Shown are the results of transcutaneous transhepatic draining of benign retentional masses under control of three dimensional echography. The transcutaneous interventions were carried out under intravenous anesthesia using a "free hand" technique with a special drainage kit. 96% ethanol was used as a sclerotic agent. Proposed mini-invasive method allows adequate medical intervention in complex clinical cases.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Байтіміров А. М., Сангаджи С. Б., Юсупов К. Ф., Бичурин М. А., Анісімов А. Ю.


3D echography in transhepatic draining of benign retentional growths

Shown are the results of transcutaneous transhepatic draining of benign retentional masses under control of three dimensional echography. The transcutaneous interventions were carried out under intravenous anesthesia using a "free hand" technique with a special drainage kit. 96% ethanol was used as a sclerotic agent. Proposed mini-invasive method allows adequate medical intervention in complex clinical cases.


Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Казанський медичний журнал


  Наукова стаття на тему '3D ехографія в чрескожном транспеченочних дренировании доброякісних ретенційних утворень'

  Текст наукової роботи на тему «3D ехографія в чрескожном транспеченочних дренировании доброякісних ретенційних утворень»

  ?2. Вегетативні розлади: клініка, лікування, діагностика. / Под ред. А.М. Вейна. - М., 2000. -С 44-70.

  3. А.Н. Ізосімов, В.В. Плечі, А.А. Гумер, С.А. Пашков. Спосіб визначення переважаючих вегетативних реакцій у дітей з хірургічною і соматичною патологією (ксантинолу нікотінатовая проба (патент на винахід № 2260372, зареєстрований в Державному реєстрі винаходів Російської Федерації 20 вересня 2005 р., Заявка № 2003138279).

  4. плече В.В., Кунафин А. С., Корнілаев П.Г. Тези Ш Всеросійської науково-практичної конференції "Нові технології в хірургії". - М., 1998. -З. 257-258.

  5. Южаков С.Д. Абсава Г.І. // Клин. мед. -1984. - № 11. - С. 30-34.

  надійшла 23.11.07.

  УДК 616.36-003.4-073.432.19-089.48

  XANTHINOL-NICOTINIC TEST IN CHILDREN WITH ACUTE SURGICAL PATHOLOGY OF THE ABDOMEN

  A.N. Izosimov, V.V. Plechev, A.A. Gumerov Summary

  The usage of vasodilators along with the xanthinol-nicotinic test promotes the improvement of blood circulation and microcirculation of the intestine, increases the motor function of the intestine during no less than 5 hours. Introducing into clinical practice of the criteria of individualized reaction of the patient's autonomic nervous system makes it possible to ensure adequate vascular therapy and promotes early and effective restoration of the intestinal peristalsis, allowing timely prophylaxis of adhesions of the abdominal cavity.

  3D ехографія В чрескожную транспеченочних дренування ДОБРОЯКІСНИХ ретенційний

  УТВОРЕНЬ

  А.М. Байтіміров, С.Б. Сангаджи, К.Ф. Юсупов, М.А. Бичурин, А.Ю. Анісімов, А.Ф. Галимзянов

  Кафедра медицини катастроф (зав. - \ проф. Ш.С. Каратай), кафедра променевої діагностики (зав. - проф. М. К. Михайлов) Казанської державної медичної академії післядипломної освіти, Міжрегіональний клініко-діагностичний центр (ген. Директор - канд . мед. наук Р.Н. Хайруллін) МОЗ

  РТ, м Казань

  У більшості публікацій останнього десятиліття, присвячених пріоритету різних видів хірургічного лікування хворих з доброякісними ретенційними утвореннями печінки (ДРОП) малої і середньої величини (3-5 см), простежується чітка тенденція до їх усунення міні-інва-зівной способом [2, 7]. Однак щодо вибору способу впливу на великі (понад 5 см) і гігантські (10 см і більше) ДРОП існують різні точки зору, нерідко набувають полярний характер [3, 5].

  Наш клінічний досвід і літературні дані [1, 4, 6] свідчать про те, що застосування двомірної ехографії (2Б) як найдешевшого і поширеного методу контролю чрескожних втручань на органах гепатобіліар-ної зони стримується необхідністю точної навігації пункционного обладнання у всіх трьох площинах під час процедури. У той же час існує 244

  думка, що тривимірна (3D) ехографія в реальному часі здатна зробити міні-інвазивні втручання простіше і безпечніше. 3D реконструкція ультразвукового зображення, яка полягає в отриманні паралельних або розташованих під заданими кутами сканів з подальшим об'єднанням їх в єдиний візуальний масив, подібно МРТ, дозволяє отримати зображення об'єкта дослідження в третій віртуальній площині [8 - 10].

  Метою цього дослідження було вивчення можливостей чрескожного транспеченочних дренування ДРОП під контролем 3D ехографії.

  Ми спостерігали 5 пацієнтів з ДРОП, комплексна лікувальна програма яких передбачала проведення черезшкірного транспеченочних дренування під контролем 3D ехографії в режимі реального часу. У 2 хворих були гігантські со-літарние кісти печінки, у 2 - полікістоз печінки, у одного - абсцес печінки.

  Мал. 1. УЗД хворий М. 75 років до дренування кісти печінки.

  Черезшкірні втручання проводили під внутрішньовенним наркозом технікою вільної руки з використанням голки 18G довжиною 30 см і набору для дренування (Cook, Данія). Отриману при пункції рідина збирали в стерильний контейнер для вимірювання об'єму і подальшого мікробіологічного і цитологічного досліджень.

  3D ехографію виконували на апараті Voluson 730 Expert BT05 (GE Healthcare, США) механічним конвексним датчиком об'ємного сканування RAB 4-8P з частотою від 4 до 8 МГц, застосовуючи методику тривимірної реконструкції в реальному часі Thick-Slice, TUI, Inversion Mode, Surface Rendering в режимі B, Color Flow Mapping, Power Angio, High Definition Flow з використанням трансабдоминального сканування. Отримані 3D ехограми відображали в формі 4-сторін-ній піраміди зі зрізаною вершиною в області розташування датчика. Зображення отримували на екрані монітора негайно, зі швидкістю 35-40 обсягів в секунду. Спочатку використовували режим мультіплоскостного сканування. При цьому на моніторі відображалися три площини сканування - Короналом-ва, сагиттальная і аксіальна. Для більш точного позиціонування застосовували режим томографічного сканування - TUI. При цьому отримували кілька паралельних ехограм через заданий крок сканування. Для розрахунку обсягу кіст застосовували методику VOCAL II. Паралельно проводили запис обсягів з

  Мал. 2. УЗД хворий М. 75 років через 2 доби після дренування кісти печінки.

  передачею на робочу станцію і подальшим аналізом отриманих обсягів із застосуванням програми Sonview 4D View 5.0 (GE Healthcare).

  У всіх спостереженнях при чрескож-них транспеченочних втручаннях будь-яких інтра- і післяопераційних ускладнень не виникло. Всі пацієнти були виписані в задовільному стані з позитивною клінічною і сонографічної динамікою. Наступні ретроспективні дослідження через 3 місяці після виписки ні в одному випадку не виявили рецидивів ДРОП.

  Як приклади наводимо два

  клінічних спостереження.

  1. М. 75 років поступила в клініку 25.06. 2007 року з діагнозом: Непаразитарні гігантська кіста лівої частки печінки з загрозою перфорації.

  Після падіння близько 5 років тому на правий бік з'явилися помірні болі в правому підребер'ї. Через рік після травми при УЗД органів черевної порожнини було виявлено кіста лівої частки печінки з подальшою тенденцією до зростання. За 2-3 тижні до звернення виникло відчуття розпирання в правому підребер'ї.

  При надходженні загальний стан хворої задовільний. Свідомість ясна, адекватна. Шкірні покриви фізіологічної забарвлення. Гемодинаміка стабільна. Живіт симетричний, не роздутий, м'який, безболісний у всіх відділах. Пальпируется виступає з-під краю реберної дуги ліва частка печінки, щільна на дотик, безболісна. УЗД органів черевної порожнини: печінка - контури рівні, межі чіткі, край притуплен. Структура підвищеноїехогенності, середньозернистий, неоднорідна. Перед-незадній косою розмір правої частки - 141 мм, лівої -100 мм. Гепатохоледох - 4 мм. Вогнищеві зміни: практично всю частку займає округле анехогенние освіту (97х84х80 мм) з чіткими рівними контурами, без ознак кровотоку (рис. 1).

  З урахуванням високого ризику перфорації 4.07. 2007 року було виконано черезшкірне зовнішнє дренування кісти лівої частки печінки з подальшим склерозированием її порожнини. Під 3D ультразвуковим контролем

  Мал. 3. УЗД хворий С. 34 років до дренування кісти печінки.

  проведена черезшкірна пункція кісти лівої частки печінки в правій підреберній області з подальшим введенням дренажного катетера Щ4аП діаметром 8,5 Е Під час процедури звернула на себе увагу висока роздільна здатність методу тривимірної реконструкції ультразвукового зображення. Кінчик голки чітко візуалізувався по відношенню до трубчастих структур печінки. Було евакуйовано 300 мл рідкого, прозорого, білястого кольору, без запаху вмісту. Виконана дренажна інтраопе-раціоном цистографія. Повідомлення порожнини кісти з трубчастими структурами печінки не виявлено. Далі в порожнину кісти було введено 100,0 мл 96% етилового спирту, який через 2 хвилини був евакуйований. Порожнина кісти спав з обсягу 300 мл до 8 мл. Катетер зафіксований до шкіри для динамічного контролю за добовим дебітом вмісту.

  Режим хворий після маніпуляції в першу добу: голод, знеболюючі препарати, другу добу: дозволено вживати їжу. 06.07.2007 р при повторному УЗД дренированная кіста мала розміри 43х24х65 мм (рис. 2). Дебіт вмісту склав 10 мл на добу. 09. 07. 2007 р хворий повторно введений етанол в обсязі 40,0 мл з наступною його евакуацією. Повторні УЗД виявили спадання стінок порожнини кісти, дренаж видалений на 5-ту добу. На 20-ту добу хвору виписали в задовільному стані.

  2. С. 34 років доставлена ​​в клініку 2.10. 2006 року з діагнозом абсцесу печінки бригадою швидкої медичної допомоги з 1-ї міської лікарні, де вона отримувала лікування з приводу правобічної нижнедолевой пневмонії. Скарги на болі в животі, підвищення температури тіла до 40 ° С.

  При надходженні загальний стан хворої задовільний. Свідомість ясна, адекватна. Шкірні покриви фізіологічної забарвлення. Гемодинаміка стабільна. Живіт симетричний, не роздутий, пальпаторно м'який, безболісний у всіх відділах. При УЗД органів черевної порожнини: печінка - контури виразні, рівні. Край притуплен. Структура ізоехогенние, дрібнозернистий, однорідна. Переднезадний косою розмір правої частки - 157 мм, лівої - 78 мм. Гепатохоледох -4 мм. Вогнищеві зміни: в 6-м сегменті анехогенние освіту розмірами 65х38х46 мм (рис. 3).

  З урахуванням клінічної картини 4.10.2006 р під 3Б ультразвуковим контролем виконано черезшкірне зовнішнє дренування абсцесу печінки.

  06.10.2006 р на контрольному УЗД в 6-м сегменті залишається анехогенние освіту (25х18х26 мм)

  Мал. 4. Контрольне УЗД хворий С. 34 років через 2 доби після дренування кісти печінки.

  об'ємом 6,2 см3 з гіпоехогенним віночком. Катетер зберігає своє становище, в області його знаходження - гіперехогенних структура, порожнину навколо катетера відсутня. 13.10.06 р при контрольному УЗД в 6-м сегменті зберігається анехогенние освіту до 4 мм в діаметрі зниженої ехогенності з кровотоком, всередині якого є анехогенних порожнину (13х9х6 мм) обсягом 0,4 см3- Повторні УЗД показали спадання порожнини абсцесу, в місці дренування абсцесу печінки патологічних утворень не виявлено, дренаж видалений на 14-ту добу (рис. 4). На 25-у добу хвора виписана в задовільному стані.

  Таким чином, наш досвід свідчить про те, що використання чрескож-ного транспеченочних дренування ДРОП під контролем тривимірної ехографії є ​​перспективним напрямком міні-інвазивних високих технологій, що дозволяє адекватно вирішувати складні клінічні ситуації.

  До переваг 3D ехографії слід віднести можливість постійної візуалізації кінчика голки і її просторового взаємини з тканинами, точного визначення обсягу, в тому числі утворень неправильної форми, скорочення часу на проведення втручання.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бородін М.А., Красильников Д.М., Зайнуллин І.В. та ін. // Анн. хір. гепатол. - 2004. - № 2. - С. 74-75.

  2. Борсуків А.В., Бельков А.В., Алібегов Р.А. та ін. // Анн. хір. гепатол. - 2004. - № 1. - С. 79-88.

  3. Гаврилін А.В., Вишневський ВА, Журенкова Т.В. В кн. "Нові технології в діагностиці, інтервенційної радіології та хірургії печінки та підшлункової залози". Мат. наук. конф. (За участю фахівців країн ближнього і далекого зарубіжжя). - М., 2005.

  4. Blonski W.C., Campbell M.S., Faust Th., Metz D.C. // World J. Gastroenterol. - 2006. - Vol. 12. - P. 2949-2954.

  5. Eriguchi N., Aoyagi S., Tamae T. et al. - 2001. -Vol. 48. - P. 193-195.

  6. Kornprat P., Cerwenka H., Bacher H. et al. //

  Langenbecks Arch. Surg. - 2004. - Vol. 389. - P. 289-292.

  7. Pozniczek M., Wysocki A., Bobrzynski A. et al. // Dig. Surg. - 2004. - Vol. 21. - P. 452-454.

  8. Won H.J., Han J.K., Do K.H. et al. // J. Ultrasound Med. - 2003. - Vol. 22. - P. 215-220.

  9. Rose S.C., Roberts A.C., Kinney T.B. et al. // J. Vasc. Interv. Radiol. - 2003. - Vol. 14. - P. 451-459.

  10. Rose S.C., Nelson J.R., Deutsch R. // J. Ultrasound Med. - 2004. - Vol. 23. - P. 1465-1473.

  Надійшла 25.11. 08.

  3D ECHOGRAPHY IN TRANSHEPATIC DRAINING OF BENIGN RETENTIONAL GROWTHS

  AM. Baitimirov, S.B. Sangadjiev, K.F. Jusupov, M.A Bichurin, A.U. Anisimov, A.F. Galimzyanov

  Summary

  Shown are the results of transcutaneous transhepatic draining of benign retentional masses under control of three dimensional echography. The transcutaneous interventions were carried out under intravenous anesthesia using a "free hand" technique with a special drainage kit. 96% ethanol was used as a sclerotic agent. Proposed mini-invasive method allows adequate medical intervention in complex clinical cases.

  УДК 616.34-008.18: | 6І.344 + 6І.346] Л616.34-002-079.4

  Диференціальна діагностика ЦЕКОІЛЕАЛЬНОЙ рефлюксна хвороба І синдрому роздратованого кишечника

  В.І. Мухін, І.В. Федоров

  Кафедра ендоскопії, загальної та ендоскопічної хірургії (зав. - проф. О.М. Чугунов) Казанської державної медичної академії післядипломної освіти, Республіканська клінічна лікарня (головний лікар - А.І. Мухін), м Йошкар-Ола

  Диференціальна діагностика Цеко-ілеальний рефлюксної хвороби та іншої патології товстої кишки є досить складним завданням. Ряд захворювань, що вражають ілеоцекальний відділ кишечника, супроводжується запаленням баугиниевой заслінки і термінальної петлі клубової кишки. Запалення илеоцекального відділу кишечника може викликати як зяяння баугиниевой щілини і її неспроможність, так і звуження аж до стриктури і непрохідності кишечника [3].

  У практиці екстреної хірургії часті звернення хворих з вираженим больовим синдромом в правої клубової області, який не вкладається в рамки клінічних симптомів гострого апендициту. Як правило, застосування спазмолітичних засобів призводить до стихання больового синдрому, і більшість хворих без поглибленого обстеження ілеоцекального відділу кишечника направляють в поліклініку. На жаль, доля пацієнтів в більшості випадків не простежується. Частина хворих про-

  должает обстеження в поліклініці до визначення остаточного діагнозу. Інші, після стихання больового нападу, при рецидиві больового синдрому в правої клубової області змушені знову звертатися за екстреною допомогою і нерідко їм виконують марну аппенд-ектомія [3].

  Крім гострого апендициту, ілеоце-кальний відділ кишечника досить часто вражають хвороба Крона, кишковий туберкульоз і иерсиниоз. Причини виборчого впливу на ілеоце-кальний сегмент багатьох збудників остаточно не вивчені [1, 6]. Наприклад, відомо, що туберкульоз шлунково-кишкового тракту переважно вражає ділянки, багаті лімфоїдною тканиною, а також зони найбільшого стаза. Туберкульозний ілеотіфліт в кінцевому підсумку часто призводить до розвитку явищ периколіти з результатом в спаечную хвороба очеревини [5,7]. У подібних випадках сліпа кишка не може відповісти на надходження хімусу адекватним розширенням, що ще більшою мірою посилює НЕ-

  247


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити