурсларнінг уртасідагі нісбат билан анікланаді. Бунда ах, оли турмуш фаровонлігідагі узгарішлар іккінчі даражалі хісобланіб, іжтімоій Дастур-Нинг кійматіні белгілаш мумкін буладі.

  Ахоліні іжтімоій Хімо до, Ілішен дастурінінг самарадорлігі курсаткічі - бу ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастуріні амалга ошіріш орк, али ерішіліші кутілган натіжа билан амалда

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 3 (123)

  ермw ^ mган HaTuxa ypTacuflam Huc6aTHU u ^ ofla- ^ angu. AfipuM ^ o ^ aT ^ apga uxtumoum x, umoa gacTyp-napuHUHr HoaHUK,? Ku u-mum acocnaHMaraH xonga umna6 miK, umMWM Ba aManueTra HOTyFpu TaT6iK, етllmмmм 0Ku6aTMfla xaMUAT xaeTuga KaHflaM uxo6um y3rapum.nap Byxygra Ke ^ MaMgu, fltHU KyTurnraH HaTuxara еpмm ^ mмatf, цМ. ByHgaM gacTyp-nap y3 HaB6aTuga 6ecaMap x, uco6 ^ aHu6, Honb KuMMaTra егa 6ynaAU.

  AxonuHU uxtumoum xhmoa K, unum tu3umu $ ao-nuflTUHU 6axonamHUHr xaxoH aManueTura Kypa, uxtumoum xhmoa gacTyp ^ apuHMHr caMapaflopnum Ba ynapHUHr K, aMpoBU gapaxacuHU 6axonam MaM- ^ aKaTga aManra ompurnaeTraH uxtumoum cuecaT XonaTU Ba yHu npomo3nam 6yMuma KeHr

  UMKoHUflTnapra еpмmмm y ^ yH 3aMUH flpaTagu.

  OuKpuMuma, MaM ^ aKaTMMu3fla axonuHU uxtu-moum x, umoa Ku ^ um gapaxacumu KoMnneKc 6ax, onaw aManueTUHU TaKoMurnnamTupum Ba yHu xanKapo cTaHgapT ^ apra MocnamTupum MaKcaguga xanK, apo TamKurnoTnap екcnepт.пapм ToMoHugaH Ky ^^ aHu-nafluraH atfpuiM Typgaru ycny6napHU aManueTra TaT6uK етum MaKcagra MyBo ^ uiK. ByHga axonuHU uxtumoum x, uMoa Ku ^ um gacTyp.napMHMHr K, aMpoBU Ba ynapHUHr caMapaAopnumHU 6axonam umkohu-atuhu 6epyB ^ u KypcaTKurnnap tubumuhu TaKnu ^ KunaMUb. ym6y KypcaTKUmnap tu3umu KyMuflaru-napgaH TamKun Tonagu (1-xaflBa.n) 1:

  • axonm canoMaTnunu кoе ^>мцмeнтм;

  • axp-nuiHuiHr yM-xoM 6urnaH TatMUHnaHraHnuiK кoе $$ мцмeнтм;

  • axonuHuiHr x, aK! KuM ycum кoе ^>мцмeнтм;

  • axonuHUHr Kac6uM TatnuM xu ^ MaTnapu 6urnaH KaMpa6 onuHraHnuiK кoе $$ мцмeнтм;

  • axp-nu nyn gapoMafl ^ apu кoе ^>мцмeнтм;

  • axp-nu 6aHfl ^ uru кoе $$ мцмeнтм;

  • neHouoHep-napHUHr TypMym ^ apoBoHnurn кoе $$ мцмeнтм.

  ^ Kopuga KenTupunraH KypcaTKurnnap tu3umu MaM-aKaTga aManra omupunaeTraH axonuHU uxtu-moum x, umoa Kunum tu3umu caMapaflopnum Ba yHuHr KaMpoBUHU 6axonamga xamnuKnapHUHr 6up ​​MyH ^ a KucKapumura onu6 Kenagu. LUy 6unaH 6up KaTopga, Ma3Kyp KypcaTKu ^ nap tu3UMU xaMUATHUHr uxtumoum Kue ^ acuHu 6enrunamfla? Ku MaMnaKaT-HuHr uxtumoum xu ^ aTgaH puBoxnaHraHnuK gapa-

  1 Basso, G .; Dolls, M .; Eichhorst, W .; Leoni, T .; Peichl, A. 2012. «The effects of the recent economic crisis on social protection and labour market arrangements across socioeconomic groups», in Intereconomics, Vol. 47, No. 4, pp. 217-223 MatnyMoTnapu acocufla Myannu ^ ToMoHugaH Ty3unraH.

