В роботі досліджувалися розроблені і імітаційно змодельовані тривимірні моделі конструкцій електротехнічних пристроїв (ЕУ) з незамкненими гібридними магнітними системами. Вони представляють сукупність магнітних систем відкритого типу (концентратор) Різної кількості і конструктивного виконання і магнітних систем разомкнутого типу (залізовідділювачі). Ці пристрої використовуються і можуть бути використані в електроенергетиці і теплоенергетиці для очищення вугільних сумішей і мазуту; в сільському господарстві і Сельхозпереработка для очищення зерна, пшеничного борошна, солоду, кісткового борошна; в сфері ЖКГ для очищення води; поліпшення якості вуглеводневих палив; в фізичних і медичних приладах для підвищення магнітної індукції і напруженості зовнішнього магнітного поля (Пристрої АЛМАГ, системи МРТ). Мета дослідження: розробка та імітаційне 3D-моделювання магнітних полів статичних ЕУ з незамкненими гібридними магнітними системами для поліпшення техніко-економічних і масогабаритних показників (енергоефективності). Методи дослідження: чисельне рішення рівнянь магнітного поля методом скінченних елементів (МСЕ) і імітаційне моделювання за допомогою програмних продуктів ANSOFT Maxwell / ANSYS Maxwell і SolidWorks. Результати: проведені дослідження на тривимірних моделях гібридної магнітної системи визначили гарну ефективність від застосування концентраторів. Така система дозволяє охопити більший обсяг очищуваного матеріалу магнітним полем, а наявність концентраторів ножевидний форми дозволяє підсилити і локалізувати магнітне поле гібридної магнітної системи в заданій області простору. Висновки: імітаційне 3D-моделювання ЕУ з незамкнутим гібридним магнитопроводом показало, що за рахунок конструктивного виконання і конфігурації магнітного поля поліпшуються силові характеристики магнітного поля, в тому числі, пондеромоторні сили, техніко-економічні та масогабаритні показники цих ЕУ.

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Андрєєва Олена Григорівна, Сьоміна Ірина Олександрівна


3D-MODELING OF ELECTROTECHNICAL DEVICES WITH A HYBRID MAGNETIC SYSTEM

The paper investigates the developed and simulated three-dimensional models of designs of electrotechnical devices with unclosed hybrid magnetic systems. They represent a set of magnetic systems of open-type (concentrator) Of different quantity and design and magnetic systems of openloop (iron separator). These devices are used and can be used in power and heat power engineering for cleaning of coal mixes and fuel oil; in agriculture and agricultural processing for cleaning of grain, wheat flour, malt, bone meal; in the sphere of housing and communal services for water purification; for improvement of quality of hydrocarbon fuels; in physical and medical devices for increase of magnetic induction and intensity of an external magnetic field (Almag devices, MRI systems). Purpose of the study: development and 3D-simulation of magnetic fields of static electrotechnical devices with unclosed hybrid magnetic systems to improve the technical, economic and weight and size indicators (energy efficiency) .Research methods: numerical solution of magnetic field equations by finite element method (FEM) and simulation using software products ANSOFT Maxwell / ANSYS Maxwell and SolidWorks. Results: the studies conducted on three-dimensional models of the hybrid magnetic system determined the good efficiency of the concentrators. Such a system allows to cover a larger volume of the cleaned material with a magnetic field, and the presence of knife-shaped concentrators allows to strengthen and localize the magnetic field of the hybrid magnetic system in a given area of ​​space. Conclusion: 3D-simulation of a electrotecnical device with unclosed hybrid magnetic core has shown that due to the design and configuration of the magnetic field will improve the power characteristics of the magnetic field, including the ponderomotive force, economic and mass-dimensional characteristics of these electrotechnical devices.


Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Електротехнічні та інформаційні комплекси і системи

  Наукова стаття на тему '3D-МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ з гібридною магнітної СИСТЕМОЮ'

  Текст наукової роботи на тему «3D-МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ з гібридною магнітної СИСТЕМОЮ»

  ?Електротехнічні комплекси і системи

  Андрєєва О.Г. Andreeva E.G.

  доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Електрообладнання технології» ФГБОУВО «Омський державний технічний університет», м Омськ Російська Федерація

  Сьоміна І.А. Semina I.A.

  кандидат технічних наук, доцент кафедри «Електрообладнання технології» ФГБОУ ВО «Омський державний технічний університет», м Омськ Російська Федерація

  УДК 621.318.3: 004.94 DOI: 10.17122 / 1999-5458-2019-15-1-5-12

  3Б-МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ з гібридною магнітної СИСТЕМОЮ

  В роботі досліджувалися розроблені і імітаційно змодельовані тривимірні моделі конструкцій електротехнічних пристроїв (ЕУ) з незамкненими гібридними магнітними системами. Вони представляють сукупність магнітних систем відкритого типу (концентратор) різної кількості і конструктивного виконання і магнітних систем разомкнутого типу (залізовідділювачі).

  Ці пристрої використовуються і можуть бути використані в електроенергетиці і теплоенергетиці для очищення вугільних сумішей і мазуту; в сільському господарстві і Сельхозпереработка - для очищення зерна, пшеничного борошна, солоду, кісткового борошна; в сфері ЖКГ - для очищення води; поліпшення якості вуглеводневих палив; в фізичних і медичних приладах - для підвищення магнітної індукції і напруженості зовнішнього магнітного поля (пристрої АЛМАГ, системи МРТ).

  Мета дослідження: розробка та імітаційне 3D-моделювання магнітних полів статичних ЕУ з незамкненими гібридними магнітними системами для поліпшення техніко-економічних і масогабаритних показників (енергоефективності). Методи дослідження: чисельне рішення рівнянь магнітного поля методом скінченних елементів (МСЕ) і імітаційне моделювання за допомогою програмних продуктів ANSOFT Maxwell / ANSYS Maxwell і SolidWorks.

  Результати: проведені дослідження на тривимірних моделях гібридної магнітної системи визначили гарну ефективність від застосування концентраторів. Така система дозволяє охопити більший обсяг очищуваного матеріалу магнітним полем, а наявність концентраторів ножевидний форми дозволяє підсилити і локалізувати магнітне поле гібридної магнітної системи в заданій області простору.

  Висновки: імітаціонное3D-моделірованіеЕУс незамкнутимгібрідним магнитопроводом показало, що за рахунок конструктивного виконання і конфігурації магнітного поля поліпшуються силові характеристики магнітного поля, в тому числі, пондеромоторні сили, техніко-економічні та масогабаритні показники цих ЕУ

  Ключові слова: концентратор, залізовідділювачі, гібридна магнітна система, електротехнічний пристрій, силові характеристики, математична модель, магнітне

  - 5

  Електротехнічні та інформаційні комплекси і системи. № 1, т. 15, 2019

  поле, магнітна індукція, чисельний метод, програмний продукт.

  3D-MODELING OF ELECTROTECHNICAL DEVICES WITH A HYBRID MAGNETIC SYSTEM

  The paper investigates the developed and simulated three-dimensional models of designs of electrotechnical devices with unclosed hybrid magnetic systems. They represent a set of magnetic systems of open-type (concentrator) of different quantity and design and magnetic systems of open-loop (iron separator).

  These devices are used and can be used in power and heat power engineering for cleaning of coal mixes and fuel oil; in agriculture and agricultural processing for cleaning of grain, wheat flour, malt, bone meal; in the sphere of housing and communal services for water purification; for improvement of quality of hydrocarbon fuels; in physical and medical devices for increase of magnetic induction and intensity of an external magnetic field (almag devices, MRI systems).

  Purpose of the study: development and 3D-simulation of magnetic fields of static electrotechni-cal devices with unclosed hybrid magnetic systems to improve the technical, economic and weight and size indicators (energy efficiency) .Research methods: numerical solution of magnetic field equations by finite element method (FEM) and simulation using software products ANSOFT Maxwell / ANSYS Maxwell and SolidWorks.

  Results: the studies conducted on three-dimensional models of the hybrid magnetic system determined the good efficiency of the concentrators. Such a system allows to cover a larger volume of the cleaned material with a magnetic field, and the presence of knife-shaped concentrators allows to strengthen and localize the magnetic field of the hybrid magnetic system in a given area of ​​space.

  Conclusion: 3D-simulation of a electrotecnical device with unclosed hybrid magnetic core has shown that due to the design and configuration of the magnetic field will improve the power characteristics of the magnetic field, including the ponderomotive force, economic and mass-dimensional characteristics of these electrotechnical devices.

  Key words: concentrator, iron separator, hybrid magnet system, electrotechnical device, power characteristics, mathematical model, magnetic field, magnetic induction, numerical method, software program.

  Нові, інноваційні потреби людей і виробництва, їх технічна і технологічна реалізація вимагають розробки і дослідження енергоефективних, екологічних, якісних, простих і мають нові функціональні можливості технічних пристроїв, в тому числі і електротехнічних. До таких пристроїв можна віднести електротехнічні пристрої з незамкненою магнітною системою (магніто-проводом) різного конструктивного виконання та функціонального призначення [1, 2]. ЕУ з незамкнутим магнітороводом можуть мати рухомі частини - це лінійні індукційні машини [3, 4] і лінійні асинхронні двигуни лінійних транспортних засобів [5]. У ЕУ з незамкну-

  критим магнитопроводом також можуть бути і відсутніми рухомі частини, це статичні ЕУ. Основною частиною їх є електромагніти постійного і змінного струму або ж постійні магніти [1].

  Вони можуть бути також використані в рудопроізводстве і на збагачувальних фабриках, на підприємствах промисловості будівельних матеріалів, коксохімічних заводах - для захисту робочих органів від поломок феромагнітними предметами; на металургійних комбінатах в ливарних цехах - для очищення формувальної суміші від феромагнітних включень; в рудопроізводстве і металургії - для сепарації на фракції твердих металевих провідних частинок [6].

  Гібридна магнітна система

  В роботі досліджуються тривимірні імітаційні моделі електротехнічних пристроїв з незамкненою гібридної (комбінованої) магнітної системою (магніто-проводом), що складається з П-образного желе-зоотделітеля і концентраторів з різними насадками змінного поперечного перерізу. Розглядається 3D-модель П-образного Железоотделители з однієї, трьома і чотирма концентрує насадками ножевидний форми. Гібридні магнітні системи підсилюють магнітне поле в межполюсние зазорі, під полюсами і на рівні транспортера з очищається сухою сумішшю, а також змінюють конфігурацію магнітного поля, що призводить до збільшення пондеромоторних сил, що діють на феромагнітні частинки, які добувають із очищаемого віщо-

  Таблиця 1. Параметри завдання

  При моделюванні магнітного поля прийняті основні допущення:

  - магнітні властивості моделі (П-подібний магнітопровід 1, концентратор 3, рис. 1) задаються кривої намагнічування стали 1045 (програмно);

  - відносна магнітна проникність повітря і мідної обмотки дорівнює одиниці;

  - щільність струму в перерізі обмотки розподіляється рівномірно, ток обмотки постійний;

  - розрахунок магнітного поля гібридної магнітної системи розглядається як задача магнітостатики;

  - на кордоні розрахункової області вжито нульові граничні умови.

  ства. При цьому охоплюється більший обсяг очищуваного матеріалу магнітним полем [7].

  Дослідження магнітного поля і його силових характеристик ЕУ з гібридною магнітною системою на 3Б-моделях різної конфігурації

  При побудові імітаційних моделей гібридних магнітних систем (дані для розрахунку наведені у вигляді табл. 1) задані основні допущення, граничні умови, визначено тип завдання, побудована геометрія моделі гібридної магнітної системи (рис. 1), задана сила, що намагнічує обмотки і визначені властивості середовищ при моделюванні. Оскільки конструкція железоотделі-теля істотно трехмерна, то розглядається його ЕБ-модель в Декартовой системі координат.

  Тривимірні задачі дослідження магнітного поля і його характеристик вирішувалися в програмному продукті ANSOFT Maxwell / ANSYS Maxwell [8, 9]. Вихідні рівняння магнітостатіческого поля:

  де В - вектор магнітної індукції;

  H - вектор напруженості магнітного поля; J - вектор щільності струму, Ц - відносна магнітна проникність матеріалу,? Lio - магнітна постійна [4, 10].

  № п / п Найменування параметра завдання Значення параметра

  1 Завдання Гібридна магнітна система

  2 Тип завдання Завдання магнитостатики

  3 Геометрія моделі Рис. 1

  4 Відносна магнітна проникність: - повітря - обмотки

  5 намагнічуватися сила обмотки, А ^ = 2600

  Гібридна магнітна система з одним концентратором під полюсом железоотде-літеля

  На малюнку 1 представлена ​​геометрична модель для електромагнітних дослід-

  ваний гібридної магнітної системи з одним концентратором під полюсом [1, 7].

  Малюнок 1. Зовнішній вигляд і розміри гібридної системи в площині Х0 ^ 1 - магнітопровід, 2 - обмотка, 3 - концентратор ножевидний форми

  Побудова 3Б-моделі железоотделі-теля з концентратором магнітного поля ножевидний форми в програмі SolidWorks

  Принцип побудови полягає в тому, що 3D-модель пристрою створюється з неяк-

  ких частин в різних файлах і потім збирається в єдину збірку. Для початку потрібно намалювати креслення сталевого сердечника в 2D (рис. 2).

  Малюнок 2. Креслення сталевого сердечника в програмному продукті SolidWorks

  Далі створюється файл з ЕБ-моделлю сталь- кой сердечника і концентратором у вигляді ного сердечника П-образного железоотделі- усіченого конуса з наконечником у вигляді теля (рис. 3), а потім - файли з мідної обмот- ножа (рис. 4).

  Малюнок 3. 3D-модель сталевого сердечника П-образного Железоотделители

  Малюнок 4. Складові частини в окремих файлах для гібридної магнітної системи: мідна обмотка (а), концентратор у вигляді усіченого конуса (б), наконечник у вигляді ножа (в)

  Створюємо файл «збірка», відкриваємо всі файли, з яких буде складатися майбутня збірка. Перемістимо мишею в файл «збірка» сталевий сердечник. Файл «сердечника» закриємо. Аналогічним способом перемістимо обмотку міді два рази і пов'язане

  котушки з магнітопроводом. Перенесемо в збірку спочатку насадки у вигляді усіченого конуса, а потім концентратори у вигляді ножа, отримуємо ЕБ-модель П-образного Железоотделители з гібридною магнітною системою (рис. 5).

  Малюнок 5. 3Б-модель П-образного Железоотделители з гібридною магнітною системою, побудована

  в програмному продукті SolidWorks

  Розрахунок 3Б-моделі Железоотделители з концентратором магнітного поля ножевидний форми в програмі ANSOFT Maxwell / ANSYS Maxwell

  Створимо проект, який необхідно вирішити і досліджувати, для чого знаходимо вкладку projecWlnsert Maxwell 3D Design.

  У робочий простір тривимірного моделювання імпортується побудована 3Б-модель за допомогою опції Modeler ^ Import, це файл, збережений в програмі SolidWorks в форматі * .8АТ. Потім задаються матеріали і їх властивості для елементів моделі: мідь, сталь і повітря; ток в котушці, область вирішення завдання, граничні умови. Рішення завдання проводиться по команді «Апа ^ ЄАП». Після виконання завдання на екран комп'ютера виводяться різні параметри,

  наприклад, картина магнітного поля або значення векторів індукції та напруженості магнітного поля.

  Імітаційне моделювання гібридної магнітної системи з одним концентратором ножевидний форми [7] дозволило отримати наступні результати (рис. 6).

  Малюнок 6. Картина магнітного поля (а) і графік векторів індукції (б) магнітного поля гібридної магнітної системи в напрямках ОА (транспортер з сухою сумішшю знаходиться на відстані 60 мм від полюса) і ПРО (на відстані 100 мм)

  Під полюсними наконечниками (концентраторами) гібридної магнітної системи формується неоднорідне магнітне поле, тому при довжинах L = 80 мм і при L = 365 мм в напрямку ОА магнітна індукція зростає до значення 0,120 Тл (рис. 6, б), що обумовлено формою концентраторів.

  Гібридна магнітна система з трьома концентраторами подполюсом Железоотделители [2]

  На малюнку 7 показані картина магнітного поля Железоотделители з трьома концентраторами ножевидний форми і графіки магнітної індукції по відповідним контурам (по лініях 0-2 і 0-3, ОА - відстань до транспортера з сухою сумішшю 60 мм, ОВ - 80 мм ОС - 100 мм ).

  а)

  tW

  Ег

  -

  Ш

  б)

  в) г)

  Малюнок 7. Тривимірна модель гібридної магнітної системи з трьома насадками ножевидний форми (а); картина магнітного поля (вид знизу вгору) (б); залежність вектора магнітної індукції (В) від довжини (b) стрічки транспортера під П-образним Железоотделители з трьома концентраторами по контуру 0-2 (в) і контуру 0-3 (г)

  Гібридна магнітна система з чотирма концентратораміножевідной форми на кожному полюсі железоотделі-теля

  На малюнку 8 показані картини магнітного поля Железоотделители з чотирма концентраторами ножевидний форми і залежності магнітної індукції по відповідним контурам.

  а)

  б)

  #

  Ф

  -

  Ф

  #

  W

  в) г)

  Малюнок 8. Тривимірна модель гібридної магнітної системи з чотирма насадками ножевидний форми (а); картина магнітного поля (вид знизу вгору) (б); залежність вектора магнітної індукції (В) від довжини (b) стрічки транспортера під П-образним Железоотделители з чотирма концентраторами по контуру 0-2 (в) і

  контуру 0-1 (г)

  Таблиця 2. Результати SD-моделювання незамкненою гібридної системи

  Відстань від середини полюса до транспортера Базова конструкція (без концентраторів) П-подібний железоотделі-тель з одним концентратором у вигляді ножа П-подібний железоотделі-тель з трьома концентраторами у вигляді ножа П-подібний железоотделі-тель з чотирма концентраторами у вигляді ножа

  Найбільше значення магнітної індукції, Тл

  60 мм 0,024 0,12 0,46 0,16

  100 мм 0,0155 0,018 0,025 0,0155

  Результати SD-моделювання електротехнічного пристрою з гібридною магнітною системою базової конструкції П-образного Железоотделители (без концентраторів) з одним, трьома і чотирма концентраторами у вигляді ножа показали, що максимальні спотворення магнітного поля і значення магнітної індукції (0,46 Тл) досягаються при трьох ножевидних концентраторах (табл. 2).

  висновки

  Наведені в статті дослідження за допомогою програмного продукту ANSOFT Maxwell / ANSYS Maxwell тривимірних імітаційних моделей незамкнутих гібридних

  магнітних систем «залізовідділювачі - концентратор» дозволяють розглядати різні конструкції базового 10 Железоотделители, концентраторів, змінювати їх кількість на полюсах, тобто вирішувати завдання інженерної оптимізації базової конструкції железоот-подільників і гібридних магнітних систем з метою поліпшення їх енергоефективності та якості, тобто силових параметрів і характеристик, змінювати і збільшувати їх функціональні і технологічні можливості.

  Таким чином, покращувати характеристики і властивості досліджуваних незамкнутих гібридних магнітних систем можна трьома способами: конструктивними - змінювати

  габаритні розміри Железоотделители, конструкцію концетратора, використовувати на полюсі не один концентратор, а кілька; електричними - змінювати параметри мережі живлення і обмотки Железоотделители; програмним - перейти на тривимірні моделі, збільшити точність розрахунку (збільшити кількість кінцевих елементів, область моделювання), в зв'язку з цим поліпшити програмно-апаратне забезпечення вирішення задачі.

  Список літератури

  1. Андрєєва О.Г. Моделювання електротехнічних пристроїв з незамкнутим маг-нітопроводом // Промислова енергетика.

  - 2017. - № 3. - С. 19-24.

  2. Андрєєва О.Г., Плеханова B.C Дослідження магнітного поля, його силових характеристик, властивостей матеріалів електротехнічних пристроїв з незамкненою магнітною системою // Омський науковий вісник.

  - 2018. - № 4 (1б0). - С. 31-37.

  3. Bольдек А.І. Індукційні магніто-гідродинамічні машини з жідкометал-вої робочим тілом. - Л .: Енергія, 1970. - 272 с.

  4. Андрєєва Є.Г, Ковальов B ^. Математичне моделювання електротехнічних комплексів: монографія; під заг. ред. Ю.З. Ковальова. - Омськ: Изд-во ОмГТУ, 1999. - 172 с.

  5. Ямамура С. Теорія лінійних асинхронних двигунів; Пер. з англ. - Л .: Вища школа, 1983. -180 с.

  6. Сумцов B ^. Електромагнітні желе-зоотделітелі. - М .: Машинобудування, 1978.

  - 174 з.

  7. Andreeva Y.G., Semina I.A., Orlov A.S. The research of three-dimensional magnetic field of the hybrid magnetic system in the ANSYS Maxwell program // 201б Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines.URL: http://www.scopus.com/inward/record. url? eid = 2-s2.0-S5013б44442&partnerID = MN8TOARS

  8. ANSOFT Maxwell [Електронний ресурс] / URL: http://www.ansoft-maxwell.narod.org.ua/ maxwell / MagnetostaticFieldCalculation.htm

  9. Керівництво ANSOFT Maxwell 3D [Електронний ресурс]. - URL: http://ansoft-maxwell.narod.org.ua/en/CompleteMaxwell3D_ Vll.pdf

  10. Тамм І.Є. Основи теорії електрики: навч. посібник для вузів. - М .: Наука, 1989. - 504 с.

  Імітаційне моделювання електромагнітних процесів за допомогою програмного продукту ANSOFT Maxwell / ANSYS Maxwell показало, що найбільш енергоефективної конструкцією є гібридна магнітна система з трьома концентраторами ножевидний форми на полюсі, оскільки дає максимальне зміна конфігурації магнітного поля і збільшує концентрацію магнітного поля під полюсами до 0,46 Тл.

  References

  1. Andreeva E.G. Modelirovanie elektrotehnicheskih ustrojstv s nezamknutym magnitoprovodom // Promyshlennaja energetika.

  - 2017. - № 3. - Р. 19-24.

  2. Andreeva E.G., Plehanova V.S. Issledovanie magnitnogo polja, ego silovyh harakteristik, svojstv materialov elektrotehnicheskih ustrojstv s nezamknutoj magnitnoj sistemoj // Omskij nauchnyj vestnik. - 2018. - № 4 (160). - Р. 31-37.

  3. Vol'dek A.I. Indukcionnye magnitogidrodinamicheskie mashiny s zhidkometallicheskim rabochim telom. - L .: Jenergija, 1970. - 272 р.

  4. Andreeva E.G., Kovalev V.Z. Matematicheskoe modelirovanie elektrotehnicheskih kompleksov: monografija; pod obshh. red. Ju.Z. Kovaleva. - Omsk: Izd-vo OmGTU, 1999. - 172 р.

  5. Jamamura S. Teorija linejnyh asinhronnyh dvigatelej / Per. s angl. - L .: Energoatomizdat, 1983. -180 р.

  6. Sumcov V.F. Elektromagnitnye zhelezootdeliteli. - M .: Mashinostroenie, 1978.

  - 174 р.

  7. Andreeva Y.G., Semina I.A., Orlov A.S. The research of three-dimensional magnetic field of the hybrid magnetic system in the ANSYS Maxwell program // 2016 Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines. URL: http://www.scopus.com/inward/record. url? eid = 2-s2.0-85013644442&partnerID = MN8TOARS

  8. ANSOFT Maxwell [Elektronnyj resurs] / URL: http://www.ansoft-maxwell.narod.org.ua/ maxwell / MagnetostaticFieldCalculation.htm

  9. Rukovodstvo ANSOFT Maxwell 3D [Elektronnyj resurs]. - URL: http://ansoft-maxwell.narod.org.ua/en/CompleteMaxwell3D_ V11.pdf

  10. Tamm I.E. Osnovy teorii elektrichestva: ucheb. posobie dlja vuzov. - M .: Nauka, 1989.

  - 504 р.


  Ключові слова: КОНЦЕНТРАТОР / Железоотделители / ГІБРИДНА МАГНИТНАЯ СИСТЕМА / ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ПРИСТРІЙ / СИЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ / МАГНІТНЕ ПОЛЕ / МАГНИТНАЯ ІНДУКЦІЯ / чисельний МЕТОД / ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ / CONCENTRATOR / IRON SEPARATOR / HYBRID MAGNET SYSTEM / ELECTROTECHNICAL DEVICE / POWER CHARACTERISTICS / MATHEMATICAL MODEL / MAGNETIC FIELD / MAGNETIC INDUCTION / NUMERICAL METHOD / SOFTWARE PROGRAM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити