Cellular Therapy and Transplantation
Наукова стаття на тему 'A model for interaction between hematopoietic stem cells potential donor's regional registry and transplant material harvesting center: experience of Kirov Research Institute of Hematology and Blood Transfusion'

Текст наукової роботи на тему «A model for interaction between hematopoietic stem cells potential donor's regional registry and transplant material harvesting center: experience of Kirov Research Institute of Hematology and Blood Transfusion»

?A model for interaction between hematopoietic stem cells potential donor's regional registry and transplant material harvesting center: experience of Kirov Research Institute of Hematology and Blood Transfusion

Natalia V. Minaeva, Maria A. Loginova, Natalia A. Malysheva, Natalia A. Zorina, Marina N. Khorobrykh, Philipp S. Sherstnev, Natalia V. Isaeva, Elena N. Kalinina, Elena L. Nazarova, Nikolay M. Pozdeev, Andrey V. Rylov, Igor V. Paramonov

Kirov Research Institute of Hematology and Blood Transfusion, Kirov, Russian Federation

Contact: Dr. Natalia V. Minaeva E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Introduction

At present, the need for national health care in allogeneic bone marrow transplantation is insufficiently met. A necessary condition for performing of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) is the presence of an HLA-matched donor. In the absence of such among relatives, an unrelated donor is sought and mainly in foreign registries. The practice of attracting Russian donors is extremely low, due to the small number of local registries, the lack of scientifically based approaches to filling them, taking into account the genetic diversity of donors and provided contingents, the lack of a well-functioning mechanism for examining matched donors, obtaining, storing, transporting the hemopoietic material, taking into account the territorial disconnection of the transplantation center and place of donor residence. Considering this, it is required to create system that meets the national healthcare principles. This paper represents 5-year experience of hematopoietic stem cells (HSC) potential donors regional registry of the Federal State Facility "Russian Medical Research and Production Center" Rosplasma "in Kirov and the center for the transplant material harvesting on the basis of the Federal State Institute of Science "Kirov Research Institute of Hematology and Blood Transfusion" subordinating to the Federal Medical and Biological Agency of Russia. The aim of the research is analysis of the effectiveness of interaction between HSC donor regional registry and the center for the transplant material harvesting in providing of russian transplant centers with cellular material from russian unrelated donors, based on the 5-year experience.

Results

The total number of potential donors in the HSC regional registry on July 1, 2018 was 35,649 persons. This is 43.3% of all HLA-genotyped unrelated potential donors in Russia. From 2013 to 2018 we performed 118 cellular material harvests for 10 transplant centers in Russia and the near abroad countries, this represents 51.9% of the total number of HSC donations from Russian unrelated donors. In 37.1% for the graft preparation bone marrow was collected, in the

remaining 62.9% - apheresis was used. Selection of the HSC harvesting method was based upon decision of the potential donor with consideration of medical contraindications, and the transplantation center preferences. Before the graft preparation, all HSC donors were screened for significant bloodborne infections. Before issuing of cellular material consistency with approved specification of the quantitative and qualitative characteristics were assessed. In apheresis collection the CD34 + -cells content in the transplantation material averaged 5.3x106 / kg, in marrow collection -3.6x106 / kg of the patient's weight. The duration of transport of the cellular material from the harvesting center to the transplant clinic was 16.3 hours on average. According to the reports, submitted by the transplant clinics, the deviations of the quantitative indicators from the initial data were minimal, amounting to 1-2% and did not depend on the transportation period. The time span from the donor activation to transplant delivery was less than 8 weeks. All processes were carried out in accordance with requirements of the quality management system and a set of standard operating procedures developed in the institution.

Conclusion

Interaction pattern between two institutions, subordinating to the Federal Medical and Biological Agency of Russia, is the basis of Russian model of cellular material providing for unrelated transplantations for clinics in Russian Federation. This model implies the whole complex of necessary measures: recruitment of potential donors, assessing the quality of harvested cellular material, its distribution and shipment to transplant clinic. The received data testify to high efficiency of the created system. Experience could be extended to the practice of other local HSC registers in Russia and taken as a basis for the national hematopoietic material providing system formation.

Keywords

Donor's bone marrow registry, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, unrelated donor hematopoietic stem cells.

Модель взаємодії регіонального регістру потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин та центру заготовки трансплантаційного матеріалу: досвід ФГБУН КНДІ ЦПК ФМБА Росії

Наталя В. Мінаєва, Марія А. Логінова, Наталія А. Малишева, Наталія А. Зоріна, Марина Н. Хоробрів, Філіп С. Шерстнев, Наталя В. Ісаєва, Олена Н. Калініна, Олена Л. Назарова, Микола М. Поздеев, Андрій В. Рилов, Ігор В. Парамонов

Федеральне державне бюджетна установа науки «Кіровський науково-дослідний інститут гематології та переливання крові Федерального медико-біологічного агентства», Кіров, Росія

актуальність

В даний час потреба вітчизняної охорони здоров'я в алогенних трансплантацій кісткового мозку задовольняються в недостатньому обсязі. Необхідною умовою виконання алло-ТГСК є наявність ІЬА-сумісного донора. У разі відсутності такого серед родичів, здійснюється пошук нерідного донора іпреімущественно в зарубіжних регістрах. Практика залучення російських донорів вкрай незначна, що обумовлено нечисленністю локальних регістрів, відсутністю науково-обґрунтованих підходів до їх наповнення, що враховують генетичну різноманітність донорів і забезпечуваних контингентів, відсутністю налагодженого механізму обстеження сумісних донорів, отримання, зберігання, транспортування гемопоетичного матеріалу, з урахуванням територіальної роз'єднаності трансплантаційного центру і місця проживання донора. З огляду на це, потрібно створити власну систему, відповідну принципам вітчизняної охорони здоров'я. У даній роботі представлений 5 річний досвід взаємодії регіонального регістру потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин ФГБУ «Російський медичний науково-виробничий центр« Росплазма »м Кіров і центру заготовки трансплантаційного матеріалу на базі ФГБУН Кіровський НДІ гематології та переливання крові, підвідомчих ФМБА Росії.

Мета дослідження

Аналіз ефективності взаємодії регіонального регістру потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин ФГБУ «Російський медичний науково-виробничий центр« Росплазма »м Кіров і центру заготовки трансплантаційного матеріалу на базі ФГБУН Кіровський НДІ гематології та переливання крові, підвідомчих ФМБА Росії в рамках організації забезпечення трансплантаційних центрів РФ клітинним матеріалом від россійскіхнерод-ських донорів.

результати

Загальна чисельність регістра потенційних донорів ГСК на 1.07.18 становила 35649 осіб. Це 43,3% від усіх протіпірованних в РФ неспоріднених донорів.

За період 2013-2018 рр. нами вироблено 118 заготовок клітинного матеріалу для 10 трансплантаційних центрів РФ і ближнього зарубіжжя, що становить 51,9% від загального числа донаций ГСК від російських неспоріднених донорів. У 37,1% для отримання трансплантата використовувалася міелоексфузія, в інших 62,9% застосовувався апаратний цітаферез. Вибір методу заготівлі ГСК визначали, виходячи з рішення потенційного донора і наявності медичних протипоказань, з урахуванням переваг трансплантаційного центру. Перед заготівлею трансплантата все донори ГСК піддавалися обстеженню на значущі для безпеки реципієнта ГЕМОТРАНСМІССИВНИХ інфекції. При передачі клітинного матеріалу проводилася оцінка відповідності кількісних і якісних характеристик затвердженої специфікації. При отриманні ГСК методом апаратного цітафереза ​​зміст СБ34 + / кг в трансплантаційному матеріалі склало в середньому 6,3х106 / кг, при заготівлі методом міелоекс-фузії - 3,6х106 / кг реципієнта. Час транспортування клітинного матеріалу від центру заготовки до трансплантаційної клініки склало в середньому 16,3 години. Згідно представлених трансплантаційний клініками звітів відхилення кількісних показників від вихідних даних були мінімальні, склавши 1-2% і не залежали від термінів транспортування. Період від моменту активації донора до отримання трансплантата займав не більше 8 тижнів. Всі процеси здійснювалися відповідно до вимог системи управління якістю та комплексом розроблених в установі стандартних операційних процедур.

висновок

В результаті взаємодії двох установ, підвідомчих ФМБА Росії, реалізована російська модель забезпечення трансплантаційних центрів РФ клітинним матеріалом для неспоріднених трансплантацій. Модель має на увазі весь комплекс необхідних заходів: від залучення потенційних донорів ГСК до оцінки якості заготовленого клітинного матеріалу, його транспортування і порядку передачі в трансплантують клініку. Отримані дані свідчать про високу ефективність створеної системи. Досвід може бути поширений на діяльність інших локальних регістрів ГСК в РФ і взятий за основу при формуванні національної систе-

ми забезпечення трансплантаційних центрів гемопо-етичним матеріалом від російських неспоріднених донорів.

Ключові слова

Регістр донорів кісткового мозку, алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин, неспоріднених донор гемопоетичних стовбурових клітин.

Screening for predictive biomarkers after related and unrelated grafts with posttransplantation cyclophosphamide in adult patients

Ivan S. Moiseev Elena V. Babenko Olga S. Epifanovskaya Anna A. Dotsenko Vladislav S. Sergeev Elena A. Surkova 2, Daria A. Kuznetcova 2, Sergey V. Lapin 2, Elena I. Darskaya Elena V. Morozova Sergey N. Bondarenko Boris V. Afanasyev 1

1 R. M. Gorbacheva Memorial Institute of Hematology, Oncology and Transplantation

2 Laboratory of Autoimmune Diagnostics, Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation

Contact: Dr. Ivan S. Moiseev E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Introduction

There are a number of biomarkers that predict non-relapse mortality (NRM), graft-versus-host disease (GVHD) and relapse incidence (RI) after conventional GVHD prophylaxis based on calcineurin inhibitors with or without antithymo-cyte globulin. The biologic mechanisms behind the prophylaxis with posttransplantation cyclophosphamide (PTCy) might be different. Currently there is limited data whether the conventional predictive biomarkers work with this type of prophylaxis.

Patients and methods

We conducted a prospective single-center study between 2015 and 2016 in 79 patients. 34% of patients had acute lymphoblastic leukemia, 66% - acute myeloblastic. 68% of patients were in the first complete remission, 27% - in the 2nd and 5% - in the 3rd. 26 received matched related bone marrow (BM) graft with single-agent PTCy GVHD prophylaxis and 53 received unrelated peripheral blood stem cell graft (PBSC) with PTCy, tacrolimus and MMF prophylaxis. Median age was 35 years (range 18-59). The graft was studies extensively studied by flow cytometry (cytometer FACS Aria II, antibodies by Miltenyi biotec). The following populations were analysed: CD3, CD4, CD8, CD16CD56, NKT, iNKT, Treg, double-positive T-cells, double-negative T-cells, TCRalpha / beta, TCR v11 memory cells. The frozen plasma from day +0 was analysed by ELISA (commercial kits by eBi-oscience) for VEGF A, from day +7 for soluble TNF receptor, IL-8, IL-6, soluble IL-2 receptor, from day + 21 -30 (after engraftment sample) for ST2, IL-17, soluble TNF receptor. The above mentioned biomarkers were tested in logisted regression for predictive value regarding GVHD and overall survival (OS).

Results

With median follow-up of 15 months overall survival in the study group was 79%, NRM 6%, RI 20%, event-free-survival 75%, acute GVHD grade II-IV 13%, grade III-IV 5%, moderate and severe chronic GVHD 22%. NRM in patients with GVHD was 0%. Despite some predictive value in ROC analysis for acute GVHD of Treg (AUC 0.608),% of CD4 (0.628) and iNKT (0.630), the difference in the GVHD rate was not significant due to small number of events (p>0.07). The predictive biomarker of chronic GVHD was IL-17 measured on day +30 (AUC 0.615), with increased incidence of 57% vs 29%, p = 0.017 in patients with elevated level. The most predictive populations for OS were CD3 (AUC 0.626), CD4 (AUC 0.628), CD8 (AUC 0.653), NKT (AUC 0.615), TCRalpha / beta (0.634), iNKT (0.615), iNKT CD8 + (0.613), double -positive T-cells (AUC 0.657). Measured cytokines had lower predictive value for OS than graft composition, except IL-2 receptor (AUC 0.610). The differences in OS was predominantly due to RI. For example, presence of CD8 cells >18% significantly increased the risk of relapse (53% vs 12%, p<0.001). The same trend was observed for other populations. This phenotype with reduced graft-versus-leukemia was independent of the graft source (p = 0.57) and occurrence of acute (p = 0.37) and chronic GVHD (p = 0.50).

Conclusion

The current biomarkers of acute GVHD has limited predictive value after related and unrelated grafts with PTCy, because of the low incidence of this complication and low GVHD-associated mortality. On the contrary we have observed that patients with high prevalence of effector cell populations in the graft have increased RI after transplantation. The explanation of this phenomenon could be elucidated during further studies that evaluate reconstitution of these populations.


Ключові слова: Donor's bone marrow registry / allogeneic hematopoietic stem cell transplantation / unrelated donor hematopoietic stem cells. / Регістр донорів кісткового мозку / алогенна трансплан- тація гемопоетичних стовбурових клітин / неродствен- ний донор гемопоетичних стовбурових клітин.

Завантажити оригінал статті:

Завантажити