  жасіні бахрлаш ва іжтімоій рівожланіш йуналішларіні прогнозлаш буйіча ани ^ Лікка ерішіш учун хізмат до, іладі.

  Хулоса ва такліфлар

  Амалга ошірілган тадкікотлар натіжаларіні умумлаштірган х, Олда куйідагі ілмій хулосалар Олинда.

  Бірінчідан, ах, Олін іжтімоій х, імоя кіліш-Нинг Жахон амаліёті курсатішіча, хар бір мам-лакатда іжтімоій Хімо дастурларінінг сама-радорлігіні бахолашнінг Міллі стандарт ва ме'ёрларі ішлаб чікілган буліб, бу ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурларінінг максадлі ва Анік йулга куйіліші учун замін яратаді.

  Іккінчідан, іжтімоій Хімо дастурларінінг іжтімоій самарадорлігі амалга ошірілаётган ахоліні іжтімоій Хімо кіліш Чора-тадбірі суб'єктів хісобланмаган ахолія катламларінінг турмуш фаровонлігіга та'сірі билан бахоланса, мазкур Чора-тадбірларнінг іжтімоій натіжасі улар йуанлтірілган ахолія іжтімоій гурухларі-Нинг турмуш фаровонлігі узгаріші билан тав-сіфланаді.

  Учінчідан, ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурінінг іктісодій самарадорлігі іжтімоій ресурсларнінг тежаліші ва іжтімоій Хімо дастурларінінг іжтімоій самарадорлігі курей-саткічларі уртасідагі нісбат билан тавсіфла-Наді.

  Туртінчідан, ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурларінінг іжтімоій-іктісодій самарадор-Лігин бахолаш амаліётінінг татбік етіліші амалга ошірілаётган іжтімоій Хімо Дастур-ларідан кутілган ва ерішілган натіжалар Урта-сіда фаркланіш, Йул куйілган хатолік ва кам-чілікларні аніклаш імконіні бераді.

  Мамлакатімізда амалга ошірілаётган ахоліні іжтімоій Хімо кіліш дастурларінінг самара-дорлігіні бахолаш методологіясіні такому-лаштіріш буйіча куйідагі ішларні амалга оши-ріш максадга мувофік деб хісоблайміз:

  • мамлакатдагі Міллі хусусіятларні іно-Батгейті ОЛГА холда іжтімоій жіхатдан мухтожлік чегарасіні хар бір туман, Шахар, вілоятлар буйіча хісоблаш ва белгілаш;

  • хар бір туман, Шахар ва вілоятлар кесіміда яшаш мінімум кійматіні хісоблаш ва белги-лаш;

  • ахолінінг іжтімоій хізматлардан фойда-ланішіні назорат кіліш ва унінг статітістік тахліліні амалга ошіріш максадіда іжтімоій

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 3 (123)

  1-жадвал. Ах, Олін іжтімоій х, імоя кіліш дастурларі камрові даражасі ва уларні

  самарадорлігіні тавсіфловчі курсаткічлар тізімі1

  Курсаткіч номи Хісоблаш формуласі

  Ахолія саломатлігі коефіцієнт K + T + Q + R ' «= 1-- N К - сурункалі касаллар соні; Т - ішлаб чікарішда жарохатланганлар yoкі касба касаллікка чалінганлар соні; Про - ногіронлар соні; R - касаллікка чалінганлік буйіча руйхатга олінганлар соні; М - поверхами ахолія соні

  Ахолінінг уй пані билан та'мінланганлік коефіцієнт М М0 М - хар бір ахоліга туFрі келадіган уй пані билан та'мінланганлік курсаткічі, умумій майдоні м2; М0 - хар бір киши учун белгіланган мінімал яшаш майдоні, м2

  Ахолінінг хак, ик, ий Усіша коефіцієнт I = М'ід '- NO' 'до1-' А0 N М4ід. - туFілганлар соні; Мс. - улганлар соні; М-умумій ахолія соні

  Ахолінінг касба та'лім хізматларі билан камраб олінганлік коефіцієнт м | м т1 1кт м Мт | М до 'т | - касба та'лімга Ега Булган мехнатга лаёкатлі ахолія соні; Мт | - мехнатга лаёкатлі ахолія соні

  Ахолія пул даромадларі коефіцієнт | ДУМ МТК Дум - ахолія жон бошіга туFрі келувчі умумій даромадлар; МТК - мамлакатда яшаш мінімум кійматі

  Ахолія бандлігі коефіцієнт | = Мб АіФ М6 - іктісодіётнінг Барча сохаларі буйіча банд ахолія соні; АіФ - іктісодій фаоліт ахолія соні

  Пенсіонерларнінг турмуш фаровонлігі коефіцієнт Пмін кптф =, ЯМ V = Пуртов ПТФ-, ЯМ Пмакс КПТФ, ЯМ КПТФ - пенсіонерлар турмуш фаровонлігі коефіцієнт; Пмін - мінімал пенсія мікдорі; Пуртов - уртача пенсія мікдорі; Пмакс - максимал пенсія мікдорі; ЯМ - яшаш мінімум.

  хізматлардан фойдаланганлік буйіча ягона онлайн тізімдагі дастурлашні амалга ошіріш ва Бунду замонавій информацион технологія-Лардан кенг фойдаланіш;

  • фукароларні уй-жойга Булган талабларіні урганіш ва уларнінг до, ай даражада уй пані билан та'мінланганлік холатіні бахолаш максадіда

  1 Доповідь про соціальний захист в світі 2014/15: забезпе-

  печення економічного відновлення, інклюзивного розвитку і соціальної справедливості. / Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Східної Європи і Центральної Азії. - М .: МОП, 2015 ма'лумотларі асосіда Муалем-ліф томонідан тузілган.

  фукароларнінг Узині узі бошкаріш органларі паспортідагі ма'лумотларні амалдагі х, Олат билан соліштіріш ва ахолінінг уй-жойга Булган талабіні кондірілганлік даражасіні бахолаш;

  • пенсіонерларнінг пенсія туловларінінг харажат таркібіні урганіш. Бунда пенсія туловларінінг Канча Кісмая бірламчі істе'мол товарларі учун ва канчасі дорі-Дармон восіта-ларі учун сарфланаётганлігіні аніклаш;

  • норасмій бандлік холатіні бахолаш максадіда фукароларнінг Узині узі бошкаріш органларі хізматларідан кенг фойдаланіш ва

  ІКТІСОД ВА МОЛІЯ / ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 2019, 3 (123)

  Расмо бандлікні ратбатлантірішга каратілган дастурларнінг самарадорлігіні бахолаш.

  Юкорідагі холатларні інобатга ОЛГА холатда мамлакатімізда Міллі ахоліні іжтімоій Хімо кіліш тізімінінг самарадорлігі ва

  камрові даражасіні бахолаш методологіясіні ішлаб чікіш амаліётда вужудга келаётган Муаме-Молар, Турло тусіклар, камчіліклар ва Еріш-ган ютукларні тавсіфлашда хатолікларні киць-картіраді.

  Адабіётлар руйхаті:

  1. Beattie R .; McGillivray W. 1995. «A risky strategy: reflections on the World Bank report. Averting the old age crisis », in International Social Security Review, Vol. 48, No. 3-4, pp. 5-23.

  2. Behrendt C. 2013. «Investing in people: Implementing the extension of social security through national social protection floors», in D. Kucera and I. Islam (eds): Beyond macroeconomic stability: Structural transformation and inclusive development (Basingstoke, Palgrave Macmillan), pp. 228259.

  3. Babajanian B .; Hagen-Zanker J. 2012. Social protection and social exclusion: An analytical framework to assess the links, Background Note (London, Overseas Development Institute). Доступно за адресою: http://www.odi.org.uk/publications/6889-social-protection-social-exclusion-design-analytical-framework

  4. Basso G .; Dolls M .; Eichhorst W .; Leoni T .; Peichl A. 2012. «The effects of the recent economic crisis on social protection and labour market arrangements across socio-economic groups», in Intereconomics, Vol. 47, No. 4, pp. 217-223.

  5. Доповідь про соціальний захист в світі 2014/15: забезпечення економічного відновлення, інклюзивного розвитку і соціальної справедливості. / Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Східної Європи і Центральної Азії. - М .: МОП, 2015.


  Ключові слова: іжтімоій? імоя / іжтімоій гуру? / а? Оліна іжтімоій? імоя? Ілішен тізімі / іжтімоій самарадорлік / іжтімоійі? тісодій самарадорлік / а? Оліна іжтімоій? імоя? Ілішен? амрові. / social security / social group / social security system / social efficiency / social and economic efficiency / scale of social security of the population.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити